Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề ôn luyện kiểm tra 1 tiết môn vật lý lớp 11 lần 8

1e468744eb473bf6f5d8881441e4ed15
Gửi bởi: Võ Hoàng 28 tháng 10 2018 lúc 4:55 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 19:43 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 314 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": V?T L 11
Ch??ng I - ?I?N TCH. ?I?N TR??NG
Ch??ng II - DNG ?I?N KHNG ??I
A. KINH NGHI?M GI?I CC D?NG BI T?P
Nhm 1. ?I?N TCH - L?C ?I?N
D?ng 1. Tm s? electron
- Cng th?c:
- Ch : v?t thi?u electron; v?t th?a electron
D?ng 2. Tm l?c ?i?n, ?i?n tch, kho?ng cch b?ng ??nh Lu?t Coulomb
- Cng th?c:
- Ch :
- Hai ?i?n tch cng d?u th ??y nhau; hai ?i?n tch ng??c d?u th ht nhau.
- Hai ?i?n tch c ?? l?n b?ng nhau:
- Hai v?t tch ?i?n sau khi ti?p xc nhau s? c ?i?n tch b?ng nhau v b?ng:
- p d?ng h? th?c Vi-t tm ?i?n tch khi bi?t t?ng v tch c?a chng:
H? th?c vi-t: (*)
Trong ?:
Gi?i ph??ng trnh (*) ta tm ???c nghi?m
D?ng 3. Xc ??nh l?c ?i?n t?ng h?p
- B1. Xc ??nh v? tr ??t cc ?i?n tch v cc kho?ng cch
- B2. Tnh ?? l?p cc l?c
- B3. V? hnh cc vc t? l?c ,...
- B4. Tnh ?? l?n h?p l?c , ch cc tr??ng h?p sau:

D?ng 4. Tm v? tr ??t ?? ??ng cn b?ng
- ?i?u ki?n cn b?ng c?a ?i?n tch:

- N?u hai ?i?n tch tri d?u th ?i?m cn b?ng n?m ngoi ?o?n AB, v? pha ?i?n tch c ?? l?n nh? h?n.
- N?u hai ?i?n tch cng d?u th ?i?m cn b?ng n?m trong ?o?n AB, v? pha ?i?n tch c ?? l?n nh? h?n.
Nhm 2. C??NG ?? ?I?N TR??NG
D?ng 1. TM VC-T? C??NG ?? ?I?N TR??NG
- V? tr c?a :
- ?i?m ??t: t?i ?i?m ?ang xt
- Ph??ng: l ???ng th?ng n?i ?i?m ta xt t?i ?i?n tch q
- Chi?u: h??ng ra xa ?i?n tch n?u q > 0, h??ng vo n?u q < 0
- ?? l?n:
D?ng 2.TM VC-T? L?C ?I?N TR??NG
- N?u q > 0 th ; N?u q < 0 th
- ?? l?n:
Nhm 3. T? ?I?N
D?ng 1. GHP T?
- ?i?n dung c?a t? ?i?n ph?ng:
Ghp n?i ti?p
Ghp song song

Cb = C1 + C2 +... + Cn.

D?ng 2. HI?U ?I?N TH? GI?I H?N
Tr??ng h?p 1 t?:Ugh=Egh.d
Tr??ng h?p nhi?u t?: Ub?=Min(Uigh)
Nhm 4. DNG ?I?N KHNG ??I
D?ng 1. M?CH SONG SONG, N?I TI?P
??i l??ng v?t l
?o?n m?ch n?i ti?p
?o?n m?ch song song
Hi?u ?i?n th?
U = U1 + U2 + ?+ Un
U = U1 = U2 = ?.= Un
C??ng ?? dng ?i?n
I = I1 = I2= ?= In
I = I1 + I2 +?.+ In
?i?n tr? t??ng ???ng
Rt? = R1 + R2 +?+ Rn

D?ng 2. V? L?I M?CH PH?C T?P
a) Qui t?c 1: Ch?p cc ?i?m c cng ?i?n th?, l cc ?i?m ???c n?i v?i nhau b?ng dy d?n (v ampe k?) c ?i?n tr? r?t nh?, c th? b? qua.
b) Quy t?c 2: B? ?i?n tr?
Ta c th? b? cc ?i?n tr? (khc khng) n?u hai ??u ?i?n tr? ? c ?i?n th? b?ng nhau.
Cho m?ch c?u ?i?n tr? nh? (H1.1)
N?u = n = const
Khi ? ta b? qua R5 v tnh ton bnh th??ng
D?ng 5. ??NH LU?T OHM TON M?CH
1. ??nh lu?t m ??i v?i ton m?ch:
2.Su?t ?i?n ??ng c?a ngu?n ?i?n Eng :
3. Hi?u ?i?n th? m?ch ngoi: UN = IR = E - Ir
4. Hi?u su?t c?a ngu?n ?i?n:(%)
5.??nh lu?t m cho cc lo?i ?o?n m?ch:? UAB = I.RAB? ei
Ch :
- Tr??c UAB ??t d?u "+" n?u dng ?i?n ch?y t? A ??n B; d?u "-" n?u dng ?i?n ch?y t? B ??n A
- Tr??c ei ??t d?u "+" n?u dng ?i?n ch?y qua n ?i t? c?c d??ng sang c?c m; tr??c ei ??t d?u "-" n?u dng ?i?n qua n ?i t? c?c m sang c?c d??ng
D?ng 6. CNG SU?T - ?I?N N?NG TIU TH? - NHI?T L??NG
1. Cng c?a ngu?n ?i?n
- Cng th?c: - ??n v?: Jun(J)
2. Cng su?t c?a ngu?n ?i?n
- Cng th?c: - ??n v?: Ot(W)
4. Cng su?t tiu th? c?a thi?t b? ?i?n
- Cng th?c: - ??n v?: Ot(W)
5. ?i?n n?ng tiu th? c?a thi?t b? ?i?n
- Cng th?c: - ??n v?: Jun(J)
6. Nhi?t l??ng t?a ra c?a v?t d?n (?L Jun-Lenx?)
- Cng th?c: - ??n v?: Jun(J)
7. C?n l?u nh?ng v?n ?? sau:
+ Trong cc cng th?c tnh cng, tnh nhi?t l??ng: ??i ??n v? th?i gian ra giy (s).
+ M?ch ?i?n c bng ?n: R? =
- N?u ?n sng bnh th??ng th Ith?c = I?m (Lc ny c?ng c Uth?c = U?m; Pth?c = P ?m)
- N?u Ith?c< I?m th ?n m? h?n bnh th??ng.
N?u Ith?c> I?m th ?n sng h?n bnh th??ng.
------------------------------?------------------------------

B. ?? THAM KH?O
?? 1
Bi 1. Hai ?i?n tch ??t cch nhau m?t kho?ng r trong khng kh th l?c t??ng tc gi?a chng l N. N?u v?i kho?ng cch ? m ??t trong ?i?n mi th l?c t??ng tc gi?a chng l N.
a./ Xc ??nh h?ng s? ?i?n mi?
b./ ?? l?c t??ng tc gi?a hai ?i?n tch khi ??t trong ?i?n mi b?ng l?c t??ng tc khi ??t trong khng kh th ph?i ??t hai ?i?n tch cch nhau bao nhiu? Bi?t trong khng kh hai ?i?n tch cch nhau 20cm.
?S: ;14,14cm.
Bi 2. C 3 ?i?n tch ?i?m??t trong chn khng t?i 3 ??nh c?a m?t tam gic ??u ABC c?nh 16cm.Xc ??nh l?c ?i?n t?ng h?p tc d?ng ln q3?
Bi 3. Hai ?i?n tch ??t t?i A v B trong khng kh, AB = 8cm. H?i ph?i ??t ?i?n tch ? ?u ?? n?m cn b?ng? Tnh ?
?S: CA = 4cm; CB = 12cm;.
Bi 4. Cho = 12(V), r = 2 , R1= 3 , R2= 2R3= 6 , ?n ghi (6V - 3W)
a./ Tnh I, U qua m?i ?i?n tr??
b./ Nhi?t l??ng t?a ra ? ?n sau 1 gi? v cng su?t tiu th??
c./ Tnh R1 ?? ?n sng bnh th??ng?
Bi 5. Cho m?ch ?i?n (nh? hnh) v?i U = 9V, R1 = 1,5 ?, R2 = 6 ?. Bi?t c??ng ?? dng ?i?n qua R3 l 1 A.
a./ Tm R3?
b./ Tnh nhi?t l??ng t?a ra trn R2 trong 2 pht?
c./ Tnh cng su?t c?a ?o?n m?ch ch?a R1?
?S: 6 ?, 720 J, 6 W.

-----H?T----
?? 2
Bi 1. Hai qu? c?u nh?, gi?ng nhau, b?ng kim lo?i. Qu? c?u A mang ?i?n tch; qu? c?u B mang ?i?n tch. Cho chng ti?p xc nhau r?i ??a chng ra cch nhau 1,56 cm. Tnh l?c t??ng tc ?i?n gi?a chng?
Bi 2. Hai ?i?n tch ?i?m, ??t t?i A v B cch nhau 10cm trong khng kh. Ph?i ??t ?i?n tch t?i ?u ?? q3 n?m cn b?ng?
Bi 3. Hai ?i?n tch ??t t?i A, B trong khng kh,.Tmvct?c??ng???i?ntr??ngt?iCv?i
Bi 4. Cho = 12(V) ,r = 3 , R1= 18 , R2= 8,R3= 6 , ?n ghi (6V - 6W)
a./ Tnh Rt?, I, U qua m?i ?i?n tr??
b./ ?? sng c?a ?n, ?i?n n?ng tiu th? sau 2 gi? 8 pht 40 giy?
c./ Tnh R2 ?? ?n sng bnh th??ng?
-----H?T----


?? 3
Bi 1. Hai ?i?n tch ?i?m b?ng nhau, ??t trong chn khng, cch nhau 10 cm. L?c ??y gi?a chng l 9.10-5N.
a./ Xc ??nh d?u v ?? l?n hai ?i?n tch ??
b./ ?? l?c t??ng cc gi?a hai ?i?n tch ? t?ng 3 l?n th ph?i t?ng hay gi?m kho?ng cch gi?a hai ?i?n tch ? bao nhiu l?n? Xc ??nh kho?ng cch gi?a hai ?i?n tch lc ??
?S: a/; ho?c ; b/Gi?m l?n;
Bi 2. Hai ?i?n tch ?i?m q1 = 10-8 C, q2 = 4. 10-8 C ??t t?i A v B cch nhau 9 cm trong chn khng.
a./ Xc ??nh vecto l?c tc d?ng ln ?i?n tch q0 = 3. 10-6 C ??t t?i trung ?i?m AB.
b./ Ph?i ??t ?i?n tch q3 = 2. 10-6 C t?i ?u ?? ?i?n tch q3 n?m cn b?ng?
Bi 3. Cho ma?ch ?i?n nh? hi?nh, ngu?n ?i?n co? su?t ?i?n ??ng E = 6,6V, ?i?n tr?? trong r = 0,12?; bo?ng ?e?n ?1 ( 6 V - 3 W ) v ?2 ( 2,5 V - 1,25 W ).
a./ ?i?u chi?nh R1 v R2 sao cho 2 ?e?n sa?ng bi?nh th???ng. Ti?nh ca?c gia? tri? cu?a R1v R2.
b./ Gi?? nguyn gia? tri? cu?a R1, ?i?u chi?nh bi?n tr?? R2 sao cho no? co? gia? tri? R2' = 1 ?. Khi ?o? ?? sa?ng cu?a ca?c bo?ng ?e?n thay ??i th? na?o?
-----H?T----
?? 4
Bi 1. Hai v?t nh? tch ?i?n ??t cch nhau 50cm, ht nhau b?ng m?t l?c 0,18N. ?i?n tch t?ng c?ng c?a hai v?t l 4.10-6C. Tnh ?i?n tch m?i v?t?
?S:
Bi 2. Hai qu? c?u nh? gi?ng nhau, m?i qu? c ?i?n tch q v kh?i l??ng ???c treo b?i hai s?i dy cng chi?u di vo cng m?t ?i?m O. Gi? qu? c?u 1 c? ??nh theo ph??ng th?ng ??ng, dy treo qu? c?u 2 s? b? l?ch gc so v?i ph??ng th?ng ??ng. Cho . Tm q?
?S:
Bi 3.?i?n tr??ng gi?a hai b?n c?a m?t t? ?i?n ph?ng ??t n?m ngang c c??ng ?? E=4900V/m. Xc ??nh kh?i l??ng c?a h?t b?i ??t trong ?i?n tr??ng ny n?u n mang ?i?n tch q=4.10-10C v ? tr?ng thi cn b?ng.
?S: m=0,2mg
Bi 4. Cho ma?ch ?i?n:, , . ?i?n tr?? ampe k? va? ca?c dy n?i khng ?a?ng k?. Ti?nh c???ng ?? do?ng ?i?n qua ca?c ?i?n tr??, s? chi? ampe k? va? hi?u ?i?n th? gi??a hai c??c ngu?n ?i?n?
Bi 5. M?t t? ?i?n ph?ng khng kh, hai b?n hnh trn c bn knh 30cm, kho?ng cch gi?a hai b?n l 5mm.
a./ N?i hai b?n v?i hi?u ?i?n th? 500V. Tnh ?i?n tch c?a t? ?i?n?
b./Sau ? c?t t? ?i?n kh?i ngu?n ?i?n v ??a vo kho?ng gi?a hai b?n m?t t?m kim lo?i ph?ng b? dy theo ph??ng song song v?i cc b?n. Tm hi?u ?i?n th? gi?a hai b?n khi ??
c./Thay t?m kim lo?i b?i m?t t?m ?i?n mi c b? dy v c h?ng s? ?i?n mi b?ng 6. Tm hi?u ?i?n th? m?i khi ??
?S: a./ 2,5.10-7C; b./400V; c./250V
-----H?T----
?? 5
Bi 1. Hai qu? c?u kim lo?i nh? nh? nhau mang cc ?i?n tch q1 v q2 ??t trong khng kh cch nhau 2 cm, ??y nhau b?ng m?t l?c. Cho hai qu? c?u ti?p xc nhau r?i l?i ??a v? v? tr c?, chng ??y nhau b?ng m?t l?c. Tnh q1, q2?
?S: ; v ;
Bi 2. T?i ba ??nh c?a tam gic vung ABC c?nh trong chn khng, ??t ba ?i?n tch ?i?mv. Xc ??nh l?c ?i?n t?ng h?p t?i C.
Bi 3. Cho, , ?n ghi (6V - 3W)
a./ Tnh Rt?, I, U qua m?i ?i?n tr??
b./ ?? sng c?a ?n v ?i?n n?ng tiu th? c?a ?n sau 1h20'?
c./ Tnh R1 ?? ?n sng bnh th??ng ?
Bi 4.?i?n tr??ng gi?a hai b?n c?a m?t t? ?i?n ph?ng ??t n?m ngang c c??ng ?? E=4900V/m. Xc ??nh kh?i l??ng c?a h?t b?i ??t trong ?i?n tr??ng ny n?u n mang ?i?n tch q=4.10-10C v ? tr?ng thi cn b?ng.
?S: m=0,2mg
Bi 5. Hai ?i?n tch ?i?m, ??t t?i A v B cch nhau 10cm trong khng kh. Ph?i ??t ?i?n tch t?i ?u ?? q3 n?m cn b?ng?
-----H?T----
?? 6
Bi 1. Hai qu? c?u nh? tch ?i?n ??t cch nhau m?t kho?ng r trong chn khng th ??y nhau v?i m?t nh?ng l?c b?ng F. Cho 2 qu? c?u ?y ti?p xc nhau r?i ??t cch nhau cng m?t kho?ng r trong m?t ch?t ?i?n mi ? th l?c ??y gi?a chng v?n l F.
a./ Xc ??nh h?ng s? ?i?n mi?
b./ Bi?t F = 4,5.10 -6 N , tm r?
?S: ?=1,8. r=1,3cm
Bi 2. M?t qu? c?u nh? kh?i l??ng mang ?i?n tch ???c treo b?ng s?i dy khng gin v ??t vo ?i?n tr??ng ??u c ???ng s?c n?m ngang. Khi qu? c?u cn b?ng, dy treo h?p v?i ph??ng th?ng ??ng m?t gc . L?y g = 10m/s2. Tnh:
a./ ?? l?n c?a c??ng ?? ?i?n tr??ng?
b./ Tnh l?c c?ng dy?
Bi 3. Cho ma?ch ?i?n nh? hi?nh, bi?t
a./ Mu?n cho cng su?t ?i?n ti?u thu? ?? ma?ch ngoa?i l??n nh?t, R2 pha?i co? gia? tri? b??ng bao nhiu?
b./ Pha?i ch?n R2 b??ng bao nhiu ?? cng su?t ?i?n tiu thu? trn R2 l??n nh?t. Ti?nh cng su?t ?i?n l??n nh?t ?o??
Bi 4. Cho hai ?i?n tch ?i?m ??t t?i hai ?i?m A v B trong chn khng cch nhau 5cm. H?i ph?i ??t ?i?n tch ? ?u ?? vc-t? l?c ?i?n do q1 tc d?ng ln q0 l?n g?p ?i vc-t? l?c ?i?n do q2 tc d?ng ln q0 ()
-----H?T----
?? 7
Bi 1. Cho hai ?i?n tch ?i?m ??t t?i hai ?i?m A v B trong chn khng cch nhau 5cm.
a./ Xc ??nh l?c ?i?n t?ng h?p tc d?ng ln , bi?t r?ng ??t t?i D v?i DA = 3cm; DB = 4cm?
b./ H?i ph?i ??t ?i?n tch ? ?u ?? vc-t? l?c ?i?n do q1 tc d?ng ln q0 l?n g?p ?i vc-t? l?c ?i?n do q2 tc d?ng ln q0 ()
Bi 2. Cho hai ?i?n tch??t ? A,B trong khng kh,. Xc ??nh vct? c??ng ?? ?i?n tr??ng t?i:
a./ H l trung ?i?m c?a AB?
b./ N h?p v?i A,B thnh tam gic ??u ?
?S: a./72.103(V/m); b./9000(V/m);
Bi 3. Cho, , ?n ghi (6V - 3W)
a./ Tnh I, U qua m?i ?i?n tr??
b./ Nhi?t l??ng t?a ra ? ?n sau 2 pht?
c./ Tnh R1 ?? ?n sng bnh th??ng?

-----H?T-----