Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 - Số 3

dbf8f42c1f16309469479bea12e4f7c5
Gửi bởi: Nguyễn Trần Thành Đạt 29 tháng 10 2016 lúc 23:20:48 | Được cập nhật: 19 giờ trước (5:54:21) Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 480 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

I. Sắp xếp các từ đã cho thành một câu hoàn chỉnh. (5 điểm)1.bedroom/ is/ This/ Mai's2.table/ There/ room/ is/ a/ left/ on/ the/ of/ the3.is/ The/ table/ near/ wardrobe/ the4.books/ on/ are/ bookshelf/ the/ There/ many/ folders/ and5.right/ On/ room/ of/ the/ window/ a/ is/ there/ theII. Chọn đáp án đúng nhất. (5 điểm)1.She ______ go to hospital last week.A. had toB. mustC. ought to2.Tom has just been offered job. think Tom _______ accept the job.A. mustB. ought toC. has to3.You __________ drive. You are too tired.A. ought not toB. mustn'tC. don't have to4.You _______ forget what told you. It's very important.A. ought not toB. don't have toC. mustn't5.I ___________ wear suit to work but usually do.A. don't have toB. ought not toC. mustn'tTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.