Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề minh họa môn Giáo dục công dân thi THPT quốc gia 2017

2bf38ecd9791723bf6e587f0df229b0e
Gửi bởi: Châu Nguyễn 18 tháng 1 2017 lúc 5:12:47 | Được cập nhật: 26 tháng 1 lúc 8:27:15 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 392 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

minh môn Giáo công dân thi THPT qu gia 2017ề ốĐ thi Giáo công dân 40 câu i, trong bài thi Khoa xã i. Đây là ộnăm đu tiên Giáo và Đào đa môn này vào thi THPT qu gia.ầ ốCâu trong các đc tr ng pháp lu th hi ởA. tính quy c, bu chung.ề B. tính hi đi.ệ ạC. tính n.ơ D. tính truy th ng.ề ốCâu 2. Pháp lu có vai trò nh th nào đi công dân?ậ ớA. quy do tuy đi công dân.ả ủB. quy và ích pháp công dân.ả ủC. ích công dân.ả D. nhu công dân.ả ủCâu 3. Vi ph dân là hành vi vi ph pháp lu t, xâm ph iạ ớA. quan xã và quan kinh .ệ B. quan lao đng và quan xã i.ệ ộC. quan tài và quan nhân thân.ệ D. quan kinh và quan lao đng.ệ ộCâu 4. đánh ng gây th ng tích ng là hành vi vi ph mố ườ ươ ạA. dân .ự B. hình .ự C. hành chính D. lu t.ỉ ậCâu 5. sinh 16 tu đc phép lái lo xe có dung tích xi lanh ng bao nhiêu?ọ ượ ằA. 50 cm3 đn 70 cm3.ừ B. 50 cm3.ướ C. 90 cm3. D. Trên 90 cm3.Câu 6. Khi thuê nhà ông T, ông đã ch a, mà không ki ông ủT. Hành vi này ông là hành vi vi ph mủ ạA. dân .ự B. hình .ự C. hành chính. D. lu t.ỉ ậCâu 7. Công dân bình đng quy và nghĩa có nghĩa là công dânẳ ọA. đu có quy nh nhau.ề B. đu có nghĩa nh nhau.ề ưC. đu có quy và nghĩa gi ng nhau.ề ốD. đu bình đng quy và làm nghĩa theo quy đnh pháp lu t.ề ậCâu 8. công dân nào vi ph pháp lu đu ph ch trách nhi hành vi vi ềph mình và lí theo quy đnh pháp lu t. Đi này th hi công dân bình ệđng vẳ ềA. trách nhi pháp lí.ệ B. trách nhi kinh .ệ ếC. trách nhi xã i.ệ D. trách nhi chính tr .ệ ịCâu 9. Tòa án xét các án xu hàng gi không ph thu vào ng xét là ai,ử ườ ửgi ch gì. Đi này th hi quy bình đng nào công dân?ữ ủA. Bình đng quy ch trong kinh doanh.ẳ B. Bình đng nghĩa trong ụkinh doanh.C. Bình đng trách nhi pháp lý.ẳ D. Bình đng quy lao đng.ẳ ộCâu 10 trong nh ng dung bình đng trong th hi quy lao đng là ọng đu có quy ch nườ ọA. vi làm theo thích mình.ệ ủB. vi làm phù kh năng mình mà không phân bi đi .ệ ửC. đi ki làm vi theo nhu mình.ề ủD. th gian làm vi theo mu ch quan mình.ờ ủCâu 11. Bình đng gi và ch ng đc hi làẳ ượ ểA. ch ng có quy và nghĩa ngang nhau tài riêng.ợ ả1B. ch ng bình đng nhau, có quy và nghĩa ngang nhau trong gia ặđình.C. ng ch ng ch trách nhi vi th hi ho ch hóa gia đình.ườ ạD. ng ch trách nhi vi nuôi con cái.ườ ạCâu 12. Kh ng đnh nào đây th hi quy bình đng trong kinh doanh?ẳ ướ ẳA. cá nhân, ch kinh doanh đu đc tiên mi gi thu .ọ ượ ếB. cá nhân, ch khi tham gia vào các quan kinh đu bình đng theo quy đnh ịc pháp lu t.ủ ậC. cá nhân, ch kinh doanh đu đc quy vay Nhà c.ọ ượ ướD. cá nhân, ch kinh doanh đu đc tiên ch kinh doanh.ọ ượ ơCâu 13: ki nào đây là đúng quy bình đng gi cha và con?ế ướ ẹA. Cha không đc phân bi t, đi gi các con.ẹ ượ ữB. Cha đi ki cho con trai p, phát tri n.ẹ ểC. Cha quan tâm, chăm sóc con con nuôi.ẹ ơD. Cha đc quy quy đnh vi ch tr ng, ch ngành cho con.ẹ ượ ườ ọCâu 14 tìm vi làm phù p, anh có th căn vào quy bình đngể ẳA. trong tuy ng lao đng.ể B. trong giao đng lao đng.ế ộC. thay đi dung đng lao đng.ổ D. do ch vi làm.ự ệCâu 15. Khi yêu mình ph ngh vi chăm sóc gia đình, anh đã vi ph quy ềbình đng gi và ch ng trong quan hẳ ệA. nhân thân. B. tài chung.ảC. tài riêng.ả D. tình m.ảCâu 16. giao đng lao đng, ch căn vào nguyên nào đây?ể ướA. do, nguy n, bình đng.ự B. Dân ch công ng, ti .ủ ộC. Tích c, ch đng, quy t.ự D. giác, trách nhi m, tâm .ự ậCâu 17. Vi đm thích ng dân thi trong các quan quy ườ ựnhà th hi nướ ệA. quy bình đng gi các dân c.ề B. quy bình đng gi các công dân.ề ữC. quy bình đng gi các vùng, mi n.ề D. quy bình đng trong công vi ệchung nhà c.ủ ướCâu 18. Các dân có quy dùng ti ng nói, ch vi mình và gi gìn, khôi ph c, phát ụhuy nh ng phong quán, truy th ng văn hóa đp. Đi này th hi các dân ộđu bình đng về ềA. kinh .ế B. chính tr .ị C. văn hóa, giáo c.ụ D. do tín ng ng.ự ưỡCâu 19. Trong tr ng nào đây thì kì ai cũng có quy đc ng i?ườ ướ ượ ườA. Đang chu th hi hành vi ph i. B. Đang ph qu tang ho đang truy ịnã.C. Có hi th hi hành vi ph i.ấ D. nghi ng ph i.ị ộCâu 20. Đánh ng là hành vi xâm ph quy nào đây công dân?ườ ướ ủA. Quy đc pháp lu nhân ph công dân.ề ượ ủB. Quy đc pháp lu tính ng và kh công dân.ề ượ ủC. Quy kh xâm ph tinh th công dân.ề ủD. Quy đc pháp lu danh công dân.ề ượ ủ2Câu 21. Công dân đc bày quan đi mình các chính tr kinh văn ượ ếhóa, xã đt thông qua quy nào đây?ộ ướ ướA. Quy ng .ề B. Quy do ngôn lu n.ề ậC. Quy khi i.ề D. Quy cáo.ề ốCâu 22. Nghi ng ông ti mình, ông cùng con trai vào nhà ông ựkhám xét. Hành vi này xâm ph đn quy nào đây?ạ ướA. Quy đc pháp lu nhân ph và danh công dân.ề ượ ủB. Quy đc đm bí đi công dân.ề ượ ủC. Quy nhân thân công dân.ề ủD. Quy kh xâm ph ch công dân.ề ủCâu 23. Trong lúc đang vi riêng thì đi tho có tin nh n, đã đi tho ạc ra đc tin nh n. Hành vi này đã xâm ph đn quy nào đây?ủ ướA. Quy đc pháp lu danh công dân.ề ượ ủB. Quy do dân ch công dân.ề ủC. Quy đc đm an toàn và bí th tín, đi tho công dân.ề ượ ủD. Quy do ngôn lu công dân.ề ủCâu 24. Công an ng trong tr ng nào đây thì không vi ph quy khắ ườ ườ ướ ảxâm ph thân th công dân?ạ ủA. Hai sinh gây tr trong c.ọ B. Hai nhà hàng xóm to ti ng nhau.ế ớC. Tung tin, đt nói ng khác.ị ườ D. ng đang khóa tr xe máy.ộ ườ ộCâu 25 và là thân, cùng nhau. Khi gi hai ng sinh mâu thu n, ườ ẫT đã tung tin u, đt trên facebook. là cùng và B, em ẽl ch cách ng nào sau đây cho phù quy đnh pháp lu t?ự ậA. Coi nh không bi vì đây là vi riêng T.ư ủB. Khuyên tin vì đã xâm ph nhân ph m, danh ng khác.ỡ ườC. Khuyên nói trên facebook.ấ ạD. Chia thông tin đó trên facebook.ẻCâu 26. ph vi dân ch tr ti trong đc th hi theo nguyên ượ ắnào đây?ướA. Bình đng, tr ti p, dân ch .ẳ B. Tr ti p, th ng th n, do.ự ựC. Bình đng, do, dân ch nguy n.ẳ D. Ph thông, bình đng, tr ti p, phi ếkín.Câu 27. Ng thu tr ng nào đây không đc th hi quy ?ườ ườ ướ ượ ửA. Đang đi tr nh vi n.ề B. Đang thi hành án ph tù.ạC. Đang đi công tác biên gi i, đo.ở D. Đang nghi ng vi ph pháp ạlu t.ậCâu 28. Nhân viên phi cho ng viên là vi ph quy nào ướđây công dân?ủA. Quy .ề B. Quy ng .ề ửC. Quy tham gia qu lí nhà và xã i.ề ướ D. Quy do ngôn lu n.ề ậCâu 29 Ch bu thôi vi trong th gian đang nuôi con tháng tu i. Ch căn ầc vào quy nào công dân mình?ứ ệA. Quy bình đng.ề B. Quy dân ch .ề ủ3C. Quy cáo.ề D. Quy khi i.ề ạCâu 30. Khi nhìn th gian đt nh vào nhà hàng xóm, đã báo ngay cho quan công ơan. đã th hi quy nào công dân?ự ủA. Quy khi i.ề B. Quy cáo.ề ốC. Quy do ngôn lu n.ề D. Quy nhân thân.ềCâu 31. Đi ki nào đây là đúng ng đi bi Qu và đng nhân ướ ồdân các p?ấA. công dân 18 tu không vi ph pháp lu t.ọ ậB. công dân 21 tu tr lên, có năng và tín nhi tri.ọ ửC. công dân 20 tu tr lên.ọ ởD. công dân Vi Nam.ọ ệCâu 32. Quy đc khuy khích, ng phát tri tài năng công dân thu ượ ưỡ ộnhóm quy nào đây?ề ướA. Quy đc sáng o.ề ượ B. Quy đc tham gia.ề ượC. Quy đc phát tri n.ề ượ D. Quy tác gi .ề ảCâu 33 Tác ph văn do công dân ra đc pháp lu thu quy nào ượ ướđây công dân?ủA. Quy tác gi .ề B. Quy công nghi p.ề ệC. Quy phát minh sáng ch .ề D. Quy đc phát tri n.ề ượ ểCâu 34. Quan đi nào đây sai khi nói quy công dân?ể ướ ủA. Quy không ch .ề ếB. Quy ngành, ngh nào.ề ềC. Quy th ng xuyên, su đi.ề ườ ờD. Quy khi có đng các quan có th quy n.ề ềCâu 35. Chính sách mi gi phí Nhà ta đã đi ki giúp nhi ướ ọsinh có hoàn nh khó khăn đc p. Đi này th hi nả ượ ệA. công ng xã trong giáo c.ằ B. bình đng trong giáo c.ấ ụC. đnh ng đi giáo c.ị ướ D. ch tr ng phát tri giáo c.ủ ươ ụCâu 36. Vi tr ng trung ph thông chuyên ta hi nay nh mệ ườ ướ ằA. đm tính nhân văn trong giáo c.ả B. đm công ng trong giáo c.ả ụC. đào chuyên gia thu cho đt c.ạ ướ D. ng nhân tài cho đt c.ồ ưỡ ướCâu 37. Vi ng đi tiên trong tuy sinh đi c, cao đng cho sinh là ng ườdân thi đã th hi quy bình đng vộ ềA. đi ki chăm sóc th ch t.ề B. đi ki không ch .ề ếC. đi ki tham gia các ho đng văn hóa.ề D. đi ki ng th các giá tr văn hóa.ề ưở ịCâu 38. Quy do kinh doanh công dân có nghĩa là công dânề ọA. đc do kinh doanh ngành ngh nào, mi là thu đy đ.ượ ủB. đu có quy thành doanh nghi p.ề ệC. khi có đi ki theo quy đnh pháp lu đu có quy ho đng kinh doanh.ủ ộD. đu đc quy do tuy đi trong kinh doanh.ề ượ ốCâu 39. qu Vi Nam là trách nhi aả ủA. công dân nam 17 tu tr lên.ừ B. công dân nam 18 tu tr lên.ừ ởC. công dân 20 tu tr lên.ừ D. công dân Vi Nam.ọ ệ4Câu 40. Công ty xây ng th ng lí ch th tr khi ho đng xu kinh ướ ấdoanh. đích vi này làụ ệA. môi tr ng xu kinh doanh công ty.ả ườ ủB. đm an toàn trong xu kinh doanh.ả ấC. th hi pháp lu môi tr ng trong xu kinh doanh.ự ườ ấD. ngu ch công ty.ả ướ ủ…………………….H T…………………Ế5Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.