Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Sinh học 12 mã đề 24

9fdd0574f340e16b1a01d889f8dfe6db
Gửi bởi: Võ Hoàng 18 tháng 6 2018 lúc 22:38 | Được cập nhật: 27 tháng 2 lúc 13:52 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 344 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

21Ề ỐCâu 1: Khí sinh ra trong tr ng nào sau đây ườ không gây nhi không khí?ễA. xu nhôm qu ng boxit.ả B. xu vang qu nho chín.ả ượ ảC. xu gi ăn ancol etylic.ả D. xu xút mu ănả ốCâu 2: li polime nào sau đây là ng ng ph ng trùng ?ậ ượ ợA. Poliacrilonitrin B. Poli(etylen–terephtalat) C. Poli(hexametylen–ađipamit) D. Poli(butađien–stiren) Câu 3: Trong phân ch nào sau đây không ch nguyên nit ?ứ ơA. glyxin B. amilopectin C. axit glutamic D. anilinCâu 4: Ch trong công nghi th ph là nguyên li làm bánh o, gi khát,ấ ướ ảđ ng. Trong công nghi ph dùng pha ch thu c. Dung ch ch làmồ ượ ượ ấđ màu quỳ tím trong ng mu mononatri dùng làm gia th ăn (g là mìổ ượ ọchính hay ng t). Tên và theo th làộ ựA. Saccaroz và axit glutamic B. Glucoz và lysinơ C. Saccaroz và lysinơ D. Glucoz và axit glutamicơCâu 5: Kim lo có th đi ch ng các ph ng pháp nh th luy n, nhi tạ ượ ươ ệluy n, đi phân. Kim lo là kim lo nào trong các kim lo sauệ ạA. Al B. Cu C. Na D. MgCâu 6: phân bi các dung ch riêng bi t: Al(NOể ệ3 )3 FeCl3 KCl, MgCl2 có th dùng dungểd ch:ịA. Na2 SO4 B. HNO3 C. HCl D. NaOHCâu 7: ch ng minh trong phân glucoz có nhi nhóm hiđroxyl. ng ta cho dungể ườd ch glucoz ph ng iị ớA. bromướ B. Cu(OH)2 nhi th ngở ườ C. AgNO3 trong dung ch NHị3 đun nóng D. kim lo Naạ Câu 8: So các axit và ancol có cùng nguyên cacbon thì este có nhi sôi là:ớ ộA. Cao do gi các phân este có liên hiđro ng.ơ ữB. Cao do kh ng phân este nh nhi uơ ượ ềC. Th do kh ng phân este nh nhi u.ấ ượ ềD. Th do gi các phân este không có liên hiđro.ấ ếCâu 9: Kh ng nh nào sau đây không đúng?A. Cr là kim lo có nhi nóng ch cao nh t.ạ B. Ag là kim lo đi nh t.ạ C. Trong các ph ng hóa c, kim lo luôn có tính kh .ả ửhttp://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảD. Fe, Cr, Cu có th đi ch ng ph ng pháp nhi luy n.ề ươ ệCâu 10: Th hi thí nghi nh hình bên i:ự ướHãy cho bi phát bi nào sau đây không đúng ?A. Thí nghi trên mô cho quá trình ăn mòn đi hóa c.ệ B. Thanh Zn tan và khí hiđro thoát ra thanh Zn và thanh Cu.ị C. Thanh Zn tan và khí hiđro ch thoát ra phía thanh Zn. ởD. Thanh Zn là âm và thanh Cu là ng pin đi n.ự ươ ệCâu 11: Nung nóng ng ch 36,1 gam MgO, CuO, ZnO và Feộ ồ2 O3 iồd khí CO và Hẫ ồ2 đi qua khi ph ng ra hoàn toàn, thu cư ượ28,1 gam ch n. ng th tích khí (đktc) đã tham gia ph ng kh là ?ấ ửA. 11,2 lít B. 22,4 lít C. 5,6 lít D. 8,4 lítCâu 12: Kh ng nh nào sau đây sai khi nói đi các ph ng các ch tề ấh ?ữ ơA. Đa các ch nhi không cháy khi t.ố B. cho ph ng các ch ra c, ng ta th ng đun nóng vàể ượ ườ ườdùng các ch xúc tác.ấ C. Ph ng các ch th ng ra không theo ng nh nh.ả ườ ướ D. Ph ng các ch th ng ra ch và không hoàn toàn.ả ườ ậCâu 13: Amin là lo ch quan tr ng, đóng nhi ch năng khác nhau trong cácạ ức th sinh t, nh ki soát các ho ng sinh c, truy th kinh, hay ch ng iơ ạcác tác nhân xâm nh có i. Vì có ho tính sinh cao mà các amin cũng ngậ ượ ụnhi nh các lo thu và bi c. Phát bi nào sau đây đúng khi nói amin?ề ượ ềA. Anilin làm quỳ tím chuy màu xanh. B. Isopropylamin là amin hai.ậ C. nhi th ng, các amin tan nhi trong c.Ở ườ ướ D. nh bi anilin ng ta dùng dung ch bromể ườ ịhttp://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảCâu 14: Cho dãy các ch t: NaOH, Sn(OH)ấ2 Pb(OH)2 Al(OH)3 Cr(OH)3 ch trong dãy cóố ấtính ch ng tính làấ ưỡA. B. C. D. 2Câu 15: Ti hành các thí nghi sau:ế ệ(a) Cho Al vào ng dung ch FeClượ ị3 ;(b) khí Hẫ2 (d qua ZnO nung nóng;(c) Choư ộdung ch AgNOị3 tác ng dung ch Fe(NOụ ị3 )2 ;(d) Cho Ba vào dung ch MgSOư ị4 ;(e)Nhi phân AgNOệ3 ;(g) Đi phân dung ch NaCl các đi tr màng ngăn p.S thíệ ốnghi không thành kim lo làạ ạA. B. C. D. 5Câu 16: Cho ph ng hóa sau:ơ (1) NaOH t°¾¾® (2) HCl ¾¾® CH3 COOH NaCl (3) O2 enzim¾¾ ¾® CH3 COOH H2 OCông th phân là:ứ ủA. C5 H8 O2 B. C3 H6 O2 C. C4 H8 O2 D. C4 H6 O2Câu 17: Trung hòa dung ch ch 5,9 gam amin no, ch c, ch ng dung chị ịHCl, thu 9,55 gam mu i. công th là:ượ ủA. B. C. D. 4Câu 18: qu thí nghi các dung ch X, Y, Z, thu th ghi ng sau:ế ượ ảM thẫ Thu thố Hi ngệ ượX Quỳ tím Quỳ tím chuy màu xanhểY bromướ Dung ch brom nh màu và có tr ngị ắZ Dung ch AgNOị3 /NH3 oK tr ng bám vào thành ng nghi mế ệT Cu(OH)2 Dung ch có màu xanh lamịCác dung ch X, Y, Z, làị ượA. Axit glutamic, triolein, glucoz saccarozơ B. Lysin, anilin, fructoz glixerolơ C. Metylamin, anilin, saccaroz glucozơ ơD. Alanin, anilin, glucoz etylen glicolơCâu 19: Cho dãy các ch sau: vinyl fomat, metyl acrylat, glucoz saccaroz etylamin, alanin.ấ ơPhát bi nào sau đây sai ?A. Có ch ch c, ch .ấ ởB. Có ch th phân trong môi tr ng ki m.ấ ườ ềC. Có ch tham gia ph ng tráng c.ấ ạD. Có ch làm màu brom.ấ ướCâu 20: Có các quá trình đi ch sau:ề ếhttp://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ả(1) Cho dung ch HCl tác ng đá vôi xu COị ấ2 .(2) Nung SiO2 Mg nhi cao xu Si.ớ ấ(3) Ch ng phân đo không khí ng, xu Nư ấ2 .(4) Dùng NH3 xu HNOể ấ3 .(5) Nung qu ng photphorit cát và than c, xu P.ặ ấ(6) Dùng N2 và H2 xu NHả ấ3S quá trình đi ch dùng trong công nghi hi nay làố ượ ệA. B. C. D. 5Câu 21: Cho ml dung ch Kị2 Cr2 O7 0,1M vào dung ch HC1 c, thu 1,344 lít khíị ượCl2 (đktc). Giá tr làị ủA. 100 B. 300 C. 400 D. 200Câu 22: glucoz và saccaroz Th phân hoàn toàn 7,02 gam trong môiỗ ủtr ng axit, thu dung ch Y. Trung hòa axit trong dung ch Y, sau đó cho thêm ng dườ ượ ượ ưAgNO3 trong dung ch NHị3 đun nóng, thu 8,64 gam Ag. Thành ph ph trăm theoượ ầkh ng glucoz trong làố ượ ơA. 48,70%. B. 81,19%. C. 18,81%. D. 51,28%.Câu 23: Cho sau :ơ ồCông th làứ ủA. CH2 =C(CH3 )COOCH=CH2 B. CH2 =C(CH3 )COOCH2 CH3C. CH2 =CHCOOCH=CH2 D. CH2 =CHCOOCH2 CH3 Câu 24: Cho các phát bi sau:ể(a) Trong ng tu hoàn các nguyên hóa c, crom thu nhóm VIIIB.ả ộ(b) Crom không tan trong dung ch axit HNOị3 và H2 SO4 ngu i.ặ ộ(c) Khi thêm dung ch ki vào mu cromat thành đicromat.ị ạ(d) Trong môi tr ng ki m, mu crom(III) kh thành mu crom(II).ườ ố(e) CrO là oxit baz Crơ2 O3 là oxit ng tính, CrOưỡ3 là oxit axit.(g) CuO nung nóng khi tác ng NHụ ớ3 ho CO thu Cu.ặ ượ(h) huỳnh, photpho, ancol etylic cháy khi ti xúc CrOư ớ3 .S phát bi đúng làố ểA. B. C. D. 7http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảCâu 25: Hòa tan 8,1 gam kim lo vào dung ch HCl th thu 10,08 lít khíế ượH2 (đktc). Nh xét kim lo là đúng?ậ ạA. tác ng dung ch HCl và NaOH. B. là kim lo ng.ạ C. có đi so Cu.ộ D. đi ch ng nhi luy nượ ệCâu 26: Hai ch X, có thành ph phân C, H, (Mấ ồX MY 70). và Yảđ có kh năng tham gia ph ng tráng và ph ng dung ch NaOHề ượ ịsinh ra mu i. kh so có giá tr là:ố ịA. 1,304 B. 2,0 C. 1,533 D. 1,7Câu 27: Cho các phát bi sau:ể(a) Có th dùng AgNOể3 /NH3 tư phân bi fructoz và glucoz ;(b) Trong môi tr ngể ườbaz fructoz và glucoz có th chuy hóa qua i;(c) Trong dung ch c, glucoz nơ ướ ồt ch ng ch vòng;(d) Xenluloz và tinh là ng phân nhau;(e) Saccarozạ ơcó tính ch ancol đa ch và anđehit ch c.ấ ứ(g) Amiloz là polime có ch không phân nhánh, amilopectin là polime có ch phânơ ạnhánh.S phát bi đúng làố ểA. B. C. D. 4Câu 28: lo phân kali ch 59,6% KCl, 34,5% Kộ ứ2 CO3 kh ng, còn là SiOề ượ ạ2 Độdinh ng lo phân bón trên làưỡ ạA. 61,10 B. 60,20 C. 50,70 D. 49,35Câu 29: ch (ch C, H, O, N) có công th phân trùng công th gi nợ ảnh t, tác ng axit tác ng ki m. Trong X, kh ng nguyên C,ấ ượ ốH, là 40,449%; 7,865%; 15,73%. Khi cho 4,45 gam ph ng hoàn toàn iầ ượ ớNaOH (đun nóng) 4,85 gam mu khan. Nh nh nào sau đây ượ không đúng ?A. là ch no, ch c.ợ B. tan trong Alanin.ễ ướ C. tác ng dung ch HCl, tác ng dung ch NaOH.ừ D. Phân ch nhóm este.ử ứCâu 30: Cho các phát bi sau:(a) Thép là kim ch 2–5% kh ng cacbon. ượ(b) nhôm tr t(III) oxit dùng hàn ng ray ng ph ng nhi nhôm. ườ ệ(c) Dùng Na2 CO3 làm tính ng th và tính ng vĩnh c. ướ(d) Dùng huỳnh lí th ngân vãi khi nhi ỡ(e) Khi làm thí nghi kim lo ng tác ng dung ch HNOệ ị3 ng ta nút ng nghi mườ ệb ng bông dung ch ki m.S phát bi đúng làằ ểA. B. C. D. 5http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảCâu 31: Nung gam KHCOỗ ồ3 và CaCO3 nhi cao kh ngở ượkhông i, thu ch Y. Cho vào thu 0,25m gam ch và dungổ ượ ướ ượ ắd ch E. Nh dung ch HCl 1M vào E, khi khí thoát ra dùng Vị ầ1 lít dung chịHCl và khi khí thoát ra t, thì th tích dung ch HCl đã dùng là Vế ị2 lít. Vỉ ệ1 V2 là:A. B. C. D. 4Câu 32: Trong bình kín ch 0,4 mol axetilen; 0,3 mol metylaxetilen; 0,8 mol Hộ ứ2 và ítộb Ni. Nung nóng bình th gian, thu khí có kh so Hộ ượ ớ2 ng 12.ằS khí vào ng dung ch AgNOụ ượ ị3 trong NH3 ph ng hoàn toàn, thu mế ượgam và có 10,1 gam khí thoát ra. khí ph ng đaỗ ốv 0,1 mol Brớ2 trong dung ch. Giá tr làị ủA. 72,75 B. 82,05 C. 86,70 D. 77,40Câu 33: Cho các phát bi sau:ể(a) Anđehit có tính oxi hóa có tính kh .(b) Phenol tham gia ph ng th brom khóừ ếh benzen.(c) Anđehit tác ng Hơ ớ2 (d có xúc tác Ni đun nóng, thu ancol t.ư ượ ộ(d) Dung ch axit axetic có kh năng hòa tan Cu(OH)ị ả2 .(e) Dung ch phenol trong làm quỳ tím hóa .ị ướ ỏ(f) Trong công nghi p, ancol etylic có th xu etilen ho tinh t.ệ ộS phát bi đúng làố ểA. B. C. D. 3Câu 34: X, là anđehit kém nhau nhóm –CHO (Mơ ộX MY ). Hiđro hóa hoàn toàn agam ch X, dùng 0,63 mol Hứ ầ2 (đktc) thu 14,58 gam ch ancol.ượ ứToàn qua bình ng Na th kh ng bình tăng 14,25 gam. cháy hoànộ ượ ốF dùng 20,16 lít Oầ2 (đktc) khác gam tác ng dung ch AgNOặ ị3 trong NH3 thuđ gam a. Giá tr ượ nh tầ iớA. 71,5 B. 103,5 C. 97,5 D. 100,5Câu 35: Đi phân (v đi tr màng ngăn) dung ch ch CuSOệ ợ4 và NaCl (tỉl mol 1) ng dòng đi chi có ng nh. Sau (h), thu dung ch Xệ ườ ượ ịvà sau 2t (h), thu dung ch Y. Dung ch tác ng Al thu mol khí Hượ ượ2 .Dung ch tác ng Al thu 4a mol khí Hị ượ2 Phát bi nào sau đây không đúng?A. đi phân anot th đi 0,75t (h).ướ ểB. th đi 2t (h), ng mol khí thoát ra hai là 9a mol.ạ C. th đi 1,5t (h), Cuạ 2+ ch đi phân t.ư D. Khi th gian là 1,75t (h), catot đã có khí thoát ra.ờ ạhttp://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảCâu 36: ch hai ch ch (Cỗ ấ2 H7 O2 N) và ch (Cấ4 H12 O2 N2 ).Đun nóng 9,42 gam dung ch NaOH thu hai amin ti cóớ ượ ết kh so He ng 9,15. cho 9,42 gam tác ng dung ch HCl loãng thuỉ ưđ dung ch có ch gam mu các ch Giá tr nh là:ượ ớA. 11,75 B. 11,70 C. 11,80 D. 11,85Câu 37: Hòa tan gam Ba, BaO, Al và Alế ồ2 O3 trong thu aướ ượmol khí H2 và dung ch X. Cho dung ch Hị ị2 SO4 vào X, ph ng bi di nế ượ ễtheo th sau:ồ ịGiá tr làị ủA. 26,52 gam. B. 25,56 gam. C. 23,64 gam. D. 25,08 gam.Câu 38: hexapeptit (m ch nên các α–aminoaxit thu dãyỗ ượ ộđ ng ng glyxin) và este (đ nên axit cacboxylic no, ch c, ch vàồ ượ ởetanol). Đun nóng gam trong dung ch NaOH thu 27 gam mu i.ị ượ ốĐ ng mu trên 20,72 lít Oố ượ ầ2 (đktc), thu Hượ2 O, Na2 CO3 N2 và 27,5 gam CO2 .Các ph ng ra hoàn toàn. Giá tr nh tầ iớA. 20,0 B. 19,0 C. 20,5 D. 19,5Câu 39: Hòa tan hoàn toàn gam ch Cu, Mg, Feỗ ứ3 O4 và Fe(NO3 )2 trong dung chịch 0,61 mol HCl thu dung ch ch (m 16,195) gam mu không ch aứ ượ ứion Fe 3+ và 1,904 lít khí (đktc) Hỗ ồ2 và NO ng kh ng là 1,57 gam. Choớ ượNaOH vào th xu hi 24,44 gam a. Ph trăm kh ng Cu có trong Xư ượ ủlà: A. 26,32% B. 15,92% C. 22,18% D. 25,75%Câu 40: este ch và axit cacboxylic hai ch (đ ch khôngỗ ởno có liên đôi C=C trong phân ). cháy hoàn toàn ng thu 0,43 molộ ượ ượkhí CO2 và 0,32 mol c. khác, th phân 46,6 gam ng 200 gam dung chơ ướ ịNaOH 12% cô dung ch thu ph có ch ch T. th toànồ ượ ụb vào bình ng Na, sau ph ng kh ng bình tăng 188,85 gam ng th thoát raộ ượ ờ6,16 lít khí H2 (đktc). Bi kh so Hế ớ2 là 16. Ph trăm kh ng trongầ ượ ủh có giá tr nh tầ iớhttp://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảA. 43,5 B. 41,3 C. 46,3 D. 48,0L GI CHI TI TỜ ẾCâu 1: Đáp án CS xu nhôm qu ng boxit khí oxi sinh ra ng cháy than chìả ươ ầsinh ra CO2S xu xút mu ăn: sinh ra khí cloả ốS xu vang qu nho chín.: sinh ra khí COả ượ ả2Câu 2: Đáp án APoliacrilonitrin ng ng p. trùng CHượ ợ2 CH-CN (t nitron hay olon)ơ ơPoli(hexametylen-ađipamit): ng ng p. trùng ng ng gi Hượ ữ2 N-[CH2 ]6 NH2và HOOC[CH2 ]4 COOHPoli(butađien-stiren) ng ng p. ng trùng buta-1,3ddien stirenượ ớnh ng ph không ph là mà là cao su buna-Sư ơPoli(etylen-terephtalat): đi ch ng p. trùng ng ng axit terephtalic và etylenơ ượ ưglicolCâu 3: Đáp án Bglyxin: H2 N- CH2 COOHanilin: C6 H5 -NH2axit glutamic: HOOC-CH2 CH2 CH(NH2 -COOHAmilopectin là thành ph tinh t, chi 70-80% kh ng tinh tầ ượ ộCâu 4: Truy http://tailieugiangday.com –đ xem gi chi ti tể ếCâu 9: Đáp án ACrom là kim lo ng nh tứ có nhi nóng ch là 2671ệ 0C nhi nóng ch aệ ủW là 3422 0CCâu 10: Đáp án C2 thanh kim lo Zn, Cu nhau ng dây ngâm trong dd axit, ra pinạ ượ ạđi n, trong đó là âm, ng là ng, khí thoát ra ươ ượ+ Các di chuy thanh Zn sang thanh Cu qua dây ra dòng đi chi u.ể ề+ Các ion trong dd di chuy thanh Cu (c ng) nh kh thành Hể ươ ử2 và sau đóthoát ra kh dd. ỏK qu là thanh Zn ăn mòn đi hóa ng th thành dòng đi nế ệCâu 11: Đáp án ATa có ph ng a: ủhttp://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ả1CO 1O 1CO21H2 1O 1H2 O.→ có: n(O trong oxit ph ng) n(khí ph ng) (36,1 28,1) 16 0,5 molừ ứ→ 11,2 Câu 12: Đáp án ACác ch th ng kém nhi t, cháyợ ườ ễ+ Ph ng hóa các ch th ng ra ch và theo nhi ngả ườ ướkhác nhau trong cùng đi ki n, nên ra ph mề ầCâu 13: Đáp án D+ Công th isopropylamin là: CHứ ủ3 CH(NH2 )CH3 là amin 1ộ ậ+ Anilin có công th là Cứ6 H5 NH2 nhóm phenyl làm gi nguyên nito do đóả ửlàm gi bazo, tính bazo anilin không làm màu quỳ và phenolphtaleinả ổ+ nhi th ng, amin metyl- đimetyl- trimetyl- etylamin là nh ng ch khí,Ở ườ ấmùi khai khó ch u, c, tan trong c. Tuy nhiên các ng ng cao là ch ng/ị ướ ỏr và tan gi theo chi tăng phân kh i. Anilin ít tan trong c.ắ ướ+ Nh bi anilin dùng dd brom (t tr ng)ậ ắCâu 14: Truy http://tailieugiangday.com –đ xem gi chi ti tể ếCâu 20: Đáp án BCác nh 3, 4, 5, 6.ệ ề(1). Trong công nghi p, COệ2 thu qu trình cháy hoàn toàn than cungượ ểc năng ng cho các quá trình xu khác. Ngoài ra, COấ ượ ấ2 còn thu quáượ ừtrình chuy hóa khí thiên nhiên, các ph ….quá trình nung vôi, lên men uể ượt ng glucozo.ừ ườ(2) Trong PTN, silic đi ch ng caasch cháy magie vàượ ộcát nghi n:ề ịSiO2 2Mg Si 2MgOTrong công nghi p, silic đi ch ng cách dùng than kh SiOệ ượ ử2 trong lò đi ởnhi cao.ệ ộSiO2 2C Si 2COCâu 21: Đáp án DTa có: n(Cl2 0,06molS ph quá trình Crả ủ2 +6 nh là Cr+3 và ph quá tình Clậ ủ2 nh ng làườCl -BT e: n(K2 Cr2 O7 0,06 6= 0,02 molhttp://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảV V= 0,2 (l)ậCâu 22: Đáp án DG n(glu) x; n(sac) yọTa có: ng kh ng ch là 7,02 nên 180x 342y 7,02ổ ươ ấTh phân ch thì ng glu ban gi nguyên tráng cho ra Ag) còn sacủ ượ ạthì th phân ra phân glu (tráng cho ng 4Ag)ủ ổV 2x 4y 8,64/ 108 ậTìm x= 0,02 và y= 0,01ượV glu ban 0,02. 180 100% 7,02 51,28%ậ ầCâu 23: Đáp án BCH2 =C(CH3 )COOCH2 CH3 NaOH CH2 =C(CH3 )COONa C2 H5 OH.X là C2 H5 OH tách Cướ ạ2 H4 (X1 sau đó trùng cho PE.ợY là CH2 =C(CH3 )COONaCH2 =C(CH3 )COONa HCl CH2 =C(CH3 )COOH NaClCH2 =C(CH3 )COOH CH3 OH CH2 =C(CH3 )COOCH3 H2 OTrùng Yợ2 là CH2 =C(CH3 )COOCH3 thu th tinh cượ ơCâu 24: Đáp án BCác phát bi đúng là: b, e, g, hể+ nh a: Crom thu nhóm VIệ ộ+ nh b: Crom th ng hóa trong axit HNOệ ộ3 và H2 SO4 ngu nên không tanặ ộtrong chúng+ nh c: Trong môi tr ng axit, mu cromat thành đicromatệ ườ ạ+ nh d: Trong môi tr ng ki m, mu crom (III) có tính kh và nh ng ch oxiệ ườ ấhóa nh oxi hóa thành mu Crom (VI)ạ ố+ nh e: CrO là oxit bazo, có tính kh Crệ ử2 O3 là oxit ng tĩnh, tan trong axit vàưỡki c; CrOề ặ3 là ch th m, có tính oxi hóa nh và là oxit axitấ ạ+ nh g: Khi nung nóng:ệ ề2NH3 3CuO -------> 3Cu N2 3H2 Ovà CuO CO---> Cu +CO2 nh h: CrOệ ề3 có tính oxi hóa nh, ch vô và nh S, P, C,ấ ưNH3 C2 H5 OH ... cháy tr ti CrOố ớ3Câu 25: Đáp án AG có oxi hóa lên +nọ ừBT e: ta có: 8,1n/ 10,08. 2/ 22,4 http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề