Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra học kỳ 2 Môn lịch sử lớp 12 LẦN 4 mã đề 001

df9fdd3009c96d905f4132cab0da9699
Gửi bởi: Võ Hoàng 23 tháng 4 2018 lúc 22:19:27 | Được cập nhật: 27 tháng 11 lúc 15:47:15 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 406 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

VÀ TÊN………………………………………L P…………….Ọ ỚKI TRA 1T, MÔN CH 12. 001. (đ có 02trang)Ể ềGhi đáp án các câu vào các ng ng đây:ủ ươ ướCâu 1. Chi th ng nào cho phong trào "Tìm Mĩ mà đánh, tìm Ng mà di t" trên kh mi Nam là:ế ềA. Bình Giã (Bà a). B. ng (Qu ng Ngãi). ườ C. Trà ng (Qu ng Ngãi).ồ D. Núi Thành (Qu ng Nam).ả Câu 2. Cu ph công chi mùa khô (1965-1966) Mĩ th hiên bao nhiêu cu hành quân nh ?ộ ượ ỏA. 980 cu hành quân.ộ B. 540 cu hành quân.ộ C. 895cu hành quân.ộ D. 450 cu hành quân.ộ Câu 3. Nh ng chi th ng quân trong đông xuân 1964-1965, làm phá hoàn toàn chi "chi tranh bi t" ượ ệc MĩủA. c, Bình Giã, ng.Ấ ườ B. Bình Giã, An Lão, ng.ạ ườC. An Lão, Ba Gia, ng Xoài.ồ D. An Lão, c, ng Xoài.Ấ Câu 4. đi tình hình ta sau Hi nh Gi nev 1954 Đông ng làặ ướ ươA. Hoàn thành th ng nh nhà c.ố ướ ướB. chia làm hai mi hai ch chính tr -xã khác nhau.ấ ướ ộC. chia làm Đàng Trong và Đàng Ngoài.ấ ướ ắD. đi lên xây ng ch nghĩa xã i.ả ướ Câu 5. Trong nh ng năm 1954-1956, cách ng mi th hi nhi gì?ữ ụA. xây ng kinh th tr ng theo nh ng xã ch nghĩa.ự ườ ướ ủB. hoàn thành cách ru ng t.ả ấC. quan xu t, phát tri kinh -xã i.ả ướ ộD. khôi ph kinh hàn th ng chi tranh.ụ ươ Câu 6. Âm nào sau đây không trong âm chi tranh phá ho mi th nh Mĩ?ằ ủA. Uy hi p, lung lay tinh th tranh nhân dân hai mi n.ế ềB. Phá ti kinh qu phòng, công cu xây ng ch nghĩa xã mi c.ỡ ắC. Ngăn ch chi vi bên ngoài vào mi và mi vào mi Nam.ặ ềD. nguy cho chi "chi tranh " mi Nam.ứ ượ Câu 7. Th ng quân nào quân dân mi Nam (1954-1975) đã ra ngo cu kháng chi ch ng Mĩ?ắ ướ ốA. Cu ng ti công và Xuân Thân 1968. B. Chi th ng c.ế ắC. Cu Ti công chi năm 1972. ượ D. Tr "Đi Biên Ph trên không".ậ Câu 8. bi toàn qu th III ng (9-1960) đã ch rõ cách ng xã ch nghĩa Mi có vai ắtròA. quy nh nh phát tri cách ng c.ế ướB. quy nh tr ti cách ng mi Nam.ế ềC. quy nh tr ti cách ng mi Nam và Đông ng.ế ươD. quy nh nh cách ng mi Nam.ế Câu 9. Nguyên nhân quy nh bùng phong trào "Đ ng kh i" làế ởA. Ngô Đình Di tuyên "Biên gi Hoa Kì kéo dài vĩ tuy 17".ệ ếB. ngh 15 ng ng cách ng mi Nam.ộ ườ ềC. Cách ng mi Nam muôn vàn khó khăn 1957-1959.ạ ặD. Chính sách "t ng", "di ng" Mĩ-Di m.ố Câu 10. ngh th 15 Ban Ch hành Trung ng ng (1-1959) ch rõ ph ng ng cách ng mi ươ ươ ướ ềNam đánh ách th ng tr Mĩ- Di là ệA. tranh chính tr là ch u, tranh vũ trang .ấ ấB. ti công ch ba vùng chi (r ng núi, nông thôn và đô th ).ế ượ ịC. ti hành ng ti công và gi phóng mi Nam .ế ềD. kiên trì con ng tranh chính tr hòa bình.ườ Câu 11. Th ng quan tr ng trong công cu cách ru ng mi (1954-1956) làắ ắA. đánh hoàn toàn giai và ti n.ổ ảB. xóa ách áp c, bóc qu và phong ki n.ỏ ếC. công nhân và nông dân lên làm ch nông thôn.ư ởD. giai ch phong ki n, nông dân lên làm ch nông thôn.ậ Câu 12. ng Mĩ chi "chi tranh bi t" mi Nam Vi Nam làề ượ ệA. ng quân Sài Gòn. ượ B. th ng "c n" Mĩ.ệ ấC. ng các chi thu "tr thăng n", "thi xa n". D. " chi c" và quân Sài Gòn.Ấ ượ Câu 13. nghĩa quan tr ng nh phong trào "Đ ng kh i" (1959-1960) là:ọ ởA. giáng đòn ng vào chính sách th dân Mĩ.ộ ủB. lung lay chính quy tay sai Ngô Đình Di m.ề ệC. bu Mĩ ph tuyên "phi Mĩ hóa" chi tranh xâm c.ộ ượD. cách ng mi Nam chuy th gi gìn ng sang th ti công.ạ ượ 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Câu 14. Nhi nào mà Pháp ch th hi khi rút kh mi Nam vào gi tháng 5-1956?ệ ữA. Ngô Đình Di lên làm th ng. ướ B. Tăng ng vi tr cho Di m.ườ ệC. t, chuy quân, chuy giao khu D. Cu hi th ng ng tuy th ng nh hai mi Nam-B c.ộ ươ Câu 15. Qua cách ru ng t, mi đã th hi kh hi nào?ợ ệA. "Đ dân c" và "ru ng dân cày". B. "Tăng gia xu nhanh, tăng gia xu a".ả ữC. "Ng cày có ru ng". ườ D. "T t, vàng"ấ Câu 16. ki nào đánh th đô Hà gi phóng?ự ượ ảA. Quân ta ti vào ti qu th đô (10/10/1955).ế ủB. Kh nghĩa giành chính quy Hà th ng (19/8/1945).ở ợC. ng, Chính Ph và Chí Minh ra nhân dân th đô (1/1/1955).ả ủD. Chí Minh Tuyên ngôn (2/9/1945).ồ Câu 17. qu nh phong trào "Đ ng kh i" (1959-1960) làế ởA. Thành ban nhân dân qu nậ ảB. Qu chúng gi tán chính quy ch, ch thu ru ng ch .ầ ủC. làm ch nhi thôn, xã Nam Trung Trung và Tây Nguyên.ủ ộD. tr dân gi phóng mi Nam Vi Nam ra (20-12-1960).ặ Câu 18. Âm chi "chi tranh bi t" là gì?ư ượ ệA. th binh và giành th ch ng trên chi tr ng.ạ ườB. gi ng máu ng Mĩ trên chi tr ng mi Nam.ả ươ ườ ườ ềC. "Dùng ng Vi đánh ng Vi t"ườ ườ .D. "Dùng ng Đông ng đánh ng Đông ng".ườ ươ ườ ươ Câu 19. các ki sau theo trình th gianắ :1. Chi th ng ng.ế ườ2. Chi th ng c.ế ắ3. Mĩ tuyên ng ng ném bom phá mi c.ố ắ4. "S ki nh ".ự ộA. 3-1-4-2. B. 2-4-1-3. C. 1-2-3-4. D. 1-3-2-4. Câu 20. quan cách ng hai mi Nam Vi Nam 1954 1975 làố A. tác nhau.ợ B. bó, thi và tác ng nhau.ắ C. tác, giúp nhau.ợ D. tr nhau.ỗ Câu 21. Chi th ng quân nào ta đã làm phá "chi tranh bi t" Mĩ?ế ủA. An Lão. B. Bình Giã. C. c.Ấ D. ng Xoài.ồ Câu 22. ph ánh không đúng âm và th đo Mĩ trong chi "chi tranh " mi Nam làư ượ ềA. dân " chi c" và coi đây là "x ng ng" chi c.ồ ượ ươ ượB. bu ta ph phân tán nh ho rút biên gi i, làm cho chi tranh tàn n.ộ ầC. ti hành cu hành quân "tìm di t", "bình nh" vào "đ thánh Vi ng".ế ộD. th binh và ng chi quân "tìm di t".ạ ượ Câu 23. nào ng xác nh là "Đ xây ng ch nghĩa xã mi và tranh hòa bình ượ ấth ng nh nhà"ố ướA. IVạ B. IIIạ C. IIạ D. Iạ Câu 24. "M không đi, li không i" là quy tâm ng bào mi Nam trong phong tràoộ ềA. "Đ ng kh i" (1959-1960). B. ch ng và phá " chi c" (1961-1965).ố ượC. đòi Mĩ- Di ch hành nghiêm ch nh Hi nh Gi nev D. đòi Mĩ thi hành Hi nh Pari năm 1973ệ Câu 25. tr dân th ng nh tiên mi Nam Vi Nam (1954-1975) làặ ệA. tr Dân gi phóng mi Nam Vi Nam. B. Liên minh các ng dân c, dân ch và hòa bình.ự ượ ủC. tr Vi Minh. D. tr Dân ch Đông ng.ặ ươ Câu 26. th hi chi "chi tranh bi t", Mĩ đã ng ng quân nào là ch u?ể ượ ượ ếA. quân Sài Gòn.ộ B. Mĩ. C. quân ng minh Mĩồ D. quân Mĩ.ộ Câu 27. Nhi chi cách ng Vi Nam sau Hi nh Gi nev 1954 Đông ng là gì?ệ ượ ươA. Th ng nh c, đi lên ch nghĩa xã i.ố ướ ướ ộB. Hoàn thành cách ru ng mi và tranh ch ng ch Mĩ-Di mi Nam.ả ềC. Cách ng xã ch nghĩa mi và ti cách ng dân dân ch nhân dân mi Nam.ạ ềD. Hoàn thành cu cách ng dân dân ch nhân dân trong c.ộ ướ Câu 28. Phong trào "Đ ng kh i" ra ba xã đi huy Cày làồ ỏA. nh Th y, Ph Hi p, Bình Khánh. ướ B. Ph Hi p, Bình Khánh, Th nh Phú.ướ ạC. nh Th y, Bình Khánh, Ba Tri.ị D. Gi ng Trôm, Ba Tri, Châu Thành.ồ Câu 29. Đâu là " ng ng" chi "Chi tranh bi t" (1961-1965) Mĩ th hi mi Nam Vi Nam?ươ ượ ệA. ng Mĩ.ự ượ B. chi c.Ấ ượC. Chính quy n, quân Sài Gòn.ề D. Ph ng ti chi tranh Mĩ.ươ Câu 30. ph nh không đúng đi gi ng nhau gi "chi tranh " và "chi tranh bi t"?ề ệA. có ho ng phá ho mi c. B. có quân Mĩ là ng ch uề ượ .C. ph ho ng quân chính tr D. Là hình th chi tranh xâm th dân Mĩ.ứ ượ ủ----------------------------------H t---------------------------------ế(Thí sinh không ng tài li u. Giám th không gi thích gì thêm !)ượ