Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ LỚP 12

325f464d770ead43fcece6026ecfdb50
Gửi bởi: hoangkyanh0109 25 tháng 11 2017 lúc 0:05:34 | Được cập nhật: hôm kia lúc 11:12:41 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 476 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

181:DDDBAABCCBABAAABABBABBBACBBABACCCCBBBABATR NG THPT ANHƯỜ MÔN CH SỊ Ử( có trang )ề Th gian làm bài 45 phút (40 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :.....................................................L :...................ọ Mã 181ềHãy ch ph ng án đúng nh trong các ph ng án câu.ọ ươ ươ ỗCâu 01: ho ch Macsan do Mĩ ra nh đíchế A. tác kinh Tây Âu, góp ph phát tri kinh Mĩ. B. vi tr cho các Tây Âu khôi ph kinh hàn th ng chi tranh. ướ ươ C. ng th tr ng Mĩ sang khu Tây Âu. ườ D. vi tr cho các Tây Âu khôi ph kinh thông qua đó ràng bu các này. ướ ướCâu 02: Trong nh ng dung sau đây, dung nào không ph là chính sách đi ngo aả ủLiên Xô sau chi tranh th gi th hai?ế A. Giúp các xã ch nghĩa. ướ B. Tích ng phong trào gi phóng dân c. C. hòa bình, an ninh th gi i. D. Ráo ri ch đua vũ trang, th cân ng Mĩ. ớCâu 03: ki đánh xác di hai c, hai phe và chi tranh nh đã baoự ạtrùm th gi làả A. thông qua “H thuy Truman” và “K ho ch Mácsan”. B. ra đi đng ng tr kinh và ch Hi Vácsava. ươ ướ C. ra đi “k ho ch Mác san” và ch Hi Đi Tây ng (NATO). ướ ươ D. ra đi NATO và ch Hi Vácsava. ướCâu 04: dung chính yêu sách đi Nguy Ái Qu ngh Vecxaiộ ị(6/1919) là đòi chính ph Phápủ A. ph ti hành cách kinh xã i, ng ách cai tr thu đa.ả B. ph th nh các quy do, dân ch và quy bình đng nhân dân An Nam.ả C. th nh quy do báo chí, xu ng, p.ừ ươ D. ph trao tr đc và rút kh Vi Nam. ệCâu 05: Nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế sau hiến tranh thế giới IIlà A. sự đối đầu giữa Liên Xô và Mĩ. B. sự cạnh tranh khốc liệt về thị trường và thuộc địa gi aữ các nước tư bản. C. sự phân chia giàu nghèo giữa các quốc gia. D. sự liên minh kinh tế khu vực và quốc tế. Câu 06: Khu Đông có ba qu gia đc là nh ng “con ng” kinh châu Áự ượ ủlà A. Hàn Qu c, ng Công, Đài Loan B. Trung Qu c, Đài Loan, ng Công C. Nh n, Hàn Qu c, Đài Loan D. Nh n, Hàn Qu c, ng Công ồCâu 07: “mu đc gi phóng ,các dân ch có th trông vào ng thânố ượ ượ ảminh”là bài Nguy Ái Qu rút ra sau ki nào Pháp?ọ ạMã 181ề Trang 5181:DDDBAABCCBABAAABABBABBBACBBABACCCCBBBABA A. Pháp đn Liên Xô, tham Đi qu nông dânờ B. Thay nh ng ng yêu yêu sách đòi quy cho nhân dân An Nam ườ ướ C. Sau khi Đi Tua,tham gia sáng Đng ng Pháp D. đc “s th th nh lu ng dân và thu đa “c Lê Nin ươ ủCâu 08: Sự kiện nào đánh dấu bước chuyển biến của phong trào công nhânViệt Nam từ tự phát sang tự giác? A. Bãi công của công nhân nhà máy dệt Nam Định 1924. B. Công nhân nhà máy sửa chữa xe lửa Trường Thi(1929). C. Bãi công của công nhân Ba Son- Sài Gòn.(8-1925). D. Bãi công của công nhân Sài Gòn- Chợ lớn 1920. Câu 09: Biến đổi quan trọng nhất của các quốc gia Đông Nam sau chiếntranh thế giới thứ là A. gia nhập tổ chức ASEAN. B. tham gia vào đời sống chính trị thếgiới. C. sự thành lập các quốc gia độc lập. D. phát tri kinh tể Câu 10: Nguyên nhân chung góp ph quy đnh nh đn phát tri nh kinhầ ềt các ch (Mĩ, Tây Âu và Nh n) sau th XX làế ướ A. khai thác th tr ng ng các đang phát tri ườ ướ B. áp ng nh ng thành khoa thu tiên ti vào xu C. tài nguyên thiên nhiên phong phú D. vai trò qu lý, đi ti có hi qu nhà ướCâu 11: Sau chiến tranh thế giới thứ 2, quan hệ giữa Mỹ, Liên Xô có sự thay đổinhư thế nào? A. Từ liên minh chống phát xít chuyển sang thế đối đầu và đi đến chiến tranhlạnh. B. Hợp tác với nhau trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế. C. Chuyền từ đối đầu sang đối thoại. D. Mâu thuẫn gay gắt về quyền lợi. Câu 12: Sau chiến tranh thế giới thứ 2, tổ chức liên kết kinh tế, chính trị lớnnhất hành tinh là A. APEC B. EU C. ASEAN. D. Liên Hợp Quốc. Câu 13: Phong trào công nhân Vi Nam có trí nh th nào trong phong trào dân dân ch ởVi Nam nh ng năm 1919 1925ệ A. Quan tr ng. B. Tiên phong. C. Lãnh đo. D. Nòng t. ốCâu 14: Nguyên nhân sâu xa cu cách ng khoa công ngh ngày nay là doủ A. nhu đi ng ch và tinh th con ng ngày càng caoầ ườ B. th nh ng thành cu cách ng công nghi th XVIII­XIXế C. nhu các tham gia trong chi tranh th gi th hai. ướ D. bùng dân ki tổ ngu tài nguyên thiên nhiên. Câu 15: Xu thế toàn cầu hoá từ những năm 80 của thế kỷ XX trên thế giới làhệ quả quan trọng của A. cuộc cách mạng khoa học công nghệ. B. sự phát triển quan hệ thươngmại quốc tế. Mã 181ề Trang 5181:DDDBAABCCBABAAABABBABBBACBBABACCCCBBBABA C. sự ra đời của các công ty xuyên quốc gia. D. quá trình thống nhất thịtrường thế giới. Câu 16: nghĩa quan tr ng nh vi Liên Xô ch thành công bom nguyên làọ A. cân ng ng quân gi Liên Xô và Mĩ. ượ B. phá th đc quy vũ khí nguyên Mĩ. C. nên nh an ninh qu phòng. D. đánh phát tri nhanh chóng khoa kĩ thu Xô Vi t. ướ ếCâu 17: Phong trào “ch ng hoá“, “bài tr ngo hoá“ (1919) do giai nào đây tấ ướ ổch và lãnh đo?ứ A. Tư B. Ti tư C. Công nhân D. Nông dân Câu 18: năm 1973 đn đu th 90 (th XX), kinh nhi Tây Âu lâmừ ướ ảvào tình tr ng suy thoái, phát tri không đnh vì nguyên nhân nào?ạ A. Do tác không hi qu trong khuôn kh các Tây Âuự ướ B. Do tác đng kh ng ho ng năng ng th gi i.ộ ượ C. Do không còn nh đc vi tr kinh Mĩ.ậ ượ D. Do nh tranh kh li Mĩ và Nh n. ảCâu 19: Trong nh th gi phân chia thành hai c, hai phe, nguyên ho đng đcố ượxem là có nghĩa th ti nh Liên Qu làự A. không can thi vào công vi kì nào. ướ B. chung ng hòa bình và nh trí gi (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Qu c). ướ C. gi quy các tranh ch qu ng bi pháp hòa bình. D. bình đng ch quy gi các qu gia và quy quy các dân c. ộCâu 20: nào đây đã làm thay đi sâu "b chính tr th gi i" sau Chi tranhế ướ ếth gi th hai?ế A. th ng phong trào gi phóng dân c. B. Tr hai Ianta đc xác trên th gi i. ượ C. Ch nghĩa xã tr thành th ng th gi i. D. di Chi tranh nh bao trùm th gi i. ớCâu 21: Đâu không ph là tiêu chi Cam và ng” chính quy nả ượ ềBill Clinton trong th niên 90?ậ A. ng kh hi Thúc đy dân ch can thi vào công vi các khác. ướ B. Tr ti ho gián ti dính líu đn các cu chi tranh nhi qu gia, khu trên thự ếgi C. Tăng ng khôi ph và phát tri tính năng đng và nh kinh Mĩ ườ D. đm an ninh Mĩ ng quân nh, sàng chi đu ượ ấCâu 22: Trong giai đoạn 1919-1925, công lao lớn nhất của Nguyễn Ái Quốcđối với cách mạng Việt Nam là A. sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam. B. tìm được con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. C. chuẩn bị về mọi mặt cho sự ra đời của Đảng. D. truyền bá chủ nghĩa Mác- Lê nin về nước. Câu 23: Sau chi tranh th gi th nh t, ng hăng hái và đông đo nh cáchế ượ ủm ng Vi Nam làạ ệMã 181ề Trang 5181:DDDBAABCCBABAAABABBABBBACBBABACCCCBBBABA A. công nhân. B. nông dân. C. tư sản dân tộc. D. tiểu tư sản. Câu 24: Nhân tố hàng đầu chi phối nền chính trị thế giới và các quan hệ quốctế nủa sau thế kỷ XX là A. sự xác lập trật tự thế giới mới: trật tự cực Ian ta. B. sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng khoa học- công nghệ. C. chủ nghĩa xã hội trở thành một hệ thống thế giới. D. phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ Á, Phi, Mỹ la tinh. Câu 25: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạngViệt Nam vì đã chấm dứt A. Vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản Việt Nam. B. Hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. C. Thời kỳ khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo. D. Vai trò lãnh đạo của giai cấp phong kiến. Câu 26: Bước sang thế kỷ XXI, xu thế chung của thế giới ngày nay là A. hoà nhập nhưng không hoà tan. B. hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển. C. cùng tồn tại trong hoà bình,các bên cùng có lợi. D. xu thế hoà hoãn và hoà dịu trong quan hệ quốc tế. Câu 27: đích Pháp khi ti hành cu khai thác thu đa th hai Đông ngụ ươ(ch là Vi Nam) sau chi tranh th gi th nh làủ A. thúc đy phát tri kinh xã Vi Nam B. bù đp nh ng th sau th chi th nh C. th ch thu đa Vi Nam và Đông ng buông ng trong th gian chi nể ươ ếtranh D. ng th Pháp trong th ng ch nghĩa ủCâu 28: tác đng cu khai thác thu đa th hai th dân Pháp, xã Vi tướ ệNam có nh ng mâu thu nào?ữ A. Dân tộc Việt Nam thực dân Pháp; nông dân địa chủ phong kiến. B. Tư sản dân tộc với thực dân Pháp; nông dân địa chủ phong kiến. C. Dân tộc Việt Nam thực dân Pháp; vô sản tư sản. D. Vô sản tư sản; nông dân địa chủ phong kiến. Câu 29: báo nào đây do Nguy Ái Qu sáng và là quan ngôn lu Vi tờ ướ ệNam cách ng thanh niênạ A. Búa li B. Thanh niên C. Ng iườ cùng kh D. Nhân đo ạCâu 30: Chính sách đi ngo Nh trong giai đo 1973­1991 làố A. tăng ng quan kinh chính tr các Đông Nam và ch ASEAN.ườ ướ B. tăng ng quan kinh chính tr các Tây Âu.ườ ướ C. tăng ng quan kinh chính tr Mĩ.ườ D. tăng ng quan kinh chính tr Trung Qu c, Hàn Qu c. ườ ốCâu 31: Việt Nam Quốc dân Đảng ra đời trên cơ sở hạt nhân đầu tiên là tổchức A. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên. B. Quan hải tùng thư. C. Nam đồng thư xã. D. Cường học thư xã. Câu 32: Đc đi nh cách ng khoa c­ công ngh hi đi làặ ạMã 181ề Trang 5181:DDDBAABCCBABAAABABBABBBACBBABACCCCBBBABA A. di ra trên các lĩnh c.ễ B. nhanh chóng và quy mô ng nố C. khoa tr thành ng xu tr ti p.ọ ượ D. khoa li thu t.ọ Câu 33: Toàn bộ nội dung của hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuậnsau đó của cường quốc đã trở thành A. bản tuyên bố thành lập tổ chức quốc tế là Liên Hợp Quốc. B. trật tự thế giới mới do Mĩ đứng đầu. C. khuôn khổ của trật tự thế giới mới, thường được gọi là trật tự hai cực Ianta. D. cơ sở pháp lí để các nước phân chia quyền lợi sau chiến tranh. Câu 34: Tổ chức nào không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa? A. di đàn tác châu Á­ Thái Bình ng(APEC). ươ B. di đàn tác Á­ Âu(ASEM). C. ch đng ng tr kinh (SEV). ươ D. Liên minh châu Âu (EU). Câu 35: Vì sao sau Chiến tranh thế giới II, Mĩ tự cho mình có quyền lãnh đạothế giới? A. Mĩ là nước thắng trận trong Chiến tranh thế giới II. B. Mĩ vươn lên thành nước tư bản giàu mạnh nhất và nắm độc quyền vũ khínguyên tử. C. Mĩ là nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới. D. Mĩ là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Câu 36: Vì sao vào đầu năm 1929, yêu cầu thành lập Đảng cộng sản được đặtra bức thiết? A. Do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên không đủ sức để lãnh đạo phongtrào. B. Do sự phát triển mạnh mẽ của phong trào đấu tranh của công nhân, nôngdân, tiểu tư sản và các tầng lớp yêu nước khác. C. Do yêu cầu của thời đại. D. Do sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản. Câu 37: Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ của thực dân Pháp làm cho A. Việt Nam trở thành thị trường độc chiếm của Pháp. B. nền kinh tế Việt Nam phát triển thêm một bước nhưng bị kìm hãm và lệthuộc kinh tế Pháp. C. nền kinh tế Việt Nam lạc hậu, phụ thuộc Pháp. D. nền kinh tế Việt Nam phát triển độc lập tự chủ theo xu hướng tư bản chủnghĩa. Câu 38: Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sảnViệt Nam là A. đc và do. B. đoàn kết với cách mạng thế giới. C. do và dân chự D. ruộng đất cho dân cày. Câu 39: Nh đc nh danh là ượ “đ qu kinh ”ế là vì A. Nh là có ngu vi tr nh cho các bên ngoài.ậ ướ ướ B. hàng hóa Nh len lõi, xâm nh và nh tranh trên th tr ng th gi i.ậ ườ C. Nh là ng qu kinh đng th hai th gi sau Mĩ.ậ ườ D. đng ti Nh có giá tr trên toàn th gi i. ớCâu 40: Để hội nhập với xu thế toàn cầu hóa, Việt Nam cần phải A. nắm bắt thời cơ vượt qua thách thức. B. tận dụng nguồn vốn và kĩ thuậtbên ngoài. Mã 181ề Trang 5181:DDDBAABCCBABAAABABBABBBACBBABACCCCBBBABA C. ứng dụng các thành tựu khoa học-kĩ thuật. D. đẩy mạnh công nghiệphóa, hiện đại hóa. Mã 181ề Trang 5285:ABABACCDACD ADBBAABBBCBAACCAA ACBDCCDDCADAMã 285ề Trang 6285:ABABACCDACD ADBBAABBBCBAACCAA ACBDCCDDCADATR NG THPT ANHƯỜ MÔN CH SỊ Ử( có trang )ề Th gian làm bài 45 phút (40 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :.....................................................L :...................ọ Mã 285ềHãy ch ph ng án đúng nh trong các ph ng án câu.ọ ươ ươ ỗCâu 01: Nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế sau hiến tranh thế giới IIlà A. sự đối đầu giữa Liên Xô và Mĩ. B. sự phân chia giàu nghèo giữa các quốc gia. C. sự liên minh kinh tế khu vực và quốc tế. D. sự cạnh tranh khốc liệt về thị trường và thuộc địa gi aữ các nước tư bản. Câu 02: Sau chiến tranh thế giới thứ 2, quan hệ giữa Mỹ, Liên Xô có sự thay đổinhư thế nào? A. Hợp tác với nhau trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế. B. Từ liên minh chống phát xít chuyển sang thế đối đầu và đi đến chiến tranhlạnh. C. Mâu thuẫn gay gắt về quyền lợi. D. Chuyền từ đối đầu sang đối thoại. Câu 03: Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ của thực dân Pháp làm cho A. nền kinh tế Việt Nam phát triển thêm một bước nhưng bị kìm hãm và lệthuộc kinh tế Pháp. B. nền kinh tế Việt Nam phát triển độc lập tự chủ theo xu hướng tư bản chủnghĩa. C. nền kinh tế Việt Nam lạc hậu, phụ thuộc Pháp. D. Việt Nam trở thành thị trường độc chiếm của Pháp. Câu 04: nào đây đã làm thay đi sâu "b chính tr th gi i" sau Chi tranhế ướ ếth gi th hai?ế A. Tr hai Ianta đc xác trên th gi i. ượ B. th ng phong trào gi phóng dân c. C. Ch nghĩa xã tr thành th ng th gi i. D. di Chi tranh nh bao trùm th gi i. ớCâu 05: Đâu không ph là tiêu chi Cam và ng” chính quy nả ượ ềBill Clinton trong th niên 90?ậMã 285ề Trang 6285:ABABACCDACD ADBBAABBBCBAACCAA ACBDCCDDCADA A. Tr ti ho gián ti dính líu đn các cu chi tranh nhi qu gia, khu trên thự ếgi B. đm an ninh Mĩ ng quân nh, sàng chi đu ượ C. Tăng ng khôi ph và phát tri tính năng đng và nh kinh Mĩ ườ D. ng kh hi Thúc đy dân ch can thi vào công vi các khác. ướCâu 06: Sau chi tranh th gi th nh t, ng hăng hái và đông đo nh cáchế ượ ủm ng Vi Nam làạ A. công nhân. B. tư sản dân tộc. C. nông dân. D. tiểu tư sản. Câu 07: Phong trào “ch ng hoá“, “bài tr ngo hoá“ (1919) do giai nào đây tấ ướ ổch và lãnh đo?ứ A. Ti tư B. Công nhân C. Tư D. Nông dân Câu 08: Vì sao vào đầu năm 1929, yêu cầu thành lập Đảng cộng sản được đặtra bức thiết? A. Do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên không đủ sức để lãnh đạo phongtrào. B. Do yêu cầu của thời đại. C. Do sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản. D. Do sự phát triển mạnh mẽ của phong trào đấu tranh của công nhân, nôngdân, tiểu tư sản và các tầng lớp yêu nước khác. Câu 09: báo nào đây do Nguy Ái Qu sáng và là quan ngôn lu Vi tờ ướ ệNam cách ng thanh niênạ A. Thanh niên B. Búa li C. Nhân đo D. Ng iườ cùng kh ổCâu 10: ki đánh xác di hai c, hai phe và chi tranh nh đã baoự ạtrùm th gi làả A. ra đi đng ng tr kinh và ch Hi Vácsava. ươ ướ B. thông qua “H thuy Truman” và “K ho ch Mácsan”. C. ra đi NATO và ch Hi Vácsava. ướ D. ra đi “k ho ch Mác san” và ch Hi Đi Tây ng (NATO). ướ ươCâu 11: Đc đi nh cách ng khoa c­ công ngh hi đi làặ A. di ra trên các lĩnh c.ễ B. nhanh chóng và quy mô ng nố C. khoa li thu t.ọ D. khoa tr thành ng xu tr cọ ượ ựti p.ế Câu 12: Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sảnViệt Nam là A. đc và do. B. do và dân chự C. đoàn kết với cách mạng thế giới. D. ruộng đất cho dân cày. Câu 13: Chính sách đi ngo Nh trong giai đo 1973­1991 làố A. tăng ng quan kinh chính tr các Tây Âu.ườ ướ B. tăng ng quan kinh chính tr Trung Qu c, Hàn Qu c. ườ C. tăng ng quan kinh chính tr Mĩ.ườ D. tăng ng quan kinh chính tr các Đông Nam và ch ASEAN.ườ ướ Câu 14: Trong nh th gi phân chia thành hai c, hai phe, nguyên ho đng đcố ượxem là có nghĩa th ti nh Liên Qu làự ốMã 285ề Trang 6285:ABABACCDACD ADBBAABBBCBAACCAA ACBDCCDDCADA A. bình đng ch quy gi các qu gia và quy quy các dân c. B. chung ng hòa bình và nh trí gi (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Qu c). ướ C. không can thi vào công vi kì nào. ướ D. gi quy các tranh ch qu ng bi pháp hòa bình. ệCâu 15: Khu Đông có ba qu gia đc là nh ng “con ng” kinh châu Áự ượ ủlà A. Nh n, Hàn Qu c, Đài Loan B. Hàn Qu c, ng Công, Đài Loan C. Trung Qu c, Đài Loan, ng Công D. Nh n, Hàn Qu c, ng Công ồCâu 16: Bước sang thế kỷ XXI, xu thế chung của thế giới ngày nay là A. hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển. B. cùng tồn tại trong hoà bình,các bên cùng có lợi. C. xu thế hoà hoãn và hoà dịu trong quan hệ quốc tế. D. hoà nhập nhưng không hoà tan. Câu 17: Sự kiện nào đánh dấu bước chuyển biến của phong trào công nhânViệt Nam từ tự phát sang tự giác? A. Bãi công của công nhân Ba Son- Sài Gòn.(8-1925). B. Bãi công của công nhân nhà máy dệt Nam Định 1924. C. Công nhân nhà máy sửa chữa xe lửa Trường Thi(1929). D. Bãi công của công nhân Sài Gòn- Chợ lớn 1920. Câu 18: dung chính yêu sách đi Nguy Ái Qu ngh Vecxaiộ ị(6/1919) là đòi chính ph Phápủ A. ph trao tr đc và rút kh Vi Nam. B. ph th nh các quy do, dân ch và quy bình đng nhân dân An Nam.ả C. ph ti hành cách kinh xã i, ng ách cai tr thu đa.ả D. th nh quy do báo chí, xu ng, p.ừ ươ Câu 19: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạngViệt Nam vì đã chấm dứt A. Vai trò lãnh đạo của giai cấp phong kiến. B. Thời kỳ khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo. C. Hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. D. Vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản Việt Nam. Câu 20: Tổ chức nào không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa? A. Liên minh châu Âu (EU). B. ch đng ng tr kinh (SEV). ươ C. di đàn tác Á­ Âu(ASEM). D. di đàn tác châu Á­ Thái Bìnhễ ợd ng(APEC). ươCâu 21: Vì sao sau Chiến tranh thế giới II, Mĩ tự cho mình có quyền lãnh đạothế giới? A. Mĩ là nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới. B. Mĩ là nước thắng trận trong Chiến tranh thế giới II. C. Mĩ vươn lên thành nước tư bản giàu mạnh nhất và nắm độc quyền vũ khínguyên tử. D. Mĩ là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Câu 22: Nhân tố hàng đầu chi phối nền chính trị thế giới và các quan hệ quốctế nủa sau thế kỷ XX làMã 285ề Trang