Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra kết thúc môn Quản Trị SQL Server

90301a69ee0f1313c271554b41424da3
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM 8 tháng 8 2020 lúc 23:47:16 | Được cập nhật: 13 giờ trước (14:42:49) Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 846 | Lượt Download: 27 | File size: 0.044315 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC /MÔ-ĐUN

NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

MÔN HỌC/MÔ-ĐUN: QUẢN TRỊ SQL SERVER

Mã đề số: 07

Thời gian kiểm tra: 60 phút

Hình thức kiểm tra: Thực hành trên máy

I. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA

Câu 1: (4 điểm)

1. Tạo cơ sở dữ liệu có tên là <SBD>_<Họ và tên không dấu>

(Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Doãn Anh – số báo danh 01 sẽ tạo cơ sở dữ liệu có tên là 01_NguyenDoanAnh)

2. Trong cơ sở dữ liệu vừa tạo, tạo các bảng sau:

NXB(MaNXB, TenNXB, DiaChi)

SACH(MaSach, TenSach, Gia, MaNXB, NamXB)

TACGIA(MaTG, TenTG, DienThoai)

SACH_TACGIA(MaTG, MaSach)

Chú ý: Sinh viên tự chọn kiểu dữ liệu sao cho phù hợp với dữ liệu được lưu trữ trong các bảng ở mục 4.

3. Tạo khóa chính, khóa ngoại và tạo diagram như sau:

4. Nhập dữ liệu cho các bảng

NXB

MaNXB

TenNXB

DiaChi

N001

Giáo dục

81 - Trần Hưng Đạo - Hà Nội

N002

Khoa học kỹ thuật

70 - Trần Hưng Đạo - Hà Nội

N003

Thống Kê

Hoàng Văn Thụ - Ba Đình - Hà Nội

TACGIA

MaTG

TenTG

DienThoai

T001

Nguyễn Văn Bình

0123123421

T002

Phạm Văn An

0936123456

T003

Đỗ Đức Thái

0913445255

T004

Trần Văn Toản

0943454545

T005

Trần Đức Thịnh

096554335

T006

Nguyễn Thị Vân

0437543323

T007

Nguyễn Thúc Hải

0438543432

SACH

MaSach

TenSach

Gia

MaNXB

NamXB

S0001

Lập trình hướng đối tượng

55000

N001

2015

S0002

Cơ sở dữ liệu

45000

N002

2005

S0003

Toán rời rạc

38000

N002

2012

S0004

Làm quen với ngôn ngữ lập trình C++

75000

N003

2015

S0005

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

42000

N001

2010

S0006

Tin học văn phòng

40000

N003

2014

SACH_TACGIA

MaTG

MaSach

T001

S0001

T002

S0002

T002

S0003

T003

S0004

T005

S0005

T006

S0006

Câu 2: (6 điểm)

- Tạo file có tên là <SBD>_<Họ và tên không dấu>.sql trên màn hình Desktop, rồi viết các câu lệnh truy vấn theo yêu cầu sau:

  1. Hiển thị thông tin về sách

  2. Cho biết những cuốn sách viết bởi tác giả ‘Trần Văn Toàn’

  3. Cho biết tên của những cuốn sách bắt đầu bằng chữ ‘C’

  4. Liệt kê các tên sách có giá dưới 50000

  5. Đếm số lượng sách xuất bản từ năm 2010 đến 2014

  6. Hãy thống kê số lượng sách có trong siêu thị theo năm xuất bản

II. TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ; PHẦN MỀM

TT

Tên thiết bị,

dụng cụ, vật tư; phần mềm

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

1

Máy tính

Bộ

01

2

Phần mềm SQL Server 2008 trở lên

III. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

TT

Tiêu chí đánh giá

Điểm

Điểm

tối đa

Điểm trừ

Điểm

Câu 1

1

Tạo được Database <SBD>_<Họ và tên không dấu>

0.5

2

Tạo được các bảng : NXB, SACH, TACGIA, SACH_TACGIA trong Database <SBD>_<Họ và tên không dấu>

1,5

3

Tạo được khóa chính, khóa ngoại và tạo diagram

1

4

Nhập dữ liệu cho các bảng

1

Câu 2

1

SELECT*

FROM NXB

1

2

SELECT TenSach

FROM SACH,SACH_TACGIA,TACGIA

WHERE SACH_TACGIA.MaTG=TACGIA.MaTG

AND SACH_TACGIA.MaSach=SACH.MaSach

AND TenTG=N'Trần Văn Toàn'

1

3

SELECT TenSach

FROM SACH

WHERE TenSach LIKE N'C%’

1

4

SELECT TenSach,Giá

FROM SACH

WHERE Gia < 50000

1

5

select count(Masach)

from SACH

WHERE NamXB between '2010' and '2014'

1

6

SELECT SACH.MaNXB, COUNT(SACH.MaSach)

FROM NXB,SACH

WHERE NXB.MaNXB=SACH.MaNXB

GROUP BY (SACH.MaNXB)

1

Giáo viên ra đề