Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng việt lớp 4 (2)

569089a047fabfd509ecaae213d3ac52
Gửi bởi: Võ Hoàng 18 tháng 1 2018 lúc 16:31 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 11:36 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 351 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TR NG TI PHI KI TRA 1ƯỜ LŨNG NIÊM (Ki tra đnh kì cu kì 1) Năm c: 2017 2018ể ọH tên ng coi ch thiọ ườ tên sinh:……………………………L ớ4……H tên giáo viên y:…………………………………ọ Môn TI NG VI TẾ Ệ1.2.A. Ki tra đc hi ti ng vi :ể ệI. Đc th và tr câu i: (7đi m)ểL nonộ ph ng nam ng gió th thãi này, đc ch ng ki nh ng đa còn ươ ượ ầnon qu th là giây phút hi hoi.ơ ếBan sáng, cây nhú. Lá non còn cu tròn trong búp, ch hé .ộ ởĐn tr lá đã xòe tung. Sáng hôm sau, lá đã xanh đm vào màu xanh bình th ng ườc các loài cây khác.ủTôi ng ng nhìn vòm đa bên kia đng đang c. Không có ườ ấph nh rây t. Không có chút rét ng t. Tr chang chang ng. Nh ng vòmấ ữl non đang đung đa kia ru tôi nhè nh tr quê nhà trong thoáng ch c. Lòng ốđng loang loáng bóng ng i, xe qua i. Ch ng ai đn vòm cây đang ng ườ ườ ặl chuy mùa.ẽ ểNh ng kìa, cô bé đang đp xe đi i. Cô ng nhìn vòm cây, i. ướ ườXe ch ch ng i. ng trên yên xe, cô ng nheo nhìn lên vòm ắxanh. Có đt gió, cây rung cành, xu ng nh ng búp màu ng nh t. Cô ạbé thích thú, cái không thành ti ng. Cô dang tay, tóm nh ngụ ườ ườ ữchi búp xinh xinh. th cô bé đng đa lát ch ch đp xeế ướ ạđi. đp, cô bé ngoái đu nh n... bóng cô chìm gi dòng ững i.ườLòng tôi trong phút ch c, ch nao nao bu n.ừ (Tr Hoài ng)ầ ươ Ghi ch cái tr tr đúng cho ng câu đây vào gi ki mữ ướ ướ ểtra :Câu 1: (0,5đi m)ể Chi ti nào cho th cây phát tri nhanh?ế ấA. ph ng nam ng gió th thãi này, đc ch ng ki nh ng đaỞ ươ ượ còn non qu th là giây phút hi hoi.ơ ếB. Ban sáng, cây nhú; đn tr a, lá đã xòe tung và hôm sau, láộ đã xanh đm. ậC. Nh ng vòm non đang đung đa ru tôi nhè nh tr quê nhà.ữ ạD. Ban đêm, cây nhú; đn tr a, lá đã xòe tung và hôm sau, láộ đã xanh đmậCâu 2: (0,5đi m)ể Vì sao tác gi ng ng nhìn vòm đa?ả A. Vì th đa bi đi nhanh quá.ấ Vì vòm đa làm tác gi ch nh nh quê nhà mi c.ộ Vì tác gi ch bao gi nhìn th vòm đa.ả D. Vì th đa bi đi ch quá.ấ ậCâu 3: (1đi m)ể Vì sao tác gi th “ả lòng tôi trong phút ch cừ ”và ch nao nao bu nợ ”?A. Vì non làm tác gi th lòng áp nh ng nó tr thành chi lá quá nhanh.ộ ếB. Vì cô bé đp xe đn đi vào dòng ng quá nhanh.ạ ườC. Vì đó là tâm tr ng khi nghĩ quê ng: quê ng có bao đi áp nh ng ươ ươ ưxa quê, nh quê nên nao nao bu n.ớ ồD. Vì cô bé đi đn đi vào dòng ng quá nhanh.ộ ườCâu 4: (1đi m)ể Dòng nào đây ch láy?ướ ừA. ng ng, hi hoi, ng ng chang changắ ơB. ph t, đung đa, loang loáng, ng .ấ ẽC. Nh nh chang chang, nhè nh n.ỏ ịD. đung đa, loang loáng, n, t.ư ươ ốCâu 5: (1đi m)ể Trong câu Nh ng vòm non đang đung đa kia ru tôi nhèữ ẫnh tr quê nhà trong thoáng ch cẹ .”, ph nào là ch ng ?ộ ữA. Nh ng vòm nonữ ộB. Nh ng vòm non đang đung đaữ ưC. Nh ng vòm non đang đung đa kiaữ ưD. Nh ng vòm non đang đung đa kia ru tôi nhè nhữ ẹCâu 6: (1đi m)ể Trong câu ph ng nam ng gió th thãi này, đc ch ng ươ ượ ứki nh ng đa còn non qu th là giây phút hi hoiế .” có tính ?ấ ừA. tính Đó là: non .ộ ơB. Hai tính Đó là: non hi hoi.ừ ếC. Ba tính Đó là: non hi hoi, th thãi.ừ ừD. Ba tính Đó là: non hi hoi, th thãi, ch ng ki n.ừ ếCâu 7: (1đi m)ể Câu nào đây là câu “Ai làm gì?”ướ ểA. Cô ng nheo nhìn lên vòm xanh.ử ắB. Lòng tôi trong phút ch c, ch nao nao bu n.ừ ồC. Tôi bi tr chang chang ng.ế ắD. Ban sáng, cây nhú.ộ ớCâu 8: (1đi m)ể Đt câu đích sau:ặ ụa. khen ng :.....................................................................................ể ợb. yêu u, ngh ...........................................................................ể ịII/ Đc thành ti ng: (3 đi m)ể Giáo viên ki tra kĩ năng đc thành ti ng đi ngể ừh sinh (Ki tra đc và thu lòng qua các bài đc đã trong sách ọTi ng vi tu đn tu 18 và tr câu .ế Theo dõi qu ki traế Đi nh xét giáo viênờ ủ................................................................................................................1.Đc hi ể2. Đc thành ti ng ếT ng đi đcổ ọB.H NG ĐÁNH GIÁ– CHO ĐI MƯỚ ỂMÔN TI NG VI đc hi )Ế I.Đc th và làm bài p: đi mọ ểCâu 7Đáp án AĐi mể 0.5 0.5 Câu 8: câu đt đúng đc đi m.ỗ ượ ểII.Chính điểm).­ Bài vi không chính ch vi rõ ràng, trình bày đúng đo văn:2, 5ế ạđi m.ể­ chính trong bài vi sai ph âm đu ho n, thanh khôngỗ ầvi hoa đúng qui đnh tr 0,1 đi m.ế ểL ý:ư ch vi không rõ ràng, sai cao, kho ng cách, ho trình bàyế ặb n,…b tr 0,25 đi toàn bài (n ph dung tr 1đi m).ẩ ểIII. Tập làm văn điểm).1. Nội dung: 7,5 điểm).a. Mở bài: 1,5 điểm).Giới thiệu được ch mà em thích nh tồ ấb. Thân bài: điểm).- Tả bao quát: hình dáng, ch li u, màu c..ấ ắ- Tả các ph có đc đi xen tình em đó. ậ* Lưu ý: trong phần thân bài, học sinh có thể không làm rạch ròitừng phần mà có thể lồng ghép, kết hợp các trên.c. Kết luận: điểm )­ Nêu tác ng ho tình em đó.ụ ậ2. Hình thức: (0,5 điểm).- Đúng thể loại, bài viết có tưởng phong phú, hay: (0,25 điểm).- Nếu bài văn có chữ viết đẹp, dưới lỗi chính tả: (0,25 điểm).TR NG TI PHI KI TRA ƯỜ LŨNG NIÊM (Ki tra đnh kì cu kì 1) Năm 2017 2018ể ọH tên ng coi ch ườ ấthi tên sinh:…………………………..…L 4……ọ ớH tên giáo viên y:………………………………ọ Môn CH ĐA LÍ 4Ị Ớ1.2.A. PH CH :Ầ ỬI. TR NGHI M:Ắ Hãy khoanh tròn vào ch cái tr câu tr đúng.ữ ướ ờCâu (0,5 đi m):ể Nhà đu tiên ta có tên là gì?ướ ướA. Âu c. B. Văn Lang. C. Đi Vi t. D. Đi Vi t.ạ ệCâu (0,5 đi m):ể Ngô Quy đánh tan quân xâm Nam Hán vào năm nào?ề ượA. 40. B. 179. C. 938. D. 968.Câu (0,5 đi m):ể Trong cu kháng chi ch ng quân Mông Nguyên th ba, vuaộ ứtôi nhà Tr đã dùng gì đánh gi c?ầ ặA. Phòng tuy sông Nh Nguy tế ệB. trên sông ch Đngắ ằC. Ch đng rút kh kinh thành Thăng Longủ ỏD. Gi ng hòa quân Mông Nguyênả ớCâu (0,5 đi m):ể Nhà Tr đã ra “Hà đê làm gì?ầ ểA. phòng ch ng lũ t.ể ụB. phòng ch ng hán.ể ạC. trông coi vi đp đê và đê.ể ệD. tuy ng đi kh hoang.ể ườ ẩCâu (2đi m):ể Hãy ki tên nhân ch saoố ộcho đúng.A BXây thành Loaổ An ng ngươ ươXây ng phòng tuy sông Nhự ưNguy tệ Nhà Tr nầCh ng quân xâm Mông Nguyênố ượ Lý Công nẩD kinh đô ra Thăng Longờ Lý Th ng Ki tườ ệII. LU N:Ự ẬCâu (1đi m):ể Vì sao Lí Thái ch vùng đt Đi La làm kinh đô?ổ ạ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................B. PH ĐA LÍ: (5 đi )ểI. TR NGHI M:Ắ Hãy khoanh tròn vào ch cái tr câu tr đúng.ữ ướ ờCâu (1 đi m):ể Hoàng Liên là dãy núi:ơ A. Cao nh ta, có đnh tròn, tho i.ấ ướ ườ ảB. Cao nh ta, có đnh nh n, c.ấ ướ ườ ốC. Cao th hai ta, có đnh nh n, c.ứ ướ ườ ốD. Cao nh ta, có đnh tròn, c.ấ ướ ườ ốCâu (1đi m):ể Khí Tây Nguyên có đc đi là:ậ ểA. Có mùa: Xuân, Thu, Đông.ạB. Có hai mùa rõ là mùa và mùa khô.ệ ưC. và đu đúngả ềD. và đu saiả ềCâu (1,5 đi m):ể sao cho phù p:ố BĐc đi nhiên Tây ởNguyên dân Ho đng xu aạ ủng idânườ Tây NguyênởCó các cao nguyên đc ph đt đượ ỏBa­dan Khai thác c.ứ ướCó nhi lo ng.ề Khai thác và lâm n.ỗ ảLà ngu nhi con sôngơ Chăn nuôi gia súc.Có nhi đng n.ề Tr ng cây công nghi lâu năm.ồ ệII. LU N:Ự ẬCâu 10 (1,5đi m):ể Đng ng do nh ng sông nào đp? Nêu đc đi đaồ ịhình đng ng .ủ ộ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................Môn Đi mể Nh xét giáo viênậ ủ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1.Đi môn ch sể ử2. Đi môn Đa líể ng đi ểH NG CH MƯỚ ẤMÔN CH ĐA LÍ 4Ị ỊA: PH I: CH SẦ ỬI. TR NGHI M:Ắ (2 đ) Hãy khoanh tròn vào ch cái tr câu tr đúng.ữ ướ ờCâu 1: (0,5 đi m) BểCâu 2: (0,5 đi m) CểCâu 3: (0,5 đi m) CểCâu 4: (0,5 đi m) CểCâu (2 đi m): Hãy ki tên nhân ch saoể ộcho đúng.Câu (1 đi m): Vì sao Lí Thái ch vùng đt Đi La làm kinh đô?ể ạTr i: Vì Đi La là vùng đt trung tâm đt c, đt đai ng ph ng, màu ,ả ướ ỡdân không kh vì ng t.ư ụB. PH ĐA LÍẦ ỊI. TR NGHI M:Ắ (2 đi m) Hãy khoanh tròn vào ch cái tr câu tr đúng.ể ướ ờCâu 7: (1,0 đi m) BểCâu 8: (1,0 đi m) BểCâu 9: (1,5 đi m) sao cho phù p:ể ợII. LU N:Ự ẬCâu 10: (1,5 đi m) Đng ng do nh ng sông nào đp? Nêu đc đi đaể ịhình đng ng .ủ ộTr i:ả ờ­ Đng ng do Sông ng và sông Thái Bình đp.ồ ắ­ Đc đi ĐBBB: ĐBBB có ng hình tam giác, đnh Vi Trì, nh đáy làặ ạđng bi n, ĐB có khá ng ph ng, nhi sông ngòi đp, ven sông cóườ ắđê ngăn lũ.ểTR NG TI PHI KI TRA 2ƯỜ LŨNG NIÊM (Ki tra đnh kì cu kì 1) Năm c: 2017 2018ể ọH tên ng coi ch ườ ấthi tên sinh: ……………………………L 4……ọ ớH tên giáo viên y: …………………………………ọ Môn TI NG VI TẾ Ệ1.2.B. Ki tra vi tể ế1. Vi chính tế (2 đi m)ể Nghe vi bài “Chi xe đp chú (trang: 179­ SGK4/1)ế (vi đo Chi xe……ng t)ế ắ2. làm văn: (8 đi m)ậ bàiề Hãy dùng ho ch mà em yêu thích.ả ơTheo dõi qu ki traế Đi mể phê giáo viênờ ủ………………………………………………………………………………………………………………………………………1.Đi chính ảII. Đi làm vănể ậIII. ng đi vi tổ ếĐi trung bình đc và ọvi tế Th ……..ngày …….tháng năm 2018ứ PHI KI TRA ĐNH KÌ CU KÌ IẾ NĂM 2017 2018 MÔN TOÁN Th gian 40 phút Không th gian chép )ờ ềH và tên …………………………………………………………l 4…………….ọ ớĐi mể Nh xét giáo viênậ ủ………………………………………………………………… ..…………………………………………………………………… .…………………………………………………………………… .I. PH I. TR NGHI đi m)ể Hãy khoanh vào ch đt tr câu tr đúng:ữ ướ ờCâu 1: (1đi m)ể Giá tr ch trong trong 83 574 làị A. 80 B. 800 C. 8000 D. 80000Câu 2: (1đi m)ể qu phép nhân 307 40 là:ế A. 12190 B. 12280 C. 2280 D. 12290Câu 3: (1đi m)ể qu phép chia 672 21 là:ế A. 22 B. 23 C.32 D. 42Câu 4: (0,5đi m)ể Tính trung bình ng các 96; 99, 102; 105; 108 là:ộ A. 12 B. 102 C. 112 D. 510Câu 5: (1đi m)ể thích vi vào ch ch 6mố 29dm =…. dm là: A. 609 B. 690 C. 6009 D. 69Câu (1đi m)ể thích vi vào ch ch 75kg =…..kg là:ố A. 275 B. 27500 C. 200075 D. 2075II. PH II. LU (4 đi m):Ầ ểCâu 7: (2đi m)ể Đt tính tínhặ a) 8627 903 b) 41535 195…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Câu 8: (2đ) nh đt hình ch nh có chu vi ng 270m, chi dài ơchi ng là 56m.ề ộa, Tính chu vi nh đt đó?ả ấb, Tính di tích nh đt đó?ệ ấ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………