Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề KSCL thi TNTHPTQG môn Lịch sử tỉnh Vĩnh Phúc mã đề 421 năm 2022

b579e030266bf8c6aa33d3023a04365f
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 26 tháng 7 lúc 17:59:44 | Được cập nhật: hôm kia lúc 6:47:12 | IP: 2001:ee0:4bad:f730:3952:74c0:88ca:878e Kiểu file: DOC | Lượt xem: 30 | Lượt Download: 0 | File size: 0.07936 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 4 trang)

KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC CHUẨN BỊ CHO KỲ THI
TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 – LẦN 1
MÔN: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề
Mã đề: 421

Câu 1: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đề ra chiến lược toàn cầu dựa trên cơ sở nào sau đây?
A. Đã khống chế được tất cả các nước tư bản phương Tây.
B. Đã đàn áp được phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
C. Có tiềm lực kinh tế, quân sự và khoa học kĩ thuật vượt trội.
D. Chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa phát xít đã sụp đổ hoàn toàn.
Câu 2: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ra đời trong bối cảnh nào sau đây?
A. Xu thế liên kết khu vực phát triển mạnh mẽ.
B. Liên minh châu Âu (EU) được thành lập.
C. Tất cả các quốc gia Đông Nam Á đã giành được độc lập.
D. Trật tự hai cực Ianta đã hoàn toàn sụp đổ.
Câu 3: Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương đã xác định lãnh đạo cách mạng
là giai cấp nào sau đây?
A. Công nhân.
B. Nông dân.
C. Tiểu tư sản.
D. Tư sản.
Câu 4: Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng tích cực đến cách mạng Việt Nam thời kì 19191930?
A. Quốc tế Cộng sản được thành lập.
B. Chiến tranh lạnh kết thúc .
C. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh.
D. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
Câu 5: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919-1929) đã dẫn đến sự
ra đời của giai cấp nào sau đây?
A. Địa chủ phong kiến.
B. Nông dân.
C. Tiểu tư sản.
D. Công nhân.
Câu 6: Trong phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX, nhân dân Việt Nam đấu tranh nhằm thực hiện mục
tiêu nào sau đây?
A. Chống phong kiến phản động, chia ruộng đất cho dân cày.
B. Chống chủ nghĩa phát xít, đòi tự do, cơm áo, hòa bình.
C. Chống đế quốc Mĩ, giành độc lập dân tộc.
D. Chống thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc.
Câu 7: Từ năm 1952-1973, Nhật Bản liên minh chặt chẽ với nước nào sau đây?
A. Cuba.
B. Mĩ.
C. Việt Nam.
D. Trung Quốc.
Câu 8: Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp
đầu tư vào lĩnh vực nào sau đây?
A. Điện hạt nhân.
B. Giao thông vận tải.
C. Công nghệ viễn thông.
D. Chinh phục vũ trụ.
Câu 9: Sau Chiến tranh lạnh, các quốc gia đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy lĩnh vực nào
sau đây làm trọng điểm?
A. Ngoại giao.
B. Chính trị.
C. Kinh tế.
D. Văn hóa.
Câu 10: Sự kiện nào sau đây diễn ra ở khu vực Mĩ Latinh năm 1959?
A. Nước Cộng hòa Cuba ra đời.
B. Liên minh châu Âu (EU) được thành lập.
C. Cộng đồng châu Âu (EC) ra đời.
D. Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) ra đời.
Câu 11: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) đã xác định nhiệm
vụ hàng đầu của cách mạng Đông Dương là gì?
A. Chống đế quốc và phong kiến.
B. Cách mạng ruộng đất.
C. Giải phóng dân tộc.
D. Đòi tự do, dân sinh, dân chủ.
Trang 1/4 - Mã đề thi 421

Câu 12: Trong giai đoạn 1945-1954, chiến thắng nào sau đây của quân dân Việt Nam đã làm phá sản
hoàn toàn kế hoạch Nava của thực dân Pháp?
A. Vạn Tường.
B. Hồ Chí Minh.
C. Điện Biên Phủ.
D. Việt Bắc.
Câu 13: Cuối thế kỉ XIX, Việt Nam trở thành thuộc địa của thực dân nào sau đây?
A. Anh.
B. Pháp.
C. Hà Lan.
D. Tây Ban Nha.
Câu 14: Trong giai đoạn 1961-1965, Mĩ có hành động nào sau đây ở miền Nam Việt Nam?
A. Lôi kéo tất cả các nước châu Á tham chiến.
B. Lôi kéo tất cả các nước châu Phi tham chiến.
C. Vận động các nước Đông Âu tham chiến.
D. Tăng viện trợ cho quân đội Sài Gòn.
Câu 15: Từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 6-3-1946, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
thực hiện đối sách nào sau đây đối với quân Trung Hoa Dân quốc?
A. Đối đầu trực tiếp về quân sự.
B. Không nhân nhượng về kinh tế.
C. Không nhân nhượng về chính trị.
D. Hòa hoãn, nhân nhượng.
Câu 16: Nội dung nào sau đây thuộc bối cảnh bùng nổ phong trào cách mạng 1939-1945 ở Việt Nam?
A. Xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ.
B. Thực dân Pháp tăng cường đàn áp phong trào cách mạng.
C. Chủ nghĩa phát xít đã hoàn toàn sụp đổ trên thế giới.
D. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.
Câu 17: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng mục đích của thực dân Pháp trong cuộc khai thác
thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) ở Việt Nam?
A. Vơ vét tài nguyên thiên nhiên.
B. Bóc lột nguồn nhân công.
C. Làm giàu cho chính quốc.
D. Phát triển kinh tế Việt Nam
Câu 18: Quốc gia nào sau đây tham gia sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
A. Ấn Độ.
B. Philippin.
C. Ai Cập.
D. Cuba.
Câu 19: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945), quân đội Liên Xô chiếm đóng khu vực nào
sau đây?
A. Tây Âu.
B. Đông Âu.
C. Tây Đức.
D. Tây Béclin.
Câu 20: Trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám (1945-1946), nhân dân Việt Nam thực hiện một trong
những nhiệm vụ nào sau đây?
A. Tiến hành đổi mới đất nước.
B. Tiến hành hiện đại hóa đất nước.
C. Tiến hành công nghiệp hóa đất nước.
D. Xây dựng chính quyền cách mạng.
Câu 21: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa thắng lợi của phong trào Đồng khởi (1959-1960) ở
miền Nam Việt Nam?
A. Đánh dấu thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Pháp.
B. Làm thất bại cuộc tiến công của Pháp lên Việt Bắc.
C. Đánh dấu bước ngoặt của cách mạng miền Nam.
D. Đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của đế quốc Mĩ.
Câu 22: Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế là một trong những biểu hiện của xu
thế nào sau đây?
A. Toàn cầu hóa.
B. Thực dân hóa.
C. Phi Mĩ hóa.
D. Vô sản hóa.
Câu 23: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam?
A. Khẳng định đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương là đúng đắn.
B. Buộc chính quyền thực dân phải nhượng bộ tất cả các yêu sách
C. Mở ra kỉ nguyên mới của dân tộc: kỉ nguyên độc lập, tự do.
D. Khối liên minh công nông lần đầu tiên được hình thành trong thực tiễn.
Câu 24: Về khoa học - kĩ thuật, trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế
kỉ XX, Liên Xô đạt được thành tựu nào sau đây?
A. Phóng thành công tàu vũ trụ lên quỹ đạo trái đất.
B. Đưa con người đặt chân lên Mặt Trăng.
C. Đưa con người đặt chân lên Sao Hỏa.
D. Phóng tàu “Thần Châu 5” bay vào vũ trụ.
Trang 2/4 - Mã đề thi 421

Câu 25: Nhận xét nào sau đây là không đúng về Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
A. Đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa trong cả nước.
B. Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc có tính chất dân chủ điển hình.
C. Diễn ra với sự kết hợp lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang.
D. Cách mạng giải phóng dân tộc có tính chất nhân dân sâu sắc.
Câu 26: Bài học kinh nghiệm nào sau đây của phong trào cách mạng 1936-1939 được Đảng Cộng sản
Đông Dương vận dụng trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
A. Phát triển từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.
B. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang.
C. Phát huy vai trò cách mạng của lực lượng chính trị.
D. Kết hợp biểu tình với khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.
Câu 27: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (51941) đã khắc phục được một trong những hạn chế của Luận cương chính trị (10-1930) thông qua chủ
trương nào sau đây?
A. Liên minh công nông là nòng cốt của cách mạng.
B. Lãnh đạo cách mạng là Đảng Cộng sản.
C. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
D. Sử dụng phương pháp bạo lực cách mạng.
Câu 28: Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm nào sau đây từ sự phát triển của nền kinh tế Mĩ sau
Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
B. Chú trọng phát triển công nghiệp quốc phòng.
C. Tập trung sản xuất hàng hóa để thay thế nhập khẩu.
D. Tập trung đầu tư vào ngành công nghiệp nặng.
Câu 29: Yếu tố nào sau đây tác động tới sự thành bại của Mĩ trong nỗ lực vươn lên xác lập trật tự thế
giới “đơn cực” sau Chiến tranh lạnh?
A. Tương quan lực lượng giữa các cường quốc trên thế giới.
B. Sự hình thành của các trung tâm kinh tế Tây Âu và Nhật Bản.
C. Sự mở rộng không gian địa lý của hệ thống xã hội chủ nghĩa.
D. Sự xuất hiện và ngày càng phát triển của các công ty độc quyền.
Câu 30: Nội dung nào sau đây là điểm chung về mục đích của thực dân Pháp khi đề ra kế hoạch Rơve, kế
hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi và kế hoạch Nava trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (1945-1954)?
A. Giành quyền chủ động chiến lược.
B. Tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc.
C. Khóa chặt biên giới Việt - Trung.
D. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
Câu 31: Nội dung nào sau đây không phải là bài học kinh nghiệm được Đảng Cộng sản Đông Dương rút
ra từ phong trào cách mạng 1930-1931?
A. Giành chính quyền bằng bạo lực cách mạng.
B. Kết hợp nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc.
C. Xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất.
D. Xây dựng khối liên minh công - nông vững chắc.
Câu 32: Việc ba tổ chức cộng sản có sự chia rẽ sau đó thống nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam (1930)
đã để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho cách mạng Việt Nam?
A. Luôn chú trọng đấu tranh chống tư tưởng cục bộ.
B. Kết hợp hài hòa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp.
C. Xây dựng khối liên minh công nông vững chắc.
D. Xây dựng mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi.
Câu 33: Khuynh hướng vô sản ngày càng chiếm ưu thế trong phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam
vào cuối những năm 20 của thế kỉ XX vì lí do nào sau đây?
A. Phong trào công nhân đã hoàn toàn tự giác.
B. Đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc.
C. Khuynh hướng yêu nước dân chủ tư sản đã hoàn toàn thất bại.
D. Giải quyết được mâu thuẫn giữa công nhân với tư sản.
Trang 3/4 - Mã đề thi 421

Câu 34: Nội dung nào sau đây là điểm khác của khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) so với các cuộc khởi
nghĩa trong phong trào Cần vương (1885-1896)?
A. Kẻ thù chính.
B. Lực lượng chủ yếu.
C. Kết quả đấu tranh.
D. Xuất thân của người lãnh đạo.
Câu 35: Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai có ý
nghĩa to lớn vì lí do nào sau đây?
A. Trực tiếp làm xuất hiện nhiều tổ chức liên minh chính trị trên thế giới.
B. Dẫn đến sự ra đời của các trung tâm kinh tế lớn ở châu Âu.
C. Đánh dấu sự thắng thế của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới.
D. Làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân trên thế giới.
Câu 36: Nội dung nào sau đây là điểm chung của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) và
cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) của thực dân Pháp ở Đông Dương?
A. Tập trung phát triển công nghiệp nặng.
B. Sử dụng vốn của tư bản nhà nước là chủ yếu.
C. Sử dụng vốn của tư bản tư nhân là chủ yếu.
D. Tập trung vào lĩnh vực khai thác mỏ.
Câu 37: Trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám (1945-1946), nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có
một trong những thuận lợi nào sau đây?
A. Có sự ủng hộ và giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa.
B. Được các nước Đồng minh thiết lập quan hệ ngoại giao.
C. Được Liên Xô công nhận và đặt quan hệ ngoại giao.
D. Nhân dân quyết tâm bảo vệ chế độ dân chủ cộng hòa.
Câu 38: Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật từ những
năm 40 của thế kỉ XX đến năm 2000?
A. Tất cả phát minh kĩ thuật đều khởi nguồn từ nước Mĩ.
B. Khoa học luôn đi trước và tồn tại độc lập với kĩ thuật.
C. Cách mạng khoa học và cách mạng kĩ thuật không tách rời nhau.
D. Tất cả phát minh kĩ thuật luôn đi trước và mở đường cho khoa học.
Câu 39: Nội dung nào sau đây là một trong những điểm tương đồng giữa Cách mạng tháng Tám năm
1945 với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) ở Việt Nam?
A. Có sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa.
B. Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.
C. Có chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước.
D. Lực lượng vũ trang giữ vai trò quyết định thắng lợi.
Câu 40: Nội dung nào sau đây là đặc điểm bao trùm của lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1919 đến đầu
năm 1930?
A. Phát triển tuần tự từ khuynh hướng tư sản chuyển sang khuynh hướng vô sản.
B. Khuynh hướng vô sản chiếm ưu thế tuyệt đối nhờ kinh nghiệm từ khuynh hướng tư sản.
C. Hai khuynh hướng tư sản và vô sản cùng phát triển trong phong trào yêu nước.
D. Sau thất bại của khuynh hướng tư sản, khuynh hướng vô sản phát triển mạnh.
--------------------------------------------------------- HẾT ---------Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Trang 4/4 - Mã đề thi 421