Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II ĐỊA LÝ 7

3f4a650ec76104da1df8ac6bfc806cf0
Gửi bởi: ngọc nguyễn 23 tháng 7 2018 lúc 22:23:40 | Được cập nhật: 12 tháng 4 lúc 10:14:30 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 491 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TR NG TRUNG DÂN KHOÁI CHÂU NG YÊNƯỜ ƯH và tênọ ........................................................... Th ... ngày ... tháng ... năm ứL p: Ti 70 KI TRA KỲ II Môn: lý 7ịMa trËnC¸c chñ ®Ò /Néi dung NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dông kÜn¨ng Tængsè®iÓmThiên nhiên châu Âu C5TL (3 đi m)ể đi mểDân xã châuư ộÂu C1TN (0,5®iÓm)C2TN (0,5®iÓm)C6TL(3 đi m)ể 4®iÓmKinh châu Âuế C4TN(0,5®iÓm) C3TN (0,5®iÓm) ®iÓmKinh châu ạD ngươ C7TL (2 đi m)ể đi mểTæng ®iÓm ®iÓm 9®iÓm 10®iÓm§Ò bµiI Tr¾c nghiÖm (2 ®iÓm) kĩ câu i, sau đó tr ng cách khoanh tròn vào ch cái câu tr iọ ờđúng nh câu iấ ỏCâu gia tăng nhiên châu Âu ?ỉ ủA. th C. Nhi có gia tăng nhiên âmấ ướ ựC. Ch 0,1 D. A, B, đúng ềCâu Quá trình đô th hoá nông thôn di ra nhanh do :ị ễA. phát tri xu công nghi vùng nông thôn C. A, đúng ềB. phát tri n, ng đô th D. A, saiự ềCâu đi kinh châu Âu ?ặ ếA. nông nghi tiên ti chuyên môn hoá, hi qu cao ượ ảB. công nghi phát tri m, cân i, hi iề ạC. ch phát tri đa ng, ng kh D. A, B, đúng ềCâu Ngành kinh quan tr ng các khu Âu ?ế ướ ắA. Khai thác ng C. Công nghi khai thác khíừ ầB. Kinh bi D. A, B, đúng ềII lu (8 đi m)ự ểCâu Trình bày đa ng ngôn ng văn hóa và tôn giáo châu Âu ?ự ởCâu So sánh khác nhau gi khí ôn ng và khí ôn a,ự ươ ịgi khí ôn và khí trung i?ữ ảCâu Nêu khác bi kinh Ô-xtrây-li-a và Niu Di-lan các qu ảcòn trong châu ng ?ạ ươĐáp án thang đi mểI Tr nghi (5đi m)ắ ểM câu tr đúng 0,5 đi mỗ ượ ểCâu 8ĐA BII lu (8đi m)ự ểCâu (3đi m)ể đi mỗ ượ ể* khác bi nhi gi khí ôn ng ôn a:ự ươ ị- Khí ôn ng có nhi tháng nóng nh 18ậ ươ 0C, tháng nh nh 8ạ 0C- Khí ôn có nhi tháng nóng nh 20ậ 0C, tháng nh nh 12ạ 0C- Khí ôn ng khí ôn ươ ị* khác bi ng gi khí ôn ng ôn a:ự ượ ươ ị- Khí ôn ng có ng hàng năm kho ng 1000mm.ậ ươ ượ ả- Khí ôn có ng khoáng 400 600mm.ậ ượ ư- Khí ôn ng khí ôn ươ ị? So sánh khác nhau gi khí ôn Trung i?ự ả* khác bi nhi và ng gi khí ôn Trung iự ượ ả- Khí ôn có nhi tháng nóng nh 30ậ 0C, tháng nh nh -12ạ 0C- Khí Trung có nhi tháng nóng nh 25ậ 0C, tháng nh nh 10ạ 0Ckhí ôn Trung có mùa khác nhauậ ưCâu 6(3đi m)ể đi mỗ ượ ể- Đa ng ngôn ng Latinh, Giéc-man, Xla-v và nhóm ngôn ng ph ng.ạ ươ- Đa ng văn hoá Có nhi thành ph dân c, dân có ngôn ng ữn văn hoá riêng, các dân này ng bên nhau, gi gìn văn hoá ủmình, ng th ti thu văn hoá các dân khác trong ng ng qu ốgia nên nét văn hoá dân c.ạ ộ- Đa ng tôn giáo Thiên chúa, Tin lành chính th ng, vùng theo i.ạ ồCâu (2đi m)ể :M 0,5 đi mỗ ượ ểN kinh các châu ng phát tri không ng ướ ươ ồđ u, Ôxtrâylia Niu Dilân là hai có kinh phát tri các ngành ướ ảnông nghi p, công ệnghi p, ch phát tri n. Các qu còn là nh ng ướđang phát tri n, kinh ch vào khai thác tài nguyên thiên nhiên, các lo ạkhoáng và nông xu kh u, vào các ngu n. Ngành công nghi pả ệch bi th ph là ngành phát tri nh t.ế