Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

de kiem tra hoc ki 1 toan 8 _5)

a9942d14c5909625fff976d06e882126
Gửi bởi: LearnForever2k3 10 tháng 8 2017 lúc 15:27 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 13:17 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 321 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

11ỀBaøi Th hi các phép tính:ự ệa. (2x 5x 6x 15) (2x 5)b. 2x 36x 9  c. (x 5) (x 4)(x 4) 3x(x 2)Baøi Tim x, bi t: (3x 5)ê 0Baøi Phân tích các đa th sau thành nhân :ứ ửa. x(y 7) 6(7 y)b. 16x 8x 2yBaøi Cho 3ab và 3a 2b 10. Tính Baøi Cho tam giac ABC vuông AB AC) ava la trung đi BC.ê DE vuông goc ev AB (E thu AB) va DF vuông goc AC (F ơthu C)ôa. Ch ng minh: giac AFDE la hinh ch nh t.ứ âb. la đi đi ng qua D; la đi mo êđi ng qua D. Ch ng minh giac ứEFGH la hinh thoi.c. Ch ng minh: HG ứBC21d. BH CG I. Ch ng minh: Ba đi A; D; êth ng hangă Chuùc caùc em oântaäp toátĐ 1Ề 2Ề 17Teân .Lôùp