Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn vật lý lớp 10 mã đề 116

0156b47cdbf9429cd3fdbefbe2574f0f
Gửi bởi: Võ Hoàng 26 tháng 7 2018 lúc 21:16:53 | Được cập nhật: 23 tháng 11 lúc 11:49:30 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 396 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD ĐT THÁI BÌNHỞTR NG THPT LÊ QUÝ ĐÔNƯỜMà 116Ề( này trang )ề KI TRA CH NG KỲ IIỀ ƯỢ ỌNĂM 2017 2018ỌMÔN: LÝ 10Ậ( Th gian làm bài 50 phút, không th gian giao )ờ ềH tên thí sinh:..................................................................... báo danh: .............................ọ ốCâu 1: Mét qu¶ bãng cã thÓ tÝch kh«ng ®æi V= 2lÝt, chøa kh«ng khÝ ¸p suÊt1atm. Dïng mét c¸i b¬m ®Ó b¬m kh«ng khÝ ¸p suÊt 1atm vµo bãng. Mçi lÇnb¬m cượ 50cm kh«ng khÝ. Hái ¸p suÊt cña kh«ng khÝ sau 30 lÇn b¬m lµ baonhiªu. Coi nhiÖt ®é kh«ng ®æi.A. 2.5 atm B. 1,25 atm C. 1,75 atm D. 751 atmCâu 2: Mét vËt cã khèi ngượ 100g, cượ nÐm th¼ng ®øng tõ mÆt ®Êt lªn trªnvíi vËn tèc ban ®Çu v0 10m/s. Chän mèc tÝnh thÕ n¨ng t¹i mÆt ®Êt. T¹i ®iÓmcao nhÊt cña quü ®¹o, thÕ n¨ng cña vËt cã gi¸ trÞ lµ:A. Wt 5000 J; B. Wt J; C. Wt 0,605 J; D. Wt 6,05 J;Câu 3: ng khí nh nhi ng 4280J thì dãn ng áp áp su 2.10ộ ượ ượ ấ5 Pa, th tích tăngểthêm 15lít. năng khí tăng, gi bao nhiêu?ỏ ảA. Tăng 7280J. B. Gi 1280J.ả C. Gi 7280J.ả D. Tăng 1280J.Câu 4: ng chèo thuy ng dòng sông. ch xi nên thuy không ti lên soộ ườ ượ ướ ượv Ng có th hi công nào không, vì sao?ớ ườ ệA. có, vì ng đó tác ng c.ườ ựB. không, thuy trôi theo dòng c.ề ướC. không, vì quãng ng ch chuy thuy ng không.ườ ằD. có, vì thuy chuy ng.ề ộCâu 5: Câu nào sau đây nói nhi ng là ượ không đúng?A. lúc nào cũng có năng, do đó lúc nào cũng có nhi ng.ộ ượB. nhi ng cũng là năng.ơ ượ ộC. Nhi ng là đo tăng năng trong quá trình truy nhi t.ệ ượ ệD. Nhi ng không ph là năng.ệ ượ ộCâu 6: Nh xét nào sau đây không phù pợ khí lí ngớ ưở ?A. Th tích các phân có th qua.ể ỏB. Kh ng các phân có th qua.ố ượ ỏC. Các phân chuy ng càng nhanh khi nhi càng cao.ử ộD. Các phân ch ng tác nhau khi va ch m.ử ươ ạCâu 7: Ñieàu naøo sau ñaây khoâng ñuùng khi noùi veà ñoäng löôïng :A. Ñoäng löôïng cuûa moät vaät laø moät ñaïi löôïng veùc tô.B. Ñoäng löôïng cuûa moät vaät baèng tích khoái löôïng vaø vaän toác cuûa vaät .C. Trong heä kín, ñoäng löôïng cuûa heä ñöôïc baûo toaøn.D. Ñoäng löôïng cuûa moät vaät baèng tích khoái löôïng vaø bình phöông vaän toác.Câu 8: HÖ thøc nµo sau ®©y phï hîp víi ®Þnh luËt S¸c_l¬:A. 2211TPTP B. 2211.PVPV C. 2211VPVP D. 2211TPTPCâu 9: Khi tăng hai thìậ ấA. gia tăng hai.ố B. ng năng tăng hai.ộ ấC. th năng tăng hai.ế D. ng ng tăng hai.ộ ượ ấCâu 10: Moät vaät rôi töï do töø ñoä cao 120m. Laáy g=10m/s 2. Boû qua söùc caûn. Tìmñoä cao maø ôû ñoù ñoäng naêng cuûa vaät lôùn gaáp ñoâi theá naêng:A. 40 B. 30m C. 20m D. 10mCâu 11: Quá trình bi tr ng thái nào sau đây là quá trình ng tích?ế Trang Mã thi 116ềA. Nén khí trong ng xe ng cách ép pittông.ố ằB. Bóp qu bóng bay.ẹ ảC. Nung nóng khí trong xi lanh có pittông dàng ch chuy n.ộ ểD. Đun nóng khí trong bình kín.ộ ậCâu 12: Khi tên chuy ng thì và kh ng nó thay i. Khi kh iộ ượ ốl ng gi a, tăng hai thì ượ ng năngộ tên a:ủ ửA. tăng n.ấ B. gi n.ả C. tăng n.ấ D. không i.ổCâu 13: Trong qu¸ tr×nh truyÒn nhiÖt:A. Lu«n lu«n kÌm theo sù thùc hiÖn c«ng.B. Sè ®o biÕn ®æi néi n¨ng lµ nhiÖt ngượ .C. Cã sù chuyÓn ho¸ tõ d¹ng n¨ng ng ượ nµy sang d¹ng n¨ng ng ượ kh¸c.D. Kh«ng lµm thay ®æi néi n¨ngCâu 14: HÖ thøc nµo sau ®©y phï hîp víi ®Þnh luËt B«il¬ Mari«t :A. 2211VPVP B. 2P V+ C. 2211VPVP D. 2211.PVPVCâu 15: ng ng kh ng đang chuy ng ượ ượ ốv là ng cạ ượ ượxác nh công th cị :A. amp. B. vmp. C. amp. D. vmp. .Câu 16: Ng ta truy cho khí trong xilanh nhi ng 100J. Khí ra th hi công 70J yườ ượ ẩpittông lên. bi thiên năng khí làộ :A. 30J. B. 50J. C. 20J. D. 40J.Câu 17: vơ ng ng là:ủ ượA. N/s. B. Kg.m/s C. Nm/s. D. N.m.Câu 18: Ch phát bi đúng. yên, có th có:ọ ểA. ng năng.ộ B. ng ng.ộ ượ C. th năng.ế D. c.ậ ốCâu 19: Quá trình bi tr ng thái trong đó áp su gi không là quá trình:ế ượ ọA. ng tích.ẳ B. ng nhi t.ẳ C. ng áp.ẳ D. Đo nhi t.ạ ệCâu 20: Khi chuy ng trong tr ng tr ng thì năng xác nh theo côngộ ườ ượ ịth c:ứA. 22)(2121lkmvW B. mgzmvW221 .C. lkmvW.21212 D. mgzmvW21 .Câu 21: Moät vaät coù khoái löôïng 2kg ñang naèm yeân treân moät maëtphaúng naèm ngang khoâng ma saùt. Döôùi taùc duïng cuûa löïc 5N theo phöôngngang vaät chuyeån ñoäng vaø ñi ñöôïc 10m. Tính vaän toác cuûa vaät ôû cuoáichuyeån dôøi aáy .A. 7,07 m/s B. 15 m/s C. 50 m/s D. 25 m/sCâu 22: 127 0C thÓ tÝch cña mét ngượ khÝ lµ 10 lÝt ThÓ tÝch cña ng ượ khÝ ®ã ënhiÖt ®é 327 0C khi ¸p suÊt kh«ng ®æi lµ:A. 50 lÝt B. lÝt C. 30 lÝt D. 15 lÝtCâu 23: Ném kh ng ượ cao theo ng th ng ng xu ng i. Khi ch t,ướ ướ ấv lên cao ộhh23 qua mát năng ng khi ch t.V ném ban ph cóỏ ượ ảgiá tr :ịA. 02ghv= B. 0v gh= C. 032v gh= D. 03ghv= .Câu 24: gàu kh ng 10kg kéo cho chuy ng lên cao 5m trong kho ngộ ướ ượ ượ ảth gian phút 40 giây (L 10m/sờ 2). Công su trung bình kéo là:ấ ựA. 50W. B. 0,5 W. C. 500 W. D. 5W.Câu 25: ng năng kh ng m, chuy ng làộ ượ Trang Mã thi 116ềA. 2mvWd B. 221mvWd C. mvWd21 D. 22mvWd .Câu 26: Công th ng quát tính công là:ứ ựA. mgh. B. F.s. C. ½.mv 2. D. F.s.cos .Câu 27: Ch đáp án đúng. năng làọ ậA. nhi ng nh trong quá trình truy nhi t.ệ ượ ượ ệB. ng ng năng và th năng các phân nên t.ổ ậC. ng ng năng và th năng t.ổ ậD. ng nhi ng và năng mà nh trong quá trình truy nhi và th hi công.ổ ượ ượ ệCâu 28: Moät vaät coù khoái löôïng chuyeån ñoäng vôùi vaän toác 3m/s ñeán va chaïmvôùi moät vaät coù khoái löôïng 2m ñang ñöùng yeân. Sau va chaïm, vaät dính vaøonhau vaø cuøng chuyeån ñoäng vôùi vaän toác bao nhieâu? Coi va chaïm giöõa vaätlaø va chaïm meàm.A. 4m/s B. 2m/s C. 1m/s D. 3m/sCâu 29: Trong (p,T) ng ng nhi làệ ườ ệA. ng cong hypebol.ườ B. ng th ng kéo dài đi qua đườ ộC. ng th ng song song tr p.ườ D. ng th ng song song tr T.ườ ụCâu 30: uá trình bi tr ng thái nào sau đây không ph là quá trình ng nhi t?ế ệA. nhanh pittông nén khí trong xi lanh.Ấ B. Ph ng qu bóng, qu bóng căng thêm.ơ ảC. Làm nh khí trong bình kín.ạ D. các quá trình trên.ấ ảCâu 31: Ch đáp án đúng. Công có th bi th ng tích aọ ủA. năng ng và kho ng th gian.ượ ờB. c, quãng ng đi và kho ng th gian.ự ườ ượ ờC. và c.ự ốD. và quãng ng đi c.ự ườ ượCâu 32: Trong to (p,T) ng bi di nào sau đây là ng ng tích?ệ ườ ườ ẳA. ng th ng tr đi pườ ể0. B. ng th ng kéo dài thì không đi qua cườ ốto .ạ ộC. ng hypebol.ườ D. ng th ng kéo dài thì đi qua to ườ ạđ .ộCâu 33: kh ng m, cao ượ so trong tr ng tr ng Trái thì thớ ườ ếnăng tr ng tr ng xác nh theo công th c:ọ ườ ượ ứA. mgzWt B. 2tW mg= C. mgzWt21 D. mgWt .Câu 34: Lò xo có ng 200N/m, nh, kia nh Khi lò xo giãnộ ị2cm thì th năng đàn ng:ế ằA. 200J. B. 100 C. 0,04 J. D. 400 J.Câu 35: Quá trình bi tr ng thái trong đó nhi gi không là quá trìnhế ượ ọA. Đo nhi t.ạ B. ng áp.ẳ C. ng nhi t.ẳ D. ng tích.ẳCâu 36: ng kéo hòm tr trên sàn nhà ng dây có ph ng ph ngộ ườ ượ ươ ươngang góc 60ộ 0. tác ng lên dây ng 150N. Công đó th hi khi hòm tr tự ượ ượđi 10 mét là:ượA. 1275 J. B. 6000 J. C. 1500 J. D. 750 J.Câu 37: Câu nào sau đây nói ng tác phân là ươ không đúng ?A. hút phân không th phân .ự ửB. phân ch đáng khi các phân nhau.ự ầC. hút phân có th phân .ự ửD. hút phân có th ng phân .ự ửCâu 38: tr ng ng 1,0N có ng năng 1,0J (L 10m/sộ ượ 2). Khi đó ng:ậ ằA. 4,47 m/s. B. 1.4 m/s. C. 0,45m/s. D. 1,0 m/s.Câu 39: cái ch 100cmộ không khí nhi 27ở 0C và áp su 10ấ 5Pa. Khi không khí nénịxu ng còn 20cmố và nhi tăng lên 327ệ 0C thì áp su không khí trong là:ấ ơA. Pap5210.10 B. Pap5210.9 C. Pap5210.8 D. Pap5210.7 Trang Mã thi 116ềCâu 40: Ph ng trình tr ng thái khí lí ng:ươ ưởA. pV~T. B. VpTh ng .ằ C. TpV ng .ằ D. TP ng sằ ố----------- ----------Ế Trang Mã thi 116ề