Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

De kiem tra ky I sinh 7

276bd0adcadd1ff0454cbebbe224254c
Gửi bởi: Nguyễn Thảo Linh 6 tháng 11 2016 lúc 1:06:33 | Được cập nhật: 31 tháng 1 lúc 0:50:27 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 457 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TRƯỜNG THCS NGỌC MỸ KIỂM TRA HỌC KÌ I, MÔN SINH HỌC 7, TIẾT 37HỌ VÀ TÊN:……………………………………………… LỚP:……………………..Điểm Lời nhận xét của giáo viênPhần Trắc nghiệm(2,75đ):I/ Khoanh tròn vào câu đúng nhất.(1,5đ)Câu 1. §Æc ®iÓm chung cña ruét khoang lµ:A. C¬ thÓ ph©n ®èt, cã thÓ xoang; èng tiªu ho¸ ph©n ho¸; b¾t ®Çu cã hÖ tuÇn hoµn..B. C¬ thÓ h×nh trô thu«n hai ®Çu, cã khoang c¬ thÓ ch chÝnh thøc. C¬ quan tiªu ho¸ dµi ®Õn hËu m«n.C. C¬ thÓ dÑp, ®èi xøng hai bªn vµ ph©n biÖt ®Çu ®u«i, ng bông, ruét ph©n nhiÒu nh¸nh, ch cã ruét sau vµ hËu m«n.D. C¬ thÓ ®èi xøng to¶ trßn, ruét d¹ng tói, cÊu t¹o thµnh c¬ thÓ cã hai líp tÕ bµo.Câu 2. Các phần cơ thể của tôm, nhện, châu chấu lần lượt là:A, 3;3;2 B. 2;2;3 C. 3;2;3 D. 2;3;3Câu 3. Các tập tính: bắt mồi tự vệ, dự trữ thức ăn, chăm sóc thế hệ sau đều có các loài:A. Ve sầu, bọ ngựa, ong, kiến B. Tôm, nhện, châu chấu, ongC. Ong, kiến, nhện, tôm D. Nhện, kiến, bọ ngựa, cánh camII/ (1,25 ®iÓm) H·y lùa chän vµ ghÐp c¸c th«ng tin cét sao cho phï hîp víi c¸c th«ng tin cét A.§éng vËt nguyªn sinh(A §Æc ®iÓm (B)1. Trïng roi2. Trïng biÕn h×nh3. Trïng giµy4. Trïng kiÕt lÞ5. Trïng sèt rÐt a) Di chuyÓn b»ng ch©n gi¶ rÊt ng¾n, kÝ sinh thµnh ruét.b) Di chuyÓn b»ng l«ng b¬i, sinh s¶n theo kiÓu ph©n ®«i vµ tiÕp hîp.c) Di chuyÓn b»ng ch©n gi¶, sinh s¶n theo kiÓu ph©n ®«i.d) Kh«ng cã bé phËn di chuyÓn, sinh s¶n theo kiÓu ph©n ®«i.e) Di chuyÓn b»ng roi, sinh s¶n theo kiÓu ph©n ®«i.g) Di chuyÓn b»ng ch©n gi¶, sèng phæ biÕn biÓnP hần B. Tự luận (7,25đ)Câu 1. (2,5)Nêu đặc điểm chung của ngành chân khớp? Trong số các đặc điểm chung đó thì đặc điểm nào ảnh hưởng đến sự phân bố rộng rãi của chúng? Vì sao?Câu 2.(2,5) Trình bày cấu tạo ngoài của châu chấu? Vì sao châu chấu non phải nhiều lần lột xác mới lớn lên thành con trưởng thành?Câu 3. (2,25đ) Nêu bước mổ giun đất. Khi mổ động vật không xương sống ta cần chúý điều gì?Bài làm………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.