Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề minh họa THPTQG năm 2017 môn Văn - Đề số 59 có lời giải chi tiết

e45366fd8f3f5f135ebf93ef42951e75
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 17 tháng 6 2017 lúc 0:15:50 | Được cập nhật: 27 tháng 1 lúc 18:35:46 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 408 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

59Ề ỐPh I. Đc hi (3 đi m)ầ ểĐc đo trích sau và th hi các yêu u:ọ ầSông kia rày đã nên đngồCh làm nhà a, ch trong ngô khoaiỗ ỗV ng nghe ti ng ch bên taiẳ ếGi mình còn ng ti ng ai đò.ậ ưở ọ(Sông Lấp, Tr ng, ươ Thơ văn Trần Tế Xương, NXB Văn hóa ­Thông tin,1998)Câu 1: Tác gi Tr ng còn có tên khác là gì? tên bài th đã cả ươ ọtrong ch ng trình ph thông nhà th .ươ ơCâu 2: Đo th kh hi th gì xã ta lúc gi ?ạ ướ ờCâu 3: Bài th th hi tâm tr ng gì tác gi Ch ra các hi giúp anh (ch )ơ ịnh ra tâm tr ng y.ậ ấCâu 4: đt ta, vi đô th hóa đang di ra ngày càng nh Trong kho ngấ ướ ảt dòng, anh (ch hãy trình bày quan đi mình ích và tác quá trình đôừ ủth hóa y.ị ấPh II. Làm văn (7 đi m)ầ ểCâu (2 điểm): Anh(ch suy nghĩ gì nghĩa ra câu chuy sau:ị ệChi lá vàng kh cành xu ng c. Cái tròn ng nhiên i:ế ỏ­ Ôi, sao th ?ớ ếChi lá vàng gi tay chào, và ch vào nh ng non.ế ườ ộTrình bày ng đo văn kho ng 200 .ằ ừCâu (5 đi m):ểKhi bàn về Đàn ghita Lorcaủ Thanh Thảo có kiến cho rằng: Ti ngếđàn là thân ph Lorca, cũng là thân ph ngh thu nói chung trong th iậ ạmà cái ác ng tr .ự Lại có kiến cho rằng: Ti ng đàn là ng và cũng là nghế ệthu Lorca.ậ ủHãy gi thích và bình lu hai ki trên.ả ếDoc24.vnGỢI LÀM BÀI (Kèm audio CD)Ph I. Đc hi (3 đi m)ầ ểCâu 1: Tác gi Tr ng còn có tên khác là Tú ng.ả ươ ươTrong ch ng trình ph thông, sinh còn đc ti xúc bài th “Th ng aươ ượ ươ ủtác gi Tú ng.ả ươCâu 2: Đo th kh hi th ph bi đt ta trong nh ng nămạ ướ ữn đu th XX: quá trình đô th hóa đang di ra nh nhi vùng đt thôn quê bử ịthay đi, san phang xây ng các đô th i.ổ ớCâu 3: Bài th th hi tâm tr ng xót xa, bàng hoàng, nu ti tr thay đi aơ ướ ủquê ng tác gi ươ Hai câu thơ cuối bài ng nghe ti ng ch bên tai/ẳ Giật mìnhcòn tưởng tiếng ai gọi đò đã đc tâm tr ng tác gi tr đi thay mi nặ ướ ềquê Nam Đnh. Nghe âm thanh thôn dã, thân thu c, tác gi ch nh lòng nh đn nh ng th đãị ứthu quá vãng.ộ ềCâu sinh tri khai theo suy nghĩ cá nhân. Tuy nhiên, sinh có th thamọ ểkh sau đây:ả ợTrong th kì đt công nghi hóa, hi đi hóa, nh qu vi ng đôờ ướ ộth là quá trình không th tránh kh i. Vi đô th hóa giúp thúc đy phát tri kinhị ềt đi ng nhân dân càng tr nên văn minh, hi đi.ế ạTuy nhiên, hi đi hóa đt không đng nghĩa vi xóa toàn không gianệ ướ ộthiên nhiên làng quê thân thu c. Gi nh ng gì thân thu c, truy th ng, phát tri nộ ểm có th ng.ớ ữPh II. Làm văn (7 đi m)ầ ểCâu (2 đi m):ểYêu hình th c:ầ ứ­ Vi đúng 01 đo văn, kho ng 200 .ế ừ­ Trình bày ch c, rõ ràng, không chính dùng đt câu,...ạ ặYêu dung:ầ ộ­ Gi thíchảQua ra đi chi lá, câu chuy đa đn cho chúng ta bài nghĩaự ọDoc24.vnv ng: ph bi ng vì ng khác, bi hy sinh ng hi cho cu đi chung. Thái đề ườ ộs ng chi lá cũng chính là thái ng mà chúng ta ph p.ố ậ­ Phân tích, bình lu ki nậ ế+ Vì sao con ng ta ng trên đi ph bi vì ng khác, bi hy sinh, ng hi nườ ườ ếcho cu đi chung?ộ ờ++ Con ng i, không ai mình mà luôn đn nh ng ng xung quanh iườ ườ ớcó th và phát tri n.ể ể++ Cu ng là dòng ch liên c, vi cái cũ thay th nh ng cái là đi uộ ềhoàn toàn nhiên, phù quy lu cu ng. ti gi cái cũ và cái làmự ớcu ng đc ti di n, đng cách thu i.ộ ượ ợ++ Cũng gi ng nh nh ng chi lá, cu đi con ng có đu cũng có thúc. Conố ườ ếng không ai ng đc mãi mãi. không có th sau, con ng ph bi tườ ượ ườ ệcu đi, lùi phía sau.ộ ạ++ Nh ng gì mà chúng ta có đc hôm nay cũng đu là hy sinh, ng hi cácữ ượ ủb ti nhân, ông cha ta ngày tr c. y, đn đáp ng đáng công nh ngậ ướ ững đi tr chính là ti ra nh ng đi đp cho th sau. Chúng ta ph iườ ướ ảnh th rõ quy lu cu ng tránh tr thành bánh quay ch đng th iậ ờph bi đt ni tin và ni tin cho th tr .ả ẻ­ Bài nh th và hành đngọ ộBài mà chi lá là bài đúng đn, có nghĩa lao. Con ng ta khôngọ ườth ch bi ng cho thân mình mà còn ph bi hy sinh cho ng khác.ể ườCâu (5 đi m):ể1. bài:ở­ Thanh Th là ng tiêu bi th th tr th ch ng Mĩ, có nhi cả ươ ựcách tân th sau năm 1975.ơ­ Đàn Ghi ta của Lorca rút th Khối vuông Ru- bích (1985) là thi ph mẩtiêu bi Thanh Th o. Bài th là ti ng nói tri âm Thanh Th đi ng ngh sĩể ườ ệTây Ban Nha Gar­xi­a Lor­ca.1. Thân bài:Doc24.vn­ Gi thích ki n:ả ế+ Hai ki là hai nh xét khác nhau nghĩa hình ng ti ng đàn.ế ượ ế++ ki tr nhìn ti ng đàn nh th th mong manh, ng ng th ti ngế ướ ếđàn là thân ph Lor­ca, ngh thu Lor­ ca.ậ ậ++ ki sau nh ra ti ng đàn nh sinh th có ng di th ti ngế ếđàn ng tr ng cho đp tâm n, cho ng ngh thu Lor­ca.ượ ậ­ Phân tích và bình lu n:ậ+ Ti ng đàn là thân ph Lor­ca, thân ph ngh thu nói chung trong th màế ạcái ác ng tr .ự ị++ Nh ng ti ng đàn mong manh và ng ng đc đt trong ng ph n,ữ ướ ượ ươ ảđi màu tr đu bò sinh chính tr đc tài thân phát xítố ộđang thiêu đt do dân ch liên ng thân ph đn đc nh nhoi, khiêm nh ng,ố ưở ườs ph mong manh, ng ng Lor­ca trong nh chính tr căng th ng, i. Đây làố ộm tr chi gi bên là khát ng dân ch nhân dân nói chung, Lor­ca nóiộ ủriêng chính tr đc tài. Xét trong lĩnh ngh thu t, đó là cu xung đt gi khátớ ữv ng cách tân nhà th ngh thu già nua. Xét ph ng di nào thì Lor­ca cũngọ ươ ệlà chi sĩ đn đc đn đáng th ng.ộ ươ++ Ti ng ghi ta tan và ròng ròng máu ch y: Ti ng đàn đã thành thân ph đau th ngế ươc Lor­ ca, ngh thu tr di tàn thù. Hai ti ng tan, là sủ ướ ựv ra là ph ph ng th th ti ng đàn. Nó đã lên ca tranhỡ ướ ờđu lên án bè lũ phát xít đã di cái tài, di cái đp. Và vì th ghita bi tráng đyấ ẩđn cao trào bi ph n, nó ròng ròng máu ch y, nó ngh n, đn máuế ưở ậthành ng dòng đau th ng trong đàn giao ng hào ng. đau ti ng đànừ ươ ưở ếcũng là đau ng ngh sĩ khi khát ng ch thành. thanh ti ng đàn nh ti ngỗ ườ ếkêu con ng i, cái đp tr th kh đy ch tuy di t. Thì ra, nghứ ườ ướ ệthu trong th nó cũng là sinh nh, ệ+ Ti ng đàn là đp tâm Lor­ca, là ng di ngh thu t:ế ậ++ Ti ng ghi ta nâu, ti ng ghi ta lá xanh: Ti ng đàn mang âm vang và màu tâmế ộh c, say đm trong tình yêu, thi tha, kh kho ng ng ngh sĩ đaồ ườ ệtài. Màu nâu xu hi suy tr tĩnh đn th ng. Đó là màu nâu cây đàn, màu nâuấ ườ ủDoc24.vnc đt đai, màu nâu làn da rám ng trên thân hình nh ng vũ Digan a. Tr củ ướgiây phút li, chàng đã ng lên nhìn tr xanh tha thi t, tr khát ng, tr iừ ướ ờyêu th ng có bóng hình nàng Maria th chung. Đó là màu xanh, là hóa thân Lorcaươ ủvà ti ng đàn vào thiên nhiên mang ng cây. Hai ti ng “bi y” cu câu aế ừlà tha thi trong tình ng ngh sĩ Thanh Th tôn thêm đp tu trự ườ ẻLorca đp ng chi sĩ su đi hy sinh vì lý ng.ẻ ườ ưở++ Ti ng đàn mãi tr ng n, giai đi li­la­li­la mãi vang ngân là ng tr ngế ườ ượ ưcho ng di Lor­ca, ngh thu t, nh ng giá tr chân chính trên cõi điứ ờnày. Ti ng đàn mang tên loài hoa Li La nh ng ng ng, hi gi aế ươ ữcu đi.ộ ờ­ Đánh giá:+ Hai ki đu đúng, tuy có dung khác nhau nh ng không đi mà sung choế ổnhau cùng kh ng đnh nh ng nghĩa ng tr ng hình ng ti ng đàn: Ti ng đàn làẳ ượ ượ ừm ngh thu thân ph mong manh, ng ng Lor­ca, ngh thu aộ ừlà hình nh ng tr ng cho đp, ng di tâm Lor­ca, ngh thu tả ượ ậnói chung.+ Hình ng có đc nhi nghĩa là do Thanh Th đã ng ph nhi uượ ượ ềbi pháp ngh thu t: đi p, hoán nhân hóa, so sánhđt nên nhi hình nhệ ảth hóa giàu thái ng tr ng.ơ ượ ư2. bài:ếKh ng đnh hai ki trên và đánh giá chung hình ng Lor­ca, kh ng đnh tẳ ượ ất Lor­ca, ti ng đàn Lor­ca. Ng ngh sĩ đã ch nh ng ti ng đàn ông nử ườ ẫs ng mãi Tây Ban Nha, lòng ng yêu do, yêu hòa bình.ố ườ ựKh ng đnh tài năng đc đáo, trăn tr ng ngh sĩ Thanh Th trên hành trìnhẳ ườ ảsáng o: ông đã hóa thân, nh sâu vào th gi ngh thu t, vào cu đi và ph nạ ậc Lor­ca, ng ng cùng khát ng sáng suy ng sâu xa đau, ni nhủ ưở ạphúc ng ngh sĩ đã dâng hi tr cho cái đp.ủ ườ ẹDoc24.vn