Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề ôn luyện kiểm tra 1 tiết môn toán lớp 12 (1)

36ce82a56c4444214f5e210bb63e11de
Gửi bởi: Võ Hoàng 1 tháng 11 2018 lúc 21:58 | Được cập nhật: 8 tháng 5 lúc 19:29 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 291 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

SỞ GD&ĐT KẮ ẮTR NG THPT KRÔNG ANAƯỜ( thi có 03 trangề KI TRA TRUNGỂ ẬNĂM 2017 2018ỌMÔN Hình 12 (bài 1)ốTh gian làm bài 45 phútờ( th gian phát )ể và tên sinh :.................................................................. ...................ọ ớPH TR IẦ Ờ1 13 192 14 203 15 214 10 16 225 11 17 236 12 18 24Câu 1. Cho hình chóp tam giác ề.S ABC Kh ng nh nào sau đây là ĐÚNG ?A. Chân ng cao chóp trùng tâm tam giác đáyườ ủB. Tam giác ABC là tam giác vuông C. )SA ABC^D. Góc gi nh ạSB và ph ng ẳ( )ABC là góc: SBACâu 2. Cho di ệOABC có các nh ạ, ,OA OB OC vuông góc nhau ng đôi t. ọOH là kho ngảcách đi ểO ph ng ẳ( )ABC Kh ng nh nào sau đây là ĐÚNG A. 21 3OH OA OB OC= B. 21 3OHOA OB OC= +C. 21 1OHOA OB OC= D. 21 1OH OA OB OC= +Câu 3. Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc đáy và đáy ABCD là hình vuông nh nh bên SCt đáy góc ớ045 Kho ng cách gi AC và SB làA. 5a B. 10a C. 105aD. 55aCâu 4. Cho hình chóp .S ABC có đáy là tam giác u. tăng dài nh đáy lên và dài ngề ườcao không thì th tích ể.S ABC tăng lên bao nhiêu n?ầA. B. C. D. 0,5Câu 5. Kh đa di cho trong hình bên có nh và là ượ A. và B. và C. và D. và 6Câu 6. Kh ộ, ,.A BCD có th tích 36, kh chóp ố, ,A CB có th tích làểA. B. 12 C. D. 181 Mã 064ề Mã 064ềCâu 7. Thể tích khối chóp có diện tích đáy là và độ dài đường cao là làA. 3S .h B. 23S .hC. .h D. 2S .hCâu 8. Cho khối chóp SABC có SA vuông góc với đáy, tam giác ABC vuông cân tại B, SA a, SB hợp với đáy góc30 0. Tính khoảng cách giữa AB và SCA. 3a2 B. 2a3C. 3a3 D. 3aCâu 9. Cho lăng trụ đứng ABC.A ' ' ' Gọi là trung điểm ' ' là tỉ số thể tích khối tứ diện ' BADvà khối lăng trụ đã cho. Khi đó nhận giá trịA. 112 B. 14 C. 13 D. 16Câu 10. Cho hình chóp S. ABC có SA là ng cao, tam giác ABC vuông A, ườ ạ, 3SA AB AC a= .G M, là hình chi lên các nh SB, SC. Tính th tích kh đa di AMNBC.ọ ượ ệA. 338a B. 33 38a C. 35 336a D. 3318aCâu 11. hình chóp tam giác có chi cao ng ằ18cm và đáy là tam giác có nh ng ằ8cm Thểtích kh chóp đó ngủ ằA. 3141 3cm B. 396 3cm C. 348 3cm D. 3282 3cmCâu 12. Cho hình chóp tam giác S.ABC có nh đáy bên đáy gócặ 60 Th tích kh iể ốchóp S.ABC làA. 334a B. 3324a C. 3312a D. 338aCâu 13. Trung đi các nh di là các nh hình nào sau đây ?ể ộA. di uứ B. ph ngậ ươ C. Bát di uệ D. hai uườ ềCâu 14. Tính thể tích của khối tứ diện đều có cạnh bằng làA. 212 B. 26 C. 14 D. 13Câu 15. Cho kh đa di ề{} ;p q, ch làA. nh đa di nố B. đa di nố ệC. nh đa di nố D. các nh tố ặCâu 16. Một khối hộp chữ nhật ()H có các kích thước là ,a Khối hộp chữ nhật ()H¢ có các kích thướctương ứng lần lượt là 3, ,2 4a Khi đó tỉ số thể tích ()()HHVV¢ là A. 24 B. 124C. 14D. 4Câu 17. Cho di ABCD A’, B'. C' là trung đi ượ AB, AC,AD Khi đó th tích aỉ ủkh di AA’B'C’ và kh di ABCD là2 Mã 064ềA. B. C. 14 D. 18Câu 18. Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy là và độ dài đường cao là làA. .hB. 2S .h C. 3S .h D. 23S .hCâu 19. Tính th tích kh di nh aA. 36a×B. 3a C. 3212a× D. 324a×Câu 20. Cho kh đa di ề{} ;p q, ch làA. nh đa di nố B. các nhố ỉC. đa di nố D. nh đa di n.ố ệCâu 21. Kh ph ng có bao nhiêu nh?ố ươ ạA. B. C. D. 12Câu 22. Kh ch nh có dài nh là ượ; 3; 2a có th tích là bao nhiêu?ểA. 32 3a B. 32 33a C. 33aD. 22 aCâu 23. Cho hình chóp S.ABC. A’, B’, C’ theo th là trung đi SA, SB, SC. th tích aọ ủhai kh chóp S.A’B’C’ và S.ABC ngố ằA. B. 14C. D. 18Câu 24. Cho hình chóp giác ABCD có đáy là hình bình hành ABCD ABD là tam giác nh ngề ằ3a. Các nh bên SA SB SD cùng ng ằ2a Tính th tích kh chóp ABCD theo aA. 32aB. 3214a C. 332aD. 32112a------ ------ẾSỞ GD&ĐT KẮ ẮTR NG THPT KRÔNG ANAƯỜ( Không th gian phát để ĐÁP ÁN MÔN Toán Kh 12 ớTh gian làm bài 45 phút Ph đáp án câu tr nghi m: ệT ng câu tr nghi m: 24.ổ ệ0641 [] [] [] Mã 064ề4 [] [] [] [] [] [] 10 [] 11 [] 12 [] 13 [] 14 [] 15 [] 16 [] 17 [] 18 [] 19 [] 20 [] 21 [] 22 [] 23 [] 24 [] Mã 064ề