Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề luyện thi HSG môn ngữ văn 12 có đáp án (7)

05d60de32a7e38dd083f399812a4d92b
Gửi bởi: Võ Hoàng 9 tháng 9 2018 lúc 21:37:48 | Được cập nhật: 13 tháng 5 lúc 14:09:32 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 562 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD&ĐT VĨNH PHÚCỞ-------------Đ CHÍNH TH CỀ KÌ THI CH SINH GI 10 THPTỌ ỚMÔN NG VĂN ỮNĂM 2010-2011Ọ(Dành cho sinh các tr ng THPT)ọ ườTh gian làm bài: 180 phút (Không th gian giao để ).------------------------------------------ bàiềCâu (3,0 đi m)ểSuy nghĩ anh/ch câu ng đi nh là chín đi lànhộ ”.Câu (7,0 đi m)ểHình nh ng ph Vi Nam qua hai chùm ca dao than thân và yêu ườ ệth ng, tình nghĩa.ươ---------H T---------ẾCán coi thi không gi thích gì thêmộ ảH tên sinhọ …………………………….. báo danhố …………………..S GD&ĐT VĨNH PHÚCỞ NG CH THI CH SINH GI 10 THPTƯỚ ỚMÔN NG VĂN ỮNĂM 2010-2011Ọ(Dành cho sinh các tr ng THPT)ọ ườTh gian làm bài: 180 phút (ờ Không th gian giao ).ể ề------------------------------------------Câu (3,0 đi m).ểI. Yêu kĩ năngầ ềBi cách làm bài văn ngh lu xã i: và th ng sáng rõ. Bi nế ậd ng ph nhi thao tác ngh lu n. Hành văn trôi ch y. lu ch ch nụ ẫch ng ch c, thuy ph c. Không các di t, dùng ng pháp, chínhứ ữt .ảII. Yêu ki th cầ ứBài vi ph nh ng dung sau:ế ượ ả1 Gi thích nghĩa câu nói :- Nh nị là nhún nh ng, bi ki ch nóng gi n, bi ng nghe ki aườ ủng khác, luôn gi hoà khí trong giao ti p, ng tránh xung kh iườ ượ ốđ u.ầ- Lành qu p, tho đáng, đúng nh mong mu n.ế ố- t, chínộ nh ng con có tính ch .ữ ướ ệ- câuả Cha ông ta khuyên trong cu ng nên bi nh ng nh n, nh nộ ườ ẫnh quan lành, thân ái.ị ố2. Bàn lu n, ng :ậ ề- Kh ng nh đúng câu ng Câu ng th hi quanẳ ộni th đúng cha ông ta. vì cu ng đa ng ph p.ệ ạM con ng th ng có nhi quan khác nhau (trong gia đình, ngoàiộ ườ ườ ệxã i). Mu phát tri n, con ng ph bi đoàn tác nhau tăngộ ườ ểc ng nh, đem hi qu cao nh t. hoà thu trong giao ti là vôườ ếcùng thi vì đó là cách ng có hi qu là ph ng châm ng nh t.ầ ươ ấ(Thí sinh nêu và phân tích các ch ng th trong gia đình, ngoài xãầ ượ ếh ch ng minh).ộ ứ- Tuy nhiên th ng câu ng ch nêu lên cách chung chung.ầ ấTrong th ng, không ph nh nh n, nhún nh ng bao gi cũng làự ườ ờgi pháp nh t. Khi cái u, cái ác thì nh nh ng nghĩaả ồv thái hèn nhát, nhu nh c, tr thành tiêu vì nó tr lên,ớ ượ ươhoàn thi thân ng cũng nh ng ng. (Thí sinh nêuệ ườ ầvà phân tích các ch ng th ch ng minh).ượ ứ3. Bài nh th và hành ng:ọ ộ- Tuỳ ng tình hu ng, hoàn nh, ng th ch cách ngừ ượ ứx phù p.ử ợ- Trong giao ti có thái o, bình tĩnh nh ng có ch ng c, cóế ựnguyên c.ắ- Quy tâm ch ng cái ác, cái thi n, không làm ng tr nh ngế ướ ữvi bình, phi pháp; nh phê phán nh ng thái vi làm không đúngệ ệc ng xung quanh.ủ ườIII. Bi đi m:ể ể- Đi 3,0: Đáp ng các yêu nêu trên; Văn vi có xúc. ch ngứ ượ ứch và thuy ph c. Có th còn vài sai sót nh .ọ ỏ- Đi 2,0:ể đáp ng các yêu nêu trên. ch ng ch th tơ ượ ậphong phú. Có th còn vài sai sót nh .ể ỏ- Đi 1,0:ể Ch hi ch yêu bài. Ki th sài. Còn nhi uư ềl i.ỗ- Đi 0:ể Không hi sai ph ng pháp.ể ươCâu (7,0 đi m)ểI. Yêu kĩ năngầ ềHi bi cách làm bài văn ngh lu văn c. Bi phân tích ch ngể ứđ làm sáng rõ ràng, lu ch ch Hành văn trôi ch y. Vănể ảvi có xúc. Không các di t, dùng ng pháp, chính .ế ảII. Yêu ki th cầ Thí sinh ng hi bi ca dao (ch qua hai chùm ca dao đãậ ếh c), phân tích làm hình nh ng ph trong xã phong ki (ọ ườ ởhai ph ng di n: và thân ph n). Thí sinh có th trình bày theo nhi cáchươ ềkhác nhau nh ng ph làm nh ng sau: ượ ả1. Thân ph ng ph trong ca dao:ậ ườ ữHình th mô th “thân em nh ..” cao trong caứ ốdao cho th ng ph là lo ng kh nh trong xã cũ.ấ ườ ườ ộ- Cu trăm ng nghìn cay.ộ ắ- coi khinh th ng nên nh ng giá tr đích th ng ph nị ườ ườ ữkhông bi n.ượ ế- Là nhân ch hôn.ạ ả- kh nh ng ph là ph thu c, không do yêuỗ ườ ượ ựđ ng, không quy nh ph n, ng lai mình.ươ ượ ươ ủ- Âm ng chung nh ng bài ca dao than thân là ti ng th dài, cám nhưở ảcam ch ng ph .ị ườ ữ2. ng ph trong ca dao:ẻ ườ ữa. hình th c, ph ch t:ẻ ấ- hình th c: ng nh ng hình nh so sánh, ng ph nẻ ườ ữhi lên duyên dáng, tính (Thân em nh đào…, Thânệ ụem nh tám xoan…).ư ạ- ph ch t: cù, nh nh n, ch th ng ch khó, lam lũ oẻ ươ ảt n. (Con cò, tay).ầ ườb. ng tâm n, tình m:ẻ ả- Có tình yêu sâu c, mãnh li t, thu chung, tình nghĩa.ắ ỷ- Có tình th ng vô con cái, sàng ch ng nh vìươ ụcon.c. ni c, khao khát táo th hi th ph kháng, mu nẻ ướ ốthoát kh thân ph thu gì sông ng gang…).ỏ ướ ộ3. Khái quát:- Hình nh ng ph trong ca dao là hi thân nh ng iả ườ ỗkh kh nh nh ng ph Vi Nam trong xã phong ki a.ố ườ ưSong lên ph bênh, chìm i, to ng ánh sáng vượ ẻđ tâm n, lòng thu chung, khát ng tình yêu mãnh li t.ẹ ệ- Ng ph tr thành ng thông, yêu th ng, trânườ ượ ượ ươtr ng.ọIII. Bi đi m:ể ể- Đi 7,0:ể Đáp ng yêu nêu trên, văn vi sâu c, di trong sáng.ứ ượ ạBài vi th hi sáng o, th riêng. Có th còn vài sai sót nh .ế ỏ- Đi 5-6:ể đáp ng yêu trên, văn vi ch th sâu nh ngơ ượ ưdi trong sáng. Có th vài sai sót nh .ễ ỏ- Đi 3-4:ể hi yêu bài vi rõ ràng. Ch và phânơ ọtích ch ng song ch sâu c. Có th vài sai sót nh .ượ ỏ- Đi 1-2:ể Ch hi rõ yêu Di lúng túng, trình bày th .ư ả- Đi 0:ể Sai dung và ph ng pháp.ạ ươ* ý: Giám kh ng yêu ng ch đánh giá ng quát bàiả ướ ổlàm thí sinh. khuy khích nh ng bài vi có ch văn, có nh ng suy nghĩủ ữsáng o.ạ Vi chi ti hóa đi các câu, các ph không sai ch iệ ớt ng đi câu và th ng nh trong ng ch m. Đi làmổ ượ ượtròn 0,5 đi sau khi đã ch xong và ng ng đi toànế