Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra học kì I tiếng anh 6 năm học 2015 - 2016

d6cd234358284c1848a57eb217dcd87b
Gửi bởi: tuankhaimtb66 8 tháng 1 2017 lúc 21:25 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 3:51 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 405 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ NĂM HỌC 2015 2016THÀNH PHỐ THÁI BÌNH Môn: Tiếng Anh (Thời gian làm bài: 45 phút)I. Tìm từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại:1. A. Ch air B. Tea ch er C. Cou ch D. ch ool2. A. ble B. sket C. mp D. St nd3. A. Wash es B. Dress es C. Tak es D. Watch es4. A. nch B. Tel vision C. ncil D. Sp ll5. A. ister B. tart C. ugar D. unII. Chọn đáp án thích hợp nhất để hoàn thành các câu sau: 1. ... are they? They are my classmate.A. What B. Who C. Why D. Where2. What’s her job? ....... nurse.A. She’s B. She’s C. Her job D. She makes a3. watch TV........A. Every night B. Everynight C. night D. The night4. We live in house ...... lake.A. Near B. In front C. Between D. Next5. Is that your teacher?A. Yes, that is B. Yes, she is C. Yes, he is D. Yes, it is6. Which verbs add “es” in the third person?A. Teach B. Wash C. Go D. All are correct7. ...... children study very hard.A. This B. That C. These D. C8. When it becomes hot, people often feel......A. Tire B. Tired C. Tiring D. Tires9. “.......................” From Japan.A. Where are you from? B. Where are you coming from?C. Where do you come from?D. are correct.10. Which sentence is correct?A. Our house hasn’t got yard.B. Our house doesn’t have yard.C. are incorrectD. are correct.11. Nam gets up at o’clock and then gets.....A. Dress B. Dressing C. Dressed D. Dresses12. “Happy New Year to you!”A. Thank you, and you too.B. I’m very happy, and you, too.C. Have good time, please. D. That’s all right, thanks.III. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc: 1. Lien often listen to the teacher in the class but she not listen now; she look out of the window2. There be many trees in our garden.3. How your children go to school everyday?IV. Tìm lỗi sai trong những câu dưới đây và sửa lại cho đúng:1. Every evening my brother do his homework at home.2. We aren’t have Math on Monday and Thursday.3. We can go into that street because the sign says “One way “.4. There has well to the left of the house.5. Every day Quang is getting up at half past six.V. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: There are three people in the livingroom. man and woman are on the couch and little girl is in the armchair. There is stereo on the coffee table. There is cat on the rug in front of the fire. There are pictures on the wall but there aren’t any clocks. There are some flowers on the small table next to the couch.Questions: 1. How many people are there in the living room?2. Is the little girl in the armchair?3. What is behind the cat?4. Are there any clocks on the wall?5. Where are the flowers?VI. Viết lại câu sao cho nghĩa câu không thay đổi:1. The supermarket is behind the bank. The bank .........................................................2. Does your class have twenty-five students? Are ..................................................................3. That motorbike belongs to Mr.Trung. That is .............................................................VII. Em hãy viết về bố của Jane, sử dụng những thông tin gợi dưới đây:Name: Kelly WilsonAge: 40Country: EnglandJob: EngineerPlace of work: Factory ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ The end ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.