Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề luyện thi HSG môn ngữ văn 12 (1)

d426344a21829d91c272eacd92cc9fd6
Gửi bởi: Võ Hoàng 9 tháng 9 2018 lúc 4:21 | Được cập nhật: 26 tháng 2 lúc 5:42 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 299 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

BAN NHÂN DÂN QU TÂN PHÚỦ KI TRAỂ GI KÌ II Trung tâm GDNN GDTX Tân Phú MÔN: NG VĂN KH 1Ữ Bu iổ sáng (Đ CHÍNH TH C) NĂM 201Ọ 201 Th gian 90 phút Không th gian phát )ờ ềI. PH HI U: đi m)ểĐ đo trích sau và th hi các yêu u:ọ ầCó bao gi chúng ta yêu th gian này nh yêu ngôi nhà có áp mìnhờ ủkhông? Có bao gi chúng ta yêu nhân lo nh yêu ng máu th mình không? Chúngờ ườ ủta ng nói vi làm sao tr thành nh ng công dân toàn u. Danh công dân toàn từ ấd làm cho nh ng đó ng siêu nhăn trong nh ng khía nh nào y. Nh ngễ ưở ưb ch duy nh công dân toàn là ng bi yêu th ng th gian này vàả ườ ươ ếluôn tìm cách bi th gian. Có th có nh ng công dân kêu lên c: Ta ch là tả ộsinh linh bé nh làm sao ta có th yêu th ng và che ch th gian ng nh ng kia! Vi cỏ ươ ườ ệyêu th ng và che ch cho th gian có ph là hay nhân cách hão huy nươ ướ ềkhông? Không. Đó là hi th và đó là nguyên lí. Khi con ng yêu th ng chânộ ườ ươth nh con ng đó đang ng dù ch hai bàn chân thì ng đó đã yêu trái tự ườ ườ ấnày. Khi yêu cái cây bên nh thì yêu cái cây trên th gian. Khi yêuạ ạth ng con ng bên nh thì yêu nhân lo i. Và khi nh ng con ng dù béươ ườ ườnh đâu yêu th ng ng bên nh thì tình th ng yêu ng tràn th gian này.ỏ ươ ườ ươ ếTình yêu th ng nhân lo ngay tr nên hão huy vă mang thói cươ ứgi khi chúng ta nói tình yêu th ng đó mà không bao gi chúng ta yêu th ng tả ươ ươ ộng bên nh. Và thói gi đang lan ng trên th gian chúng ta đang ng.ườ ốHãy th gian này kh nh ng thù, nh ng ích nh ng vô và giá nhứ ạb ng nh ng hành ng th con ng đang ng trên th gian này. là ti ng kêuằ ườ ếkh thi t, tình th ng yêu và trách nhi bi bao con ng đang ng trên th gianẩ ươ ườ ếnày.(Trích ngày hoà gi yêu th ngầ ươ theo http:// www.tuanvietnam.net ngày 7/ 9/ 2010)Câu 1: Theo tác gi đo trích, ph ch lõi “ả công dân toàn uầ là gì?Câu 2: Ch ra và nêu tác ng phép tu ng trong đo trích trên.ỉ ượ ạCâu 3: Tác gi ng thao tác lu nào khi bàn “ả ch duy nh công dân toànả ủc uầ ”?Câu 4: Theo anh/ ch th tr Vi Nam làm gì tr thành “ị công dân toàn u”ầ Vi tếđo văn (kho ng 200 ch trình bày quan đi mình.ạ ủII. PH LÀM VĂN: đi m)ểNh xét nhân Tnú trong ng xà nuừ Nguy Trung Thành, có ki choủ ếr ng: Tnú là con ng trung th c, gan dũng m, tuy trung thành cách ng.ườ ạÝ ki khác kh ng nh: Tnú là con ng co ườ trái tim chan ch tình yêu th ng ươ và cụsôi căm thù.T nh hình ng nhân Tnú, anh/ch hãy bình lu nh ng ki trên.ừ ượ ế- -ếThí sinh không ng tài li u. Giám th không gi thích gì thêmượ và tên thí sinh: báo danh: ốY BAN NHÂN DÂN QU TÂN PHÚỦ KI TRAỂ GI KÌ II Trung tâm GDNN GDTX Tân Phú MÔN: NG VĂN KH 1Ữ Bu iổ iố (Đ CHÍNH TH C) NĂM 201Ọ 201 Th gian 90 phút Không th gian phát )ờ ềI. PH HI U: đi mể )Đ đo trích sau và th hi các yêu Câu Câu 4:ọ ếChuy th ng ngàyệ ườĐi chùa năm là nét văn hóa tâm linh ng Vi nay nh mễ ườ ằc tài c, kh e, may n, thành t... n, chùa cũng là có tính thiêng, tônầ ựnghiêm nh ng ai không gian này th an yên nh t, ng đi p.ể ướ ẹTuy nhiên, tr qua th gian và đây, nhi cô gái tr khi đi n, chùa có phongả ẫcách ăn “thi i”, váy áo lòe lo t, ng cũn n, xuyên th nh đi vui ch trong...ặ ơquán bar. Chính đi này đã nên nh ng làn sóng ph nh trong lu n, là đề ềtài bàn tán ch có đi ng và cũng là câu chuy nhi gi báo gi i.ư ớNh ng ngày qua, nhi hình nh các cô gái tr váy ng n, áo xuyên th hữ ởn đi chùa đã ng ng ng truy tay nhau. Đó có th là cô gái áo iộ ượ ướxuyên th u, áo tr vai, váy ng n. đây nh t, có hai nh đang gây “bão ng” đó làấ ạng ph còn tr theo bé trai và đang trên ng hành trang ph khá kỳườ ườ ục c, trên là áo dài tay, trùm ph mông, là qu 3D nh ng kéo căng raụ ướ ặđ ng tang, vùng nh m. Không ch ph vì ng, cái “khó nu t”ế ốtrong ph còn ch cách ch trang ph đã làm vòng ba cách thái quá đi nụ ốkhông trong trang ph thông th ng, càng khó ch nh tr ch tâm linh.ẹ ườ ướ ốBên nh đó, nhi ng cũng không th tr câu vì sao có cô gái trạ ườ ượ ẻdo vô tình hay khi chi qu ng cũn n, chùa ki “không qu n”ố ầđang th ng cúng vái. Ch ng ki nh ng nh cách ăn các cô gái trắ ươ ẻtrong i, chùa đây, ch bi ngao ngán và lên án ch li vì hànhễ ệđ ng đó đã làm đi tôn nghiêm ch thiêng liêng. Chính đi này làm cho nét vănộ ẹhóa chùa, văn hóa tâm linh nói chung nh ng và đây là hi ng pễ ưở ượ ẹb .ỏ Vi i: Quỳnh Ph m, ngày 17 tháng 02, 2017- Suckhoedoisong.vn )Câu 1. Xác nhị ph ng th bi tươ chính văn n? ảCâu 2. Theo tác gi đi gì đã nên nh ng làn sóng ph nh trong lu n, làả ậđ tài bàn tán ch có đi ng và cũng là câu chuy nhi gi báo gi i?ề ớCâu 3. Theo anh/ ch văn trên bàn lu gì? Tìm nh ng ng th hi tháiả ệđ ng khi ch ng ki đi đó? ườ ềCâu 4. Vi đo văn (kho ng 200 ch trình bày suy nghĩ anh/ch văn hoa ănm gi tr hi nay khi ch tâm linhă ra ph hi trên. ượ ểII. PH LÀM VĂN: đi m)ểNh xét hình ng ượ ng xà nuừ trong truy ng cùng tên Nguy Trungệ ễThành, có ki cho ng:ế ng xà nu chính là hìnhứ ột ng thiên nhiên tr ng cho Tây Nguyên.ượ ki khác thì nh nh:ế Hình ngượnày gây ng bi tr ng cho nh ng con ng Tây Nguyên dũng m,ấ ượ ườ ảngoan ng.ườ ng nh hình ng này, anh (ch hãy bình lu các ki trên.ằ ượ ế- -ế Thí sinh không ng tài li u. Giám th không gi thích gì thêmượ và tên thí sinh: báo danh: ốY BAN NHÂN DÂN QU TÂN PHÚỦ NG CH KI TRA GI KÌ IIƯỚ ỌTrung tâm GDNN GDTX Tân Phú MÔN :NG VĂN 12 GDTXỮ NĂM C:2017 2018Ọ Th gian làm bài 90 phútờ( bu SÁNG )ề ổ************************** Đáp án m: trang )ồI. ng chung:ướ ẫ- Giám kh ng các yêu ng ch đánh giá bài làm thí sinh, tránh cáchả ướ ủch cho đi m.ấ ể- Do tr ng môn Ng văn nên giám kh ch ng, linh ho trong vi ng đáp án vàặ ụthang đi m. Khuy khích nh ng bài vi có xúc và sáng o.ể ạ- Sau khi ng đi toàn bài, làm tròn 0,5 0,25 làm tròn 0,5 0,75 làm tròn thành 1,0). ẻII. Đáp án và thang đi m: ểI. PH HI U: đi mể )Câu 1: Theo tác gi đo trích, ph ch lõi “ả công dân toàn uầ là gì? 0.5đ)1. Theo tác gi đo tríchả ph ch lõi "công dân toàn u" là bi yêu th ng và luôn tìmẩ ươcách bi th gian này.ả ếCâu 2: Ch ra và nêu tác ng phép tu ng trong đo trích trênỉ ượ .( 1.0đ)Thí sinh ch ra và nêu tác ng trong các phep tu sau:ỉ ừ- Phép so sánh: Có bao gi chúng ta yêu th gian này nh yêu ngôi nhà có áp mìnhờ ủkhông? Có bao gi chúng ta yêu nhân lo nh yêu ng máu th mình không?ờ ườ ủTác ng: khi cho câu văn giàu xúc, hình m, gũi thân khi tụ ộv tho nghe cao siêu: tình yêu th gian yêu nhân lo i.ấ ạ- Phép đi trúc câu: Có bao gi .... Khi yêu ...ệ ạTác ng: liên và nh nh nghĩa tác ng tình yêu th ng nên gi ng đi ngh lu yụ ươ ầnhi huy t.ệ ế- ng câu tu Có bao gi ....?ử ờTác ng: tác ng nh tình và lý trí ng c, góp ph làm tăng cụ ườ ứthuy ph cho lu .ế ậCâu 3: Tác gi ng thao tác lu nào khi bàn “ả ch duy nh công dân toàn uả ”? Bàn "b ch duy nh công dân toàn u", ng vi ng thao tác lu bác vi cề ườ ệnêu ki cho ng yêu th ng nhân lo là hay nhân cách hão huy n, ng ng ch làế ươ ướ ườ ỉm sinh linh nh bé làm sao có th yêu th ng và che ch cho th gi ng sau đó ra lu nộ ươ ậđ Đi này khi cho lu tr nên thuy ph c, bén, n.ể 0.5đ)Câu 4: Theo anh/ ch th tr Vi Nam làm gì tr thành “ị công dân toàn u”ầ Vi đo vănế ạ(kho ng 200 ch trình bày quan đi mình.(ả 2.0đ)* yêu hình th đo văn:ả Vi đúng đo văn kho ng 200 ch Trình bày rõ ràng,ế ữm ch c; di trôi ch y, tính liên t; không chính ng ng pháp; Thí sinh cóth trình bày đo văn theo cách di ch, quy p, ng phân p, móc xích ho song hành.0.25ể ặ* Xđ ngh lu n:ấ Nh ng vi th tr Vi Nam làm tr thành công dân toàn u.ữ ầ0.25* Tri khai ngh lu n:ể Thí sinh ch các thao tác lu phù tri khai đự ềngh lu theo nhi cách. 1.0đ)Co th theo ng sau:ể ướ- Gi thích: "công dân toàn u" là gì?ả ầ+ Công dân toàn là nh ng ng ng, làm vi nhi qu gia khác nhau, có th có ho nhi uầ ườ ềqu ch. Công dân toàn là công dân có ki th ng các văn hóa nhân lo có thố ểgiao làm vi qu gia nào, có th hòa nh công dân trên toàn th gi i, cóư ớnăng gi quy nh ng chung nhân lo nh môi tr ng, ch ng chi tranh, yự ườ ẩlùi ch nh ...ị ệ+ Công dân toàn là ng coi nh ng nhân lo là dân mình, cá nhânầ ườ ủmình và bi suy nghĩ hành ng vì th gi n...ế ơ- Bàn lu n: ậ* sao thi tr thành công dân toàn u? ầ- Do quá trình toàn hóa trên th gi i. Toàn hóa là đi ki vô cùng thu công dân trầ ởthành nh ng công dân toàn u. Khi mà các rào biên gi phá hàng hóa, ti thông tin, laoữ ượ ệđ ng… thông thoáng, phân công mang tính qu thì không còn tr ng gì công dân trộ ượ ởthành nh ng công dân toàn u. bùng phát tri chóng công ngh thông tin, khoa kữ ỹthu làm cho Th gi này nh i, “ph ng ra”, nó đã ra không bi bao nhiêu cho con ng i,ậ ườinternet nh là chìa khóa ra th gi i, vào kho báu tri th nhân lo i. ạ* tr thành "công dân toàn u" con ng ph làm gì?ể ườ ả- xầ ây ng ng tri th ph thông n, ng ch c; có th ng trong p, trau iứ ồki th cho thân, nh ng ki th qu gia dân và nh ng ki th trên th gi i, nh ngế ữxu ng toàn u. Bên nhướ vi ti thu, ki th thì gi tr nh thi có nh ng tr iệ ảnghi trong cu ng hình thành nên nh ng năng ng. Hình thành duy toàn u, th toànệ ức u, th dân sao cho đúng n.ầ ắ- có nh ng hi bi các văn hóa khác nhau trên th gi i; có nh ng kĩ năng thi nh kĩữ ưnăng giăi quy kĩ năng giao ti kĩ năng làm vi nhóm; kĩ năng th hành, sáng o... trong đóế ạnăng ngo ng năng ng công ngh thông tin và truy thông là kì quan tr ng. Ngoài ra,ự ọc ph ng nh ng ph ch mang tính lõi: lòng tr ng, tôn, tinh th yêuầ ưỡ ần c, tinh th trách nhi m...ướ ệ- Bài nh th c: ứ+ "Công dân toàn u" có th hòa nh vào th gi ph ng nh ng gi dân mình.ầ ượ ủĐây là thách th gi tr trong xu ng nh th gi i; Phê phán nh ng ng òi vìộ ướ ưhi ch đúng khái ni "công dân toàn u" nên đánh dân coi th òng nh ng giá trể ịvăn hóa truy th ng cha ông.ề ủ+ Công dân toàn là ng Vi tr cũng nh công dân trên th gi này. Tr thànhầ ướ ườ ởcông dân toàn là phù xu th chung th gi i. Ph th hi mong mu đó ngầ ằnh ng hành ng, vi làm thi th c.ữ ựII. PH LÀM VĂN: đi m)ểH sinh co th co nhi cách làm bài khác nhau nh ng nh ngọ ươ yêu uầ sau:1. trúc bài ngh lu n: Có các ph bài, thân bài, bài.ả bàiở nêu ,ượ ềthân bài tri khai ,ể ượ bàiế lu .ế ượ ề2. Xác nh đúng ngh lu n: nh hình ng nhân Tnú trong ượ ng xà nuừ aủNguy Trung Thành, sinh bình lu nh ng ki trong bài.ề3. Tri khai ngh lu thành các lu đi m; th hi nh sâu và ng cácể ốthao tác lu n; ch ch gi lí và ch ng. Có cách di sáng o, th hi suy nghĩậ ệsâu c, ngh lu nắ ậ* Yêu th Nh xét nhân Tnú trong ng xà nuừ Nguy Trung Thành, có ki cho ng: Tnú là conng trung th c, gan dũng m, tuy trung thành cách ng.ườ ki khác kh ng nh:ế ịTnú là con ng co ườ trái tim chan ch tình yêu th ng ươ và sôi căm thù.ụT nh hình ng nhân Tnú, anh/ch hãy bình lu nh ng ki trên.ừ ượ ế1. Vài net tác gi tác ph m:ề ẩ- Nguy Trung Thành là nhà văn bó thi Tây Nguyên. Chính tình yêu và hi bi sâu cễ ắm nh này đã giúp nhà văn sáng nên nh ng hình ng ngh thu c.ả ượ ắ- Truy ng ng xà nu vi vào mùa hè năm 1965 khi qu Mĩ ào quân vàoệ ượ ổmi Nam ta. Tnú là nhân trung tâm tinh đan làng Xô Man, nhân dân Tâyề ướ ủNguyên kiên ng, khu t.ườ ấ2. Gi thích ki n:ả ế- Tnú là nhân tinh nh ng ph ch tiêu bi nh con ng Tây Nguyên th ch ngậ ượ ườ ốMĩ: khu t, kiên trung, tr bó cách ng “trung th c, gan dũng m, tuy iừ ốtrung thành cách ng” th chung, trong sáng, giàu tình nghĩa “chan ch tình yêu th ng”.ớ ươ- Đây là hai nh xét khái quát các khía nh khác nhau nên nhân ng anhậ ườhùng lí ng trong th cách ng.ưở ạ3. nh hình ng nhân Tnú và bình lu các ki n:ả ươ ếa. nh hình ng nhân Tnú:ả ươ Hình ng nhân Tnú nhà văn kh ng ng mình và ng gi ng tr mượ ượ ưở ầbên theo Khan “chuy ng đc trong đêm”, ca ng ph ch tế ườ ấanh hùng ng anh hùng c. Nh tr thu Tnú hi lên tinh conủ ườ ủng tú buôn làng có nh ng nét tính cách đáo giàu ch thi.ườ ửQua t: Tnú là ng Strá, mò côi cha nh lên trong vòng tay dân làng Xôờ ườ ủMan “Đ nó kh nh ng ng nó ch nh su làng ta”. Cu và ph Tnú dân làngờ ướ ượXôMan truy ng nh thiên l/s tr/th ng dân làng gi ng nh truy thuy ng anh hùng.ề ườ* Tnú là con ng trung th c, gan dũng m, trung thành tuy cách ng:ườ ạ- Ngay nh Tnú ch kh ng gao thù (dù gi treo anh Xút, ch bà Nhan)ừ ầnh ng Tnú hăng hái vào ng ti cho cán ch thua Mai, Tnú đá vào mình.ư ầLàm liên c, vì an toàn cách ng, Tnú “xé ng mà đi”, “l ch thác nh mà ngang, tạ ượlên trên c, lên thác băng băng nh con cá kình”.ặ ướ ộ- Khi gi t, Tnú kiên ng ch ng, không ch khai gi ng dân làng. pị ườ ặđau th ng mát: con gi t, thân gi tra dã man nh ng Tnú không ch khu tươ ấph tr thù.ụ ướ ẻ- Sau khi ng c, đôi bàn tay nguy n, Tnú đã tham gia ng gi phóng quân chi uượ ượ ấtr thù nhà, c. Chính th chi u, Tnú đã lên, nh th sâu thù cá nhânả ướ ươ ủmình và thù chung dân c.ẻ ộ* Tnú là con ng chan ch tình yêu th ng:ườ ươ- Tnú bó làng Xô Man: Ng Strá đã nuôi Tnú khôn n. Xa làng đi chi u, anh nh làng daắ ườ ớdi t. Sau năm đi chi tr làng anh nh rõ ng hàng cây, ng con đg, ng dòng su i, lòngế ốanh xúc ng khi nghe ti ng chày chuyên ng đàn bà Strá, anh ngày aồ ườ ủMai, Dít;“ng anh liên i, chân đi ngã”.ủ ấ- Tnú yêu th ng con tha thi t, anh sàng hi sinh tính ng che ch cho con. Ch ngươ ứki nh gi đánh con cách dã man, anh đã xông vào gi lang sói hai bànế ớtay không.* Tnú, con ng căm thù gi sâu và quy tâm đánh gi tr thù:ườ ả- Càng đau th ng, Tnú càng căm thù gi c. con anh gi i, lòng căm đã bi đôi anh “nhươ ư2 than tay bóp nát trái lúc nào không bi t”.ụ ế- Khi băt 10 ngón tay cháy “anh không kêu lên ti ng nào…răng anh đa nát môi anhị ắr i”. ngón tay lành là bàn tay tình nghĩa; bây gi khi 10 ngán là bàn tay kiên ngồ ườ ườtr áp tiêu di thù. 10 ngón tay là 10 ng đu sáng đg cho dân làng Xô Man ti nấ ếlên qu kh i.ậ ở- Yêu thg, căm bi thành hành ng. Tnú thét lên xé lòng khi anh và ng bào anh khoátậ ứđ ng lên tiêu di thù. Chính th chi u, Tnú đã lên, nh th sâu thù cáứ ươ ủnhân mình và thù chung dân c.ẻ ộ* Ngh thu xây ng nhân t:ệ Nhân Tnú xây ng ng ng ca, hào, gi ng vănậ ượ ọtrang tr ng, hùng tráng, say mê, ch thi.ọ ửb. Bình lu các ki n:ậ Hai ki nh xét nhân Tnú chính xác. ki nế ếm khía nh nhân t, tuy khác nhau nh ng có liên thi t, sung cho nhau cùngộ ểkh ng nh lí ng hình ng.ẳ ưở ượ Nhân Tnú là ti trong nh th vàậ ướ ứbi hi nh ng ph ch ng anh hùng lí ng. Cu bi tráng Tnú là minhể ườ ưở ựch ng cho chân lí th đánh Mĩ: “Chúng nó đã súng mình ph giáo”.ứ ầ4. Đánh giá: Xây ng thành công nhân Tnú, nhà văn đã kh hình nh tiêu bi conự ượ ủng mang dòng máu, tính cách ng dân Tây Nguyên. Qua hình ng này, tác gi còn raườ ườ ượ ợs phân và ph ch ng ng trong cu chi buôn làng. Nguy Trung Thành đãố ễgiúp ng thêm hi và thêm trân tr ng con ng Tây Nguyên bi bao ph ch th p, th tườ ườ ậcao quý.L ư- Hv có cách di sáng o, th hi suy nghĩ sâu c, ngh lu n. (0,25)ễ ậ- Bài làm trình bày ch p, ch vi rõ rang, quy chính dùng câu. (0,25ạ ặY BAN NHÂN DÂN QU TÂN PHÚỦ NG CH KI TRA GI KÌ IIƯỚ ỌTrung tâm GDNN GDTX Tân Phú MÔN :NG VĂN 12 GDTXỮ NĂM C:2017 2018Ọ Th gian làm bài 90 phútờ( bu Ố************************** Đáp án m: trang )ồI. ng chung:ướ ẫ- Giám kh ng các yêu ng ch đánh giá bài làm thí sinh, tránh cáchả ướ ủch cho đi m.ấ ể- Do tr ng môn Ng văn nên giám kh ch ng, linh ho trong vi ng đáp án vàặ ụthang đi m. Khuy khích nh ng bài vi có xúc và sáng o.ể ạ- Sau khi ng đi toàn bài, làm tròn 0,5 0,25 làm tròn 0,5 0,75 làm tròn thành 1,0). ẻII. Đáp án và thang đi m: ểI. PH HI U: đi mể )Câu 1. Xác nhị ph ng th bi tươ chính văn n? ả- Ph ng th bi chính: ngh lu 0,50ươ ậCâu 2. Theo tác gi đi gì đã nên nh ng làn sóng ph nh trong lu n, là tài bàn tánả ềch có đi ng và cũng là câu chuy nhi gi báo gi i?ư ớ- Theo tác gi đây, nhi cô gái tr khi đi n, chùa có phong cách ăn “thi i”, váyả ảáo lòe lo t, ng cũn n, xuyên th nh đi vui ch trong... quán bar. ơCâu 3. Theo anh/ ch văn trên bàn lu gì? Tìm nh ng ng th hi thái iả ọng khi ch ng ki đi đó? ườ ề- Hi ng ượ ăn ph thi văn hóa) gi tr hi nay khi ch tâm linh.ặ ố- Nh ng ng th hi thái ng khi ch ng ki n: ườ ch bi ngao ngán và lênấ ầán ch li t. ệCâu 4. Vi đo văn (kho ng 200 ch trình bày suy nghĩ anh/ch văn hoa ăn gi iă ớtr hi nay khi ch tâm linhe ra ph hi trên. ượ ể* yêu hình th đo văn:ả Vi đúng đo văn kho ng 200 ch Trình bày rõ ràng,ế ữm ch c; di trôi ch y, tính liên t; không chính ng ng pháp; Thí sinh cóth trình bày đo văn theo cách di ch, quy p, ng phân p, móc xích ho song hành.0.25ể ặ* Xác nh đúng ngh lu n:ị Nh ng vi th tr Vi Nam làm tr thành công dânữ ởtoàn u.ầ 0.25* Tri khai ngh lu n:ể Thí sinh ch các thao tác lu phù tri khai đự ềngh lu theo nhi cách. 1.0đ)Co th theo ng sau:ể ướa. Gi thíchả Văn hoa ăn gi tr hi nay ệ- Con ng có văn hóa luôn hài hòa hai căn m:ườ là hành vi ng đúng c,ộ ựluôn nhã nh ch thi p, kính trên nh ng i, bi tôn tr ng thu phong c, vũ cái và uặ ườ ướ ấtranh ch ng cái u, có trách nhi công dân;ố Hai là hành ng thi th nh qu ng bá ng p, cóộ ẹtri th cao nh ng ph bi khu ch tán giá tr tri th ng ng.ứ ồ- Xã ngày càng phát tri n, ăn càng tr nên quan tr ng bao gi t. Th chí, nó cònộ ậnh ng đông ng nhân dân trong xã i, nh là gi tr Tuy nhiên, ngày nay, cách ănả ưở ẻm các tr ngày càng có nhi xu ng đi ng truy th ng. Đi này ra nhi đặ ướ ượ ềđ chúng ta suy ng m.ể ẫb. Phân tích, bàn lu n: sao ph gi tr hi nay ăn ph thi văn hoa) khiạ êđ ch tâm linh nh th nào? ê- trong nh ng đi khi nh ng khu tâm linh trên toàn th gi i, không ch riêng Vi tộ ệNam đó là ph ăn trang ph nghiêm túc, th hi thành kính và văn hoá ng vãn nhả ườ ảchùa, cũng nh tôn nghiêm th Ph t, th linh.ư ầ- tiên là ch quan nh th c, hi bi và trình văn hóa ng trong cu c. Nhi trầ ườ ẻkhông th hành vi mình gây ph m, nh ng ng ng. Th hai, ng tr cao cáiứ ượ ưở ườ ềtôi cá nhân quá và cho ng lên chùa là thích mu làm gì cũng c. quên ch tâm linh iứ ượ ọhành vi ph theo chu văn hóa.ả ủ- Nguyên nhân khách quan nh ng hành vi không ph là công tác qu lý ch t, iẫ ạdi ban ch ch chú nh nh sinh công ng, gi gìn an ninh tr mà ch quan tâmệ ưcách ng và trang ph ng đi chùa. ph ng ng thi trách nhi m, ng nh cứ ườ ắnh đó, nhi tr không nh ra vi làm sai mình. Th chí, còn có giác nh cở ượh thu đám đông.ậ ủc. Bài c:ọ Vây chúng ta ph làm gì và ph ăn nh th nào khi ch tâm linh ố- không ph ch là ph ánh phê phán trên truy thông mà cũng khó bi khi nào thìấ ớm giáo cho nh ng ng ăn ti ng nói và ăn công ng, bi là nh ng nớ ầs tôn nghiêm nh chùa chi n….ự ề- Trong nh ng tr ng “nh t” nh th ườ khi th nh ng hành ng ăn ph m, chúng ta nấ ầnh nh nh nhàng, ch tr nên qu áo dài, kín không áo ng tay, sát nách, qu nắ ầsoóc, váy ng n.ắ Ngoài giáo nhà tr ng, gia đình, quan văn hoá ng ng ng (ăn c, hànhụ ườ ặvi) thì ch có vi gi nh là các đình chùa ph có qui, sau qui là hành ng, ch ngỉ ẳh nh không cho phép nh ng ng không có hành vi văn hoá vào chùa, vào i… Đìnhạ ườ ộchùa khoát ch nh ng ai không có tác phong, nghi, ăn ng vào ch tôn nghiêm.ứ ượ ố-T trung, con ng có văn hóa không th tách nh ng ch thi tinh hoa truy th ng dânự ườ ốt c, ng th kh ng nh ng trình tri th cao luôn ph li ng nhân văn ng thi n,ộ ươ ệs ng có ích cho gia đình và xã i.ố ộII. PH LÀM VĂN: đi m)ểH sinh co th co nhi cách làm bài khác nhau nh ng nh ngọ ươ yêu uầ sau:1. trúc bài ngh lu n: Có các ph bài, thân bài, bài.ả bàiở nêu ,ượ ềthân bài tri khai ,ể ượ bàiế lu .ế ượ ề2. Xác nh đúng ngh lu n: nh hình ng ượ ng xà nuừ trong ng xà nuừ aủNguy Trung Thành, sinh bình lu nh ng ki trong bài.ề3. Tri khai ngh lu thành các lu đi m; th hi nh sâu và ng cácể ốthao tác lu n; ch ch gi lí và ch ng. Có cách di sáng o, th hi suy nghĩậ ệsâu c, ngh lu nắ ậ* Yêu th :Nh xét hình ng ượ ng xà nuừ trong truy ng cùng tên Nguy Trung Thành, có ki choệ ếr ng:ằ ng xà nu chính là hình ng thiên nhiên tr ng choứ ượ ưTây Nguyên. ki khác thì nh nh:ế Hình ng này gây ng bi tr ng choượ ượ ưnh ng con ng Tây Nguyên dũng m, ngoan ng.ữ ườ ườ ng nh hình ng này, anh (ch )ằ ượ ịhãy bình lu các ki trên.ậ ế1. Vài net tác gi tác ph m:ề ẩ- Nguy Trung Thành là nhà văn bó thi Tây Nguyên. Chính tình yêu và hi bi sâu cễ ắm nh này đã giúp nhà văn sáng nên nh ng hình ng ngh thu c.ả ượ ắ- Truy ng ng xà nu vi vào mùa hè năm 1965 khi qu Mĩ ào quân vàoệ ượ ổmi Nam ta. Cây xà nu là hình ng và xuyên su tác ph m.ề ướ ượ ẩ2. Gi thích ki n:ả ế- Hình ng cây xà nu là loài cây thù, tiêu bi mi Tây Nguyên. Cây xà nu còn mang ýượ ấnghĩa ng tr ng cho ph ch và ph con ng Tây Nguyên trong chi tranh Cách ng.ượ ườ ạ- Đây là hai nh xét khái quát các khía nh khác nhau nên hình ng cây xà nu lo iậ ượ ạcây tiêu bi cho hào hùng, ng thiên nhiên và con ng Tây Nguyên.ể ườ3. nh hình ng nhân cây xà nuả ươ và bình lu các ki n:ậ ế* nh hình ng nhân cây xà nuả ươ :a. Cây xà nu bó thi cu ng con ng Tây Nguyên. ườ- Cây xà nu hi lên trong tác ph tr nh loài cây thù, tiêu bi mi Tâyệ ướ ấNguyên. và thúc tác ph cũng ng hình nh cây xà nu Cây xà nu, ng xà nu nh chínhở ưdân làng Xô man, nh ng dân Tây nguyên trên núi ng trùng đi p: “đ ng trên xà nu trông ra xaư ườ ấđ cũng không th gì khác ngoài nh ng xà nu ti chân tr i”.Qua hình ngế ượcây xà nu, nhà văn đã ng nh hùng vĩ và hoang dã màu Tây Nguyên cho câuạ ượ ắchuy n.ệ- Cây xà nu bó thân thi cu ng ng dân Tây Nguyên.Cây xà nu gũi ng aắ ườ ủng dân Xô Man, th sâu vào suy nghĩ và xúc là ch ng nhân nh ng ki quanườ ệtr ng ra trong cu kháng chi ch ng Mĩ tr ng kì. xà nu là lá ch làng Xô manọ ườ ệtr pháo gi c: “C th hai ba năm nay, ng xà nu ng ra che ch cho làng”.ướ ưỡ ở- Cây xà nu có ng mãnh li t: “trong ng ít có lo cây sinh sôi kh nh y”. Đây là tứ ốc xà nu qua gi ng và cái ch t. ngay trong di t: “C nh tơ ượ ộcây xà nu ngã đã có năm cây con lên”ớ ọb. Cây xà nu ng tr ng cho ph ch và ph con ng Tây Nguyên trong chi tranh Cách ng.ượ ườ ạ- Th ng tích mà ng xà nu ph gánh ch do bác thù cho ta nghĩ đau th ng mà ngươ ươ ồbào ta ph tr qua trong th kì cách ng mi Nam kh ng kh li t.Trong bom chi tranhả ếth ng tích mình, cây xà nu hiên ngang lên nh nh ng dân Tây Nguyên kiênươ ươ ườc ng khu t, không khu ph tr thù.ườ ướ ẻ- Cây xà nu cùng tính “ham ánh sáng” và khí tr cây xà nu nh ng Xô man chânắ ườth t, c, phóng khoáng, yêu cu ng do.T ng tr ng cho ni khao khát do, lòng tin vào líậ ượ ựt ng Cách ng ng dân Tây Nguyên, ng bào mi Nam.ưở ườ ề- Cây xà nu- ng xà nu ng ng p, ti nhau lên trong bom ng mãnh li từ ệkhông gì ngăn cho ta nghĩ ti nhi th ng Tây Nguyên ng lên uả ườ ấtranh gi gìn và truy th ng cha ông.ữ ố- kì di ng xà nu qua nh ng hành ng di t, tàn phá bác th hi sự ựb khu t, kiên ng, lên nh con ng Tây Nguyên, ng bào mi Nam trongấ ườ ươ ườ ềcu chi còn thù.ộ ẻ* Bình lu các ki n:ậ Hai ki nh xét hình ng cây xà nu chính xác. ki đế ượ ềc khía nh hình ng này, tuy khác nhau nh ng có liên thi t, sung choậ ượ ổnhau cùng kh ng nh thiên nhiên và con ng Tây Nguyên.ể ườ4. Đánh giá: Ngh thu miêu cây xà nu: miêu bao quát th ph nh nhi giácệ ềquan; Miêu cây xà nu trong so sánh, ng chi con ng i. Các hình th nhân hóa, ngả ườ ượtr ng ng nh th hi ng ng hùng vĩ, khoáng thiên nhiên, ng th iư ượ ợnhi suy ng sâu xa con ng i, ng.ề ưở ườ ố- Hình ng cây xà nu tiêu bi cho hào hùng, ng thiên nhiên và con ng Tâyượ ườNguyên. Hình ng cây xà nu trong hòa quy nhu nhuy ch th và ch thi, thượ ượ ểhi rõ phong cách văn xuôi say mê, tr giàu tính hình, giàu khái quátệ ức Nguy Trung Thànhủ ễL ư- Hv có cách di sáng o, th hi suy nghĩ sâu c, ngh lu n. (0,25)ễ ậ- Bài làm trình bày ch p, ch vi rõ rang, quy chính dùng câu. (0,25)ạ