Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra HKI có ma trận, đáp án

4cd17f8cf43c958c5b33b683a8a54061
Gửi bởi: ngọc nguyễn 23 tháng 7 2018 lúc 22:10:19 | Được cập nhật: 2 phút trước Kiểu file: DOC | Lượt xem: 554 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

PHÒNG GD ĐT TP THO NG HÒA XÃ CH NGHĨA VI NAMỸ ỆTR NG THCS TH ƯỜ do nh phúcộ ĐỀ KI TRA 2017 201 MÔN LÍ 7Ị Th gian 60 phútờI.M ích đề ki tra:1- Ki th c:- Đánh giá nh bi t, thông hi và ng HS qua các iứ ộdung ch thành ph nhân văn môi tr ng .ủ ườ-Trình bày và gi thích gi phân dân không ngả ồđ trên th gi .ề ớ- Bi hi tr ng nhi không khí ôn hòa, nguyên nhân,h uế ượ ậqu .ả- Trình bày và gi thích các đi kinh chung và các ngành kinh tả ếc châu Phi.ủ2- Kĩ năng:D vào ng li u, nh xét quá trình phát tri dân th gi i,ự ớnguyên nhân và qu nóậ II. Hình th ki tra: lu nự III. tr đề ki tra Ề1C độ Tên ch ủđ Nh bi Thông hi uể ngC độ th độ caoCh 1ủ ềThành ph ầnhân văn ủmôi vào ng ốli u, nh xét quá ậtrình phát tri dân ểs th gi i, nguyênố ớnhân và qu ảc nóủ- Phân tích ượm ng quan ươgi dân tài ớnguyên ngừS câu: 1ốS đi m: ểT 30 %ỉ câu: 1ốS đi m: 3ố ểCh 2:ủ Các môi tr ng ườ ịlí và ho ng ộkinh conế ủng iườN dung2ộ Môitr ng ôn ườ ớhòa và ho ạđ ng kinh ếc con ng ườ ởđ ôn hòa.ớ Bi hi ượ ệtr ng nhi ễkhông khí ôn ớhòa, nguyên nhân,h quậ ảS câu: 1ốS đi m: ểT 30 %ỉ câu: 1ốS đi m: 3ố ểCh 3:ủ Thiên nhiên và con ng cácườ ởchâu cụN dung2ộ Châu Phi Trình bày và gi ảthích các đi ểkinh chung và ếcác ngành kinh ếc châu PhiủS câu: ốS đi m: 40 %ỉ câu: 1ốS đi m: 4ố ểĐ nh ng ướphát tri năngểl Năng chung: năng tính toán, năng c; năng gi quy ềnăng giao ti p; năng tác; năng ng CNTT; năng ng ụngôn ng ữ- Năng chuyên bi t: năng duy ng theo lãnh th năng ng ụb năng ng hình tranh nh, lát t.ả ăT ng câu: ốT ng ốđi m:10ểT 100 %ỉ câu: 1ốS đi m: 3ố ểT 30 %ỉ câu: 1ốS đi m: 4ố ểT 40 %ỉ câu: 1ốS đi m: 3ố ểT 30 %ỉ ệIV. ki tra: ểĐ 1ềCâu (3,0đi m) ểHãy nêu hi tr ng, nguyên nhân và qu nhi không khí ôn ớhòa. Câu (4,0đi m) ể- Nh ng đi khác nhau trong xu cây công nghi và cây ng ươth châu Phi.ự ở- sao công nghi châu Phi còn ch phát tri n? tên ướcó công nghi phát tri nh châu Phi.ề ởCâu (3,0 đi m) ểD vào ng li sau, hãy nh xét ng quan gi dân và ươ ốdi tích ng khu Đông Nam Á.ệ ựNăm Dân (tri ng i)ố ườ Di tích ng (tri uệ ệha)1980 360 240,21990 442 208,6…………………… …………………….Đ 2ềCâu (3,0đi m) ểHãy nêu hi tr ng, nguyên nhân và qu nhi không khí ôn ớhòa. Câu (4,0đi m) ể- Nh ng đi khác nhau trong xu cây công nghi và cây ng ươth châu Phi.ự ở-Nêu nh ng đi khác nhau trong xu cây công nghi và cây ng ươth châu Phi.ự ởCâu (3,0 đi m) ểCho ng li u:ả ệTình hình phát tri dân th gi iể ớĐ uầ 1250 1500 1804 1927 1959 1974 1987 1999 2021NămCN (Dựbáo)S dânố( ỉng i)ườ 0,3 0,4 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0Nh xét tình hình phát tri dân th gi i. Nêu nguyên nhân và ậqu .ả…………………… …………………….PHÒNG GD ĐT TP THO NG HÒA XÃ CH NGHĨA VI NAMỸ ỆTR NGƯỜ THCS TH Độ do nh phú ĐÁP ÁN KI TRA 2017 201 MÔN ĐỊ LÍ CâuĐ áp án m1(3,0 đi Hi tr ng, nguyên nhân và qu nhi không khí ôn hòa. Hi tr ng không khí nhi ng .- Nguyên nhân: khói các nhà máy và ph ươ ng ti giao thông th vào khí quy n. qu axit, hi ng nhà kính, th ng ng ôdôn. 1,01,01,02(4,0đi Nh ng đi khác nhau trong xu cây côngnghi và cây ươ ng th châu Phi:- Cây công nghi ượ tr ng trong các đi n,theo ướ ng chuyên môn hóa nh đích xu tkh u.Các đi thu các công ty ưb ướ ngoài, ch xu theo quy mô .- Cây ươ ng th chi tr ng nh trong ungành tr ng tr t, hình th canh tác ươ ng cònkhá ph bi n, thu u, thi phân bón, ch ủy vào ng ườ i. ượ ng ươ ng th khôngđáp ng ượ nhu .* Công nghi châu Phi ch phát ri là do :- Thi lao ng chuyên môn thu .- ch u- Thi nghiêm tr ng.. .* Các ướ có công nghi phát tri nh châuPhi là ng hòa Nam Phi,, An-giê-ri, Ai p.. 1,01,0 0,5 0,5 0,5 0,53(3,0đi Nh xét 1980 1990 :- Dân 360 tri ng ườ ng lên 442 tri ng ườ (t ng 82 tri ng ườ i) .- Di tích ng 240,2 tri ha gi còn 208,6 tri ha (gi 31,6 tri ha) .- Dân càng ng thì di tích ng càng gi 1,01,0 1,0 ĐỀ 1Đ ÁP ÁN KI TRA 2017 201 MÔN ĐỊ LÍ CâuĐ áp án m1(3,0 đi Hi tr ng, nguyên nhân và qu nhi không khí ôn hòa. Hi tr ng không khí nhi ng .- Nguyên nhân: khói các nhà máy và ph ươ ng ti giao thông th vào khí quy n. qu axit, hi ng nhà kính, th ng ng ôdôn. 1,01,01,02(4,0đi Nh ng đi khác nhau trong xu cây ươ ngth và cây công nghi châu Phi :- Cây công nghi ượ tr ng trong các đi n,theo ướ ng chuyên môn hoá nh đích xu tkh u. Các đi thu các công ty ưb ướ ngoài, ch xu theo quy mô n- Cây ươ ng th c: chi tr ng nh trong ungành tr ng tr t, hình th canh tác ươ ng cònkhá ph bi n, thu u, thi phân bó n, ch ủy vào ng ườ i. ượ ng ươ ng th khôngđáp ng ượ nhu u* Công nghi châu Phi ch phát tri là do :- Thi lao ng chuyên môn thu t- ch u- Thi nghiêm tr ng.. .* Các ướ có công nghi phát tri nh châuPhi là ng hòa Nam Phi,, An-giê-ri, Ai p.. 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,53(3,0đi Tình hình phát tri dân th gi i, nguyên nhân và qu :* Nh xét tình hình dân th gi i, nguyên nhân Trong nhi th (t công nguyên 1804)dân th gi ng ch ch p. Nguyên nhân do ch nh, đói kém, chi tranh th XIX nay 1804 1999), dân th gi ng nhanh. Th gian dân ng thêm ng ườ và ng đôi ngày càng rút ng 1,0 1,0 ĐỀ 2l i, nh là nh ng 50 th XX. Nguyên nhân do có nh ng ti kinh xã và qu Dân ng nhanh đã gây ép vi làm, phúc xã i, môi tr ườ ng, kìm hãm phát tri kinh xã i… 1,0