Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra 45 phút hoá 8 Chương I: Chất-Nguyên tử-Phân tử

eb8688dd158d1fb2768445bf03fff998
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị 11 tháng 5 2018 lúc 17:43 | Được cập nhật: 24 tháng 2 lúc 11:24 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 294 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG I: CHẤT NGUYÊN TỬ PHÂN TỬ Môn: Hoá học LỚP Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ SỐ 01 Câu 1. (1đ) Đơn chất là gì? Chất nào là đơn chất trong các chất có công thức hoá học sau: Br2; N2O; Ba; NH3 Câu 2. (3đ) Nêu nghĩa của công thức hoá học. Từ công thức của chất oxit sắt từ là Fe3O4 Hãy cho biết: a. Oxit sắt từ do những nguyên tố hoá học nào tạo nên? b. Số nguyên tử của từng nguyên tố hoá học trong phân tử oxit sắt từ? c. Tính phân tử khối của oxit sắt từ. Câu 3. (1đ) Dùng chữ số và kí hiệu hoá học hoặc công thức hoá học để diễn đạt các sau: 1. Một nguyên tử hiđro 2. Hai nguyên tử cacbon 3. Ba nguyên tử nhôm 4. Bốn phân tử oxi Câu 4. (1đ) Hãy cho biết hoá trị của các nguyên tố sau: Hiđro, Oxi, Clo. Người ta quy ước lấy nguyên tố nào làm đơn vị hoá trị? Câu 5. (1đ) Tám nguyên tử của nguyên tố nặng bằng nguyên tử của nguyên tố đồng. Hãy tính toán để cho biết tên và kí hiệu hoá học của X? Câu 6. (1đ) Tính hoá trị của: Nguyên tố trong hợp chất SO2 Nhóm nguyên tử CO3 trong hợp chất K2CO3 biết K(I) Câu 7. (1đ) Lập công thức hoá học của hợp chất gồm: Al(III) và S(II) Mg(II) và nhóm SO4 (II) Câu 8. (1đ) Từ hoá trị của các nguyên tố và nhóm nguyên tử đã biết những câu trên. Hãy cho biết công thức hoá học nào sau đây viết sai? Al3(SO4)2; KO2; H2S. Sửa lại cho đúng.Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ 01 Câu Nội dung Điểm 1.1 Định nghĩa đúng (0,5đ) 1.2 Nêu được đơn chất (0,5đ) 1.1 Nêu được nghĩa của CTHH (1,5đ) 1.2a Nêu được mỗi đúng (0,5đ) 1.2b Nêu được mỗi đúng (0,5đ) 1.2c Nêu được mỗi đúng (0,5đ) 3.1 (0,25đ) 3.2 2C (0,25đ) 3.3 3Al (0,25đ) 3.4 4O2 (0,25đ) H(I), O(II), Cl(I) quy ước lấy H(I) làm đơn vị hoá trị (1đ) 8X .64 56 là Fe (1đ) 6.2 SO2→ a.1 II.2 IV (0,5đ) 6.1 1.2 b. II (0,5đ) 7.1. AlxSy III.x II.y→ x: 2: chọn 2; CTHH của h/c là Al2O3 (0,5đ) 7.2. Mgx(SO4)y II.x II.y→ x: 1: chọn =1; CTHH của h/c là MgSO4 (0,5đ) Al3(SO4)2→ III.3 II.2 CTHH sai sửa lại: Al2(SO4)3 KO2 I.1 II.2 CTHH sai sửa lại ... K2O H2S I.2 II.1 CTHH đúng (1đ)Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! ĐỀ SỐ 02 Câu 1: (2,5 điểm) a/ Viết các CTHH của các hợp chất sau: Khí clo được tạo bởi 2Cl Nước được tạo bởi 2H, 1O Axit clohydric được tạo bởi 1H, 1Cl Nhôm b/ Chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất vì sao? Câu 2: (2 điểm) Công thức hóa học của một chất cho ta biết được những gì? Minh họa với chất BaSO4 Câu 3: (2 điểm) Các cách viết sau đây có nghĩa gì: 2N, 3Br2, KCl Câu 4: (3 điểm) Lập CTHH của các hợp chất theo hóa trị: a/ (IV) và (II) b/ Ca (II) và nhóm NO3 (I) Tính phân tử khối của các chất trên Câu 5: (0,5 điểm) Công thức nào sau đây viết sai: K2O, Fe(OH)3, NaO, CaO Hãy sửa lại công thức hóa học viết sai (Ba 137, 32, 16, 12, Ca 40, 14) --------------HẾT------------------Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ 02 CÂU NỘI DUNG ĐIỂM a/ b/ Viết các CTHH của các hợp chất sau: Khí clo: Cl2 Nước được tạo bởi 2H, 1O: H2O Axit clohydric được tạo bởi 1H, 1Cl: HCl Nhôm: Al Đơn chất là: Cl2 và Al vì được tạo ra từ một nguyên tố hóa học Hợp chất: H2O, HCl vì được tạo bởi hai nguyên tố hóa học trở lên 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Công thức hóa học của một chất cho ta biết: Nguyên tố tạo ra chất Số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong phân tử chất đó Phân tử khối Ví dụ: BaSO4 Do nguyên tố Bari, lưu huỳnh, oxi tạo thành Có Ba, 1S, 4O trong phân tử Phân tử khối: 137 32 16 197 đ.v.C Các cách viết sau có nghĩa: 2N: nguyên tử 3Br2: phân tử Brom KCl: Công thức hóa học của muối kali clorua phân tử muối kali clorua (KCl) 0,5 0,5 đTruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! a/ Lập CTHH theo hóa trị của các hợp chất sau: C(IV) và O(II): Gọi công thức chung: CxOy Áp dụng quy tắc hóa trị: Chuyển thành tỷ lệ: �� �� �� �� Vậy CTHH là CO2 Phân tử khối 12 16 44 đ.v.C b/ Ca(II) và NO3 (I): Gọi công thức chung: Cax(NO3)y Áp dụng quy tắc hóa trị: Chuyển thành tỷ lệ: �� �� �� �� Vậy CTHH là Ca(NO3)2 Phân tử khối 40 (14 16 3) 164 đ.v.C 0,5 0,5 Công thức hóa học viết sai là NaO viết lại là Na2O 0,5