Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng việt 7

a8b026740e1ac37a53d1a86c87f16432
Gửi bởi: Võ Hoàng 4 tháng 3 2018 lúc 17:36 | Được cập nhật: 9 tháng 5 lúc 22:27 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 328 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TR NG T. H. C. PH VĂNƯỜ KI TRA NH KÌ ỊH và tên giáo viênọ Huỳnh Th Thanh Tâm Năm 2017 2018ị ọMôn Ti ng Vi tế pớ Th gianờ 45’A/ tiêu tụ Giúp HS: Kh sâu nh ng ki th câu rút n, câu bi và tr ng ng đã ọtrong th gian qua. Rèn luy kĩ năng nh bi t, thông hi u, ng hai ki câu trên và thành ph tr ng ạng .ữB/ Thi ma tr :ế ậCh đủ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ngổTh CaoCh đủ ề1 Câurút ọ(1t) Vi ượđo văn có ửd ng câu rút ụg n, ch ra ỉnh ng câu rút ữg đó.ọ câu3đ30%S câu,ốs đi mố ểT lỉ Câu 5: 3đ30%Ch đủ ề2 Câuđ bi tặ ệ(1t) Nh bi ếcác câu ặbi t.ệ Ch ra ỉđ tác ượd ng các ủcâu bi t.ặ câu2đ20%S câu,ốs đi mố ểT lỉ Câu 2a: 1đ10% Câu 2b: 1đ10%Ch đủ ề3 Thêmtr ngạng choữcâu(2t) Nh bi ếcác tr ng ườh tách ợtr ng ng ữthành câu riêng. Chuy ểđ ng ượ ữsang nh ng ữv trí khác ịtrong câu. câu có sặ ửd ng tr ng ạng ch ra và ỉcho bi lo ạtr ng ng câu5đ50%S câu,ốs đi mố ểT lỉ Câu 1: 2đ20% Câu 3: 2đ20% Câu 4: 1đ10%T ngổ(10t) câu(3đ)30% câu(3đ)30% câu(1đ)10% câu(3đ)30% câu10đ100%Đ 1ề 1/ Khi nào ng ta tách tr ng ng thành câu riêng?ườ (2đ) 2/ đo trích sau:ọ Xuân! Xuân th i. Trong n, cây đi cái áo khoác mà đã mang su mùa ườ ốđông nh thay vào đó là qu áo mang màu xanh, màu êm u. Hoa khoe c, ắl ng y. Xuân nh nhàng gói vào trong ng, ch ch nh ng vã ban ộchi u, không ng manh. Xuân ôm ng ng trong ng bông cúc vàng, nhu ắnh ng phùn nh còn ng ng. phùn vô tình đã làm mùa xuân rét ng t, ươ ọm cái rét ng tr ng. Ôi Mùa xuân th là p.ộ ượ ẹa. Nh ng câu nào là câu bi t?ữ (1đ)b. Chúng ng nh đích gì?ượ (1đ) 3/ Chuy tr ng ng trong nh ng câu sau đây sang nh ng trí khác:ể ịa. mùa đông, lá bàng nh màu ng hun..ề (1đ)b. Nh ng cây lan trong ch u, vì rét, i.ữ (1đ) 4/ a. câu có tr ng ng ;ặ (0,5đ)b. Ch ra tr ng ng đó;ỉ (0,25đ) c. Cho bi tr ng ng đó thu lo tr ng ng nào.ế ữ(0,25đ) 5/ a. Vi đo văn ng ch ngày có ng câu rút n.ế ọ(2,25đ) b. Ch ra các câu rút đó.ỉ (0,75đ)Đáp án :Câu/ Yêu uầ Đi mể1 Trong tr ng p, nh nh ý, chuy ho ườ ặth hi nh ng tình hu ng xúc nh nh, ng ta có thể ườ ểtách tr ng ng bi là tr ng ng ng cu câu thành ốnh ng câu riêng.ữ 2,0 đi mể2a. Nh ng câu bi t:ữ ệ- Xuân!- Ôi! 2,0 đi mể(0,5đ)(0,5đ)b. Tác ng: ụ- Thông báo t, hi ng ượ( Xuân! )- xúc (ộ Ôi! ). (0,5đ) (0,5đ)3a. Lá bàng, mùa đông, nh màu ng hun.ề 2,0 đi mể (0,5đ)b. Lá bàng nh màu ng hun mùa đông.ỏ (0,5đ)c. Vì rét, nh ng cây lan trong ch i.ữ (0,5đ)d. Nh ng cây lan trong ch vì rét.ữ (0,5đ)45 a. Câu có tr ng ng 1,0 đi mể(0đ25)b. Ch ra đúng tr ng ng đó.ỉ (0đ25)c. Phân lo đúngạ (0đ25)a. Đúng hình th đo văn (0đ5), dung ngày (0đ5), ếcó câu rút (0đ75), di (0đ5).ọ 3đ(2,25đ)b. Ch ra câu rút đó (0đ75).ỉ ọ(0,75đ) Duy HPCM:ệ Ph Văn, ngày 15 tháng 02 năm 2018ổ Giáo viên Huỳnh Th Thanh TâmịTR NG T.H.C.S PH VĂNƯỜ Bài ki tra sể …H và tên HSọ ……………….. Môn Ti ng Vi tế ệL pớ ……. Th gianờ 45’Đi mể phê th côờ :Đ 1ề 1/ Khi nào ng ta tách tr ng ng thành câu riêng?ườ (2đ) 2/ đo trích sau:ọ Xuân! Xuân th i. Trong n, cây đi cái áo khoác mà đã mang su mùa ườ ốđông nh thay vào đó là qu áo mang màu xanh, màu êm u. Hoa khoe c, ắl ng y. Xuân nh nhàng gói vào trong ng, ch ch nh ng vã ban ộchi u, không ng manh. Xuân ôm ng ng trong ng bông cúc vàng, nhu ắnh ng phùn nh còn ng ng. phùn vô tình đã làm mùa xuân rét ng t, ươ ọm cái rét ng tr ng. Ôi Mùa xuân th là p.ộ ượ ẹa. Nh ng câu nào là câu bi t?ữ (1đ)b. Chúng ng nh đích gì?ượ (1đ) 3/ Chuy tr ng ng trong nh ng câu sau đây sang nh ng trí khác:ể ịa. mùa đông, lá bàng nh màu ng hun..ề (1đ)b. Nh ng cây lan trong ch u, vì rét, i.ữ (1đ) 4/ a. câu có tr ng ng ;ặ (0,5đ)b. Ch ra tr ng ng đó;ỉ (0,25đ) c. Cho bi tr ng ng đó thu lo tr ng ng nào.ế ữ(0,25đ) 5/ a. Vi đo văn ng ch ngày có ng câu bi t.ế ệ(2,25đ) b. Ch ra các câu bi đó.ỉ (0,75đ)Bài làm ………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................TR NG T. H. C. PH VĂNƯỜ KI TRA NH KÌ ỊH và tên giáo viênọ Huỳnh Th Thanh Tâm Năm 2017 2018ị ọMôn Ti ng Vi tế pớ Th gianờ 45’A/ tiêu tụ Giúp HS: Kh sâu nh ng ki th câu rút n, câu bi và tr ng ng đã ọtrong th gian qua. Rèn luy kĩ năng nh bi t, thông hi u, ng hai ki câu trên và thành ph tr ng ạng .ữB/ Thi ma tr :ế ậCh đủ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ngổTh CaoCh đủ ề1 Câurút ọ(1t) Nh bi ếcác câu rút n. Ch ra cỉ ượtác ng ủcác câu rút n.ọ câu 2đ20%S câu,ốs đi mố ểT lỉ Câu 2a: 1đ10% Câu 2b: 1đ10%Ch đủ ề2 Câuđ bi tặ ệ(1t) Vi ượđo văn có ửd ng câu ặbi t, ch ra ỉnh ng câu ặbi đó.ệ câu3đ30%S câu,ốs đi mố ểT lỉ Câu 5: 3đ30%Ch đủ ề3 Thêmtr ngạng choữcâu Nh bi ếý nghĩa ủtr ng ng ữtrong câu. Chuy ểđ ng ượ ữsang nh ng ữv trí khác ịtrong câu. câu có sặ ửd ng tr ng ạng ch ra và ỉcho bi lo ạtr ng ng câu(2t) 5đ50%S câu,ốs đi mố ểT lỉ Câu 1: 2đ20% Câu 3: 2đ20% Câu 4: 1đ10%T ngổ(10t) câu(3đ)30% câu(3đ)30% câu(1đ)10% câu(3đ)30% câu10đ100%Đ 2ề 1/ nghĩa, tr ng ng thêm vào trong câu làm gì?ề ượ (2đ) 2/ đo trích sau:ọ ạCu nhái tr đã vãn.M ng xách gi ra Anh Duy xách gi ườ ềtr c. ch Duy n.ướ ệa. Câu nào là câu rút n?ọ (1đ)b. Chúng ng nh đích gì?ượ (1đ) 3/ Chuy tr ng ng trong nh ng câu sau đây sang nh ng trí khác:ể ịa. Khi hoàng hôn, ng đàn cò tr ng bay .ổ (1đ)b. ng i, vào sáng m, th ng th c.ọ ườ ườ (1đ) 4/ a. câu có tr ng ng ;ặ (0,5đ) b. Ch ra tr ng ng đó;ỉ (0,25đ)c. Cho bi tr ng ng đó thu lo tr ng ng nào.ế ữ(0,25đ) 5/ a. Vi đo văn ng ch mùa xuân có ng câu bi t.ế (2,25đ) b. Ch ra các câu bi đó.ỉ (0,75đ)Đáp án Câu/ Yêu uầ Đi mể1 nghĩa, tr ng ng thêm vào câu xác nh th ượ ờgian, ch n, nguyên nhân, đích, ph ng ti n, cách th cơ ươ ứ… di ra vi nói trong câu.ễ ượ 2,0 đi mể2a. Câu rút n: ch Duy n.ồ 2,0 đi mể (1đ)b. Tác ng: Làm cho câu n, tránh nh ng ng ữđã xu hi trong câu ng tr c.ấ ướ (1đ)3a. ng đàn cò tr ng, khi hoàng hôn, bay .ừ 2,0 đi mể (0,5đ)b. ng đàn cò tr ng bay khi hoàng hôn.ừ (0,5đ)c. Vào sáng m, ng th ng th c.ớ ườ ườ (0,5đ)d. ng th ng th vào sáng mọ ườ ườ (0,5đ)45 a. Câu có tr ng ng di t.ạ 1,0 đi mể(0đ5)b. Ch ra đúng tr ng ng đó.ỉ (0đ25)c. Phân lo đúngạ (0đ25)a. Đúng hình th đo văn (0đ5), dung mùa xuân (0đ5), ềcó câu bi (0đ75), di (0đ5).ặ 3đ(2,25đ)b. Ch ra câu bi đó (0đ75).ỉ ệ(0,75đ) Duy HPCM:ệ Ph Văn, ngày 15 tháng 02 năm 2018ổ Giáo viên Huỳnh Th Thanh TâmịTR NG T.H.C.S PH VĂNƯỜ Bài ki tra sể …H và tên HSọ ……………….. Môn Ti ng Vi tế ệL pớ ……. Th gianờ 45’Đi mể phê th côờ :Đ 2ề :1/ nghĩa, tr ng ng thêm vào trong câu làm gì?ề ượ (2đ) 2/ đo trích sau:ọ ạCu nhái tr đã vãn.M ng xách gi ra Anh Duy xách gi ườ ềtr c. ch Duy n.ướ ệa. Câu nào là câu rút n?ọ (1đ)b. Chúng ng nh đích gì?ượ (1đ) 3/ Chuy tr ng ng trong nh ng câu sau đây sang nh ng trí khác:ể ịa. Khi hoàng hôn, ng đàn cò tr ng bay .ổ (1đ)b. ng i, vào sáng m, th ng th c.ọ ườ ườ (1đ) 4/ a. câu có tr ng ng ;ặ (0,5đ) b. Ch ra tr ng ng đó;ỉ (0,25đ) c.Cho bi tr ng ng đó thu lo tr ng ng nào.ế (0,25đ) 5/ a. Vi đo văn ng ch mùa xuân có ng câu bi t.ế ệ(2,25đ) b. Ch ra các câu bi đó.ỉ (0,75đ)Bài làm ………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………......................