Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi chính thức của Bộ Giáo dục - Kỳ thi THPTQG - Môn Sinh học - năm 2018 - Mã đề 221

d40e9465db3bb875bc80da3b5a34cac8
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 29 tháng 6 2018 lúc 22:45 | Được cập nhật: 28 tháng 2 lúc 3:18 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 315 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Trang 1/6 Mã đề thi 221BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI CHÍNH THỨC(Đề thi có 06 trang)KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊNMôn thi thành phần: SINH HỌCThời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề...............................................................................................................................................Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 221Câu 81: Một quần thể có thành phần kiểu gen là 0,16 AA 0,48 Aa 0,36 aa. Tần số alen của quầnthể này là. 0,6.A. 0,3.B. 0,4.C. 0,5.DCâu 82: Cơ quan nào sau đây của cây bàng thực hiện chức năng hút nước từ đất?. Hoa.A. Thân.B. Rễ.C. Lá.DCâu 83: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nguồn nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến hoá là. đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.A. đột biến số lượng nhiễm sắc thể.B. đột biến gen.C. biến dị tổ hợp.DCâu 84: Động vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường diễn ra mang?. Chim bồ câu.A. Thỏ.B. Cá chép.C. Giun tròn.DCâu 85: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, loài người xuất hiện đại nàosau đây?. Đại Tân sinh.A. Đại Nguyên sinh.B. Đại Cổ sinh.C. Đại Trung sinh.DCâu 86: Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kép?. Chim bồ câu.A. Châu chấu.B. Ốc sên.C. Cá chép.DCâu 87: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1?. Aa aa.A. aa aa.B. Aa Aa.C. AA AA.DCâu 88: sinh vật nhân thực, quá trình nào sau đây chỉ diễn ra tế bào chất?. Tổng hợp phân tử ARN.A. Tổng hợp chuỗi pôlipeptit.B. Nhân đôi nhiễm sắc thể.C. Nhân đôi ADN.DCâu 89: thực vật, trong thành phần của phôtpholipit không thể thiếu nguyên tố nào sau đây?. Magiê.A. Đồng.B. Clo.C. Phôtpho.DCâu 90: Từ một phôi cừu có kiểu gen AaBb, bằng phương pháp cấy truyền phôi có thể tạo ra cừu concó kiểu gen. aabb.A. AaBb.B. aaBB.C. AAbb.DCâu 91: Tài nguyên nào sau đây là tài nguyên tái sinh?. Than đá.A. Rừng.B. Khoáng sản.C. Dầu mỏ.DCâu 92: Các cây thông nhựa liền rễ sinh trưởng nhanh hơn và có khả năng chịu hạn tốt hơn các câysống riêng rẽ. Đây là ví dụ về mối quan hệ. ức chế cảm nhiễm.A. hỗ trợ cùng loài.B. cạnh tranh cùng loài.C. cộng sinh.DCâu 93: Khi nói về các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?. Khi kích thước quần thể đạt mức tối đa thì tốc độ tăng trưởng của quần thể là lớn nhất.A. Kích thước của quần thể không phụ thuộc vào điều kiện môi trường.B. Sự phân bố cá thể có ảnh hưởng tới khả năng khai thác nguồn sống trong môi trường.C. Mật độ cá thể của mỗi quần thể luôn ổn định, không thay đổi theo mùa, theo năm.DCâu 94: Một loài thực vật, biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn.Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1?. .AAb̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ abaB̲̲̲̲̲̲̲̲ab. .BaB̲̲̲̲̲̲̲̲abab̲̲̲̲̲̲̲̲ab. .CAb̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲abaB̲̲̲̲̲̲̲̲aB. .DAB̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲abAb̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ abCâu 95: Dùng cônsixin xử lí hợp tử có kiểu gen BbDd, sau đó cho phát triển thành cây hoàn chỉnh thìcó thể tạo ra thể tứ bội có kiểu gen. BBbbDddd.A. BBbbDDDd.B. BBBbDDdd.C. BBbbDDdd.DCâu 96: Khi nói về bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng?. Trong một chuỗi thức ăn, một loài có thể thuộc nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau.A. Bậc dinh dưỡng cấp gồm các loài động vật ăn thực vật.B. Trong một lưới thức ăn, các loài có cùng mức dinh dưỡng hợp thành một bậc dinh dưỡng.C. Sinh vật bậc dinh dưỡng cao nhất là mắt xích khởi đầu của chuỗi thức ăn.DCâu 97: Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?. Các yếu tố ngẫu nhiên làm tăng đa dạng di truyền của quần thể.A. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một hướng xác định.B. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể loại bỏ hoàn toàn một alen có lợi ra khỏi quần thể.C. Các yếu tố ngẫu nhiên chỉ làm thay đổi tần số alen của quần thể có kích thước nhỏ.DCâu 98: Để phát hiện hô hấp thực vật, một nhóm học sinh đã tiến hành thí nghiệm như sau: Dùng 4bình cách nhiệt giống nhau đánh số thứ tự 1, 2, và 4. Cả bình đều đựng hạt của một giống lúa: bình1 chứa 1kg hạt mới nhú mầm, bình chứa 1kg hạt khô, bình chứa 1kg hạt mới nhú mầm đã luộc chínvà bình chứa 0,5kg hạt mới nhú mầm. Đậy kín nắp mỗi bình rồi để trong giờ. Biết rằng các điềukiện khác bình là như nhau và phù hợp với thí nghiệm. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sauđây đúng về kết quả thí nghiệm?I. Nhiệt độ cả bình đều tăng. II. Nhiệt độ bình cao nhất.III. Nồng độ CO bình và bình đều tăng. IV. Nồng độ CO bình giảm.2 2. 2.A. 3.B. 4.C. 1.DCâu 99: Khi nói về tiêu hóa động vật, phát biểu nào sau đây đúng?. người, quá trình tiêu hóa prôtêin chỉ diễn ra ruột non.A. động vật nhai lại, dạ cỏ tiết ra pepsin và HCl tiêu hóa prôtêin.B. thỏ, một phần thức ăn được tiêu hóa manh tràng nhờ vi sinh vật cộng sinh.C. thủy tức, thức ăn chỉ được tiêu hóa nội bào.DCâu 100: Một phân tử ADN vi khuẩn có tỉ lệ (A T)/(G X) 2/3. Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtitloại của phân tử này là. 10%.A. 40%.B. 30%.C. 20%.DCâu 101: Khi nói về sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Các loài có sinh thái về độ ẩm trùng nhau một phần vẫn có thể cùng sống trong một sinh cảnh.II. sinh thái của mỗi loài khác với nơi của chúng.III. Kích thước thức ăn, hình thức bắt mồi,… của mỗi loài tạo nên các sinh thái về dinh dưỡng.IV. Các loài cùng sống trong một sinh cảnh chắc chắn có sinh thái về nhiệt độ trùng nhau hoàn toàn.. 2.A. 4.B. 3.C. 1.DCâu 102: Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Đột biến mất đoạn lớn thường gây hậu quả nghiêm trọng hơn so với đột biến lặp đoạn.II. Đột biến đảo đoạn được sử dụng để chuyển gen từ nhiễm sắc thể này sang nhiễm sắc thể khác.III. Đột biến mất đoạn thường làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể.IV. Đột biến lặp đoạn có thể làm cho alen của một gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể.. 3.A. 1.B. 2.C. 4.DCâu 103: Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là 0,36 AA 0,48 Aa 0,16 aa. Theo lí thuyết, cóbao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì có 60% số cá thể mang alen A.1II. Nếu có tác động của nhân tố đột biến thì chắc chắn sẽ làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.III. Nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.IV. Nếu chỉ chịu tác động của di nhập gen thì có thể làm tăng tần số alen A.. 4.A. 3.B. 1.C. 2.DCâu 104: Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn người, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Tim đập nhanh và mạnh làm huyết áp tăng, tim đập chậm và yếu làm huyết áp giảm.II. Huyết áp cao nhất động mạch, thấp nhất mao mạch và tăng dần tĩnh mạch.III. Vận tốc máu chậm nhất mao mạch.IV. Trong hệ động mạch, càng xa tim, vận tốc máu càng giảm.. 3.A. 1.B. 4.C. 2.DTrang 2/6 Mã đề thi 221Câu 105: Khi nói về quang hợp thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Quang hợp quyết định 90% đến 95% năng suất cây trồng.II. Diệp lục là sắc tố trực tiếp chuyển hoá năng lượng ánh sáng thành năng lượng ATP.III. Quang hợp diễn ra bào quan lục lạp.IV. Quang hợp góp phần điều hòa lượng và CO trong khí quyển.2 2. 2.A. 4.B. 1.C. 3.DCâu 106: Trên tro tàn núi lửa xuất hiện quần xã tiên phong. Quần xã này sinh sống và phát triển làmtăng độ ẩm và làm giàu thêm nguồn dinh dưỡng hữu cơ, tạo thuận lợi cho cỏ thay thế. Theo thời gian,sau cỏ là trảng cây thân thảo, thân gỗ và cuối cùng là rừng nguyên sinh. Theo lí thuyết, khi nói về quátrình này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Đây là quá trình diễn thế sinh thái.II. Song song với sự biến đổi của quần xã là sự biến đổi của môi trường.III. Lưới thức ăn có xu hướng phức tạp dần trong quá trình biến đổi này.IV. Sự cạnh tranh giữa các loài trong quần xã là nguyên nhân duy nhất gây ra quá trình biến đổi này.. 3.A. 4.B. 2.C. 1.DCâu 107: Khi nói về chu trình sinh địa hoá, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Chu trình sinh địa hoá là chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên.II. Cacbon đi vào chu trình dưới dạng cacbon monoxit (CO).III. Trong chu trình nitơ, thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng và .NH 8+NO 7−IV. Không có hiện tượng vật chất lắng đọng trong chu trình sinh địa hóa.. 1.A. 4.B. 2.C. 3.DCâu 108: Một loài thực vật, alen quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen quy định thân thấp;alen quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen quy định quả chua. Cho cây thân cao, quả ngọt(P) tự thụ phấn, thu được gồm loại kiểu hình, trong đó có 21% số cây thân cao, quả chua. Biết1rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?. có tối đa loại kiểu gen dị hợp tử về trong cặp gen.A1. Quá trình giảm phân cây đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.B. có loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình thân thấp, quả ngọt.C1. DTrong số các cây thân cao, quả ngọt có 13/27 số cây có kiểu gen dị hợp tử về cả cặp gen.1Câu 109: Một loài động vật, xét cặp gen cùng nằm trên cặp nhiễm sắc thể thường; mỗi gen quyđịnh một tính trạng, mỗi gen đều có alen và các alen trội là trội hoàn toàn. Biết rằng không xảy ra độtbiến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng?I. Lai hai cá thể với nhau có thể thu được đời con gồm toàn cá thể dị hợp tử về cặp gen.II. Lai hai cá thể với nhau có thể thu được đời con có loại kiểu gen.III. Cho cơ thể dị hợp tử về cặp gen lai với cơ thể dị hợp tử về cặp gen, thu được đời con có số cáthể đồng hợp tử về cặp gen chiếm 20%.IV. Lai hai cá thể với nhau có thể thu được đời con có loại kiểu hình với tỉ lệ bằng nhau.. 3.A. 4.B. 1.C. 2.DCâu 110: Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n 6. Xét cặpgen A, a; B, b; D, nằm trên cặp nhiễm sắc thể, mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội làtrội hoàn toàn. Giả sử do đột biến, trong loài đã xuất hiện các dạng thể ba tương ứng với các cặpnhiễm sắc thể và các thể ba này đều có sức sống và khả năng sinh sản. Cho biết không xảy ra cácdạng đột biến khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. loài này có tối đa 45 loại kiểu gen.II. loài này, các cây mang kiểu hình trội về cả ba tính trạng có tối đa 25 loại kiểu gen.III. loài này, các thể ba có tối đa 36 loại kiểu gen.IV. loài này, các cây mang kiểu hình lặn về trong tính trạng có tối đa 18 loại kiểu gen.. 1.A. 2.B. 4.C. 3.DTrang 3/6 Mã đề thi 221Câu 111: Một loài động vật, tính trạng màu mắt do gen có alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quyđịnh. Thực hiện hai phép lai, thu được kết quả sau:- Phép lai 1: (P)Cá thể đực mắt đỏ lai với cá thể cái mắt nâu thu được có kiểu hình phân li theo tỉ lệ11 cá thể mắt đỏ cá thể mắt nâu cá thể mắt vàng.- Phép lai 2: (P)Cá thể đực mắt vàng lai với cá thể cái mắt vàng thu được có kiểu hình phân li theo1tỉ lệ cá thể mắt vàng cá thể mắt trắng.Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. loài này, kiểu hình mắt nâu được quy định bởi nhiều loại kiểu gen nhất.II. loài này, cho cá thể đực mắt nâu giao phối với các cá thể cái có kiểu hình khác, có tối đa phéplai đều thu được đời con gồm toàn cá thể mắt nâu.III. của phép lai có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1.1IV. Cho cá thể đực mắt đỏ của phép lai giao phối với cá thể cái mắt vàng của phép lai 2, cóthể thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1.. 4.A. 2.B. 3.C. 1.DCâu 112: Một quần thể tự thụ phấn, alen quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen quy địnhthân thấp; alen quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát(P) của quần thể này có thành phần kiểu gen là 0,2 AABb 0,2 AaBb 0,2 Aabb 0,4 aabb. Chorằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phátbiểu sau đây đúng?I. có tối đa loại kiểu gen.2II. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần qua các thế hệ.III. Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ có 8/65 số cây có kiểu gen dị hợp tử về cả cặp gen.2IV. số cây có kiểu gen dị hợp tử về trong cặp gen chiếm tỉ lệ 3/32.3. 2.A. 3.B. 4.C. 1.DCâu 113: Một loài thực vật, xét cặp gen phân li độc lập cùng tham gia vào quá trình chuyển hóachất màu trắng trong tế bào cánh hoa: alen quy định enzim chuyển hóa chất thành sắc tốđỏ; alen quy định enzim chuyển hóa chất thành sắc tố xanh. Khi trong tế bào có cả sắc tốđỏ và sắc tố xanh thì cánh hoa có màu vàng. Các alen đột biến lặn và quy định các prôtêinkhông có hoạt tính enzim. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểusau đây đúng?I. Cho cây dị hợp tử về cặp gen tự thụ phấn hoặc cho cây này giao phấn với cây hoa trắng thì cả2 phép lai này đều cho đời con có loại kiểu hình.II. Cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa xanh, có thể thu được đời con có tối đa loại kiểu gen.III. Cho hai cây hoa đỏ có kiểu gen khác nhau giao phấn với nhau, thu được đời con gồm toàn câyhoa đỏ.IV. Cho cây hoa vàng giao phấn với cây hoa trắng, có thể thu được đời con có 50% số cây hoa đỏ.. 2.A. 1.B. 4.C. 3.DCâu 114: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do cặp gen (A, và B, b) phân li độc lập cùng quyđịnh; tính trạng cấu trúc cánh hoa do cặp gen (D, d) quy định. Cho hai cây (P) thuần chủng giao phấnvới nhau, thu được Cho tự thụ phấn, thu được có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 49,5% cây hoa1 2đỏ, cánh kép 6,75% cây hoa đỏ, cánh đơn 25,5% cây hoa trắng, cánh kép 18,25% cây hoa trắng,cánh đơn. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong cả quá trình phát sinh giao tửđực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Kiểu gen của cây có thể là AABd̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲Bd×aabD̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲bD.II. có số cây hoa đỏ, cánh kép dị hợp tử về trong cặp gen chiếm 16%.2III. có tối đa 11 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, cánh kép.IV. có số cây hoa trắng, cánh đơn thuần chủng chiếm 10,25%.22. 1.A. 4.B. 2.C. 3.DTrang 4/6 Mã đề thi 221Câu 115: Một loài thực vật, xét gen mã hóa chuỗi pôlipeptit nằm trên đoạn không chứa tâm độngcủa một nhiễm sắc thể. Từ đầu mút nhiễm sắc thể, các gen này sắp xếp theo thứ tự: M, N, P, Q, S, T.Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Đột biến mất cặp nuclêôtit giữa gen sẽ làm thay đổi trình tự côđon của các phân tử mARNđược phiên mã từ các gen N, P, Q, và T.II. Nếu đột biến chuyển đoạn làm cho gen chuyển vào vị trí giữa gen và gen Txảy ra nhiễm sắc thể thì có thể làm thay đổi mức độ hoạt động của gen N.III. Nếu xảy ra đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể chứa gen và gen thì luôn có hại cho thể đột biến.IV. Nếu xảy ra đột biến điểm gen thì có thể không làm thay đổi thành phần các loại nuclêôtit củagen này.. 1.A. 3.B. 2.C. 4.DCâu 116: người, gen quy định nhóm máu và gen quy định dạng tóc đều nằm trên nhiễm sắc thểthường và phân li độc lập. Theo dõi sự di truyền của hai gen này một dòng họ, người ta vẽ được phảhệ sau:Biết rằng gen quy định nhóm máu gồm alen, trong đó kiểu gen và đều quy định nhóm máuA, kiểu gen và đều quy định nhóm máu B, kiểu gen quy định nhóm máu AB và kiểugen quy định nhóm máu O; gen quy định dạng tóc có alen, alen trội là trội hoàn toàn; người số 5mang alen quy định tóc thẳng và không phát sinh đột biến mới tất cả những người trong phả hệ. Theolí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Xác định được tối đa kiểu gen của người trong phả hệ.II. Người số và người số 10 có thể có kiểu gen giống nhau.III. Xác suất sinh con có nhóm máu và tóc xoăn của cặp là 17/32.IV. Xác suất sinh con có nhóm máu và tóc thẳng của cặp 10 11 là 1/2.A OB BO O. 3.A. 2.B. 1.C. 4.DCâu 117: Khi nói về hoạt động của opêron Lac vi khuẩn có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?E. coliI. Nếu xảy ra đột biến giữa gen cấu trúc thì có thể làm cho prôtêin do gen này quy định bị bất hoạt.II. Nếu xảy ra đột biến gen điều hòa làm cho gen này không được phiên mã thì các gen cấu trúc Z,Y, cũng không được phiên mã.III. Khi ức chế liên kết với vùng vận hành thì các gen cấu trúc Z, Y, không được phiên mã.prôtêin IV. Nếu xảy ra đột biến mất cặp nuclêôtit giữa gen điều hòa thì có thể làm cho các gen cấu trúc Z,Y, phiên mã ngay cả khi môi trường không có lactôzơ.. 2.A. 4.B. 1.C. 3.DCâu 118: Một loài thực vật, xét cặp gen nằm trên cặp nhiễm sắc thể; mỗi gen quy định một tínhtrạng, mỗi gen đều có alen và các alen trội là trội hoàn toàn. Cho hai cây đều có kiểu hình trội về cả 3tính trạng (P) giao phấn với nhau, thu được có 1% số cây mang kiểu hình lặn về cả tính trạng. Cho1biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cáivới tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. tỉ lệ cây đồng hợp tử về cả cặp gen nhỏ hơn tỉ lệ cây dị hợp tử về cả cặp gen.1II. có 13 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về trong tính trạng.1III. Nếu hai cây có kiểu gen khác nhau thì đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%.IV. có 10,5% số cây mang kiểu hình trội về trong tính trạng.1. 4.A. 2.B. 1.C. 3.DTrang 5/6 Mã đề thi 221Câu 119: Một loài động vật, xét gen cùng nằm trên nhiễm sắc thể thường theo thứ tự là gen gen2 gen 3. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, mỗi gen đều có alen, các alen trội là trội hoàntoàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Cho các cá thể đực mang kiểu hình trội về trong tính trạng lai với các cá thể cái mang kiểu hìnhlặn về trong tính trạng thì trong loài có tối đa 90 phép lai.II. Loài này có tối đa loại kiểu gen đồng hợp tử về cả cặp gen.III. Cho cá thể đực mang kiểu hình trội về tính trạng, dị hợp tử về cặp gen lai với cá thể cái mangkiểu hình lặn về trong tính trạng, có thể thu được đời con có loại kiểu hình.IV. Cho cá thể đực mang kiểu hình trội về trong tính trạng lai với cá thể cái mang kiểu hình trội về1 trong tính trạng, có thể thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1.. 1.A. 2.B. 3.C. 4.DCâu 120: Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét cặp gen A, a; B, b; D, d; E, phân li độclập, mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội là trội hoàn toàn. Cho biết không xảy ra đột biếnnhiễm sắc thể, các alen đột biến đều không ảnh hưởng tới sức sống và khả năng sinh sản của thể độtbiến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Nếu A, B, D, là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 77 loại kiểu gen.II. Nếu A, B, D, là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả gen có tối đa loại kiểu gen.III. Nếu A, B, d, là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả gen có tối đa 10 loại kiểu gen.IV. Nếu a, b, d, là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 65 loại kiểu gen.. 3.A. 1.B. 4.C. 2.D------------------------ HẾT ------------------------Trang 6/6 Mã đề thi 221