Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra chương 5 đại số 11

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Thành Đạt 24 tháng 10 2020 lúc 19:36:31 | Được cập nhật: 16 tháng 5 lúc 8:17:02 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 366 | Lượt Download: 1 | File size: 0.085504 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Trường THPT YJUT
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 11-CHƯƠNG 5
Tổ Toán
Năm học 2012 - 2013
Thời gian làm bài : 45 phút ( không kể thời gian giao đề)
ĐỀ 1:
Câu 1: Tìm đạo hàm của các hàm số sau
1)

2)

2)

4)

+7

Câu 2: Giải phương trình f’(x)=0 biết

Câu 3: Cho hàm số

©

1) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng -3
2)Tìm trên đồ thị hàm số các điểm A, B sao cho tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại A song song với tiếp
tuyến Tại B và

.

ĐỀ 2:
Câu 1: Tìm đạo hàm của các hàm số sau
1)

2)

2)

4)

+7

Câu 2: Giải phương trình f’(x)=0 biết

Câu 3: Cho hàm số

©

1) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có tung độ bằng 1
2)Tìm trên đồ thị hàm số các điểm A, B sao cho tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại A song song với tiếp
tuyến Tại B và

.

Đề 3:
Câu 1: Tìm đạo hàm của các hàm số sau
1)
2)

2)
4)

Câu 2: Giải phương trình f’(x)=0 biết

Câu 3: Cho hàm số
a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng 2
b) Tìm hai điểm A, B thuộc đồ thị hàm số sao cho tiếp tuyến tại A, B có cùng hệ số góc và đường thẳng
đi qua A, B vuông góc với đường thẳng
Đề 4:
Câu 1: Tìm đạo hàm của các hàm số sau
1)
2)

2)
4)

Câu 2: Giải phương trình f’(x)=0 biết

Câu 3: Cho hàm số
a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có tung độ bằng 2
b) Tìm hai điểm A, B thuộc đồ thị hàm số sao cho tiếp tuyến tại A, B có cùng hệ số góc và đường thẳng
đi qua A, B vuông góc với đường thẳng