Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 8 trường THCS Tiến Sơn, Lương Sơn năm 2015 - 2016

c01681a502454cc2f9e8067e00320ca1
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 15 tháng 12 2017 lúc 22:05 | Được cập nhật: 25 tháng 2 lúc 1:27 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 308 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT NG NƯƠ ƠTR NG THCS TI NƯỜ KI TRA KÌ IỀ ỌNăm 2015 2016ọMÔN: SINH 8Ọ Ớ(Th gian: 45 phút không th gian giao đ)ờ ềCâu1: (1,5 đi m)ể Ph là gì? Cho ví Nêu các cung ph .ả ạCâu 2: (3 đi m)ể Tr ng nhi cây xanh có ích gì trong vi làm ch không khí quanh ta?ồ ầCâu 3: (2,5 đi m)ể Trình bày và ch năng ng dài?ấ ươCâu 4: (1 đi m)ể Nguyên nhân nào làm ho đng tiêu hóa và th kém hi qu ?ạ ảCâu 5: (2 đi m)ểa) Mi ch là gì?ễ ịb) Phân bi mi ch nhiên và mi ch nhân o?ệ ạDOC24.VN 1Đáp án ki tra kì môn Sinh 8ề ớCâu 1: Ph là nh ng ph ng th tr các kích thích môi tr ng thông qua ườh th kinh. (0,5đ)ệ ầ Ví Th ăn ch vào thì ti t....ụ ưỡ ướ (0,5đ) cung ph quan th m, noron ng tâm, noron trung gian, ướnoron li tâm, quan ph ng.ơ (0,5đ)Câu 2: Tr ng nhi cây xanh có ích:ồ ợ Đi hòa thành ph không khí (ch là ng COề ượ2 và O2 theo ng có cho hô ướ ợh p. (1,0đ)ấ Lá cây góp ph hô con ng i.ả ườ (1,0đ) Đi hòa khí u. (0,5đ)ề ậ Làm gi nhi môi tr ng.ả ườ (0,5đ)Câu 3: ng dài m:ươ ồĐu ng:ầ ươ đu ng: Gi ma sát (0,5đ)ụ ươ ả Mô ng các nang ng: Phân tán các ch đ.ươ ươ (0,5đ)Thân ng:ươ Màng ng: Giúp ng to ra ngangươ ươ (0,5đ) Mô ng ng: Ch cươ (0,5đ) Khoang ng: Ch tr em và vàng ng n.ươ ườ (0,5đ)Câu 4: Nguyên nhân th và tiêu hóa kém: (1,0đ)ấ ụ Ăn ng vàng, nhai không kĩ; không ăn đúng gi đúng a; th ăn không kh ẩv hay kh ph ăn không lý.ị ợ Tinh th lúc ăn không vui tho mái mà căng th ngầ ẳ Sau khi ăn không ngh ng mà ph làm vi ngay.ỉ ệCâu 5:a) Mi ch là kh năng th không nh nào đó. (0,5đ)ễ ệb) Mi ch nhiên là hi ng th không nh ho không nh ượ ệđã ng nhi m.ừ (0,5đ)Mi ch nhân là khi ng đc tiêm vacxin phòng nh nào đó thì không ườ ượ ắb nh.ệ (0,5đ)DOC24.VN