Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng anh 9

5352b08c62fefb978c725657c78d3443
Gửi bởi: trung123 31 tháng 10 2016 lúc 0:54 | Được cập nhật: 25 tháng 2 lúc 15:09 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 300 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

..................... secondary schoolClass: 9A...Full name: ................................. Test 15'Marks Teacher′s comment Ex1: Put at, on, in, for, since or in to the blanks.1. It’s ages _________ we said goodbye.2. The film started _________ seven thirty.3. He will return _________ next week.4. Leaves turn color _________ autumn.5. haven’t gone out to see movie _________ years. Ex2: Underline the correct answers.1. love animal (because/ so) often go to the zoo.2. He said that he (likes/ liked) coffee.3. She’s lazy (because/ so) her parents are worried.4. The boy was sent to an orphanage (because/ so) he has no parents.5. wish (can/ could) speak Japanese now...................... secondary schoolClass: 9A...Full name: ................................. Test 15'Marks Teacher′s comment Ex1: Put at, on, in, for, since or into the blanks.1. It’s ages _________ we said goodbye.2. The film started _________ seven thirty.3. He will return _________ next week.4. Leaves turn color _________ autumn.5. haven’t gone out to see movie _________ years. Ex2: Underline the correct answers.1. love animal (because/ so) often go to the zoo.2. He said that he (likes/ liked) coffee.3. She’s lazy (because/ so) her parents are worried.4. The boy was sent to an orphanage (because/ so) he has no parents.5. wish (can/ could) speak Japanese now.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.