Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tin học lớp 11 mã đề 485

ef66259dfab1d4301dae207f224f58a9
Gửi bởi: Võ Hoàng 24 tháng 10 2018 lúc 23:21 | Được cập nhật: hôm kia lúc 1:25 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 357 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD&ĐT NH ĐI BIÊNỞ ỆTRƯỜ NG THPT CHÙA THI KỲ NĂM 2016 -Ề Ọ2017 MÔN: TIN 11Ọ Th gian làm bài: 45 phút; tên thí sinh:......................................................................ọ p:...........................................................................ớ Mã thi 01ềPH IẦ KHOANH TRÒN VÀO ĐÁP ÁN ĐÚNG CHO CÁC CÂU ĐÂY.ƯỚCâu 1. Hãy cho bi bi di ng trong nh ng bi di đây.ế ướ ‘LOP11’ b. 245ac c. 5.df8 d. ‘457Câu Cho đo ch ng trình:ạ ươVar integer;Begin i:= 32; writeln(‘gia tri cua bien la:’, i);end.Hãy cho bi ch ng trình có là :ế ươ ỗa. Thi ph “,” b. Sai quy cách trình bày nguyênế ốc. Không có nào d. Thi đóng ngo “)”ỗ ặCâu 3. Cho và là các bi đã khai báo ki th c, câu nh nào sau đây là đúng?ế ệa. Readln (x, 5); b. Readln (x, y);c. Readln( ‘x =’, x); d. Read (5, y);Câu 4. Xét ch ng trình pascal sau:ươProgram bt;Var x, Real;BeginWrite( =’); readln(x);y:= sqr(x) sqr(x) sqr(x) sqr(x) 4*x +8;writeln(‘ =’);End .Ch ng trình trên tính giá tr bi th nào trong các bi th sauươ :a. 2x 3x 4x 8;b. (x 2) (x 3) (x 4) 8;c. 2x 3x 4x 8;Câu 5. câu nh If đi ki nề then câu nh1ệ else câu nh 2ệ >; Hãy ghépm cho thích p: ợA B1. câu nh 1ệ th hi khiượ ệ2. câu nh 2ệ th hi khiượ a. đi ki nề đúngb. đi ki nề saic. câu nh2ệ quaị ỏCâu 6: Cho đo ch ng trình sau :ạ ươa := 2; := 5;if then writeln(a)else writeln +b);Sau khi th hi đo ch ng trình trên, giá tr nào đây hi trên màn hình ?ự ươ ướ ệa. b. c. d. PH II. LU NẦ ẬCâu 1. Hãy vi các bi th sau ng công th toán ng ng :ế ướ ươ ứBi th trong pascalể Công th toán cứ ọabs(a b)/( x*x*x sqrt(a) 1)Sqrt(x) sqrt (y) <= x*x y*yCâu 2. Hãy vi các công th toán sau ng bi th trong Pascal ng ngế ướ ươ ứCông th toán cứ Bi th trong pascalể ứe sinxsinxcos 3xCâu 3. Hãy tìm ch ng trình sau và hãy ch nh ch ng trình sau cho đúng:ỗ ươ ươVar x,y real; n: integer;Begin := 5; := 4.5; := 6; := 11.5; writeln(x+y); readln(x+y);End. Câu 4. Tìm giá tr nh Max) dãy nguyên a, b, c, nh bàn phím.ị ượ ừ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................S GD&ĐT NH ĐI BIÊNỞ THI KỲ NĂM 2016 -Ề ỌTRƯỜ NG THPT CHÙA 2017 MÔN: TIN 11Ọ Th gian làm bài: 45 phút; tên thí sinh:......................................................................ọ p:...........................................................................ớ Mã thi 02ềPH IẦ KHOANH TRÒN VÀO ĐÁP ÁN ĐÚNG CHO CÁC CÂU ĐÂY.ƯỚCâu 1. Hãy cho bi bi di ng trong nh ng bi di đây.ế ướ LOP11 b. 245ac c. 5.df8 d. 45.7Câu Cho đo ch ng trình sau:ạ ươa := 2; := 5;a := b;b := b;a := b;Sau khi th hi đo ch ng trình trên, giá tr hai bi và là :ự ươ ượa. 7; b. 7; c. 5; d. 2; )Câu 3. Trong tr ng nào sau đây không ph là nh gán trong Pascal?ườ ệa. := 11; b. := 2.5 ;c. := b; d. := (2 1) ;Câu 4. Xét ch ng trình pascal sau:ươProgram bt;Var x, Real;BeginWrite( =’); readln(x);y:= 2*x 3*x 4*x ;writeln(‘ =’);End .Ch ng trình trên tính giá tr bi th nào trong các bi th sauươ :c. 2x 3x 4x 8;d. (x 2) (x 3) (x 4) 8;c. 2x 3x 4x 8;Câu 5. câu nh If đi ki nề then câu nh1ệ else câu nh 2ệ >; Hãy ghépm cho thích p: ợA B3. câu nh 1ệ th hi khiượ ệ4. câu nh 2ệ th hi khiượ d. đi ki nề saie. đi ki nề đúngf. câu nh2ệ quaị ỏCâu 6: Cho đo ch ng trình sau :ạ ươa := 2; := a;t := a+ b;writeln );Sau khi th hi đo ch ng trình trên, giá tr nào đây hi trên màn hình ?ự ươ ướ ệb. b. 13 c. d. PH II. LU NẦ ẬCâu 1. Hãy vi các bi th sau ng công th toán ng ng :ướ ươ ứBi th trong pascalể Công th toán cứ ọ(sqr (x) 1) (x 1)Sqrt(x) sqrt (y) <> x*x y*yCâu 2. Hãy vi các công th toán sau ng bi th trong Pascal ng ngế ướ ươ ứCông th toán cứ Bi th trong pascalể ứe cosx sin 3xcosxCâu 3. Hãy tìm ch ng trình sau và hãy ch nh ch ng trình sau cho đúng:ỗ ươ ươVar x,y real; n: integer;Begin := 5; := 4.5; := 6; := 11.5; writeln(x+y); readln(x+y);End. Câu 4. Tìm giá tr nh nh Min) dãy nguyên a, b, c, nh bàn phím.ị ượ ừ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................S GD&ĐT NH ĐI BIÊNỞ ỆTRƯỜ NG THPT CHÙA THI KỲ NĂM 2016 -Ề Ọ2017 MÔN: TIN 11Ọ Th gian làm bài: 45 phút; tên thí sinh:......................................................................ọ p:...........................................................................ớ Mã thi ềPH IẦ KHOANH TRÒN VÀO ĐÁP ÁN ĐÚNG CHO CÁC CÂU ĐÂY.ƯỚCâu Hãy cho bi bi di ng trong nh ng bi di đây.ế ướa. ‘7.5 b. 245ac c. 123’d. 5.df8 e. 45.7 f. beginCâu 2: Hãy ch bi di là khoá trong các bi di đây.ọ ướa. real b. ‘END’ c. Integerd. word e. begin f. sqrtCâu3: Ch bi di là tên trong các bi di đâyọ ướa. 65dfr b. dihoc c. (baitoan)d. hoc tin e. @yahoo f. %123Câu 4: Xét ch ng trình pascal sau:ươProgram bt;Var x, Real;BeginWrite( =’); readln(x);y:= (((x+2)*x+3)*x+4)*x+8;writeln(‘ =’);end .Ch ng trình trên tính giá tr bi th nào trong các bi th sauươ :a. 2x 3x 4x 8;b. 2x 3x 4x 8;a. (x 2) (x 3) (x 4) 8;PH II. LU NẦ ẬCâu 1: Hãy vi các bi th sau ng toán sang ng bi di ngế ương trong pascal.ứa. bx y-+ b. 3|a-bc| c. 2xy+3sin 2x d. 3ad 78x y-Câu2: Hãy chuy các bi th sau ng bi di trong pascal sang bi di nể ễtoán cọa. abs(a b)/( x*x*x sqrt(a) 1); b. (3*a-7*c)/(sqrt(a*c-b*d)) c. sqrt((p x)*(p y) *(p z)); d. 2*x 3*yCâu 3: Nh vào a, bàn phím, tính và ra nghi pt nh ax+b=0ậ ấ(a 0)Câu 4: Em có nh xét gì khai báo sau?. Hãy khai báo cho lý n.ậ ơVar X: real;N: integer;Y: real;M: integer;Chú :( Câu ph lu giành riêng cho sinh 11B1ầ )....................................................H t....................................................ếĐÁP ÁN KI TRA KỲỀ ỌM N: TIN 11ễĐ 1Ề ỐPH I: TR NGHI (1đ) 0.25đẦ ỗCõu Cõu Cõu Cõu Cõu 4Đáp án CPH II: LU N(9đ)Ầ ẬĐ 11B2-B6Ố ỚCõu 1: Chuy to sang pascal. đi 4đ ểa. bx y-+ (a-b) /(x+y) c. 2x+3sin 2x 2*x+3*sin(x)*sin(x)ho c: 2*x+3*sqr(sin(x))ặb. 3|a-b| =2-3*abs(a-b) d. 78x y- =3+7*sqrt(8*x-y)Cõu 2: Chuy pascal sang toán 0.75 3để ỗa. sqrt((p x)*(p y) *(p z)) )( )( )p z- -b. abs(a b)/( x*x*x sqrt(a) 1) 31a bx a-+ +c. (3*a-7*c)/(sqrt(a-b)) 7a ca b--d. 2*x 3*y 2x 3yCõu 3: Vi ch ng tr nh nh ng 10 nhi tiên (2đ)ế ươ ầProgram tinhtong; 0,5đUses crt;Var S, integer; Begin 0,5đClrscr;S:=0; For i:=1 to 10 do 0,5đS:=S+i;Write(‘ tong cua 10 so tu nhien dau tien la S=’,S); 0,5đReadlnEnd.Đ 11B1Ố ỚCâu 1: 4đ ng nh trênươ ưCâu 2: 0,5đi đi mỗ ểCâu 3: 2đ ng nh trênươ ưCâu 4: 1đKhai báo nh tr kh ng sai ch dài dũng và ch lý.(0,5đ)ư ợKhai báo (0,5đ)ạVar X, Y: real; M, N: integer;ĐÁP ÁN KI TRA KỲỀ ỌM N: TIN 11ễĐ 2Ề ỐPH I: TR NGHI (1đ) 0.25đẦ ỗCõu Cõu Cõu Cõu Cõu 4Đáp án aPH II: LU N(9đ)Ầ ẬĐ 11B2-B6Ố ỚCõu 1: Chuy toán sang pascal. đi 4đ ểa. bx y-+ (a-b) /(x+y) b. 2x+3sin 2x 2*x+3*sin(x)*sin(x)ho c: 2*x+3*sqr(sin(x))ặc. 3|a-b| =2-3*abs(a-b) d. 78x y- =3+7*sqrt(8*x-y)Cõu 2: Chuy pascal sang toán 0.75 3để ỗa. abs(a b)/( x*x*x sqrt(a) 1) 31a bx a-+ +b. (3*a-7*c)/(sqrt(a-b)) 7a ca b--c. sqrt((p x)*(p y) *(p z)) )( )( )p z- -d. 2*x 3*y 2x 3yCõu 3: Vi ch ng tr nh nh ng 10 nhi tiên (2đ)ế ươ ầProgram tinhtong; 0,5đUses crt;Var S, integer; Begin 0,5đ