Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐỀ ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ 12

86834831df7132dee156016e7e6d375f
Gửi bởi: hoangkyanh0109 24 tháng 11 2017 lúc 23:19:13 | Được cập nhật: 7 tháng 4 lúc 11:03:58 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 493 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

144:CAAABDADBDCCAABABCDCCDCS GD ĐT HÀ TĨNHỞ KI TRA NĂM 2017­Ề Ọ2018TR NG THPT ANHƯỜ MÔN CH SỊ Ử( có trang )ề Th gian làm bài 45 phút (23 câu tr nghi m)ờ ệH Tênọ :..................................................... pớ :................... Mã 144ềPH I: TR NGHI (6 Đi m)Ầ ểHãy ch ph ng án đúng nh trong các ph ng án câu.ọ ươ ươ ỗCâu 01: thoát kh tình tr ng kh ng ho ng toàn di đt vào gi th XIX, Thiên hoàngể ướ ỉMinh Tr đãị A. thi ch Ph i. B. nh giúp các ph ngờ ướ ươTây. C. ti hành nh ng cách ti D. duy trì ch phong ki n. ếCâu 02: Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa tư bản A. hát triển không đều về kinh tế, chính trị. B. phát tri đng đu kinh quân C. hát triển đồng đều về kinh tế, chính trị. D. phát tri không đu kinh quân .ể Câu 03: Nh xét qu phong trào đu tranh ch ng th dân nhân dân châu Phi?ậ A. Sôi i, đàn áp nh ng ti phát tri n. B. Trình ch th p, ng chênh ch. ượ C. Phong trào th hi tinh th yêu sâu c. ướ D. thù còn nh và phong ki n. ếCâu 04: Kh nghĩa Thái Bình Thiên Qu là cu tranh giai nào? A. Nông dân B. Tư sả C. Th th công. D. Công nhân. Câu 05: ki nào đã đu quá trình bi Trung Qu phong ki đc trự ướ ởthành thu đa?ộ ướ A. Tri đình Mãn Thanh kí các qu Đi Tân u.ề ướ ướ B. Tri đình Mãn Thanh kí th dân Anh Hi Nam Kinh. ướ C. Th dân Pháp bu Trung Qu kí hi vùng đt. ướ D. Nga ép Trung Qu kí hi bình đng. ướ ẳCâu 06: ng nào các ph ng Tây đua tranh xâm Đ?ợ ướ ươ ượ A. Phong trào nông dân ch ng ch phong ki làm cho suy u. B. Kinh và văn hóa suy u. C. Mâu thu gi ch phong ki đông đo qu chúng nhân dân. D. Cu tranh giành quy gi các chúa phong ki làm cho suy u. ếCâu 07: Nguyên nhân sâu xa đn chi tranh th gi th nh 1914­1918) làẫ A. mâu thu gi các qu thu đa. B. do truy th ng quân phi và ti Đc. C. gi quy mâu thu xã các qu c. ướ D. hình thành hai kh qu đi ngh ch nhau. ịCâu 08: Nguyên nhân tr ti Chi tranh th gi th nh là gì?ự A. phát tri không đu các n. ướ B. Các qu hình thành hai kh quân đi p. ướ ậMã 144ề Trang 3144:CAAABDADBDCCAABABCDCCDC C. Mâu thu gi các thu đa. ướ D. Thái Áo­ Hung ám sát. ịCâu 09: Nguyên nhân làm cho cách ng Tân không tri là gì?ạ A. Th phong ki quân phi nh. B. Cương lĩnh cách mạng còn hạn chế. C. qu và nhau. D. Giai xa qu chúng. ầCâu 10: Vì sao trong khu Đông Nam Á, Xiêm là duy nh không tr thành thu đa cácự ướ ủn qu c?ướ A. Do phong trào đu tranh ch ng xâm nhân dân di ra th ng i. ượ B. Nh chính sách ngo giao ng cây tre” nhân nh ng gi đc p. ượ C. Nh các cách kinh xã toàn di theo ng ch nghĩa. ướ D. Nh cách Ra­ma và chính sách ngo giao khôn khéo. ẻCâu 11: Tính ch cu Duy tân Minh Tr năm 1868 Nh là gì?ấ A. Cách ng dân ch n. B. Cách ng vô n. C. Cách ng không tri đ. D. Cách ng dân ch ki i. ớCâu 12: Cu kh nghĩa th hi liên minh chi đu gi hai dân Đông ng làộ ươ A. kh nghĩa đông. B. kh nghĩa Si­vô­tha. C. kh nghĩa Pucômbô. D. kh nghĩa A­cha Xoa. ởCâu 13: Biểu hiện của chính sách ngoại giao “mềm dẻo” của Ra Ma la A. lợi dụng vị trí ước đệm”, cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc để giữ chủquyền. B. chấp nhận ký các điều ước mở cửa buôn bán với nước ngoai để giữ độc lâp dântộc. C. kí các điều ước bất bình đẳng va cắt một số vùng đất phụ thuộc để giữ chủ quyền. D. cắt nhượng các vùng đất phụ thuộc Lao, Cam pu chia va Mi an ma để giữ độclập. Câu 14: Điểm mới về mục tiêu đấu tranh của Phái cấp tiến so với đường lối ôn hòacủa Đảng Quốc đại Ân Độ la A. phát động nhân dân lật đổ ách thống trị thực dân Anh xây dựng quốc gia độc lập. B. yêu cầu chính phủ Anh thực hiện các cải cách dân chủ để xây dựng quốc gia độclập. C. đòi chính phủ Anh giúp để cho giai cấp tư sản Ấn Độ được tự do phát triển kinhtế. D. yêu cầu chính phủ Anh nới rộng các điều kiện để tư sản tham gia các hội đồng tựtrị. Câu 15: Tính chất phong trao đấu tranh 1905-1908 của nhân dân Ấn Độ la gì? A. Cuộc cách mạng tư sản do Đảng Quốc đại lãnh đạo chống Anh.. B. Cao trao dân tộc nhằm đánh đổ ách thống trị của thực dân Anh. C. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới có sự tham gia của vô sản. D. Cuộc cách mạng vô sản với sự tham gia tích cực to lớn của vô sản. Câu 16: Phong trao đấu tranh lớn nhất của nông dân Trung Quốc chống thực dânphong kiến từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX la A. khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc. B. khởi nghĩa Nghĩa hòa đoan. C. cách mạng Tân Hợi 1911. D. cuộc vận động Duy tân Mậu Tuất. Câu 17: Phe Liên minh do những nước nao thanh lập? A. Anh, Pháp, Nga, Mĩ. B. Đc, Áo­Hung và I­ta­li­a. C. Anh, Pháp, Nga. D. Đc, Áo Hung. ứMã 144ề Trang 3144:CAAABDADBDCCAABABCDCCDCCâu 18: Nguyên nhân tr ti đi ki các ph ng Tây đua nhau xâu xé châu Phiự ướ ươvào nh ng năm 70, 80 th XIX?ữ A. Vì châu Phi nghèo nàn và u, phong trào đu tranh u. B. Vì đã hoàn thành phân chia thu đa châu và Mĩ la tinh. C. Hoàn thành kênh đào Xuy nên giao thông thu ti n. D. Ch phong ki châu Phi đu lâm vào kh ng ho ng. ảCâu 19: Cương lĩnh của Trung Quốc đồng minh hội dựa trên A. tư tưởng của Lương Khải Siêu va Khang Hữu Vi. B. đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa C. tư tương cách mạng Pháp Dân chủ tư sản. D. học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn. Câu 20: Trong 20 năm đầu, Đảng Quốc đại chủ trương dùng phương pháp gì để đòithực dân Anh thực hiện cải cách Ấn Độ? A. Bạo lực cách mạng. B. Đấu tranh chính trị. C. Phương pháp ôn hòa. D. Phương pháp cực đoan. Câu 21: Đến đầu thế kỉ XX, những nước châu Phi còn giữ được độc lập trước sự xâmlược của chủ nghĩa thực dân phương Tây la A. Ê­ti­ô­pi­a và Ai p. B. Xu­ đăng và Ai p. C. Ê­ti­ô­pi­a và Li­bê­ri­a. D. An­giê­ri và Li­bê­ri­a. Câu 22: ính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914­1918) đi hai bên tham chi nố ếlà gì? A. Đc xâm và Nga cách ng. ượ B. Đu bóc và phân chia thu đa. ướ C. Liên minh xâm c, Hi ượ ướ D. Chi tranh qu phi nghĩa. ốCâu 23: nghĩa vi thành đng Qu đi là gì?ủ A. Đánh ngo trong đu tranh giành đc dân c. ướ B. Đánh th ng hoàn toàn phong trào dân c. C. Đánh giai lên vũ đài chính tr ướ D. Th hi th và lòng tôn dân nhân dân Đ. ộPH II: LU (4 đi m)Ầ ểCâu 1. Vì sao trong hoàn nh Châu Á, Nh không bi thành thu đa? (2,5 đi m)ả ểCâu 2. Trình bay kết cục của cuộc Chiến tranh Thế Giới Thứ nhất? Theo em để bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay chúng ta phải lam gì? (1,5 điểm)Mã 144ề Trang 3377:ABCCACBCDBCBACABCABDAA AS GD ĐT HÀ TĨNH KI TRA NĂM 2017­Ề Ọ2018TR NG THPT ANHƯỜ MÔN CH SỊ Ử( có trang )ề Th gian làm bài 45 phút (23 câu tr nghi m)ờ ệH Tênọ :..................................................... :................... Mã 272ềPH I: TR NGHI (6 Đi m)Ầ ểHãy ch ph ng án đúng nh trong các ph ng án câu.ọ ươ ươ ỗCâu 01: ính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914­1918) đi hai bên tham chi nố ếlà gì? A. Đc xâm và Nga cách ng. ượ B. Chi tranh qu phi nghĩa. C. Liên minh xâm c, Hi ượ ướ D. Đu bóc và phân chia thu đa. ướ ịCâu 02: Biểu hiện của chính sách ngoại giao “mềm dẻo” của Ra Ma la A. chấp nhận ký các điều ước mở cửa buôn bán với nước ngoai để giữ độc lâp dântộc. B. lợi dụng vị trí ước đệm”, cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc để giữ chủquyền. C. cắt nhượng các vùng đất phụ thuộc Lao, Cam pu chia va Mi an ma để giữ độclập. D. kí các điều ước bất bình đẳng va cắt một số vùng đất phụ thuộc để giữ chủquyền. Câu 03: Nhận xét về kết quả phong trao đấu tranh chống thực dân của nhân dânchâu Phi? A. Trình độ tổ chức thấp, lực lượng chênh lệch. B. Sôi nổi, bị đan áp nhưng tiếp tục phát triển. C. Phong trao thể hiện tinh thần yêu nước sâu sắc. D. Kẻ thù còn mạnh va cấu kết với phong kiến. Câu 04: Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc la cuộc đấu tranh của giai cấp nao? A. Công nhân. B. Tư sản C. Thợ thủ công. D. Nông dân Câu 05: Nguyên nhân trực tiếp của Chiến tranh thế giới thứ nhất la gì? A. Sự phát triển không đều của các nước tư bản. B. Mâu thuẫn giữa các nước vềthuộc địa. C. Các nước đế quốc hình thanh hai khối quân sự đối lập. D. Thái tử Áo- Hungbị ám sát. Câu 06: Tính chất của cuộc Duy tân Minh Trị năm 1868 Nhật Bản la gì? A. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. B. Cách mạng dân chủ tư sản. C. Cách mạng vô sản. D. Cách mạng tư sản không triệt để. Câu 07: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918) la A. do truyền thống quân phiệt va tiềm lực của Đức. B. mâu thuẫn giữa các đế quốc về vấn đề thuộc địa. C. sự hình thanh hai khối đế quốc đối nghịch nhau. D. để giải quyết mâu thuẫn xã hội các nước đế quốc. Câu 08: Trong 20 năm đầu, Đảng Quốc đại chủ trương dùng phương pháp gì để đòithực dân Anh thực hiện cải cách Ấn Độ? A. Phương pháp cực đoan. B. Bạo lực cách mạng. Mã 377ề Trang 6377:ABCCACBCDBCBACABCABDAA C. Phương pháp ôn hòa. D. Đấu tranh chính trị. Câu 09: Lợi dụng yếu tố nao các nước phương Tây đua tranh xâm lược Ấn Độ? A. Cuộc tranh gianh quyền lực giữa các chúa phong kiến lam cho Ấn Độ suy yếu. B. Kinh tế va văn hóa Ấn Độ bị suy yếu. C. Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với đông đảo quần chúng nhân dân. D. Phong trao nông dân chống chế độ phong kiến lam cho Ấn Độ suy yếu. Câu 10: Đến đầu thế kỉ XX, những nước châu Phi còn giữ được độc lập trước sự xâmlược của chủ nghĩa thực dân phương Tây la A. Ê­ti­ô­pi­a và Li­bê­ri­a. B. An­giê­ri và Li­bê­ri­a. C. Ê­ti­ô­pi­a và Ai p. D. Xu­ đăng và Ai p. ậCâu 11: Tính ch phong trào đu tranh 1905­1908 nhân dân là gì?ấ A. Cu cách ng dân ch ki có tham gia vô n. B. Cao trào dân nh đánh ách th ng tr th dân Anh. C. Cu cách ng do Đng Qu đi lãnh đo ch ng Anh.. D. Cu cách ng vô tham gia tích to vô n. ảCâu 12: Phong trào đu tranh nh nông dân Trung Qu ch ng th dân phong ki gi thấ ếk XIX đn đu th XX làỉ A. kh nghĩa Thái Bình Thiên Qu c. B. cu đng Duy tân Tu t. C. cách ng Tân 1911. D. kh nghĩa Nghĩa hòa đoàn. ởCâu 13: Vì sao trong khu Đông Nam Á, Xiêm là duy nh không tr thành thu đa cácự ướ ủn qu c?ướ A. Nh các cách kinh xã toàn di theo ng ch nghĩa. ướ B. Nh cách Ra­ma và chính sách ngo giao khôn khéo. C. Do phong trào đu tranh ch ng xâm nhân dân di ra th ng i. ượ D. Nh chính sách ngo giao ng cây tre” nhân nh ng gi đc p. ượ ậCâu 14: Cu kh nghĩa th hi liên minh chi đu gi hai dân Đông ng làộ ươ A. kh nghĩa đông. B. kh nghĩa A­cha Xoa. C. kh nghĩa Si­vô­tha. D. kh nghĩa Pucômbô. ởCâu 15: thoát kh tình tr ng kh ng ho ng toàn di đt vào gi th XIX, Thiên hoàngể ướ ỉMinh Tr đãị A. duy trì ch phong ki n. B. ti hành nh ng cách ti C. nh giúp các ph ng Tây. ướ ươ D. thi ch Ph i. ớCâu 16: Nguyên nhân tr ti đi ki các ph ng Tây đua nhau xâu xé châu Phiự ướ ươvào nh ng năm 70, 80 th XIX?ữ A. Vì đã hoàn thành phân chia thu đa châu và Mĩ la tinh. B. Vì châu Phi nghèo nàn và u, phong trào đu tranh u. C. Ch phong ki châu Phi đu lâm vào kh ng ho ng. D. Hoàn thành kênh đào Xuy nên giao thông thu ti n. ệCâu 17: Đi tiêu đu tranh Phái ti so đng ôn hòa Đng Qu điể ườ ạÂn làộ A. đòi chính ph Anh giúp cho giai đc do phát tri kinh ượ B. yêu chính ph Anh th hi các cách dân ch xây ng qu gia đc p. C. yêu chính ph Anh ng các đi ki tham gia các đng tr D. phát đng nhân dân ách th ng tr th dân Anh xây ng qu gia đc p. ậCâu 18: Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa tư bảnMã 377ề Trang 6377:ABCCACBCDBCBACABCABDAA A. hát triển không đều về kinh tế, chính trị. B. hát triển đồng đều về kinh tế,chính trị. C. phát tri đng đu kinh quân D. phát tri không đu kinh quân .ể Câu 19: nghĩa vi thành đng Qu đi là gì?ủ A. Đánh ngo trong đu tranh giành đc dân c. ướ B. Đánh th ng hoàn toàn phong trào dân c. C. Đánh giai lên vũ đài chính tr ướ D. Th hi th và lòng tôn dân nhân dân Đ. ộCâu 20: Phe Liên minh do nh ng nào thành p?ữ ướ A. Đc, Áo Hung. B. Anh, Pháp, Nga. C. Đc, Áo­Hung và I­ta­li­a. D. Anh, Pháp, Nga, Mĩ. Câu 21: ki nào đã đu quá trình bi Trung Qu phong ki đc trự ướ ởthành thu đa?ộ ướ A. Tri đình Mãn Thanh kí các qu Đi Tân u.ề ướ ướ B. Th dân Pháp bu Trung Qu kí hi vùng đt. ướ C. Nga ép Trung Qu kí hi bình đng. ướ D. Tri đình Mãn Thanh kí th dân Anh Hi Nam Kinh. ướCâu 22: Cương lĩnh của Trung Quốc đồng minh hội dựa trên A. đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa B. tư tưởng của Lương Khải Siêu va Khang Hữu Vi. C. học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn. D. tư tương cách mạng Pháp Dân chủ tư sản. Câu 23: Nguyên nhân lam cho cách mạng Tân Hợi không triệt để la gì? A. Đế quốc va tư sản cấu kết với nhau. B. Cương lĩnh cách mạng còn hạn chế. C. Thế lực phong kiến quân phiệt mạnh. D. Giai cấp tư sản xa rời quần chúng. PHẦN II: TỰ LUẬN (4 điểm)Câu 1. Vì sao trong hoan cảnh Châu Á, Nhật bản không bị biến thanh thuộc địa? (2,5 điểm)Câu 2. Trình bay kết cục của cuộc Chiến tranh Thế Giới Thứ nhất? Theo em để bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay chúng ta phải lam gì? (1,5 điểm)Mã 377ề Trang 6377:ABCCACBCDBCBACABCABDAA ASỞ GD ĐT HÀ TĨNH KI TRA NĂM 2017­Ề Ọ2018TR NG THPT ANHƯỜ MÔN CH SỊ Ử( có trang )ề Th gian làm bài 45 phút (23 câu tr nghi m)ờ ệH Tênọ :..................................................... pớ :................... Mã 377ềPH I: TR NGHI (6 Đi m)Ầ ểHãy ch ph ng án đúng nh trong các ph ng án câu.ọ ươ ươ ỗCâu 01: Phong trào đu tranh nh nông dân Trung Qu ch ng th dân phong ki gi thấ ếk XIX đn đu th XX làỉ A. kh nghĩa Thái Bình Thiên Qu c. B. kh nghĩa Nghĩa hòa đoàn. C. cu đng Duy tân Tu t. D. cách ng Tân 1911. ợCâu 02: Vì sao trong khu Đông Nam Á, Xiêm là duy nh không tr thành thu đa cácự ướ ủn qu c?ướ A. Nh các cách kinh xã toàn di theo ng ch nghĩa. ướ B. Nh cách Ra­ma và chính sách ngo giao khôn khéo. C. Do phong trào đu tranh ch ng xâm nhân dân di ra th ng i. ượ D. Nh chính sách ngo giao ng cây tre” nhân nh ng gi đc p. ượ ậCâu 03: Kh nghĩa Thái Bình Thiên Qu là cu tranh giai nào? A. Công nhân. B. Th th công. C. Nông dân D. Tư sả Câu 04: Trong 20 năm đu, Đng Qu đi ch tr ng dùng ph ng pháp gì đòi th dân Anhầ ươ ươ ựth hi cách Đ?ự A. Ph ng pháp đoan. ươ B. Đu tranh chính tr .ấ C. Ph ng pháp ôn hòa. ươ D. cách ng. ạMã 377ề Trang 6377:ABCCACBCDBCBACABCABDAA ACâu 05: Đi tiêu đu tranh Phái ti so đng ôn hòa Đng Qu điể ườ ạÂn làộ A. phát đng nhân dân ách th ng tr th dân Anh xây ng qu gia đc p. B. đòi chính ph Anh giúp cho giai đc do phát tri kinh ượ C. yêu chính ph Anh th hi các cách dân ch xây ng qu gia đc p. D. yêu chính ph Anh ng các đi ki tham gia các đng tr ịCâu 06: Cu kh nghĩa th hi liên minh chi đu gi hai dân Đông ng làộ ươ A. kh nghĩa A­cha Xoa. B. kh nghĩa đông. C. kh nghĩa Pucômbô. D. kh nghĩa Si­vô­tha. ởCâu 07: thoát kh tình tr ng kh ng ho ng toàn di đt vào gi th XIX, Thiên hoàngể ướ ỉMinh Tr đãị A. nh giúp các ph ng Tây. ướ ươ B. ti hành nh ng cách ti C. duy trì ch phong ki n. D. thi ch Ph i. ớCâu 08: ki nào đã đu quá trình bi Trung Qu phong ki đc trự ướ ởthành thu đa?ộ ướ A. Nga ép Trung Qu kí hi bình đng. ướ B. Tri đình Mãn Thanh kí các qu Đi Tân u.ề ướ ướ C. Tri đình Mãn Thanh kí th dân Anh Hi Nam Kinh. ướ D. Th dân Pháp bu Trung Qu kí hi vùng đt. ướ ấCâu 09: Nguyên nhân sâu xa đn chi tranh th gi th nh 1914­1918) làẫ A. gi quy mâu thu xã các qu c. ướ B. hình thành hai kh qu đi ngh ch nhau. C. do truy th ng quân phi và ti Đc. D. mâu thu gi các qu thu đa. ịCâu 10: Đn đu th XX, nh ng châu Phi còn gi đc đc tr xâm chế ướ ượ ướ ượ ủnghĩa th dân ph ng Tây làự ươ A. An­giê­ri và Li­bê­ri­a. B. Ê­ti­ô­pi­a và Li­bê­ri­a. C. Xu­ đăng và Ai p. D. Ê­ti­ô­pi­a và Ai p. ậCâu 11: ính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914­1918) đi hai bên tham chi nố ếlà gì? A. Liên minh xâm c, Hi ượ ướ B. Đc xâm và Nga cách ng. ượ C. Chi tranh qu phi nghĩa. D. Đu bóc và phân chia thu đa. ướ ịCâu 12: Nh xét qu phong trào đu tranh ch ng th dân nhân dân châu Phi?ậ A. Trình ch th p, ng chênh ch. ượ B. Sôi i, đàn áp nh ng ti phát tri n. C. Phong trào th hi tinh th yêu sâu c. ướ D. thù còn nh và phong ki n. ếCâu 13: Cương lĩnh của Trung Quốc đồng minh hội dựa trên A. học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn. B. tư tưởng của Lương Khải Siêu va Khang Hữu Vi. C. đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa D. tư tương cách mạng Pháp Dân chủ tư sản. Câu 14: Phe Liên minh do những nước nao thanh lập? A. Đc, Áo Hung. B. Anh, Pháp, Nga. C. Đc, Áo­Hung và I­ta­li­a. D. Anh, Pháp, Nga, Mĩ. Mã 377ề Trang 6377:ABCCACBCDBCBACABCABDAA ACâu 15: Tính ch cu Duy tân Minh Tr năm 1868 Nh là gì?ấ A. Cách ng không tri đ. B. Cách ng dân ch ki i. C. Cách ng vô n. D. Cách ng dân ch n. ảCâu 16: Tính ch phong trào đu tranh 1905­1908 nhân dân là gì?ấ A. Cu cách ng dân ch ki có tham gia vô n. B. Cao trào dân nh đánh ách th ng tr th dân Anh. C. Cu cách ng vô tham gia tích to vô n. D. Cu cách ng do Đng Qu đi lãnh đo ch ng Anh.. ốCâu 17: Nguyên nhân làm cho cách ng Tân không tri là gì?ạ A. qu và nhau. B. Giai xa qu chúng. C. Cương lĩnh cách mạng còn hạn chế. D. Thế lực phong kiến quân phiệt mạnh. Câu 18: Nguyên nhân trực tiếp của Chiến tranh thế giới thứ nhất la gì? A. Thái tử Áo- Hung bị ám sát. B. Sự phát triển không đều của các nước tư bản. C. Các nước đế quốc hình thanh hai khối quân sự đối lập. D. Mâu thuẫn giữa các nước về thuộc địa. Câu 19: nghĩa của việc thanh lập đảng Quốc đại Ấn Độ la gì? A. Đánh dấu sự thắng lợi hoan toan của phong trao dân tộc. B. Đánh dấu giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên vũ đai chính trị. C. Đánh dấu bước ngoặt trong đấu tranh gianh độc lập dân tộc. D. Thể hiện thức va lòng tự tôn dân tộc của nhân dân Ấn Độ. Câu 20: Lợi dụng yếu tố nao các nước phương Tây đua tranh xâm lược Ấn Độ? A. Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với đông đảo quần chúng nhân dân. B. Phong trao nông dân chống chế độ phong kiến lam cho Ấn Độ suy yếu. C. Kinh tế va văn hóa Ấn Độ bị suy yếu. D. Cuộc tranh gianh quyền lực giữa các chúa phong kiến lam cho Ấn Độ suy yếu. Câu 21: Nguyên nhân trực tiếp tạo điều kiện để các nước tư bản phương Tây đuanhau xâu xé châu Phi vao những năm 70, 80 của thế kỉ XIX? A. Hoan thanh kênh đao Xuy nên giao thông thuận tiện. B. Chế độ phong kiến châu Phi bắt đầu lâm vao khủng hoảng. C. Vì châu Phi nghèo nan va lạc hậu, phong trao đấu tranh yếu. D. Vì đã hoan thanh phân chia thuộc địa châu va Mĩ la tinh. Câu 22: Biểu hiện của chính sách ngoại giao “mềm dẻo” của Ra Ma la A. lợi dụng vị trí ước đệm”, cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc để giữ chủquyền. B. chấp nhận ký các điều ước mở cửa buôn bán với nước ngoai để giữ độc lâp dântộc. C. cắt nhượng các vùng đất phụ thuộc Lao, Cam pu chia va Mi an ma để giữ độclập. D. kí các điều ước bất bình đẳng va cắt một số vùng đất phụ thuộc để giữ chủquyền. Câu 23: Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa tư bản A. phát triển không đều về kinh tế, chính trị. B. phát triển không đều về kinh tế,quân sự. C. phát triển đồng đều về kinh tế, quân sự. D. phát triển đồng đều về kinh tế,chính trị. PHẦN II: TỰ LUẬN (4 điểm)Mã 377ề Trang 6377:ABCCACBCDBCBACABCABDAA ACâu 1. Vì sao trong hoan cảnh Châu Á, Nhật bản không bị biến thanh thuộc địa? (2,5 điểm)Câu 2. Trình bay kết cục của cuộc Chiến tranh Thế Giới Thứ nhất? Theo em để bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay chúng ta phải lam gì? (1,5 điểm)Mã 377ề Trang