Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề ôn thi THPT quốc gia môn Toán năm 2017 có đáp án chi tiết cực hay (đề 42)

4ebaa3b2b46bb94eb9d2dae05a5b2298
Gửi bởi: hoangkyanh0109 13 tháng 6 2017 lúc 16:43:31 | Được cập nhật: 22 giờ trước (18:41:36) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 470 | Lượt Download: 9 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

042ề THI MINH THI THPT QU GIA NĂM 2017Ề ỐMôn: TOÁNTh gian làm bài: 90 phútờCâu 1. Hàm ố3 2y 3x 1 là th nào sau đâyồ ịA­55­55xy B­55­55xy C­55­55xy D­55­55xyCâu 2. Cho hàm ốy (x) có xlim (x) 3  và xlim (x) 3  Kh ng đnh nào sau đây là đúng ?ẳ ịA. th hàm đã cho không có ti ngang.ồ ậB. th hàm đã cho có đúng ti ngang.ồ ậC th hàm đã cho có hai ti ngang là các đng th ng ườ và 3 .D. th hàm đã cho có hai ti ngang là các đng th ng ườ và 3 .Câu 3. Hàm ố4 2y 4x 1 ngh ch bi trên kho ng nào sau đây ảA. 2; 0 và 2; B. 2; 2 C. 2; ) D. 2; 2; Câu 4. Cho hàm ốy (x) xác đnh, liên trên và có ng bi thiên :ị ếx  y’ +y  ­3Kh ng đnh nào sau đây là đúng ?ẳ ịA. Hàm có đúng tr .ố ịB. Hàm có giá tr ti ng 2.ố ằC. Hàm có giá tr nh ng và giá tr nh nh ng ­3.ố ằD Hàm đt đi x=0 và đt ti x=1ố ạCâu 5. th hàm ố4 2y 3x 4x 6x 12x 1 đt ti ạ1 1M(x ). Khi đó 1x y ngằA. B. ­11 D. 7Câu 6. Tìm giá tr nh nh hàm ố2x 3yx 1 trên đo [2; 4].ạA. 2;4 ]miny 6 B. 2;4]miny 2 C. 2;4]miny 3 D. 2;4]19miny3Câu 7. đi chung th hàm ố4 2y 7x 6 và th hàm ố3y 13x là:A. B. C. D. 4Câu 8. Tìm th (C) ủ3 23 4 y và đng th ng ườ y mx nhau đi phân ểbi A(­1;0), B, sao cho ΔOBC có di tích ng 8.ệ ằA. m=3 B. m=1 m=4 D. m=2 Câu 9. th hàm ố2x 1yx 2x 3 có bao nhiêu ti nệ ậA.1 B. D. 4Câu 10. Cho nhôm hình vuông nh 18 cm. Ng ta ườ ởb góc nhôm đó hình vuông ng nhau, hình vuôngố ỗcó nh ng (cm), nhôm nh hình bên ph đạ ểTrang 1đc cái không p. Tìm nh đc có th tích nượ ượ ớnh t.ấA. B. C. D. Câu 11. Tìm giá tr th tham sao cho hàm ố22x myx m  đng bi trên kho ngồ ả1ln 04   A. 1; 2m B. 1;2 2m    C. 1; 2m 1 1; 1; 22 2m    Câu 12. Gi ph ng trình ươlog 2x A. 21e B. 21e 101 D. 21Câu 13. Tính đo hàm hàm ố12xy A. 21'2xy ln 2'2xy C. 11' .2xy x   D. 2ln 2'2xy Câu 14. Gi ph ng trình ươ13log 0x A. C. D. 1Câu 15. Tìm xác đnh hàm ố2ln 3y x A. 1D= 3;2    B. 1; 32D   C. 1D= 3;2   1; 32D   Câu 16. Cho hàm ố23 .4x xf x Kh ng đnh nào sau đây sai:ẳ ịA. 239 log 2f x B. 22 29 log log 3f x C 9f x 2 log log log 9x x D. 29 ln ln ln 3f x Câu 17. Cho th ứ2 27a ab ( 0)a b Kh ng đnh nào sau đây là đúngẳ A. 24 log log log6a ba b B. 2 22 log log loga b C. 2 2log log log3a ba b 22 log log log3a ba b Câu 18. Tính đo hàm hàm ố22xy e A. 2' 2xy e 2 2' 2.2 ln 2x xy e C. 2' 2.2 ln 2x xy e D. 2 1' 2xy e Câu 19. Gi ta có th ứ2 27 0a ab b th nào sau đây đúngệ ứA. 2 22log log log b 2a b2log log log b3 C. 2 2a blog log log b3 D. 42 2a blog log log b6 Câu 20. Cho 2 3log a; log Khi đó 6log Tính theo và A. 1a aba C. a+b D. 2a bCâu 21.T ng ên àm 232x dxx    Trang 2PNQMA 3343 ln3 3xx C B. 3343 ln3 3xx x C. 3343 ln3 3xx C D. 3343 ln3 3xx C Câu 22. ngu ti ki lãi su 8,4% năm và lãi hàng năm đu nh vào n, sau ỏbao nhiêu tháng ngòi đó thu đu đôi ti ban đu (l giá tr quy tròn) ịA. 96 B. 97 C. 98 99Câu 23. Công th tính di tích hình thang cong gi hai thứ ị, ,y b (a0)ọ ầDo lãi su năm la 8,4% nên lãi su tháng là 0,7%ấ ấS ti sau tháng đâu tiên là: ề1.007xS ti sau năm th là: ứ21.007xS ti sau năm th là: ứ1.007nxGi thi ế1.007 1.007 99, 33n nx n DCâu 23. Công th tính di tích hình thang cong gi hai thứ ị, ,y b (a