Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề ôn thi học kỳ 2 môn lịch sử lớp 11

feb4e38395119497785c4474fb5ced05
Gửi bởi: Võ Hoàng 30 tháng 11 2018 lúc 5:13 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 8:54 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 322 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

NG ÔN THI KỲ IIỀ ƯƠ ỌI. Ph tr nghi m.ầ ệCâu 1. Thái Mĩ tr nguy chi tranh th gi th hai (1939 1945) làộ ướ ứA. liên Anh, Pháp ch ng phát xít.ế B. không can thi vào ki ra bên ngoài châu Mĩ.ệ ảC. cùng phát xít đánh châu Âu chia ph n.ể D. tay Liên Xô đánh phát xít.ắ ớCâu 2. Nhân dân Qu ng Nam Đà ng có thái nh th nào tr xâm th dân Pháp?ả ướ ượ ựA. ch phong trào a, tranh vũ trang.ổ B. Phát ng kh nghĩa ch ng tri đình nhà Nguy n.ộ C. ng ng chi thu Nguy Tri Ph ng.ưở ươ D. ch ng chi u, ph quân tri đình ch ngự ượ ốgi c.ặCâu 3. tiêu tranh Lào Cam-pu-chia trong giai đo 1936 1939 là gì?ụ ạA. Ch ng ph ng thu a, phát xít và chi tranh.ố B. Ch ng chi tranh qu và th dân ph ng.ố ộC. Ch ng ph ng thu a, ch nghĩa phát xít.ố D. Ch ng ch nghĩa phát xít và chi tranh.ố ếCâu 4. Tính ch máy nhà th Nguy làấ ướ ễA. nhà quân ch .ướ B. nhà quân ch hi n.ướ ếC. nhà phong ki phân quy n.ướ D. nhà quân ch chuyên ch trung cao .ướ ộCâu 5. Âm th dân Pháp khi công Đà nglàư ẵA. th hi ho ch đánh nhanh th ng nhanh.ự B. chi Đà ng tô gi riêng Pháp.ế ủC. bi Đà ng thành bàn công kinh thành Hu .ế D. bi Đà ng thành th tr ng chi Pháp.ế ườ ủCâu 6. Vì saophong trào ch ng Pháp nhân dân Lào và Cam-pu-chia (1918 1939) th i?ố ạA. nh ng ng lãnh có chia đoàn t.ộ ườ ếB. Không lôi kéo đông nhân dân lao ng tham gia.ượ ộC. Phong trào mang tính phát, phân tán.ự D. Ch có ch c, ng lãnh ch kh năng phong trào đi lên.ư ượ ưCâu 7. Chính sách Anh, Pháp ngh Muy-ních (29/09/1938) làủ ịA. dung túng, nh ng phát xít.ượ B. hàng phát xít.ầ C. kiên quy tranh ch ng phát xít.ế D. trung p.ậCâu 8. ng ng M.Gan-đi các ng nhân dân ng ng vìư ưở ượ ưở ứA. nhân dân th hi sinh.Ấ C. nó phù đi dân và tôn giáo Đợ ộB. nó dàng th hi lúc, i.ễ ượ D. nhân dân không có kinh nghi tranh vũ trang.Ấ ấCâu 9. ng đóng vai trò quy nh trong tr công Béc-lin, sào huy cu cùng phát xít Hít-le làự ượ ủA. Anh, Pháp, Mĩ. B. Anh, Mĩ, Liên Xô. C. Pháp, Mĩ, Liên Xô. D. Anh, Pháp, Liên Xô.Câu 10. quan ch huy quân nhà Nguy ch ng Pháp hai tr Đà ng và Gia nh làị ịA. Nguy Tri Ph ngễ ươ B. Tr Hoàngầ C. Phan Thanh Gi nả D. Hoàng Di uệCâu 11. Chính ng và giai nào lãnh nhân dân tranh trong giai đo 1918-1922?ả ạA. dân ng Qu iư B. ng Qu dânư C. Công nhân ng ng nả D. Ti ng Qu iể ạCâu 12. ngh Ianta (02/1945) tham gia các qu gia nào?ộ ốA. Anh, Pháp, Mĩ B. Anh, Mĩ, Liên Xô C. Liên Xô, Anh, cứ D. Mĩ, Anh, cứCâu 13. Th Đà ng, Pháp chu ho ch gì ti theo?ấ ếA. th ch vi binh.ố B. Đánh th ng kinh thành Hu .ẳ C. Nh Anh giúp đánh ti p.ờ D. Kéo quân vào đánh Gia nh.ịCâu 14. ng công Đà ng bao liên quân các cự ượ ướA. Pháp Mĩ B. Pháp Anh C. Pháp Tây Ban Nha D. Pháp Đào NhaồCâu 15. đích phong trào Ngũ năm 1919 làụ ứA. ch ng áp n.ố B. ch ng các đoàn Qu dân ng.ố ảC. ch ng vi khôi ph ch phong ki n.ố D. ch ng âm xâu xé Trung Qu các qu c.ố ướ ốCâu 16. duy nh Đông Nam ướ không tr thành thu ph ng Tây làị ươA. Vi Nam.ệ B. Xiêm C. Thái Lan D. LàoCâu 17. ki nào đánh chi tranh th gi th hai (1939 1945) lan ng ra toàn th gi i?ự ớA. Nh công Mĩ Trân Châu ng ngày 07/12/1941.ậ B. Mĩ, Anh tuyên chi Nh ngày 08/12/1941.ế ảC. Mĩ tuyên chi và I-tali-a ngày 11/12/1941.ế D. c, I-ta-li-a tuyên chi Mĩ ngày 11/12/1941.ứ ớCâu 18. Kh liên minh phát xít thành năm 1937 bao nh ng cố ướA. c, Áo Hung, Italia.ứ B. c, Italia, Nh n.ứ C. I-ta-li-a, Th Nhĩ Kì, c.ổ D. Nh n, c, Nga.ậ ứCâu 19. Ba nh mi Tây Pháp chi nhanh chóng vào 1867 làỉ ếA. Hà Tiên, Vĩnh Long, Kiên Giang. B. Vĩnh Long, nh ng, An Giang.ị ườC. Hà Tiên, An Giang, Th .ầ D. Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên.Câu 20. Vì sao th dân Pháp chi nh mi Tây Nam Kì cách nhanh chóng?ự ượ ộA. Quân tri đình Hu trang vũ khí quá kém.ộ B. Tri đình Hu nh c, thi kiên quy ch ng Pháp.ề ượ ốC. Th dân Pháp công ng .ự D. Nhân dân không ng tri đình ch ng Pháp.ủ ốCâu 21. Nét phong trào tranh ch ng th dân Anh trong th kì 1918-1922 làổ ộA. ng Qu lãnh phong trào.ả D. đông ng nông dân, th dân, công nhân tham gia tranh.ả ấB. hình th kh nghĩa vũ trang đã ng.ứ ượ C. ng ng tham gia lãnh phong trào.ả ạCâu 22. Tình hình binh tri Nguy làự ướ ễA. kém nh khu Đông Nam Á.ế B. đã đóng nh ng chi tàu và trang vũ khí hi i.ữ ạC. trang ph ng ti kĩ thu còn ki trung .ị ươ D. quân ch và hu luy theo ki ph ngộ ượ ươTây.Câu 23. nghĩa chi th ng Xta-lin-grát ngày 2/2/1943 làủ ắA. ng phe Tr lo kh kh châu Âu.ự ượ B. Liên Xô hoàn toàn gi phóng kh phát xít c.ấ ướ ượ ứC. bu Mĩ và Anh ph “M tr th hai”, lên Pháp.ộ ấD. nên ngo xoay chuy tình th cu chi tranh th gi i.ạ ướ ớCâu 24. Gi thành, thành t, theo thànhữ ”, đó là hành ng nghĩa khí aộ ủA. Nguy Tri Ph ng.ễ ươ B. Phan Thanh Gi n.ả C. Hoàng Di u.ệ D. Ph Phú Th .ạ ứII. Ph lu n:ầ ậCâu 1: đi mể )Chi tranh th gi th hai có nh th nào? đó hãy rút ra bài cho cu tranh hòa bình th gi hi nế ệnay.Câu 2: (1 đi m)ểT sao th dân Pháp ch Đà ng là tiêu công tiên?ạ ầCâu 3: (1 đi m)ểEm hãy tên hi mà tri đình Nguy đã ký th dân Pháp 1858 1884.ể ướ ếCâu 4: đi m)ểK tên các cu kh nghĩa tiêu bi trong phong trào ng ch ng Pháp cu th XIX.ể ươ ỷCâu 5: (2 đi m)ểD tác ng cu cu khai thu th nh th dân Pháp xã Vi Nam có chuy bi nh th nào?ướ