Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

đề kiểm tra NV 8 kì I

430ae524ca9b8b12eb2c2987ba8fdbcc
Gửi bởi: Thái Dương 18 tháng 3 2019 lúc 18:29 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 19:59 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 319 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

C¸c ®Ò KiÓm tra TËp lµm v¨nTiÕt 11,12 viÕt bµi tËp lµm v¨n sè 1v¨n tù sù A. §Ò bµi KÓ l¹i nh÷ng kØ niÖm ngµy ®Çu tiªn ®ihäc.B. §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm.1. VÒ h×nh thøc:(3 ®)- ViÕt îc mét bµi v¨n hoµn chØnh cã cÊu tróc ba phÇn( Më bµi; th©nbµi; kÕt bµi Cã c¸ch tr×nh bµy m¹ch l¹c, râ rµng,ch÷ viÕt s¹ch, ®Ñp, kh«ng mÊtlçi, sai lçi chÝnh t¶.2. VÒ néi dung (7 ®)- CÇn ®¶m b¶o îc c¸c sau:+ X¸c ®Þnh îc ng«i kÓ. Dïng ng«i kÓ thø nhÊt hay thø ba)+ X¸c ®Þnh îc tr×nh tù kÓ. Theo kh«ng gian, thêi gian. Theo diÔn biÕn cña sù viÖc. Theo diÔn biÕn cña t©m tr¹ng.*. Më bµi :- Nªu lÝ do gîi nhí kØ niÖm .- T©m tr¹ng khi nhí l¹i .*. Th©n bµi KÓ theo tr×nh tù thêi gian kh«ng gian .+ H«m tr íc ngµy ®i häc Buæi s¸ng tr íc khi ®i häc .+ Trªn êng tíi tr êng .+ Trªn s©n tr êng .+ Khi trong líp häc .* KÕt bµ :. Kh¼ng ®Þnh l¹i c¶m xóc m·i m·i kh«ng bao giê quªn .3. BiÓu ®iÓm:- §iÓm -10: §¹t îc hoµn toµn c¸c yªu cÇu trªn c¶ vÒ h×nh thøccòng nh néi dung.( Tuú thuéc vµo c¸ch tr×nh bµy vµ ch÷ viÕt ®Ó cho®iÓm cô thÓ.- §iÓm 8: §¹t îc c¸c yªu cÇu vÒ h×nh thøc, tuy nhiªn cßn mét sèsai sãt vÒ lçi chÝnh t¶, hoÆc lçi c©u. §¹t îc 2/3 néi dung yªu cÇu.- §iÓm -6: H×nh thøc viÕt cßn ch râ rµng, rµnh m¹ch. Cßn sai métsè lçi c©u hoÆc lèi chÝnh t¶. Néi dung ®¹t îc mét nöa theo yªu cÇu.- §iÓm 4: V¨n viÕt cßn lñng cñng, néi dung s¬ sµi.- §iÓm 2:ViÕt lung tung, kh«ng b¸m s¸t yªu cÇu hoÆc bá giÊytr¾ng. TiÕt 35 ,36ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè §Ò bµi KÓ vÒ mét lÇn em m¾c khuyÕt ®iÓm khiÕn thÇy c« gi¸o buån .A. Yªu cÇu :1. H×nh thøc :- Tr×nh bµy s¹ch sÏ ch÷ viÕt ®Ñp ®óng chÝnh t¶ diÔn ®¹t râ rµng m¹ch l¹c .- §Çy ®ñ bè côc phÇn MB, TB, KB .2. Néi dung Cã thÓ chän ng«i kÓ thø nhÊt ng t«i em .- X¸c ®Þnh diÔn biÕn t×nh tiÕt cña c©u chuyÖn cã më ®Çu diÔn biÕn ®Ønh ®iÓm vµ kÕt thóc .- KÕt hîp kÓ víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m .- Ph¶i râ néi dung phÇn Më bµi Giíi thiÖu sù viÖc .+ Th©n bµi DiÔn biÕn cña c©u chuyÖn .+ KÕt bµi KÕt thóc c©u chuyÖn vµ suy nghÜ .B. §¸p ¸n biÓu ®iÓm .1 Më bµi 1,5 Giíi thiÖu vÒ sù viÖc c¶m xóc chung .- KØ niÖm s©u s¾c cña m×nh vÒ sù viÖc ®ã .2. Th©n bµi .- Nªu lÝ do Thêi gian hoµn c¶nh ph¹m lçi .- Nguyªn nh©n diÔn biÕn hoµn c¶nh hËu qña cña viÖc ph¹m lçi .- Ng êi ph¹m lçi vµ nh÷ng ng êi cã liªn quan Nªu c¶m xóc xen kÏ vµo bµi viÕt .- Suy nghÜ t×nh c¶m sau khi ph¹m lçi .- Lêi nãi cö chØ cña thÇy c« gi¸o .- Th¸i ®é cña thÇy c« gi¸o .3. KÕt bµi (1,5® .KÕt thóc c©u chuyÖn vµ c¶m nghÜ cña b¶n th©n Chó DiÔn ®¹t lo¸t bè côc chÆt chÏ tr×nh bµy s¹ch sÏ kh«ng sai chÝnh t¶ :1® *************************************TiÕt 55 56 ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè v¨n thuyÕt minh §Ò bµi :Chän mét trong hai ®Ò bµi sau:§Ò 1: Giíi thiÖu vÒ chiÕc ¸o dµi ViÖt Nam.§Ò 2: Giíi thiÖu vÒ chiÕc nãn l¸ ViÖt Nam.1. Yªu cÇu bµi lµm :+ X¸c ®Þnh kiÓu bµi ThuyÕt minh .+ §èi îng thuyÕt minh chiÕc ¸o dµi hoÆc chiÕc nãn l¸ ViÖt Nam.2. Dµn :A Më bµi Giíi thiÖu vÒ chiÕc ¸o dµi hoÆc chiÕc nãn l¸.B Th©n bµi LÞch sö ph¸t triÓn cña ®èi îng .* C«ng dông: C¸ch sö dông vµ b¶o qu¶n.C. KB :Gi¸ trÞ cña chiÕc ¸o hoÆc chiÕc nãn trong ®êi sèng con ng êi.3. BiÓu ®iÓm :+ Më bµi ®iÓm ).+ Th©n bµi ®iÓm ). Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn 3®iÓm ). C«ng dông 3®iÓm ). C¸ch sö dông vµ b¶o qu¶n (2®iÓm ).+ KB ®iÓm ). Bµi viÕt îc ®iÓm tèi ®a khi v¨n phong râ rµng, m¹ch l¹c, l« gÝc,kh«ng sai tõ, sai chÝnh t¶, ch÷ viÕt s¹ch sÏ, tr×nh bÇy khoa häc. ***************************************kiÓm tra tiÕtTiÕt 41 KiÓm tra V¨n A. §Ò bµiI Tr¾c nghiÖm ). H·y khoanh trßn vµo nh÷ng c©u tr¶ lêi ®óng :1. C¸c v¨n b¶n '' T«i ®i häc Nh÷ng ngµy th¬ Êu; T¾t ®Ìn L·o H¹c '' îc s¸ng t¸c vµo thêi k× nµo A. 1900 1930. C. 1945 1954. B. 1930 1945. D. 1955 1975.2. Dßng nµo nãi ®óng nhÊt gi¸ trÞ cña c¸c v¨n b¶n '' Trong lßng mÑ Tøc íc vì bê L·o H¹c '' .A. Gi¸ trÞ hiÖn thùc C. C¶ vµ ®Òu ®óng.B. Gi¸ trÞ nh©n ®¹o D. C¶ vµ ®Òu sai .3. NhËn ®Þnh sau øng víi néi dung chñ yÕu cña v¨n b¶n nµo '' Sè phËn bi th¶m cña ng êi n«ng d©n cïng khæ vµ nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp cña hä ®· îc thÓ hiÖn qua c¸i nh×n th ¬ng c¶m vµ sù tr©n träng cña nhµ v¨n ''.A. T«i ®i häc C. Trong lßng mÑ .B. Tøc íc vì bê D. L·o H¹c .4. NhËn xÐt sö dông thÓ lo¹i håi kÝ víi lêi v¨n ch©n thµnh giäng ®iÖu tr÷ t×nh thiÕt tha, øng víi ®Æc s¾c NT cña v¨n b¶n nµo ?A. Trong lßng mÑ C. T«i ®i häc .B. Tøc íc vì bê D. L·o H¹c .II. Tù luËn 8® Câu 1: đi m). Phát bi ch văn “Tôi đi c”ọ ng câu.ằ ộC©u :(2 ®) tên tác ph m, tác gi thu truy kí hi Vi Nam mà em đãể ệh trong ch ng trình kì (ng văn I)ọ ươ ậ2. Nªu c¶m xóc cña em vÒ nh©n vËt L·o H¹c sau khi häc xong ®o¹n trÝch '' L·o H¹c '' .B.§¸p ¸n biÓu ®iÓm .I. Tr¾c nghiÖm 2® .Mçi c©u tr¶ lêi ®óng 0,5 ®iÓm .1. 2. 3. 4. .II. Tù luËn 8® .Câu1: Tác gi nh nh ng ni trong sáng bu sáng tiên ượm tr ng c. (1 đi m)ẹ ườ ểC©u mçi bµi ®óng 0,5 ®)- “Tôi ®i c” tác gi Thanh nhọ ị- “Trong lòng (trích nh ng ngày th u) tác gi Nguyên ngẹ ồ- “T (trích đèn) tác gi Ngô Tứ ướ ố- Lão c” tác gi Nam Cao ảC©u ).- TriÓn khai thµnh mét ®o¹n v¨n 1® .- C¶m xóc ch©n thùc g¾n liÒn nh©n vËt néi dung ®o¹n trÝch (3® .- DiÔn ®¹t lo¸t chÆt chÏ .(1 ®) ***********************************************TiÕt 60 KiÓm tra tiÕng viÖtA.§Ò bµi:I/ Tr¾c nghiÖm ®) Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu em cho lµ ®óng :C©u Nh÷ng tõ trao ®æi, bu«n b¸n, s¶n xuÊt îc xÕp vµo tr êngtõ vùng nµo A. Ho¹t ®éng kinh tÕ. C. Ho¹t ®éng v¨n ho¸. B. Ho¹t ®éng chÝnh trÞ. D. ho¹t ®éng x· héi.C©u Khi sö dông tõ ng÷ ®Þa ph ¬ng vµ biÖt ng÷ x· héi cÇn chó ý®Õn ®iÒu g× A. T×nh huèng giao tiÕp. C. §Þa vÞ cña ng êi nãitrong x· héi. B. TiÕng ®Þa ph ¬ng cña ng êi nãi. D. NghÒ nghiÖp cñang êi nãi.C©u kiÕn nµo nãi ®óng nhÊt t¸c dông cña nãi qu¸. ?A. §Ó gîi ra h×nh ¶nh ch©n thùc vµ cô thÓ vÒ sù vËt, hiÖn îng îcnãi ®Õn trong c©u.B. §Ó béc lé th¸i ®é, t×nh c¶m, c¶m xóc cña ng êi nãi.C. §Ó cho ng êi nghe thÊm thÝa îc vÎ ®Ñp hµm Èn trong c¸ch nãikÝn ®¸o giµu c¶m xóc.D. §Ó nhÊn m¹nh, g©y Ên îng vµ t¨ng søc biÓu c¶m cho sù vËt,hiÖn îng îc nãi ®Õn trong c©u.C©u C©u v¨n “MÑ t«i lÊy v¹t ¸o n©u thÊm íc m¾t cho t«i råi xècn¸ch t«i lªn xe” thuéc lo¹i c©u nµo?A. C©u ®¬n. C.C©u rót gänB. C©u ghÐp. D. C©u ®¬n ®Æc biÖt.II .Tù luËn .(8 ®)C©u X¸c ®Þnh quan hÖ nghÜa gi÷a c¸c vÕ trong c¸c c©u ghÐpsau Së dÜ Ba häc giái lµ v× b¹n Êy ch¨m häc. C¸ nµy sÏ rÊt ngon nÕu con r¸n kÜ. Anh ®i hoÆc lµ em ®i. Nhµ xa tr êng nh ng Lan lu«n ®i häc ®óng giê.C©u §Æt c©u cã sö dông phÐp nãi qu¸? C©u 3: ViÕt ®o¹n v¨n ®Õn c©u giíi thiÖu vÒ T¸c gi¶ Phan BéiCh©u, trong ®ã em sö dông dÊu ngoÆc ®¬n, dÊu ngoÆc kÐp, x¸c®Þnh trªn ®o¹n v¨n. **************************************** B.§¸p ¸n –biÓu ®iÓmPhÇn 1: Tr¶ lêi ®óng mçi ®¹t 0,5 ®iÓm 1. A, ,4.B PhÇn ®)C©u Tr¶ lêi ®óng ®iÓm- Së dÜ Ba häc giái lµ v× b¹n Êy ch¨m häc. QH nguyªn nh©n C¸ nµy sÏ rÊt ngon nÕu con r¸n kÜ. QH ®iÒu kiÖn Anh ®i hoÆc lµ em ®i. QH lùa chän Nhµ xa tr êng nh ng Lan lu«n ®i häc ®óng giê. ¬ng ph¶nC©u 2: Häc sinh ®Æt îc mçi c©u ®¹t ®iÓm.C©u Hs nªu îc vµi nÐt vÒ t¸c gi¶ Phan Béi Ch©u cã sö dông c¸c dÊu ngoÆc ®¬n vµ ngoÆc kÐp thÝch hîp. ®¹t ®iÓm trong ®ã ®Æt ®óng dÊu c©u ®¹t ®iÓm. ******************************************************KiÓm tra 15 phót§Ò 1: §Ò bµiC©u (4 ®iÓm) Nªu ®Æc ®iÓm vµ c«ng dông cña tõ îng h×nh, tõ -îng thanh? S¾p xÕp c¸c tõ ®ïng ®oµng, khÖnh kh¹ng, lanh canh, lªnh khªnh, nhÊp nh«, ha h¶ nhón nh¶y, chiªm chiÕp vµo c¸c cét cho phï hîp:Tõ îng h×nh Tõ îng thanh................................................................................................................................ ....................................................................................................................................... ...............C©u (6 ®iÓm) ViÕt ®o¹n v¨n 5- c©u t¶ mét trËn a, trong ®ã cã sö dông trî tõ, th¸n tõ, t×nh th¸i tõ. (g¹ch ch©n c¸c tõ trong ®o¹n v¨n võa viÕt) §¸p ¸n:C©u HS cÇn nªu îc:- Tõ îng h×nh lµ tõ gîi t¶ h×nh ¶nh, d¸ng vÎ, tr¹ng th¸i cña sù vËt. Tõ îng thanh lµ tõ m« pháng ©m thanh cña tù nhiªn, cña con ng -êi (1 ®iÓm)- Tõ îng h×nh, tõ îng thanh gäi îc h×nh ¶nh, ©m thanh cô thÓ, sinh ®éng, cã gi¸ trÞ biÓu c¶m cao; th êng îc dïng trong v¨n miªu t¶, tù sù. (1 ®iÓm)- S¾p xÕp nh sau: (mçi tõ ®óng ®¹t 0.25 ®iÓm)Tõ îng h×nh Tõ îng thanhKhÖnh kh¹ng, lªnh khªnh,nhÊp nh«,nhón nh¶y Lanh canh,®ïng ®oµng, ha h¶,chiªm chiÕpC©u (6 ®iÓm) HS viÕt îc ®äan v¨n 5- c©u s¹ch sÏ, râ rµng, t¶ mét trËn (3 ®iÓm)- Trong ®o¹n v¨n cã dïng vµ chØ ra îc trî tõ, th¸n tõ, t×nh th¸i tõ nh yªu cÇu (3 ®iÓm)§Ò 2: KiÓm tra 15 phótA.§Ò bµi :C©u (3 ®) §iÒn vµo chç trèng. ’Tøc íc vì bê, T¾t ®Ìn, L·o h¹c, T«i ®i häc ’’ 1900-1930 ;1930-1945.- §o¹n trÝch.............thÓ hiÖn mét c¸ch khÐo lÐo bé mÆt ®éc ¸c tµnnhÉn cña bän tay sai thùc d©n phong kiÕn vµ tinh thÇn ph¶n kh¸ng quyÕt liÖt cña ng êi n«ng d©n’’-C¸c t¸c phÈm ‘’Nh÷ng ngµy th¬ Êu, Tøc íc vì bê, L·o h¹c, T«i ®i häc ’’® îc s¸ng t¸c vµo thêi gian..........’’C©u :(7 ®) H·y tãm t¾t truyÖn ng¾n C« bÐ b¸n diªm b»ng lêi kÓ cña m×nh kho¶ng 15 dßng ?B.§¸p ¸n –biÓu ®iÓmC©u :.Tr¶ lêi ®óng ®¹t 0,5 ®iÓm Tøc íc vì bê 1930-1945C©u 1. ®iÓm )Tãm t¾t ®Çy ®ñ c¸c chÝnh cña truyÖn B¾t ®Çu diÔn biÕn vµ kÕt thóc(L nªu ®Çy ®ñ c¸c méng ëng) Dïng lêi v¨n cña m×nh ®Ó dÉn chuyÖn. ********************************************************