Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐỀ KIỂM TRA HKI MÔN SINH HỌC 6 + MA TRẬN + ĐÁP ÁN

6386bfe0461acd3d56526ce481dc0fe6
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 15 tháng 12 2017 lúc 21:26 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 17:56 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 336 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

dung ộKi th cế Nh bi tậ Thông hi uể ng ụTh pấ ng ụcao ngộTN TL TN TL TN TL TN TLCh ng II:Rươ Các lo iạcâythu rộ ễc cọ Rễg mồm yấlo iạS câu i:2ố ỏS đi m:0,5ố ể% đi :5%ể câu0,25đ2,5% 1câu0.25 đ2,5% câu 0.5 5%Ch ng ươIII:Thân Nh ng cácậ ạlo thânạ Nêu các lo iạthân và cho vídụ câu i:2ố ỏS đi m:2,25ố ể% đi :22,5ể câu 0,25 2,5% 1câu 20% câu3 ,25 32,5%Ch ng IV:Láươ Lá khí gì ầch tinh tế So sánh quangh –hô p; ấS thoat ơn cươ ng ngậ ứcây tr ngồS câu i:3ố ỏS đi m:6,25ố ể% đi :62,5ể câu0.25đ2,5% câu 50% câu 10% câu 6,25 62,5%Ch ngươV:Sinh sinảd ngưỡ Hi nh thể ếnào là chi tếcành,ghép câyS câu i:4ố ỏS đi m:1ố ể% đi :10ể câu 10% câu đ10%T ng:ổS câu i:9ố ỏS đi m:10ố ể% đi :100ể Câu 0,75 đ7,5% Câu 1,25 12,5% Câu đ70% Câu 1đ 10% câu 10đ100% PHÒNG GD ĐT TP. PLEIKU TR NG TH THCS ANH HÙNG UƯỜ MA TR KI TRA KÌ NĂM C: Ọ2013 2014 MÔN: SINH 6Ọ ỚTh gian làm bài: 45 phút (Không tính th gian phátờđ)ềĐi mể ời nhận xét của thầy (cô) giáoĐ BÀIỀI. TR NGHI MẮ (2đ)Khoanh tròn vào tr đúng trong các câu sau: (1đ)ả ờCâu Lá cây khí nào trong các ch khí sau ch tinh t?ầ a. Khí oxi b. Khí cacbonic c. Khí Nit d. Khí dro.ơ ỉCâu2 Trong nh ng nhóm cây sau đây, nh ng nhóm cây nào toàn cây có c?ữ a. Cây xoài, cây t, cây lúa, cây mít.ơ b. Cây mít, cây xoài, cây i, cây hành.ổ c. Cây táo, cây xoài, cây i, cây n.ổ d. Cây lúa, cây xoài, cây i, cây hành.ổCâu 3: Cây đng thu lo thân nào?ướ a. Thân b. Thân leo c. Thân d. Thân bò.ộ ỏCâu 4: Căn vào hình ng bên ngoài, ng ta chia làm lo i?ứ ườ ạa. Ba lo là: c, chùm, ph c. Hai lo là: m, cạ ọb. Hai lo là: chính, ph d. Hai lo là: c, chùmạ ễCâu 5: Đi ho thích vào ch tr ng trong các câu sau: (1đ)ề ố1……………. là đo cành có …………… xu ng đt cho cành đó bénắ ẩr phát tri thành cây i.ễ 2………… là làm cho cành ra………ngay trên cây đem tr ng thành câyồ ồm i.ơ PHÒNG GD ĐT TP. PLEIKUTR NG TH THCS ANH HÙNG UƯỜ KI TRA KÌ NĂM C: 2013 2014Ề ỌMÔN: SINH 6Ọ ỚTh gian: 10 phút (Không tính th gian phát đ)ờ và tên:ọ………………………….......………………… p:ớ……… Phòng ki tra:ể……… SBD:……..Đi mể ời nhận xét của thầy (cô) giáoĐ BÀIỀII. LU NỰ (8Đ)Câu (2đ). Thân nh ng ph nào?ồ Có lo thân và cho ví ?ấ ụCâu (1đ). sao khi đánh (b ng) cây đi tr ng khác ng ta ph ch ngày râmạ ườ ọmát và lá ho ng n?ỉ ọCâu (3đ). So sánh đi gi ng và khác nhau gi hô và quang p?ể ợCâu (2đ) Trình bày thí nghi ch ng minh cây thoát c?ệ ươBÀI LÀMPHÒNG GD ĐT TP. PLEIKUTR NG TH THCS ANH HÙNG UƯỜ KI TRA KÌ NĂM C: 2013 2014Ề ỌMÔN: SINH 6Ọ ỚTh gian: 35 phút (Không tính th gian phát đ)ờ và tên:ọ………………………….......………………… p:ớ……… Phòng ki tra:ể……… SBD:……..PHÒNG GD ĐT TP PLEIKUTR NG TH THCS ANH HÙNG UƯỜ ĐÁP ÁN VÀ NG CH MƯỚ ẤĐ THI KÌ (2013­2014)Ề ỌMÔN: SINH 6ỌI/ Tr nghi m(2đ)ắ Khoanh tròn vào câu tr đúngả :(1đ) đung 0,25đ)ô1 4b dCâu 5: Đi (ề 1đ) (M đung 0,25đ)ô 1. Giâm cành­ ch iắ 2. Chi cành­ rế ễII/ lu n(8đ)ự ậCâu Đáp án ĐiểmCâu 1(2 đ) Thân cây m: Thân chính, cành, ch ng và ch nách.ồ ồ­ Có lo thân: thân đng, thân leo, thân bò.ạ Thân đng: m:ứ Thân Cây nhãn, cây đa.....ô Thân t: a, cau, cộ Thân tr u....ỏ Thân leo: p, đu hà lan....ươ Thân bò: Rau má, ... 0,25đ0,25đ0,25đ0,25đ0,25đ0,25đ0,25đ0,25đCâu 2(1đ) khi đánh (b ng) cây đi tr ng khác, cây ph n,ứ ầkh năng hút suy u,c có th gian ph c.ả ươ ụ­ Ph ch ngày râm mát và lá ho ng là nh gi ơs thoát cây,tránh cây héo và ch tư ươ 0,5đ0,5đCâu 3(3đ) Gi ng nhau:ố­ Đu làề quá trình có nghĩa đi đi ng cây xanh.ố ủ­ Đu ch nh ng các bên ngoài nh nhi đô, khôngề ưở ệkhí ...Khác nhau:Hô Quang pấ ợ­ ra các ph cây ra lá cây xanh.ả ở­ Hút khí oxi nh khí cacbonic. Hút khí cacbonic nh khí oxiả ả­ Phân gi ch .ả Ch ch .ế ơ­ ra lúc ngày và Ch ra ban ngày lúc có ánh ởsáng đêm. 0,5đ0,5đ0,5đ0,5đ0,5đ0,5đCâu 4(2đ) Bai cây có đy thân lá vào th tinh đng cắ ươđy kín mi ng sau đó lên đĩa cân ọđĩa cân còn các qu cân cho thăng ng sau 30 phút th cânạ ấnghiêng phía qu cân, trong xu ng ươ ố=> ch ng cây hút lên lá và đc thoát ra ngoài qua khí.ứ ươ ượ ô(H sinh co th thi theo cach khac đung, li cho đi đa)ọ 1đ0,5đ0,5đ