Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn công nghệ lớp 12 có đáp án

5f81fe4f81b15add021defea8df804e9
Gửi bởi: Võ Hoàng 8 tháng 12 2018 lúc 23:00:37 | Được cập nhật: 26 tháng 11 lúc 3:29:18 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 539 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

và tên:………………………………………………………L p………………………..ọ ớĐ thi kì công ngh 12 năm 2017-2018ề ọCâu 1. đi ch dòng đi chi vì: ượ ềA. Vì dòng chi ng ∞. B. Vì dòng chi ng 0. ằC. đánh th ng. D. Do phóng đi đi n. ệC©u Máy áp cu có vòng dây, cu th có N’ vòng dây. Đi nào sau đây không đúng?A. N’. B. N’. C. N’. D. Không so sánh c.ượCâu 3. Tirixto có A. Ba Aự1 ,A2 ,G B. Ba A,K,Gự C. Hai A,Kự D. Hai Aự1, A2 Câu 4. ng nào đây có th phát và thu sóng vô tuy n:ụ ướ ếA. Máy thu thanh (radiô) B. Đi tho di ngệ ộC. Máy tivi D. Cái đi khi tivi.ề Câu 5. cu có kháng là 10 0Ω 50 Hz). Tr đi cu ng: ằA. 318 H. B. 318 mH. C. 0, 318 mH. D. 318 μH. Câu 6. Dòng đi có tr 2A qua đi tr có tr 10Ω thì công su tiêu trên đi tr là: ởA. 10W. B. 30W. C. 20 W. D. 40 W. Câu 7. Trong ch ngu chi thi kh nào thì ch không làm vi c: ượA. ch ngu n. B. ch C. ch ch nh u.ạ D. ch áp. Câu 8. ranxto lo PNP cho dòng đi đi c: ựA. sang C. B. sang E. C. sang E. D. sang C. Câu 9. Lo máy đi không có kh năng tr thông tin nh ưA. USB. B. Máy vi tính. C. Th nh D. đĩa thông th ngầ ườ Câu 10. Nh ng linh ki sâu linh ki nào thu linh ki th ng:ữ ộA. Điôt, tranzito, triac, tirixto, IC. B. Đi tr đi n, cu m. ảC. đi n, cu tranzito D. Đi tr đi n, tranzito.ệ Câu 11. Trong ch ch nh u, phát bi nào sau đây điôt là đúng ?ạ ủA. Trong ng chu kì: điôt phân thu không n, điôt phân ng nẫ ượ ẫB. Trong ng chu kì: điôt phân thu n, điôt phân ng không nừ ượ ẫC. Trong ng chu kì điôt không nừ ẫD. điôt cùng đi trong ng chu kìố Câu 12. ch khu ch thu toánố ậA. Tín hi vào thì tín hi ra ng phaệ ượB. Tín hi vào và tín hi ra luôn ng phaệ ượC. Tín hi vào và tín hi ra luôn cùng phaệ ệD. Tín hi vào thì tín hi ra cùng phaệ Câu 13. Giá tr khu ch đi áp OA tính ng công th nào sau đây ?ị ượ ứA. Kđ |Uvào Ura Rht R1 B. Kđ |Uvào Ura R1 /Rh C. Kđ |Ura Uvào Rht R1 D. Kđ |Ura Uvào R1 Rht Câu 14. ch dao ng đa hài là ch xung nào sau đây?ạ ạA. Xung hình ch nh tữ B. Xung răng aư C. Xung kim D. lo xung khácộ Câu 15. Tranzito lo NPN cho dòng đi đi c: ựA. sang B. sang C. sang E. D. sang C. Câu 16. Ngu vào có sóng là 50 Hz thì sau khi qua ch ch nh sóng nó ủb ng bao nhiêu?ằA. 25 Hz B. 100 Hz C. 200 Hz D. 50 Hz Câu 17. TRIAC có đi c: ựA. 3. B. 2. C. 1. D. 4. C©u 18: Mét ®iÖn trë cã c¸c vßng mµu theo thø tù: vµng, xanh lôc, cam, kim nhò. TrÞ sè ®óngcña ®iÖn trë lµ: A. 54 10 5% B. 45000 5% C 10 5% 20 10 5% Câu 19. Cu ch dòng cao là do: ượ ầA. Dòng đi qua cu n. B. Do hi ng ng đi ượ ừC. Do dòng đi n. D. Đi áp vào n. Câu 20. Tranxto có ti giáp N. ếA. B. C. 4. D. 3. 1Câu 21. Ký hi thu lo nào?ộ ạA. bán ch nhụ B. nhụ C. hóaụ D. bi ho xoayụ Câu 22. ph ch cu có L= p(H); dòng đi có 1000Hzố A. 400 B. 200 C. 20 D. 40 Câu 23. đi có giá tr =ụ 100nF (nanôfara) ng bao nhiêu Fằ (Fara) ?A. 10 -6 B. 10 -3 C. 10 D. 10 Câu 24. Trong ch ch nh hai chu kì hai Điôt, đi áp lên chúng tính theo công th nào ượ ứsau đây?A. Ung cượ (U2a U2b B. Ung cượ (U2a U2b )C. Ung cượ 1/2(U2a U2b D. Ung cượ 2(U2a U2b Câu 25. Khi ghép song song hai đi tr có cùng giá tr 0MΩ ta có đi tr ng ng là: ươ ươA. 10 Ω. B. 10 Ω. C. 10 Ω. D. 10 Ω. Câu 26. Đi bán dùng ểA. Ch nh u. B. Tách sóng trong máy thu thanh. C. nh đi áp. D. các trên.ồ Câu 27. Điôt; Triac; Tirixto; Tranzito; Diac chúng gi ng nhau đi nào?ề ểA. Đi áp nh cệ B. đi cố C. li ch oậ D. Công ngụ Câu 28. Linh ki bán nào có kh năng khu ch tín hi đi n. ệA. Tranzito. B. Tirixto. C. Điac. D. Triac. Câu 29. Loai nào khi vào vào ngu di ph đúng chi đi áp?ụ ệA. mụ B. hóaụ C. nilonụ D. đi phân tantanụ Câu 30. đi ch ch nh chu kì là: ửA. Dòng chi có sóng nh B. Hi su ng máy bi áp ngu cao. ồC. Hi qu cao. D. gi n, ti n. ềC©u 21 Ñeå ñieàu khieån nhöõng con soá trong maùy tính ñieän töû ta duøng vi maïch:A. Loâgic. B. Töông töï.C. Tranzito. D. Tuyeán tính.C©u22 Trong maïch taïo xung ña haøi töï dao ñoäng (neáu choïn tranzito, ñieän trôû, tuï ñieän gioáng nhau) thì mach taïo xung coù chu kì: A. 1,4 RC. B. 0,7 RC.C. 360 D.2 .C©u 33: Trong m¹ch t¹o xung ®a hµi ®Ó lµm thay ®æi ®iÖn ¸p th«ng t¾c cña Tranzito lµ do:A. §iÖn trë R3 R4 B. §iÖn trë R1 R2 .C. Tranzito T1 T2 D. Tô ®iÖn C1 C2 .C©u 34: Moät tuï ñieän coù ghi laø 32 F; 220v thì ñieän dung cuûa tuï laø.A. 32 B. 32.10 6FC. 3200000F. 32.10 -3FC©u 35 Có bóng đèn lo 110V-100W. Ngu đi có hi đi th 220V. Đi nào sau đây không đúng:A. Có th đèn sáng bình th ngể ườ Có th đèn sáng bình th ngể ườC. Không th đèn sáng bình th ngể ườ Không th đèn sáng bình th ngể ườC©u 36 Mét tô ho¸ cã sè liÖu kü thuËt 10 100V trong m¹ch bÞ háng. Hái ph¶i dïng bao tô cã sè liÖu 10 F-10V ®Ó thay thÕA. 10 tô B. 1000 tôC. 100 tô. D. tôC©u 37 Dßng ®iÖn cã chØ sè lµ 1A qua ®iÖn trë cã chØ sè lµ 10 thi c«ng suÊt chÞu ®ùng cña nã lµ 10W. Hái nÕu cho dßng ®iÖn cã trÞ sè lµ 2A qua ®iÖn trë ®ã th× c«ng suÊt chÞu ®ùng cña nã lµ:A. 20W B. 10W C. 40W D. 30W