Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn toán học 12 mã đề 05

7f8384da333566e35fb0162b62b84d5c
Gửi bởi: Võ Hoàng 18 tháng 6 2018 lúc 17:44:02 | Được cập nhật: 11 tháng 4 lúc 1:57:27 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 473 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

www.LePhuoc.comM ghé qua trang www.lephuoc.com nhi file word gi chi ti mi phíể ễĐ THI THPT QG CHUYÊN LONG 3Ề ẦCâu 1: Trong không gian véc tơnào đây vuông góc hai véc ướ ?A. B. C. .D. .Câu 2: Cho hàm liên cố ụtrên th mãn: th nào đây có th là th hàm ?ỏ ướ ốA. B. C. D. Câu 3: Gi ph ng trình .ả ươA. B. C. .D. .Câu 4: Trong các kh ng nh đây, có bao nhiêu kh ng nh đúng?ẳ ướ ị(1): hàm liên trên có oọ hàm trên .(2): hàm liên trên cóọ nguyên hàm trên .(3): hàm có hàm trên cóọ nguyên hàm trên .(4): hàm liên trên thì cóọ giá tr nh và giá tr nh nh trên .ị ấA. B. C. D. .Câu 5: Tính di tích toàn ph hìnhệ ph ng có dài ng chéo ng .ậ ươ ườ ằA. B. C. D. .Câu 6: Cho ph Tính hi ph nố ầth và ph .ự Oxyz()()1; 0; 4; 0; 1u v- -r r()w 0; 7;1uur()w 1; 7;1uur()w 0; 1; 0-uur()w 1; 7; 1- -uur()g R()()()' 0, " 1; 2g x= " -()g x12112525xx-æ ö=ç ÷è ø14x=-18x=-14x=4x=[];a b[];a b[];a b[];a b[];a b[];a b[];a b[];a b231412182412162 4z i= +zwww.LePhuoc.comA. B. C. D. .Câu 7: Tìm kho ng ng bi aả ủhàm .ốA. B. C. D. .Câu 8: Khi quay hình ch nh và các đi trong nó quanh tr là ngộ ườtrung bình hình ch nh đó, ta nh hình gì?ủ ượA. Kh chóp.ố B. Kh nón.ố C. Kh u.ố D. Kh tr .ố ụCâu 9: Trong không gian ph ngươtrình nào đây không ph là ph ng trình ng th ng đi qua hai đi m?ướ ươ ườ ểA. B. .C. D. .Câu 10: Hàm nào đây là tố ướ ộnguyên hàm hàm trên ?ủ ốA. B. .C. .D. .Câu 11: Có bao nhiêu cách A, B, C, D, E, vào gh dài sao cho hai A, Fế ạng gh ?ồ ếA. B. C. D. .Câu 12: Hàm có xác nh là:ố ịA. B. C. .D. .Câu 13: Cho hàm xác nh, liên cố ụtrên và có ng bi thiên nh sau:ả ưxᄃ y’ᄃ ᄃᄃ Kh ng nh nào sau đây là sai?ẳ ịA. Hàm có giá tr nh ng vàố giá tr nh nh ng .ị ằ22 2- 64 26 1y x= +();1- ¥()2;- +¥();- +¥(); 2- ¥Oxyz()()4; 2; 2; 3;1A B2 12 1x z- -= =-4 22 1x z- -= =-1 242x ty tz t= -ìï= +íï= +î4 22x ty tz t= -ìï= +íï=î()1f x= -()0;+¥()32213F x= +()3223F x= +()12F xx=()12F xx= -1207202448()22log 3y x= -()0;+¥()0; 3[]0; 3R()y x=R- ¥01+¥+ -0+0+¥- ¥1-0 1-www.LePhuoc.comB. Hàm có đúng tr .ố ịC. Hàm có giá tr ti ng .ố ằD. Hàm và cố ti .ể ạCâu 14: nh nào sau đây là đúng?ệ ềA. B. C. .D. .Câu 15: Trong không gian cho 2véc cùng ph ng. Tính .ươA. B. C. D. Không tính c.ượCâu 16: Tính di tích ph hình ph ngệ ẳgi các ng th ng và ng cong có ph ng trình .ớ ườ ườ ươA. B. C. D. .Câu 17: Trong không gian xácđ nh hình chi vuông góc đi trên ph ng .ị ẳA. B. C. .D. .Câu 18: Tìm các giá tr th aấ ủtham sao cho hàm ng bi nố ếtrên kho ng .ảA. B. C. .D. .Câu 19: Cho Tính .A. B. C. D. .Câu 20: Cho hình ph ng nhậ ươ ạb ng là trung đi Tính kho ng cách gi hai ng th ng và .ằ ườ ẳA. B. C. D. .Câu 21: Có 10 th đánh 1, 2, …,ẻ ượ 10. ng nhiên th Tính xác su tố ấđ tích ghi trên th là .ể ượ ẻA. B. C. D. .Câu 22: Cho hàm (1). nh đố ềnào đây là đúng?ướA. th hàm (1)ồ ốcó hai ti ngang và không có ti ng.ệ 21-0x 1x =1limn=+¥()lim 1n- =- ¥22lim3nn-=- ¥3 3lim2 2n-=- +Oxyz()()1; 3; 9;u b-r 2a +15 304, 9x x= =28y x=76 23152376 2152 23Oxyz()2; 3;1M(): 0x za- =52; 32æ öç ÷è ø()5; 4; 35 3; 2;2 2æ öç ÷è ø()1; 3; 5mtan 2tanxyx m-=-; 04pæ ö-ç ÷è ø1 2m- <2m<2m³10 2mm£ -éê£ <ë()ln 2f cos x='8fpæ öç ÷è ø122-0. ' ' ' 'ABCD D2aK 'DDCK ' 'A D3a2 55a2 33a4 33a1279518293 20182xyx+=+3, 3y y=- =www.LePhuoc.comB. th hàm (1) có đúng ti mồ ngang và không có ti ng.ậ ứC. th hàm (1) không có ti mồ ngang và có đúng ti ng .ậ ứD. th hàm (1)ồ ốcó hai ti ngang và có hai ti ng .ệ ứCâu 23: Hai ng A, ch xeườ ạng chi nhau thì ra va ch m, hai xe ti di chuy theo chi mình thêmượ ủm quãng ng thì ng n. Bi ng sau khi va ch m, ng di chuy ti pộ ườ ườ ếv mét trên giây, ng còn di chuy mét trên giây. Tính kho ngớ ườ ảcách hai xe khi đã ng n.ừ ẳA. mét. B. mét. C. mét. D. mét.Câu 24: Cho bi có hai ph th aế ỏmãn kí hi là và Tính .ệA. B. C. D. .Câu 25: Cho hình chóp giác cóứ ềc nh đáy ng và là trung đi và Cho bi đáy tạ ượ ộgóc ng Tính th tích kh chóp .ằ ốA. B. C. D. .Câu 26: Cho hàm có th số ốgóc ti tuy đi cóủ ểhoành ng là:ộ ằA. B. C. D. .Câu 27: Cho ph ng và ng th ngặ ườ không vuông góc làớ ượvect ch ph ng và vect phápơ ươ tuy Vect nào đây là vectế ướ ơch ph ng là hình chi trênỉ ươ ?A. B. C. .D. .Câu 28: Cho hình chóp tam giác có gócề gi nh bên và đáy ng Tính sinữ ằgóc gi bên và đáy.ữ ặA. B. C. D. .Câu 29: Cho hàm Giá tr nhố ỏnh hàm trên là phân sấ ốt gi đó là nguyên và Tính hi .ố ệA. B. C. D. .3y =2x=-3, 3y y=- =2x=-2x =()16 3v t= -()212 4v t= -25222024z2119 120z i= -1z2z21 2z z-169114244 338676.S ABCDaM NSACDMN 030.S ABCD33018a3153a3512a3155a2 12 1xyx+=-()C()C 00 4- 1()a D()a(),u naDr D()a 'D D()a()()()u na aDÙ Ùr r()()u uaD DÙ Ùr r()()u naD DÙ Ùr r()()u uaD DÙ Ùr r0452 55 5512 32321tan 2y xcos x= +0;2pæ öç ÷è øab ,a 0b >a -50 4- 50-www.LePhuoc.comCâu 30: Cho đa giác có 15 nh.ộ Ng ta giác có nh là nhườ ỉc Tính giác thành mà không có nh nào là nh .ủ ượ ủA. B. C. D. .Câu 31: Cho bi là các sế ốnguyên là nguyên ng vàố ươlà phân gi n. Tính .ố ảA. B. C. D. .Câu 32: Trên đo hàm (v tạ ạgiá tr nh nh khi và ch khi:ị ỉA. B. C. D. .Câu 33: Bi ng th ng đế ườ ồth hàm ba đi phân bi sao cho giao đi cách hai giao đi còn i.ị ạKhi đó thu kho ng nào đây?ộ ướA. B. C. D. Câu 34: Cho ph ng trình Bi pươ ật giá tr ph ng trình có đúng nghi phân bi là kho ng Khi đó ng:ấ ươ ằA. B. C. D. .Câu 35: Cho là ph thay th aố ỏmãn Trong ph ng ph c, các đi bi di ph ch trên ng nào?ặ ườA. ng tròn tâm bán kính .ườ B. ng tròn tâm ,ườbán kính .C. ng tròn tâm bán kính .ườ D. ng tròn tâm ,ườbán kính .Câu 36: Cho hình nón có bán kính đáy ng 6, chi cao ng 8. Bi ng có uằ ầti xúc các ng nh hình nón, ng th ti xúc đáy hìnhế ườ ủnón. Tính bán kính đó.ặ ầA. B. C. D. .Câu 37: Trong không gian chom ph ng đi qua giao tuy hai ph ng và Tính .ặ ẳA. B. C. D. .Câu 38: là hình ph ng gi nọ ạb các ng tr tung và tr cở ườ ụhoành. là góc hai ng th ng cùng đi qua đi và chia thành ba ph cóọ ườ ầdi tích ng nhau. Tính ằ() 44()H()H49501800 30450()1220.2xx adx cbx= ++ò,a cbaba c- +30 3-[]2; 2-21mxyx=+0m 1x =0m 0m >2m=- 2m =()3 1y m= +3 23 1y x= +m3; 22æ öç ÷è ø()1; 0-()0;1 31;2æ öç ÷è ø2 224 6x xm+- m4();a bb -4 153ww 2=3 2z i= -()1; 2I-6R =()1; 2I- 2R =()1; 2I-2R =()1; 2I- 6R =51, 754, 25 3Oxyz(): 0P my n+ =(): 0x za- =(): 0x zb- =m +616-3-4-()H()23y x= -()1 2,k k>()0; 9A()H1 2k k-www.LePhuoc.comA. B. C. D. .Câu 39: Cho và nớ ầl là giá tr nh và giáượ ấtr nh nh bi th Tính ứA. B. C. D. .Câu 40: Cho ph ngươtrình Tính hi uệnghi âm nh và nghi ng nh nh ph ng trình.ệ ươ ươA. B. C. D. .Câu 41: Cho dãy th aố ỏmãn và Giá trớ ịl nh ng:ớ ằA. B. C. D. .Câu 42: Cho hình ph ng iậ ươ ọvà là tâm các hình vuông và .ầ ượ ph ng chia kh ph ng thành haiặ ươph có th tích là và Tính .ầ ốA. B. C. D. .Câu 43: Cho ba ph th mãn .ố ỏTính giá tr bi th M=.ị ứA. B. .C. D. .Câu 44: là cọ ảcác giá tr th tham đị ểđ th hàm có hai đi tr là và sao cho khác phía và cách ngồ ườth ng Tính tích các ph .ẳ ủA. B. C. D. .Câu45: ng là các nguyên ng và không chia cho 3. Tính .ổ ươ ếA. B. C. D. .Câu 46: Cho hình chóp có đáy là hìnhvuông nh hình chi lên tạ ặđáy trùng đi th mãn và là hình chi vuông góc trên cácớ ượ ủc nh và Tính kho ng cách gi hai ng th ng và bi .ạ ườ 13272542743 331 13 39 log log log 1P a= +1; 327aé ùÎê úë û,M P4 3S m= -42 3810998322 24 3sin cos3x tanx cos cotx sinx x+ -32 p56 p56 p- p()nu1 10 10log log log logu u+ =12n nu u+= 1n ³n1005nu<248246247290. ' ' ' 'ABCD DM NABCD' 'DCC D()'A MN1V()2 2V V<21VV53523221 3, ,z z1 321 31 21.6 22z zz zz zìï= =ïï=íï+ï- =ïî2 1z z- -6 3- -6 3- +6 22+ -6 22- +Sm()3 2113y mx AB ,A B5 9y x= S3018 27-()2 2018 20172018 2018 2018 20181 .2 .2 .2 ... 2018 .2 2018.3 2. 1aS b= +,a b()2. 1b+a +2017403540342018.S ABCD2 aSH25BH BD=uuur uuurM NHABADMN SC2 13SH =www.LePhuoc.comA. B. C. .D. .Câu 47: Trong không gian ,cho và các đi .ểBi ng các đi thu và th mãn là ng tròn. Tính bán kính ngế ườ ườtròn đó.A. B. C. D. .Câu 48: Trong không gian ᄃcho làm ph ng đi qua hai đi và theo giao tuy là ng tròn ườ sao cho kh nón cóốđ nh là tâm đáy là có th tích nh t. Bi ph ng có ph ng trình ng ươ ,khi đó ng:ằA. B. C. D. .Câu 49: Cho hàm có th hàm số ốnh hình :ư ẽXét hàm sốv là th c.ớ ựĐi ki nề ầvà là:ủ ểA. B. .C. .D. .Câu 50: Chokh tr cóố ụchi cao vàềhai đáy là hìnhtròn tâm iớbán kính iọlà trung đi mể38 213a19 213a19 2626a 1326aOxyz()()()2 22: 4S z+ =()()2; 0; 4; 4; 0A B- M()S2. 16MA MO MB+ =uuuur uuur3 24323 7452Oxyz()()()()2 2: 27S z- =()a()()0; 0; 2; 0; 0A B-() S()C() S()C()a0ax by c+ =a c- +4-802()y x=()'y x=()()32 5g m= -m()0 5; 5g xé ù£ " -ë û()253m f³()253m f³ -()203m f³()253m f£16h=, 'O O12R=I'OOAB()O12 3AB=()IABwww.LePhuoc.comc và là dây cung ng tròn sao cho Tính di tích thi di kh trủ ườ ụv ph ng .ớ ẳA. B. C. .D. .Đáp án1-C 2-A 3-C 4-B 5-B 6-C 7-B 8-D 9-C 10-B11-D 12-B 13-A 14-B 15-B 16-D 17-C 18-D 19-C 20-B21-D 22-A 23-A 24-D 25-D 26-C 27-A 28-A 29-B 30-D31-D 32-A 33-C 34-B 35-A 36-D 37-B 38-D 39-A 40-A41-C 42-D 43-D 44-D 45-C 46-B 47-C 48-C 49-A 50-AL GI CHI TI TỜ ẾCâu 1: Đáp án CCâu 2: Đáp án AÁp ng hi cụ ựtr là đi ti hàm .ể ốCâu 3: Đáp án CCâu 4: Đáp án BM nh sai các nh còn đúng.ệ ạCâu 5: Đáp án BCâu 6: Đáp án CCâu 7: Đáp án Bᄃ .Câu 8: Đáp án DCâu 9: Đáp án CCâu 10: Đáp án BCâu 11: Đáp án DS cách p: .Câu 12: Đáp án BCâu 13: Đáp án AChú nh ngĩa tr (mang tính và Max, Min (mang tính toàn c)ị ụCâu 14: Đáp án BCâu 15: Đáp án BCâu 16: Đáp án DCâu 17: Đáp án C120 80p+48 24 3p+60 40p+120 3()()()' 0" 1; 2gg x=ìïí> " -ïî0xÞ =()()23' 12 2y x= -üÞ =ýþå laø 4!4!.2! 48A vaø laø 2!BCDEwww.LePhuoc.comCâu 18: Đáp án DChú ng đi ki hàm p:ằ ợn phẩ ụyêu uầ ng bi nồ ngh ch bi nị ếCách làmĐ t: (chú )Bài toán tr thành: Tìm .Câu 19: Đáp án CCâu 20: Đáp án BTa có: Mà .Câu 21: Đáp án DT có sốch n.ẵTích là số ốl do đó:ẻᄃ .Câu 22: Đáp án ATa có: Ta có th hàm sồ ốkhông có ti ng.ệ ứM khác: th hàm haiồ ốti ngang .ệ ậCâu 23: Đáp án Dᄃ Xe ng ẳ.ᄃ Xe ng ẳ.(); 1; 04pæ ö= -ç ÷è øtanx t/ 04pæ öÎ -ç ÷è øZtanx m()()2/ 1; 0-= --Ztf tt m()()()22 0212' 1; 010 20- ><ìì£ -é- +ï ï= Û£ -éí íê£ <-ëêï ï³¹ëîîmmmmf tmmt mmt m()' ' 'C' ' '^ ^A CDD CK()' ' '; ' '^ =D CK CK H2 22 2. 5' '5= =+DK CD aD DHDK CD1 10®55()2521029= =CP AC23 2018 201822+ += =++x xyxx22 0+ " ®x xlim 3®+¥=xy2220183lim lim 32®- ®- ¥+= =- ®- +x xxy yxx x3=±y16 3= -v t10 2Û =v t()2106 6Þ =òS dt212 4= -v t20 12 3Û =v t()32012 18Þ =òS dtwww.LePhuoc.comKho ng cách gi xe là: .ả ữCâu 24: Đáp án t: .Câu 25: Đáp án DK Xét đáy Ta có: Áp ng nh lýụ ịcosin: Xét .Câu 26:Đáp án CCâu 27: Đáp án AD th y: Câu 28: Đáp án A6 18 24+ == +z yi2 22 119 120Þ -z xyi i222 2601191192 12060ìæ ö- =ïç ÷ì- =ïè øÞ Þí í=-îï=-ïîyx yyxyxy()/ /12^ìïÞí=ïîMH BCDMH SOMH SO()·()·0; 30Þ =MN ABCD MNHABCD3 24 412ì= =ïïíï=ïîCH CACN2 012 454= =HN CH CN CH CN cos30 230 30 30. tan 30 .12 12 18SABCDaMHN MH HN SO SO aD =()()()abDÙ =r uurn n()()()baDÙ =r rn u()()()()()a aDDÞ =r rn