Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐỀ ÔN TẬP KÌ THI HSG TOÁN LỚP 6 ĐỀ 11

a0f3953aa03c3cd1b18e6d0a49c7d7cb
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 3 tháng 7 lúc 0:12:51 | Được cập nhật: 1 giờ trước (8:54:43) | IP: 251.64.112.150 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 124 | Lượt Download: 22 | File size: 0.137492 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ĐỀ SỐ 11

Câu 1. Tính giá trị các biểu thức sau:

a) A = (-1).(-1)2.(-1)3.(-1)4… (-1)2010.(-1)2011

b) B = 70.( + + )

c) C = + + + biết = = = .

Câu 2. Tìm x là các số tự nhiên, biết:

a) =

b) x : ( - ) =

Câu 3.

a) Tìm tất cả các cặp số tự nhiên (x,y) sao cho chia hết cho 36 .

b) Không quy đồng mẫu số hãy so sánh

Câu 4. Cho A =

a) Tìm n nguyên để A là một phân số.

b) Tìm n nguyên để A là một số nguyên.

Câu 5. Cho tam giác ABC có ABC = 550, trên cạnh AC lấy điểm D (D không trùng với A và C).

a) Tính độ dài AC, biết AD = 4cm, CD = 3cm.

b) Tính số đo của DBC, biết ABD = 300.

c) Từ B dựng tia Bx sao cho DBx = 900. Tính số đo ABx.

d) Trên cạnh AB lấy điểm E (E không trùng với A và B). Chứng minh rằng 2 đoạn thẳng BD và CE cắt nhau.

………….Hết………….

ĐÁP ÁN - BIỂU CHẤM

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM

Câu 1

(4,5 đ)

a) (1,5 đ)

A = -1.1.(-1).1…(-1).1(-1) = -1

1,5

b) (1,5 đ)

B = 70.( + + ) = 70.13.( + + )

= 70.13.( - ) = 39

1,0

0,5

c) (1,5 đ)

Đặt = = = = k

Ta có ...= k4 => k4 = 1 k = 1.

C = + + + = 4

0,5

0,5

0,5

Câu 2

(3,5đ)

a) (2,0 đ)

= (x + 1)2 = 16 = (4)2

+) x + 1 = 4 => x = 3

+) x + 1 = - 4 => x = -5 (loại)

Vậy x = 3

0,75

0,5

0,5

0,25

b) (1,5 đ)

x : ( - ) = x :() =

=> x = 2

1,0

0,5

Câu 3

(3,0 đ)

a) (1,5 đ)

Ta có 36 = 9.4. Mà ƯC(4,9) =1

Vậy để chia hết cho 36 thì chia hết cho 4 và 9

chia hết cho 9 khi 3 + 4 + x + 5 + y9 => 12 + x + y9 (1)

chia hết cho 4 khi 4 => y = 2 hoặc y = 6

Với y = 2 thay vào (1) => 14 + x9 => x = 4

Với y = 6 thay vào (1) => 18 + x9 => x = 0 hoặc x = 9

Vậy các cặp (x,y) cần tìm là: (4,2); (0,6) và (9,6)

0,25

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

b) (1,5 đ)

Ta có

Ta thấy => Vậy A > B

0,5

0,5

0,5

Câu 4

(3,0 đ)

a) (1,0 đ)

A = là phân số khi n + 4 0 => n - 4

1,0

b) (2,0 đ)

A = =

Với n nguyên, A nhận giá trị nguyên 5 n + 4 hay n + 4 Ư(5)

Lập luận tìm ra được n = -9, -5, -3, 1

0,5

0,5

1,0

Câu 5

(6,0 đ)

a) (1,5 đ)

D nằm giữa A và C => AC = AD + CD = 4 + 3 = 7 cm

1,5

b) (1,5 đ)

Tia BD nằm giữa hai tia BA và BC nên ABC = ABD + DBC

=> DBC = ABC –ABD = 550 – 300 = 250

1,0

0,5

c) (1,5 đ)

Xét hai trường hợp:

- Trường hợp 1: Tia Bx và BD nằm về hai phía nửa mặt phẳng có bờ là AB

Tính được ABx = 900 – ABD

Mặt khác tia BD nằm giữa hai tia BA và BC nên 00 <ABD<550

=> 900- 550 < ABx < 900 – 00 350 < ABx < 900

- Trường hợp 2: Tia Bx và BD nằm về cùng nửa mặt phẳng có bờ là AB

Tính được ABx = 900 + ABD

Lập luận tương trường hợp 1 chỉ ra được 900 < ABx < 1450

Vậy 350 < ABx < 1450, ABx 900

0,75

0,75

d) (1,5 đ)

- Xét đường thẳng BD.

Do BD cắt AC nên đường thẳng BD chia mặt phẳng làm 2 nửa: 1 nửa MP có bờ BD chứa điểm C và nửa MP bờ BD chứa điểm A => tia BA thuộc nửa MP chứa điểm A.

E thuộc đoạn AB => E thuộc nửa MP bờ BD chứa điểm A

=> E và C ở 2 nửa MP bờ BD

=> đường thẳng BD cắt đoạn EC

- Xét đường thẳng CE.

Lập luận tương tự: ta có đường thẳng EC cắt đoạn BD.

Vậy 2 đoạn thẳng EC và BD cắt nhau.

0,75

0,5

0,25