Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn sinh học năm 2018

6ebd291c306579d66e47ea0f19d9e7eb
Gửi bởi: Võ Hoàng 22 tháng 6 2018 lúc 4:29:01 | Được cập nhật: hôm kia lúc 18:49:24 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 398 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

5Ề THI THPT QU GIA CHU TRÚC GIÁOỘ ỘD CỤMôn: Sinh cọTh gian làm bài: 50 phút, không th gian phát đờ ềCâu 1: Có bao nhiêu ba mã hóa axit amin?ộA. 16 B. 64 C. 61 D. 63Câu 2: các ribônuclêôtit và có th ra đa bao nhiêu ba mã hóa các axitừ ộamin?A. B. C. D. 7Câu 3: Trong trúc siêu hi vi NST sinh nhân th c, xo có ngấ ườkính kho ng bao nhiêu?ảA. 30 nm. B. nm. C. 11 nm. D. 300 nm.Câu 4: th t, quá trình th ph có th minh ng phép lai nào đây?Ở ượ ướA. AaBb AAbb B. AABB aabb C. AaBb AaBb D. Aabb aaBbCâu 5: Trong các th ch đây, lo nào th ng ít nh t?ể ướ ườ ấA. 2n 2+ B. 2n C. 2n D. 2n 2-Câu 6: Ngu ch cung nit nhiên cho cây làồ ựA. Nit trong không khí.ơ B. Nit trong tơ ấC. Nit trong c.ơ ướ D. Nit trong và trong không khí.ơ ấCâu 7: Nh ng nào đây nói nghĩa quang ng các sinhữ ướ ủv trên Trái t?ậ ấ1. ra ch .ạ ơ2. Tích lũy năng ng.ượ3. Gi trong ch khí quy n.ữ ể4. Quang quy nh năng su cây tr ng.ợ ồA. B. C. D. 3Câu 8: Trong quang cây xanh, ph nào đây thành pha sáng?ợ ướ ượ ởA. 2NA PH, ATP, OD B. NADPHC. ATP D. 2O Câu 9: Theo nh lu Hacđi Vanbec, các qu th sinh ng ph nào sau đây đang ởtr ng thái cân ng di truy n?ạ ềI. 100% AA. II. 0,32AA 0,64Aa 0,04aa.III. 0,5AA: 0,5aa. IV. 0,25AA 0,5Aa 0,25aa.Trang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảV. 100% aa. VI. 100% Aa.A. II, III, IV. B. I, V, VI. C. I, IV, V. D. III, IV, VI.Câu 10: có nh ng ki ng ng ng nào?ễ ướ ươA. ng sáng, ng hóa.ướ ướ B. ng t, ng sáng.ướ ướC. ng c, ng tr ng c.ướ ướ ướ D. ng sáng, ng c.ướ ướ ướCâu 11: thƯ hình th sinh sậ tính làữA. có nhi cá th tham gia vào ch sinh n.ơ ảB. th con không ph thu nhiơ vào th .ơ ẹC. nhiạ bi là cho tính da ng và tiế năng thích nghi.D. ng cá th con ra nhi u.ố ượ ượ ềCâu 12: Pha sáng quang làủ ợA. quá trình kh 2H nh năng ng ánh sáng.ờ ượB. quá trình ôxi hoá 2H nh năng ng ánh sángờ ượ .C. quá trình kh 2CO nh năng ng ánh sáng.ờ ượD. quá trình kh ử2CO nh ATP và NADPH.ờCâu 13: ng t, có bao nhiêu hình th hô ch u?Ở ếA. B. C. D. 2Câu 14: sinh có ki gen Aa. Khi phát sinh giao NST mang ki gen này ởm bào sinh tinh không phân li trong gi phân II nh ng phộ li bình th ng gi mườ ảphân I. Các lo giao có th hình thành các bào sinh tinh th ng đó làạ ượ ườA. A, a. B. Aa, O. C. A, a, Aa, O. D. AA, aa, O.Câu 15: Ví nào sau đây minh cho ki bi ng ng cá th qu thụ ượ ểsinh theo chu kì?ậA. ng cây tràm ng Minh Th ng gi nh sau cháy ng vào nămố ượ ượ ừ2002. B. Vi Nam, ng cá th qu th ch ng tăng vàoỞ ượ ốmùa a, gi vào mùa khô.ư ảC. ng sâu lúa trên cánh ng lúa gi nh sau phun thu cố ượ ốtr sâu.ừD. ng cá chép Tây gi nh do nhi môi tr ng vào nămố ượ ườ ướ2016.Câu 16: nào sau đây không xem là qu th sinh t?ậ ượ ậA. ng cây thông nh phân vùng núi Đông Vi Nam.ừ ệTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảB. Các cá th cá rô phi ng chung ao.ể ộC. các cá th cá chép ng chung trong ao.ậ ộD. nh ng con voi ng Châu Phi và Châu Á.ậ ởCâu 17: Trong quá trình phát sinh phát tri ng trên Trái t, ng phát tri nể ươ ểm nh nh vào nào?ạ ỉA. Tam đi pỉ B. Cacbonỉ C. Siluaỉ D. Pe cmiỉCâu 18: Thuy ti hóa hi đã phát tri quan ni ch nhiên aế ủĐacuyn nh ng đi nào sau đây?ở ể1. Ch nhiên không ch tác ng ng cá th riêng mà tác ng qu nọ ầth .ể2. Ch nhiên trên tính bi và di truy sinh t.ọ ậ3. Ch nhiên không tác ng ng gen mà tác ng toàn genọ ố4. Ch nhiên là nhân nh ng cho quá trình ti hóa.ọ ướ ếA. 2, B. 1, 3, C. 1, 2, 3, D. 1, 2, 4Câu 19: Trong qu th có kích th nh nhân ti hóa nào sau đây làm bi iầ ướ ổnhanh nh ng các alen trong gen nào đó?ấ ươ ộA. Ch nhiênọ B. Các ng nhiênế ẫC. Giao ph không ng nhiênố D. bi nộ ếCâu 20: Theo thuy ti hóa ng p, khi nói các nhân ti hóa phát bi nào sauế ểđây sai ?A. bi và giao ph ng nhiên ngu nguyên li cho quá trình ti hóa.ộ ếB. bi luôn làm phát sinh các bi có đó cung nguyên li cho ch nộ ọl c.ọ C. ng nhiên có th lo alen có ra kh qu th .ế ểD. Ch nhiên là nhân ti hóa có ng.ọ ướCâu 21: đích vi ng xung đi trong quá trình chuy ADN tái vàoụ ợt bào nh là gì?ế ậA. Làm dãn màng sinh ch phân ADN tái dàng chui vào trong bào nh n.ấ ậB. Làm tăng kh năng dính ADN gen nhân bào nh n.ả ậC. Kích thích ADN tái nhân lên trong bào nh n.ổ ậD. Dung hoà ADN tái gen ngoài bào ch bào nh n.ổ ậCâu 22: Khi nói ch di truy phân nh ng phát bi nào sau đây đúng?ề ểI. Trong quá trình phiên mã ng ARN, ch khuôn ADN phiên mã là ch cóổ ượ ạchi ề3 ' '® Trang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảII. Trong quá trình phiên mã ng ARN, ch ARN kéo dài theo chi ượ ề5 ' '® .III. Trong quá trình nhân đôi ADN, ch ng trên ch khuôn ADN chi uạ ề3 ' '® là liên còn ch ng trên ch khuôn ADN chi ề5 ' '® là khôngliên (gián đo n). ạIV. Trong quá trình ch mã ng prôtêin, phân mARN ch mã theo chi uị ượ ề3 ' '®A. II, III, IV. B. I, II, III. C. I, II, IV. D. I, III, IV.Câu 23: ng i, nh máu khó đông do gen (m) trên nhi th XỞ ườ ểkhông có alen ng ng trên nhi th quy nh. nào sau đây có thươ ểsinh con trai nh máu khó đông xác su 25%?ị ấA. MX Y´ B. mX Y´ C. mX Y´ D. MX Y´Câu 24: Lai cây cà chua thu ch ng qu tròn và qu vàng, thu ượ1F100% qu tròn. Cho ỏ1F lai ớ1F ở2F xu hi lo ki hình trong đó qu vàng,ấ ảtròn chi 9%. Bi gen quy nh tính tr ng và không có bi ra, trongế ảcác lu đây, lu đúng làế ướ ậA. 1F hoán gen ra bên ớf 36%= B. 1F hoán gen ra bên ớf 20%= .. C. 1F hoán gen ra bên ớf 32%= .D. 1F hoán gen ra bên ớf 40%= .Câu 25: loài th t, xét hai gen trên NST ng ng quy nh tínhỞ ươ ịtr ng màu hoa. Ki gen A-B-: hoa A-bb và aaB- hoa ng, aabb hoa tr ng. Phép laiạ ắP Aabb aaBb cho các lo ki hình con là bao nhiêu?ỉ ờA. ng tr ng.ỏ B. ng tr ng.ỏ ắC. ng tr ng.ỏ D. ng tr ng.ỏ ắCâu 26: sinh thái nào sau đây vùng c?ệ ựA. ng nhi i.ừ B. Th nguyên.ảC. ng lá kim ph ng c.ừ ươ D. ng hàn i.ồ ớCâu 27: đây là hình nh nhi cướ ắth th ng ng nh. Em hãyể ườ ườ ệcho bi đây là nhi th ng iế ườTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảA. ch ng cn .ắ B. ch ng siêu .ắ ữC. ch ng Đao.ắ D. ch ngắ ứClaiphent .ơCâu 28: Khi nói quan sinh thái gi các loài trong qu xã sinh t, phát bi nàoề ểsau đây sai ?A. Trong quan ng sinh, các loài tác ch ch nhau và các loài thamệ ảgia có i.ề ợB. Trong quan sinh này ăn sinh khác, kích th th sinh ăn th luônệ ướ ịl kích th th con i.ớ ướ ồC. Trong quan kí sinh, kích th th sinh kí sinh nh kích th thệ ướ ướ ểsinh ch .ậ ủD. Trong quan sinh, có loài có còn loài kia không có cũng không i.ệ ạCâu 29: Ví nào sau th hi quan nh tranh gi các cá th trong qu thụ ểsinh t?ậA. giáp hoa gây cho tôm, cá ng trong cùng môi tr ng.ả ườB. Các cây thông nh li sinh tr ng nhanh các cây thông nh ng riêng .ự ưở ẽC. Vào mùa sinh n, các con cò cái trong đàn tranh giành làm .ả ổD. nông đi ki ăn theo đàn nhi cá nông đi ki ăn riêng .ồ ượ ẽCâu 30: Nhân nào sau dày là nhân sinh thái sinh?ố ữA. ng t.ộ B. pH.ộ C. Ánh sáng. D. Nhi .ệ ộCâu 31: Khi cho lai thu ch ng khác nhau tính tr ng ng ph n,ố ươ ảhi ng di truy tr không hoàn toàn cho ượ ờ2F có phân li ki hình làỷ ểA. tr iộ trung gian n.ặ B. tr iộ n.ặC. tr iộ trung gian n.ặ D. tr iộ trung gian n.ặCâu 32: qu thộ cây tr ng có thành ph ki gen 0,36 AA: 0,54Aa: 0,1 aa. Bi genồ ếtr tiêu bi cho ch tiêu kinh tộ mong mu nên qua ch ng ta ườ ào th các cáảth n. Qua ng ph i, thành phể ki gen qu th th sau ượ oán là:A. 3969AA: 0,4662Aa: 0,1369aa B. 0,55AA: 0,3Aa: 0,15aaC. 0,49AA: 0,42Aa: 0,09aa D. 0,495AA: 0,27Aa: 0,235aaCâu 33: Phép lai P: aX aX thu ượ1F. Bi ng trong quá trình gi ph hìnhế ầthành giao cái, nhi th gi tính không phân li trong gi phân I, gi phânử ảTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảII di ra bình th ng; quá trình gi phân hình thành giao di ra bình th ng.ễ ườ ườTheo lí thuy t, trong các cá th ể1F, có th xu hi cá th có ki gen nào sau đây?ể ểA. AX Y. B. AX C. aX Y. D. aX .Câu 34: Nh ng bi pháp nào sau đây góp ph phát tri ng tài nguyên thiênữ ữnhiên?(1 Duy trì đa ng sinh c.ạ ọ(2) ng làm ng y.ấ ươ ẫ(3) Khai thác và ng lí tài nguyên tái sinh.ử ợ(4) Ki soát gia tăng dân tăng ng công tác giáo môi tr ng.ể ườ ườA. (1), (2), (4). B. (2), (3), (4). C. (1), (3), (4). D. (1), (2), (3).Câu 35: Cho bi gen quy nh tính tr ng, các alen tr là tr hoàn toàn và khôngế ộx ra bi n, các gen liên hoàn toàn. Theo lí thuy t, phép lai nào sau đây cho conả ờcó phân li ki gen gi ng phân li ki hình?ỉ ểA. AB AB.ab abDd dd´ B. Ab aB.aB abDd dd´C. Ab aB.ab abDd dd´ D. AB aB.ab abDd dd´Câu 36: Th xu phát (P) qu th th th ph có thành ph ki genế ểlà 0,5 AA: 0,5Aa. Theo lí thuy t, có bao nhiêu phát bi sau đây đúng vế qu th này?ểI. ki gen aa tăng qua các th .ầ ệII. ki gen AA ở1F là 62,5%.III. Th ệ1F tr ng thái cân ng di truy n.ạ ềIV. ki gen Aa ở3F là 6,25%.V. ki gen aa ở2F là 43,75%.A. B. C. D. 3Câu 37: loài th t, cho giao ph cây hoa tr ng thu ch ng cây hoa đỞ ỏthu ch ng ượ1F có 100% cây hoa Cho cây ỏ1F th ph thu ượ2F có 9ỷ ệcây hoa cây hoa tr ng. Cho các cây hoa tr ng ở2F giao ph ng nhiên.ấ ẫTheo lý thuy t, có bao nhiêu phát bi sau đây đúng?ế ểI. Tính tr ng màu hoa ch chi ph quy lu ng tác gen ki sung.ạ ươ ổII. 3F có cây hoa tr ng thu ch ng là 18,37%ỉ ủTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảIII. Có ki gen quy nh hoa loài th này.ể ậIV. Cây hoa ở3F chi 16,33%.ế ệA. 3. B. 2. C. 1. D. 4.Câu 38: Gi th ăn sau đây các loài sinh kí hi u: A, B, C, D, E, F,ả ướ ượ ệG, H, I.Cho bi loài là sinh xu và loài là sinh tiêu th cao nh t. Có baoế ấnhiêu phát bi sau đây đúng?ểI. th ăn này có đa chu th n.ướ ảII. Có loài tham gia vào các chu th ăn.ấ ứIII. Loài có th thu dinh ng ho 4.ể ưỡ ấIV. Loài tham gia vào nhi chu th ăn loài G.ề ơA. B. C. D. 4Câu 39: ph đây mô di truy nh ng i. Alen quy nhơ ướ ườ ịkhông nh tr hoàn toàn so alen quy nh nh N, alen quy nh không bị ịb nh tr hoàn toàn so alen quy nh nh M. Hai gen này vùng khôngệ ởt ng ng trên nhi th gi tính và gi cách nhau 20 cm.ươ ửBi ng không ra bi nh ng ng trong các gia đình trên. Theo lýế ườthuy có bao nhiêu lu đúng ph nói trên?ế ệI. Ng con gái mang ki gen hai gen.ườ ặII. Ng con gái (10) có th mang alen quy nh nh M.ườ ệIII. Xác nh tôi da ki gen nguôi trong các gia đình trên.ị ượ ủIV. ch ng (5) và (6) sinh con th hai là con trai có th không nh và M.ặ ệTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảV. Xác su sinh con th hai là con gái không nh và ch ng (5) và (6)ấ ồlà 12,5%.A. B. C. D. 2Câu 40: Phép lai P: DAB ABX Yab ab´ thu ượ1F. Trong ng cá thê ở1F, cá thố ểcái có ki hình tr tính tr ng chi 33%. Bi ng gen quy nh tínhể ộtr ng, các alen tr là tr hoàn toàn và không ra bi nh ng ra hoán gen ởc quá trình phát sinh giao và giao cái ng nhau. Theo lí thuy t, cóả ếbao nhiêu phát bi sau đây đúng?ểI. 1F có đa 36 lo ki gen.ố ểII. Kho ng cách gi gen và gen là 20 cm.ả ữIII. 1F có 8,5% cá th cái gen.ố ặIV. 1F có 30% cá th mang ki hình tr tính tr ng.ố ạA. B. C. D. 1L GI CHI TI TỜ ẾCâu 1: Đáp án CT lo ribônuclêôtit: A, U, G, ra ba là ộ34 64= ba. Trong đó có baộ ộkhông mã hoá axit amin là: UAA, UAG, UGA ba mã hoá axit amin ộ64 61= Câu 2: Đáp án DTheo lý thuy t, các ribônuclêôtit và có th ra đa ố32 8= ba, trong cácộ ốb ba này, có ba không mã hoá axit amin (b ba thúc), đó là: UAA ba mãộ ộhoá axit amin có th ra là: ạ8 7- Câu 3: Đáp án DTrong trúc siêu hi vi NST sinh nhân th c, xo có ng kínhấ ườkho ng 300 nm.ảCâu 4: Đáp án CQuá trình th ph là ki gen chính nó. phép lai “AaBb AaBb” minhụ ậho cho quá trình th ph n.ạ ấCâu 5: Đáp án ATrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảTrong nhiên, nh ng bi liên quan càng nhi NST thì càng ít yậd ng ít nh trong các ng trên là ạ2n 2+ Câu 6: Đáp án BNgu ch cung nit nhiên cho cây là nit trong t.ồ ấCâu 7: Đáp án CC trên nói nghĩa quang ng các sinh trên Trái t.ả ấCâu 8: Đáp án ATrong quang cây xanh, ph thành pha sáng ượ ở2NA PH, ATP, OD Câu 9: Đáp án C- Qu th có trúc di truy 100% ng thì luôn tr ng thái cân ng di truy nầ ề® I, tr ng thái cân ng di truy lo A, D.ạ- Qu th có trúc di truy 100% thì không tr ng thái cân ng lo VIạ® lo B.ạCâu 10: Truy http://tailieugiangday.com –đ xem gi chi ti tể ếCâu 15: Đáp án B- Bi ng theo chu kì là bi ng ra do nh ng thay có tính chu kì môiế ủtr ng.ườ- Là ki bi ng ng cá th qu th tăng hay gi ng do đi ki nể ượ ệb th ng th ti t: lũ t, bão, cháy ng, ch nh, hay do ho ng khai thác quáấ ườ ộm con ng i.ứ ườXét các ph ng án trên ta th yươ ấ- A, C, là nh ng bi ng ng cá th qu th không theo chu kì.ữ ượ ể- là bi ng ng cá th qu th có tính ch chu kì hàng năm.ế ượ ấCâu 16: Đáp án DM sinh xem là qu th tho mãn :ộ ượ ả+ cá th cùng loài.ậ ể+ ng trong kho ng không gian xác nh, th gian xác nh.ố ị+ Có th giao ph nhau ra th sau.ể ệD vào nh ng thông tin trên ta th A, B, là qu th sinh t. Ch có khôngự ỉph là qu th sinh vì chúng không ng trong cùng không gian xác nh.ả ịCâu 17: Đáp án BTrong quá trình phát sinh phát tri ng trên Trái t, ng phát tri nhể ươ ạnh vào Cacbon.ấ ỉTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảCâu 18: Đáp án DThuy ti hóa hi đã phát tri quan ni ch nhiên Đacuyn ởnh ng đi 1, 2, 4.ữ ể- là quan đi thuy ti hóa hi ch không ph phát tri quanể ượ ừni Đacuyn.ệ ủCâu 19: Đáp án BTrong qu th có kích th nh nhân ti hóa làm bi nhanh nh ngầ ướ ươd các alen trong gen nào đó là các ng nhiên.ố ẫCâu 20: Đáp án B- đúng, bi nguyên li p, còn giao ph ng nhiên nguyên li thộ ức cho quá trình ti hóa.ấ ế- sai vì bi có th phát sinh nh ng bi có i, có ho trung tính.ộ ặ- đúng, vì ng nhiên ra ng t, không theo ng xác nh, do thiênế ướ ịtai ho ch nh nên có th th lo alen có ra kh qu th .ặ ể- đúng, ch nhiên là nhân ti hóa quy nh chi ng và nh ti hóaọ ướ ếnên nó là nhân ti hóa có ng.ố ướCâu 21: Đáp án AM đích vi ng xung đi trong quá trình chuy ADN tái vào bàoụ ếnh là làm dãn màng sinh ch phân ADN tái dàng chui vào trong bàoậ ếnh n.ậCâu 22: Đáp án B- I, II, III là nh ng phát bi đúngữ ể- IV sai vì trong quá trình ch mã ng prôtêin, ph mARN ch mã theoị ượ ịchi ề5 ' '® .Câu 23: Truy http://tailieugiangday.com –đ xem gi chi ti tể ếCâu 29: Đáp án C- không ch vì “T giáp hoa gây cho tôm, cá ng trong cùng môi tr ng”ọ ườlà quan ch nhi trong qu xã.ố ầ- B, không ch vì đây là nh ng quan tr nhau trong qu th .ọ ể- ch vì “các con cò cái trong đàn tranh giành làm đây chính là ví th hi nọ ệm quan nh tranh trong qu th .ố ểCâu 30: Đáp án ATrang 10 http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề