Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

đề kiểm tra tiếng việt lớp 6

2b6fb88954601acf23af6fcd32aabdef
Gửi bởi: hai112005 16 tháng 3 2017 lúc 4:12 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 10:12 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 4776 | Lượt Download: 43 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": Ti?t 46
KI?M TRA TI?NG VI?T

A/ M?c tiu c?n ??t:
1. Ki?n th?c: - Ki?m tra s? l?nh h?i ki?n th?c ? h?c c?a hs t? ??u n?m h?c ??n nay.
2. K? n?ng: - Bi?t v?n d?ng ki?n th?c vo th?c t? trong khi lm bi.
3. Gio d?c: - GDHS th?c t? gic trong khi lm bi.
B/ Cc b??c ln l?p
- ?n ??nh l?p h?c
- Ki?m tra s? chu?n b? c?a hs.
- Ti?n trnh ki?m tra.
H?1: Gv pht ?? cho hs.
H?2: Gv gim st hs lm bi.
H?3: Gv thu bi v nh?n xt ti?t ki?m tra.
C/ D?n d: Gv d?n hs v? nh th?c hi?n l?i bi ki?m ra vo v?.
H?c l?i ki?n th?c ti?ng vi?t.
I / MA TR?N ??:
M?c ??


Tn ch? ??
Nh?n bi?t
Thng hi?u
V?n d?ng

T?NGTh?p
Cao


TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
S? cu
S? ?i?m
Ch? ?? 1
T? v c?u t?o c?a t? ti?ng vi?t

Cu 1
2 ?
.


1

2
Ch? ?? 2
Ch?a l?i dng t?
Cu 2
2 ?

1

2
Ch? ?? 3
Danh t? v c?m danh t?Cu 4
4 ?

1

4
Ch? ?? 4
T? nhi?u ngh?a v hi?n t??ng chuy?n ngh?a c?a t?Cu 3
2 ?1

2

T?NG
S? cu

1

1

1

1
4

10

S? ?i?m\

2

2

2

4?? KI?M TRA :

II. T? lu?n
Cu 1 (3 ?i?m)
A, T? l g? T? Ti?ng vi?t c nh?ng lo?i no?
B, ??t 4 cu c t? ly t? m thanh?

Cu 2 (2 ?i?m) : Trong 2 cu sau, nh?ng t? no d?ng khng ?ng, em hy s?a l?i ?
A- Ngy mai chng em s? ?i th?m quan Vi?n b?o tng c?a t?nh.
B- ng h?a s? gi nh?p nhy b? ria mp quen thu?c.

Cu 3 (2 ?i?m) : Cho cu " Bng ? l mn th? thao vua ". Em hy:
A, Gi?i thch ngh?a g?c c?a t? " vua "
B, Cho bi?t xt v? ngh?a th t? " vua " trong cu trn thu?c lo?i t? g ? V sao?

Cu 4 (4 ?i?m) :
Em hy vi?t m?t ?o?n v?n ng?n kho?ng 3 ??n 5 cu c s? d?ng danh t? v c?m danh t?. G?ch chn t? v cho bi?t cc ph?n c?u t?o c?a c?m danh t? ?.

III/ ?P N
Cu 1( 2 ?) :
A, - T? l ??n v? nh? nh?t dng ?? ??t cu (0,5?)
- T? ti?ng vi?t c 2 lo?i l t? ??n v t? ph?c (0,5?)
B, H?c sinh ??t 4 cu c t? ly t? m thanh, m?i cu ?ng 0,25 ?

Cu 2 (2 ?) : Nh?ng t? dng khng ?ng
A- th?m quan- s?a l?i tham quan (m?i ?ng 0,5 ?i?m)
B- Nh?p nhy - s?a m?p my (m?i ?ng 0,5 ?i?m)
Cu 3: (2 ?i?m)
A, Vua : l ng??i ??ng ??u nh n??c qun ch? (1?)

B, Xt v? ngh?a th t? " vua " trong cu trn l: l mn th? ??ng ??u trong cc mn th? thao, v v?y n thu?c lo?i t? nhi?u ngh?a (1?)


Cu 4: (4 ?i?m) ?o?n v?n ph?i ??m b?o yu c?u sau:
*V? n?i dung: ?ng ch? ?? .(0,5 ?)
*V? hnh th?c:
- ?? s? cu: 3- 5 cu.(0,5 ?)
- ??m b?o th? th?c 1 ?o?n v?n, t l?i cu t?, chnh t?. (0,5 ?)
- ??m b?o c 1 danh t?, 1 c?m danh t? , g?ch chn ???c danh c?m danh t? (1,5 ?). N?u khng g?ch chn tr? 0,5 ?i?m
Phn tch ?ng c?u t?o c?m danh t? (1 ?)