Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi chọn HSG môn hóa học lớp 9 (2)

501ab941af78abd3b46c6b3af97fe1c2
Gửi bởi: Võ Hoàng 5 tháng 3 2018 lúc 22:45:04 | Được cập nhật: 3 giờ trước (14:35:24) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 559 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

NG HÒA XÃ CH NGHĨA VI NAMỘ ỆĐ do nh phúcộ ạBIÊN BIÊN SO THI ỀKỲ THI CH SINH GI THPT NHỌ ỈNăm 2017-2018ọCăn Quy nh 88 /QĐ-SGDĐT, ngày 08 tháng năm 2018 Giám củ ốS Giáo và Đào ng Yên vi thành ng ra in sao thi kỳở ềthi ch sinh gi THPT nh năm 2017 2018, nhóm biên so thi mônọ ềHóa ti hành quy trình làm vi nh sau:ọ ư1. Xây ng ma tr thiự ềNg th hi biên so n: ườ ạ1. Lê Văn Kiên tr ng THPT Hào.ơ ườ ỹ2. Nguy Đình Th tr ng Chuyên ng Yên.ễ ườ ưCác thành viên trong nhóm th ng nh xây ng 02 ma tr có ki nố ếth nh nhau. Sau khi biên so xong, trình Ch ch ng phê duy ma tr dùngứ ậchính th ti biên so .ứ ng câu i: câu. Trong đó: Nh bi 0% câu, thông hi 40% câu, nố ượ ậd ng 40% câu, ng cao 20% câu. (ụ có ma tr đính kèmậ ).2. Nghiên Khung phân ph ch ng trình 12 và th nh ngu li uứ ươ ệNhóm biên so thi môn Hóa đã nghiên Khung ch ng trình,ạ ươChu ki th năng ch ng trình ch môn Hóa 12 (tính ngàyẩ ươ ế20/1/2018).Nhóm biên so cũng đã th nh ngu li ph làm thi m: doạ ồphòng KTKĐCLGD cung p.ấSau khi th nh và nghiên các ngu li u, chúng tôi đã ch nẩ ọđ ng ng câu đáp ng cho vi làm thi. Nhóm biênượ ượ ươ ượ ềso nh th y: nhi câu ch phù p. ng th i, nhóm biên so đã báo cáo xin ýạ ạki ch ng chí Ch ch ng xây ng thêm ngu câu i.ế ỏ3. Ra thi chính th cề ứT ma tr chính th phê duy t, nhóm biên so đã mô chi ti các câuừ ượ ếh ki vào thi và ti hành xây ng 02 thi c. Sau khi nh đỏ ượ ềthi 02 c, nhóm biên so ki dò cu i, kí vào các trang đừ ềvà bàn giao cho ng chí Phó ch ch.ạ ị4. Các tiêu chí biên so đạ ềĐ thi nhóm biên so đáp ng các tiêu chí sau đây:ề ượ ứ- Đúng dung ch ng trình, không có dung gi i.ộ ươ ả- Phù đích kì thi.ợ ủ- Chính xác dung chuyên môn, không sao chép; đáp ng yêu yề ạh c, ki tra đánh giá.ọ ể- Câu TNKQ có câu n, các ph ng án nhi lí.ẫ ươ ợ- Phân hóa ch ng sinh, trúc; các nh th phùượ ượ ứh p.ợ- Dung ng, khó phù th gian thi.ượ ờ- Không có dung nh chính tr -xã i, dung gây tranh cãi chuyên môn.ộ ộ- Không có chính .ỗ ả- đáp án, bi đi m, ng ch m.ủ ướ ấ- yêu t.ả ậ5. Quy trình làm vi cệNhóm biên so nh th nghĩa và quan tr ng công vi c. Vìạ ượ ệv y, nhóm đã xây ng quy trình làm vi đáp ng các tiêu chí sau:ậ ứ-Nghiêm túc; -Khoa c;ọ-C th n;ẩ -Khách quan;-Trao ;ổ -Báo cáo lãnh th các ng gi iạ ướ ượ ảquy t.ế6. Các ki khác:ế khôngH ng Yên, ngày 25 tháng năm 2018ưNg biên so nườ ạNguy Đình Th Lê Văn Kiênễ