Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra học kì I môn Sinh học lớp 8 huyện Cam Lộ, Quảng Trị năm 2014 - 2015

e64851f9fe98d8fc555aac971b53315c
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 15 tháng 12 2017 lúc 22:08 | Được cập nhật: 22 tháng 2 lúc 11:03 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 332 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT CAM LỘ KI TRA KÌ IỀ ỌMôn: Sinh 8ọ ớNăm c: 2014 2015ọTh gian 45 phút không th gian giao đ)ờ ềCâu 1: (2,5 đi m)ể Nêu các bi pháp th tránh các tác nhân có cho tim ch.ệ ạCâu 2: (2,0 đi m)ể tiêu hóa ph chính? tên các quan trong ph ậchính đóCâu 3: (2,5 đi m)ể Trình bày các đc đi ch dày? Bi đi lý dày ạdi ra nh th nào?ễ ếCâu 4: (3,0 đi m)ể Phân bi trao đi ch th và trao đi ch bào. Nêu ếm quan trao đi ch hai này.ố ộDOC24.VN 1Đáp án ki tra kì môn Sinh 8ề ớCâu 1:*Các bi pháp th tránh các tác nhân có cho tim ch:ệ ạKh ph và ch các nguyên nhân làm tăng nh tim và huy áp không mong mu (1,5đ)ắ ố Không ng các ch kích thích có nh thu lá, heroin, u...ử ượ ki tra kh đnh kì hàng năm phát hi khuy liên quan đn tim ếm ch đc ch tr th hay có ch ho đng và sinh ho phù theo khuyên ượ ờc bác sĩ.ủ Khi ho stress đi ch nh th th theo khuyên bác sĩ.ị ủC tiêm phòng các nh có cho tim ch nh th ng hàn, ch u... và đi tr th các ươ ờch ng nh nh cúm, th kh p. (0,5đ)ứ ớH ch các th ăn có cho tim ch nh đng t. (0,5đ)ạ ậCâu 2: tiêu hóa ph chính:ệ ậ ng tiêu hóa (0,5đ)Ố Tuy tiêu hóaế (0,5đ)*K tên các quan trong ph chính đó:ể ậ ng tiêu hóa m: Mi ng, ng, th qu n, dày, ru non, ru già, mônỐ (0,5đ) Tuy tiêu hóa m: Tuy t, tuy tuy y, tuy gan, tuy ru tế ướ (0,5đ)Câu 3:*Trình bày các đc đi ch dàyặ ạ Có dày và kh (g p: c, vòng, và chéo) (0,5đ)ớ ơ Có niêm nhi tuy ti ch vớ (0,5đ)*Bi đi lý dày di ra nh sau:ế ư Th ăn ch và ch dày kích thích ti ch giúp hòa loãng th ăn. ưỡ (0,75đ) ph co các dày giúp làm nhuy và đo tr th ăn cho th đu ềd ch vị (0,75đ)Câu 4:*Phân bi trao đi ch th và trao đi ch bào.ệ ế Trao đi ch th là trao đi ch gi tiêu hóa, hô p,bài ti ớmôi tr ng ngoài. th th ăn, c, mu khoáng ôxi, môi tr ng, th ra khí ườ ướ ườ ảcacbonic và ch th i. (1,0đ)ấ ả Trao đi ch bào là trao đi ch gi bào và môi tr ng trong. Máu ườcung cho bào các ch dinh ng và oxi, bào th vào máu khí cacbonic và ưỡ ảph bài ti t.ẩ (1,0đ)*Nêu quan trao đi ch hai này.ố ộTrao đi ch th cung ch dinh ng và oxi cho bào và nh bào các ph ưỡ ẩbài ti t, khí cacbonic th ra môi tr ng. Trao đi ch bào gi phóng năng ng cung ườ ượ ấcho các quan trong th th hi các ho đng trao đi ch t... Nh y, ho đng trao đi ổch hai bó thi nhau không th tách i.ấ (1,0đ)DOC24.VN