Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra học kì I địa lí lớp 9

cc505b91bff61e6abb639ceb87999526
Gửi bởi: ngọc nguyễn 4 tháng 11 2017 lúc 7:37:36 | Được cập nhật: 23 tháng 11 lúc 12:18:25 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 528 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Đề kiểm tra học kì IPhần I. Trắc nghiệmCâu 1: Buôn, plây là tên đi dân dân nào?ọ ộA. Các dân cTày, Thái, ng.ộ ườB. Các dân cộ ng Kh ­me.ườ ơC. Các dân Tr ng n, Tây Nguyên..ộ ườ ơD. Dân Vi (Kinh).ộ ệCâu 2: nào sau đây không đúng đc đi ngu lao đng ta ?ớ ướA. dào và tăng nhanh.ồB. Lao đng có trình caoộ ộC. Có kh năng ti thu khoa thu t.ả ậD. Có kinh nghi xu nông, lâm, ng nghi p.ệ ệCâu 3: ngành kinh taơ ướ không có chuy ch theo ịh ng nào?ướA. gi tr ng khu nông, lâm, ngả nghi p.ệB. tăng tr ng khu công nghi xây ng.ỉ ựC. khu ch chi tr ng cao nh ng xu ng còn bi đng.ự ướ ộD. gi tr ng khu công nghi xây ng.ả ựCâu 4: Đâu là hai trung tâm th ng i, ch vàươ đa ng nh ướta?A. Phòng,ả Đà ng.ẵB. Hà i, TP. Chí Minh.ộ ồC. Hà i, Namộ Đnh.ịD. Hu ,ế Đà ng.ẵCâu 5: Đâu không ph iả đc đi tài nguyên thiên nhiên vùng ềTây Nguyên?A. đt badan màu .ấ ỡB. ng chi di tích n.ừ ớC. ti năng th đi n.ề ớD. ti năng du ch bi n.ề ểCâu 6: Bãi bi ti ng vùng Duyên Nam Trung Bể không ph iả là:A. Non c.ướB. Nha Trang.C. Lăng Cô.D. Mũi Né.Câu 7: Phía tây vùng Trung Bủ là núi :ảA. Hoàng Liên n.ơB. Hoành n.ơC. ch Mã.ạD. Tr ng c.ườ ắCâu 8: nh Long đc UNESCO công nh là di thiên nhiên th ượ ếgi vào năm nào?ớA. 1994.B. 1996C. 1999.D. 2003.Ph 2: lu nầ ậCâu 1: Vì sao cây cà phê đc tr ng nhi Tây nguyên?ượ Câu 2: vào ng li sau:ự Di tích đt nông nghi p, dân và đng ng Sông ng, nămệ ướ ồ2002Đt nông nghi pấ (Nghìn ha) Dân số (Tri ng i)ệ ườC cả ướ 9604,8 79,7Đng ng sôngồ ằH ngồ 855,2 17,5V bi th hi bình quân đt nông nghi theo đu ng đngẽ ườ ồb ng sông ng và (ha/ng i). Nh xét ?ằ ướ ườ