Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐỀ ÔN TẬP KÌ THI HSG TOÁN LỚP 6 ĐỀ 12

c83b3567a3a3944753c83e632e03309a
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 3 tháng 7 lúc 0:12:46 | Được cập nhật: hôm kia lúc 22:32:45 | IP: 251.64.112.150 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 81 | Lượt Download: 1 | File size: 0.070222 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ĐỀ SỐ 12

Bµi 1: ( 2.0 ®iÓm )

a) Rút gọn phân số:

b)So sánh không qua quy đồng:

Bµi 2: ( 2.0 ®iÓm )

Không quy đồng hãy tính hợp lý các tổng sau:

a)

b)

Bµi 3: ( 2.0 ®iÓm )

Một người bán năm giỏ xoài và cam. Mỗi giỏ chỉ đựng một loại quả với số lượng là: 65 kg; 71 kg; 58 kg; 72 kg; 93 kg. Sau khi bán một giỏ cam thì số lượng xoài còn lại gấp ba lần số lượng cam còn lại. Hãy cho biết giỏ nào đựng cam, giỏ nào đựng xoài?

Bµi 4: ( 3.0 ®iÓm )

Cho góc AOB và góc BOC là hai góc kề bù . Biết góc BOC bằng năm lần góc AOB.

a) Tính số đo mỗi góc.

b) Gọi OD là tia phân giác của góc BOC. Tính số đo góc AOD.

c) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AC chứa tia OB,OD, vẽ thêm 2006 tia phân biệt (không trùng với các tia OA;OB;OC;OD đã cho) thì có tất cả bao nhiêu góc?

Bµi 5: ( 1.0 ®iÓm )

Cho p vµ p + 4 lµ c¸c sè nguyªn tè( p > 3) .

Chøng minh r»ng p + 8 lµ hîp sè

  1. §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm

Bµi 1: ( 2.0 ®iÓm )

§¸p ¸n Thang ®iÓm
a)

0.5

0.5

0.5

0.5

Bµi 2: ( 2.0 ®iÓm )

0.5

0.5

0.5

0.5

Bµi 3: ( 2.0 ®iÓm )

Tổng số xoài và cam lúc đầu: 65+ 71+ 58+ 72+ 93 = 359 (kg)

Vì số xoài còn lại gấp ba lần số cam còn lại nên tổng số xoài và cam còn lại là số chia hết cho 4, mà 359 chia cho 4 dư 3 nên giỏ cam bán đi có khối lượng chia cho 4 dư 3.

Trong các số 65; 71; 58; 72; 93 chỉ có 71 chia cho 4 dư 3 .

Vậy giỏ cam bán đi là giỏ 71 kg.

Số xoài và cam còn lại : 359 - 71= 288 (kg)

Số cam còn lại : 288:4 = 72(kg)

Vậy: các giỏ cam là giỏ đựng 71 kg ; 72 kg .

các giỏ xoài là giỏ đựng 65 kg ; 58 kg; 93 kg.

0.5

0.25

0.5

0.25

0.25

0.25

Bµi 4: ( 3.0 ®iÓm )

Vẽ hình đúng

a)Vì góc AOB và góc BOC là hai góc kề bù nên: AOB + BOC =1800

mà BOC = 5AOB nên: 6AOB = 1800

Do đó: AOB = 1800 : 6 = 300 ; BOC = 5. 300 = 1500 b)Vì OD là tia phân giác của góc BOC nên BOD = DOC =BOC = 750. Vì góc AOD và góc DOC là hai góc kề bù nên: AOD + DOC =1800

Do đó AOD =1800 - DOC = 1800- 750 = 1050 c) Tất cả có 2010 tia phân biệt. Cứ 1 tia trong 2010 tia đó tạo với 2009 tia còn lại thành 2009 góc. Có 2010 tia nên tạo thành 2010.2009góc, nhưng như thế mỗi góc được tính hai lần .Vậy có tất cả =2 019 045 góc

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Bµi 5: ( 1.0 ®iÓm )

P cã d¹ng 3k + 1; 3k + 2 kN

D¹ng p = 3k + 2 th× p + 4 lµ hîp sè tr¸i víi ®Ò bµi

p = 3k + 1 p + 8 = 3k + 9 3

p + 8 lµ hîp sè

0.5

0.5