Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra học kì I tỉnh Đăk Lăk môn Sinh học lớp 9

d00a59ae1a24e0f0aafa15db37263f10
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 15 tháng 12 2018 lúc 2:59:28 | Được cập nhật: 16 tháng 9 lúc 9:59:13 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 363 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

UBND HUY KRÔNG BUKỆPHÒNG GIÁO ĐÀOỤT OẠ KI TRA KÌ 9Ề ỚMÔN: SINH CỌTh gian làm bài:ờ 45 phút (không th gianể ờgiao )ềCâu 1: th đa i, đi không đúng là:ố ểA. bào có ng ADN tăng đôiế ượ B. Sinh ng ch di ra nh mổ ẽC. bào to, quan sinh ng n, ch ng ch tế ưỡ D. Không có kh năng sinh nả ảCâu 2: gen có 1800 nuclêôtít bao nhiêu tARN tham gia vào quá trình ngộ ổh prôtêin do gen này quy nh trúc. tARN ch tham gia ậchuy axít aminểA. 900 B. 600 C. 300 D. saiấ ềCâu 3: bi trúc NST nào gây ra nh ung th máu ng i?ộ ườA. đo trên NST 21ấ B. đo trên NST 21ặ ốC. Chuy đo NST 21 sang NST 23ể D. đo trên NST gi tính Xả ớCâu 4: trâu có NST ng 2n 50. nhóm bào đang gi phân có ưỡ ả1600 NST đang phân li bào. ng bào nhóm là bao nhiêu?ơ ượ ủA. 16 bào. B. 24 bào. C. 28 bào. D. 32 bào.ếCâu 5: Gen quy nh đen ng tr hoàn toàn so gen quy nh xanh.ị ườ ắCh phù trong tr ng khi trong gia đình có con xanh và con ườ ắm đenắA. AA aa B. Aa aa C. Aa Aa D. và đúngả ềCâu 6: Các tính tr ng nào sau đây ch tác ng nhi môi tr ng?ạ ườA. Màu t. B. đi lông mi. C. Hình dáng mũi. D. Màu da.Câu 7: Nguyên sung trong các trúc ADN qu :ắ ảA. X, B. C. D. XCâu 8: Gi thích hi ng cùng ki gen tr ng sinh cùng tr ng nh th nào?ả ượ ếA. Trong quá trình th tinh có nhi tr ng th tinh cùng lúc.ụ ượ ụB. Trong quá trình th tinh có nh ng tr ng gi ng nhau hoàn toàn cùng ng.ụ ụC. Sau khi th tinh, nguyên phân tiên hai bào con đã tách nhau ra hình thành ếnên hai .ợ ửD. Trong th tinh, có nh ng tr ng và tinh trùng hoàn toàn gi ng nhau cùng th ụtinh.Câu 9: ch phân ADN có trình nh sau:ộ ư- –M ch ADN nào sau là ch sung ch trên?ạ ơA. A– B. –C. D. T– –Câu 10: Ng có công mô chính xác mô hình trúc không gian phân ADNườ ửl tiên là ai:ầ ầA. Moocgan B. Menđen C. Oatx và cric D. Men đen và moocganDOC24.VN 1Câu 11: bào sinh mang NST ng ng kí hi là: A,a; B,b, qua ươ ệgi phân có th cho ra nh ng lo giao nào?ả ửA. AB,Ab,aB,Bb. B. AB,Aa,aB,ab. C. AB,Ab,aB,ab. D. AA,Ab,aB,ab.Câu 12: Th là gì?ể ộA. Là th mà trong bào có NST nhi NST bình th ng loài.ơ ườ ủB. Là th mang trong nhân các bào xu hi bi NST.ơ ếC. Là th mà trong bào sinh ng có ho NST thay ưỡ ềs ng.ố ượD. Là th mà trong các bào giao có ho NST thay ềs ngố ượCâu 13: hà lan tính tr ng vàng (A) tr hoàn toàn so tính tr ng xanh ạ(a). Tính tr ng tr (B) tr hoàn toàn so tính tr ng võ nhăn (b). Phép lai ạnào sau đây là phép lai phân tíchA. AA BB aabb B. AaBb aabb C. AaBB aabb D. A, ảđ đúngềCâu 14: Trong th ng i, lo bào nào có NST gi tính?ơ ườ ớA. bào sinh ngế ưỡB. bào sinh cế ụC. bào mô phân sinh tr ng và tinh trùngế ứD. và BảCâu 15: Nh ng khó khăn ph trong nghiên di truy ng là gì?ữ ườA. Ng là ng ti hóa cao nh nên không ch th nghi c.ườ ượB. Ng sinh mu và sinh ít con, ng th không th áp ng ph ng pháp lai ườ ươvà gây bi n.ộ ếC. Ng bi nói có th thông tin cho nhau c. Vì các qu th nghi ườ ượ ởng có th sai c.ườ ạD. ng trên th gi ít nhi so các nòi và th ng t, th ườ ựv t.ậCâu 16: Đi nào sau đây không đúng nhóm gen liên t?ề ếA. nhóm gen liên loài ng NST trong (n) loài đó.ố ủB. nhóm gen liên loài ng NST trong ng loài đó.ố ưỡ ủC. nhóm tính tr ng di truy liên ng ng nhóm gen liên t.ố ươ ếD. Các gen trên NST thành nhóm gen liên t.ằ ếCâu 17: Ki gen là gì?ểA. Ki gen là toàn các gen trong bào th .ể ểB. Ki gen là các nhân di truy th .ể ểC. Ki gen là các gen quy nh tính tr ng sinh t.ể ậD. Ki gen là các nhân di truy kí hi ng các ch cái.ể ượ ữCâu 18: ng và ng có vú, nào quy nh gi tính c?Ở ườ ựA. Môi tr ng trong và môi tr ng ngoàiườ ườB. NST trong tợ ửC. NST trong tợ D. và BảCâu 19: nh ch ng ng là do:ệ ườA. bi gen trên NST giói tính Xộ B. bi gen tr trên NST gi tính Xộ ớDOC24.VN 2C. bi gen trên NST th ngộ ườ D. bi gen tr trên NST th ngộ ườCâu 20: Vi nghiên ph ph th hi ít nh qua:ệ ượ ấA. th B. th C. th D. th hế ệCâu 21: Nguyên nhân nào sau đây đã gây ra bi ng i?ộ ườA. Do nh ng các tác nhân lý trong nhiên.ả ưở ựB. Do nh ng các nhân hóa và nhi môi tr ng.ả ưở ườC. Do lo trao ch bào.ố ộD. các nguyên nhân trên đúng.ấ ềCâu 22: Lông ng là tính tr ng tr hoàn toàn (S) so tính tr ng lông dài (s) chó. ởKhi lai chó lông ng chó lông ng n, F1 thu ki gen chi dài ượ ủlông là 1:2:1. có ki gen nào trong các ki gen sau đây?ố ềA. SS ss. B. Ss ss. C. Ss Ss. D. Ss SS.Câu 23: Nguyên nhân nào gây nh máu khó đông?ệA. Do gen tr quy nh. B. Do bi gen gây nên.ộ ếC. Do NST bi D. Do gen trên NST gi tính quy nhặ ịCâu 24: gà cá th cái là giao Trong có con cái và 10 con ỏtrong đó có bao nhiêu noãn nguyên bào gà mái tham gia vào gi phân trong ảquá trình phát sinh giao ?ửA. B. C. 15 D. 32Câu 25: ru gi 2n sau phân bào liên ti p, NST hình thành ượlà bao nhiêu.A. B. 56 C. 64 D. 112Câu 26: trâu có NST ng 2n 50. nhóm bào đang gi phân có ưỡ ả400 NST kép đang ti thoi phân bào. ng bào nhóm là bao nhiêu?ế ượ ủA. bào. B. bào. C. bào. D. 10 bào.ếCau 27: sao bi gen th ng có i?ạ ườ ạA. bi gen phá th ng nh hài hòa trong ki gen đã qua ch nhiên ựlâu dài.B. bi gen có th di truy cho th sau.ộ ượ ệC. bi gen làm thay trúc protein mà nó mã hóa nên gây ra nh ng thay ữđ th sinh tổ ậD. A, và đúng.ả ềCâu 28: ADN và ARN có đi gi ng nhau nào sau đây:ặ ốA. Có ch lo phân là A,U,G,X B. Có tính đa ng và tính thù cho loàiạ ặC. Có ch lo phân là A,T,G,Xứ D. A,B,C đúngả ềCâu 29: nghĩa quy lu phân ly là:ủ ậA. Góp ph gi thích đa ng th gi sinh tầ ậB. lý lu cho khoa ch gi ngạ ốC. Góp ph nh ng cho vi ra các gi ng cây tr ng, nuôi đa ng phong ướ ạphúD. A, và đúngả ềCâu 30: Trong phân bào II gi phân, NST kép thành hàng ặph ng xích thoi phân bào :ẳ ởA. Kì u. B. Kì gi a. C. Kì sau. D. Kì cu i.ốDOC24.VN 3DOC24.VN