Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng việt lớp 1 (2)

17b39eb8563e73856019011f547f112c
Gửi bởi: Võ Hoàng 18 tháng 1 2018 lúc 16:08 | Được cập nhật: 24 tháng 2 lúc 23:49 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 340 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tr ng Ti Lê Minh ườ ọXuânL p: ộH và tên:……………………..ọ................................................... Th ngay tháng 12 năm 2017ứ Ki tra cu kì Iể Môn: Ti ng Vi tế Th gian: 40 phútờ Giám th ịĐi mể phê giám kh oờ Giám kh BÀIỀ A. Ki tra kĩ năng đc: (10 đi m)ể sinh đc trong bài đc sau:ọ ọBài đc 1ọQueâ beù Nghæ leã, boá meï cho beù veà thaêm queâ.Queâ beù ôû Quaûng Nam. Xe chaïy quanh co qua laøng beù nhoû, nhaø thaâm thaáp, san saùt nhau.Bài đc 2ọBeù chaêm baø Boá meï veà queâ. Ôû nhaø, chæ coù baøvaø beù. Baø bò caûm. Baø naèm nghæ. Beùnheï nhaøng vaét cam, ñaép khaên vaøo traùncho baø. Bài đc 3ọNhaø baïn Queá Gia ñình Queá coù baø ngoaïi, boá, meï,anh Hoaøng vaø Queá. Nhaø Queá ôû thaønhphoá Nha Trang. Nhaø Queá raát saïch seõ vaøthoaùng maùt. B. Ki tra kĩ năng vi :ể (10 đi m)ể1. Chính tả :(7 đi m)ể 2. Bài pậ (2 đi m)ể a. Đi hay vào ch ch :ỗ ....ây u, ......ênh chầ b.V mô hình và đa ti ng vào mô hình:ẽ hoàng, mẹ Trình bày, ch vi tữ đi mể BÀI VI TẾTh gian: 15 phútờChính tảThu về Thu đã ng nh nhàng, lá cây vàng th m. lích rích rề ủnhau xây .ổĐÁP ÁN MÔN TI NG VI CGD CU KÌ I.Ế Ọh ng Năm c: 2017 2018ọI. Ki tra kĩ năng đc (10 đi ):ể a. Đcọ đúng đúng ti ng, ng đúng, loát, thi kho ng 30 ảti ng/ phút): đi mế đc sai, đc th a, đc thi tr 0,25 đi m.ỗ .Đc to: đi mọ ểII. Ki tra kĩ năng vi (10 đi m):ể ể1. Chính tả (7 đi m): vi sai( sai âm, n, thanh), vi th a, vi thi tr 0,25 đi m.ỗ 2.Bài (ậ đi m): đáp đúng đc 0,5 đi mể ượ a. Đi hay vào ch ch :ỗ .......ây u, ......ênh ch.ầ b. Đa ti ng vào mô hình:ư mô hình :0,25đẽ Đa ti ng vào mô hình: 0, 25đư \\ Trình bày, ch vi t:ữ đi mể TRÚC MA TR KI TRA CU KÌ IẤ ỌMôn Ti ng Vi CNGD p1ế Năm 2017­ 2018ọTT Ki tra ki th cể đứ ng đi mổ ểM 1ứ 2ứ 3ứ 4ứ1. Bài ki tra đcể ọa.Ph đúngầ đi mể8.0 đi mể(30 ti ng)ế 8.0đb.Ph toầ đi mể 2đC ng đi ki tra đcộ 10 đ2. Bài ki tra vi tể 10 đi mểVi chính tế đi mể(20 ch )ữ 7.0 đBài pậLu chính g, ghậ ảĐa ti ng vào mô hìnhư đi mể (2 đi (2 ti ng)ế 2.0 đTrình bày, ch vi tữ đi mể 1.0đC ng đi ki tra vi tộ 10