Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề ôn thi học kỳ 2 môn lịch sử lớp 11

2e912eea73609623f57dd700abc45329
Gửi bởi: Võ Hoàng 30 tháng 11 2018 lúc 5:12 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 17:47 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 299 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tr ng THPT Hi Hòa 3ườ ốT KHXHổMã 01ề ki tra kì IIề ọMôn: ch 11ị ửTh gian: 45 phútờ***************************H và tên sinh:................................................................... p:...........................................ọ ớS báo danh:............................................................................. Phòng thi:..................................ốI. Tr nghi (3 đi m)ắ ểCâu 1: nào sau đây không ph iả là đi trong phong trào cách ng Trung Qu tr ướkhi phong trào Ngũ bùng ?ứ ổA. Mang tính qu chúng ng n, lan ng kh c. ướ B. ra tiêu ch ng đề ếqu c.ốC. ng giai công nhân đóng vai trò nòng t.ự ượ ra tiêu ch ng ốphong ki n.ếCâu 2: th XX, ng ng đã kh ng nh vai trò lãnh cách ng qu ượ ốgia Đông Nam nào đây?ướA In-đô-nê-xi-a. Vi Nam.ệ Mã Lai. Phi-lip-pin.Câu 3: dung nào sau đây ph ánh không đúng nghĩa Hi Xô-Đ không xâm ướ ứl nhau?ượA th hi đích hoãn binh phía đông.ứ ượ ởB tác Liên Xô công Anh và Pháp.ứ ấC Liên Xô phá âm liên gi Anh, Pháp, ngh Muy-nich.ượ ịD. Liên Xô có th gian hòa bình xây ng c.ờ ướCâu 4: Nguyên nhân sâu xa Chi tranh Th gi th hai là gì?ẫ ứA Mâu thu quy gi các qu theo th ng Vecxai-Oasinht n.ẫ ướ ơB qu ng cu kh ng ho ng kinh 1929-1933.ậ ếC nh ng th hi Anh, Pháp, Mĩ các phát xít.ự ượ ướD qu lu trung Mĩ và Hi Xô-Đ không xâm nhau.ậ ướ ượCâu 5: Sau Hi Giáp Tu 1867, Pháp đãệ ướ ấA chi nh mi Đông Nam Kì.ế ượ B. chi nh mi Tây Nam Kì.ế ượ ềC chi nh Nam Kì.ế ượ th trong cu chi tranh thôn tính toàn Vi ệNam.Câu 6: Chi th ng Gi th nh va th hai li tên tu aế ủA Hoàng Tá Viêm, Vĩnh Phúc.ư Hoàng Tá Viêm, Tr ng Quang n.ươ ảC Nguy Tri Ph ng, Hoàng Tá Viêm.ễ ươ Nguy Tri Ph ng, Vĩnh Phúc.ễ ươ ưCâu 7: “C ng” có nghĩa làầ ươA giúp vua c.ứ ướ B. nh ng đi quân ng làm.ữ ươ ầC ng lên c.ứ ướ ch ng Pháp xâm c.ố ượCâu Cu kh nghĩa vũ trang nh va kéo dài nh trong phong trào ch ng Pháp cu th kộ ỉXIX-đ th XX làầ ỉA. kh nghĩa ng Khê.ở ươ B. kh nghĩa Bãi y.ở ậC kh nghĩa Ba Đình.ở kh nghĩa Yên Th .ở ếCâu 9: ch c, phong trào nào sau đây không li tên tu Phan Châu?ắ ộA Duy tân.ộ Phong trào Duy tân.C Phong trào Đông du. Vi Nam Quang ph i.ệ ộCâu 10: ng Phan Châu có đi gì gi ng ng th ưở ướ ưở ướ ờphong ki n?ếA ng ng vũ trang. ướ ộB. Lãnh phong trào thông qua nh ng hình th phù p.ạ ợC Gi phóng dân ti thành chính th quâ ch hi Vi Nam. ệD dân làm c.ấ ốII. lu (7 đi m)ự ểCâu (2 đi m): ểT năm 1858 năm 1884, tri đình nhà Nguy đã kí nh ng Hi nào ướ ớth dân Pháp? Theo em, nhà Nguy có trách nhi gì trong vi ta vào tay Pháp?ự ướ ơCâu (3 đi m):ểTrình bày nguyên nhân, di bi Pháp đánh Kì th nh (1873). Sau chi th ng ắC Gi th nh t, tri đình nhà Nguy đã có hành ng gì?ầ ộCâu (2 đi m):ểBình Tây nguyên soái là ai? Hãy nêu hi bi em nhân đó?ạ ậBÀI LÀMI. Tr nghi (3 đi m)ắ ểCâu 10Ch nọII. lu (7 đi m)ự ể................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................