Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Sinh học lớp 7 - Đề số 4

a98ce5468ad928e88097ad25cac1b0da
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 9 tháng 3 2018 lúc 21:58 | Được cập nhật: 26 tháng 2 lúc 4:53 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 330 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ki tra 15 phút kì môn Sinh 4ề ốCâu 1. Th bóng đuôi dài có hai vòng tu hoàn, tâm th có vách ngăn mằ ạth tâm th thành hai nên máu đi nuôi thờ ểA. pha nhi uị ềB. Ít phaịC. Là máu iỏ ươD. Là máu th mỏ ẫCâu 2. Khi nói tu hoàn th n, phát bi nào sau đây là đúng?ề ểA. Có vách tâm th tụ ấB. Có ba vòng tu hoànầC. Có tim hai ngănD. Máu đi nuôi th là máu iơ ươCâu 3. Hi nay, trên th gi có kho ng bao nhiêu loài bò sát?ệ ảA. 3200 B. 2960 C. 6500 D. 1500Câu 4. Kh ng long di vong cách đây kho ngủ ảA. 90 tri nămệB. 150 tri nămệC. 1,5 tri nămệD. 65 tri nămệCâu 5. Hi nay, Vi Nam đã phát hi kho ng bao nhiêu loài bò sát?ệ ượ ảA. 296 B. 635 C. 150 D. 510Câu 6. th n, có bao nhiêu ng tham gia vào các ng: cúi, ng a,Ở ửnghiêng, quay ph i, quay trái…. u?ả ầA. B. C. D. 2Câu 7. Phát bi nào sau đây chim câu là sai?ể ồA. Bay ki cánhể ỗB. ng trên n, thích nghi ng bay nố ượC. Là ng ng nhi tộ ệD. Nuôi con ng mằ ẹCâu 8. So th bóng đuôi dài, sinh chim câu có đi gì?ớ ểA. tr ng nhi uẻ ềB. Nuôi con ng mằ ẹC. tr ng, nuôi conẤ ứD. Th tinh trongụCâu 9. a, ráo cái th ng bao nhiêu tr ng?ỗ ườ ứA. tr ngứB. tr ngứC. 80 100 tr ngứD. 20 30 tr ngứCâu 10. ng nào trong hình đây không thu nhóm chim bay?ộ ướ ộDOC24.VN 1A. Hình 1B. Hình 2C. Hình 3D. Hình 4DOC24.VN 2Đáp án ki tra 15 phút Sinh 7ề ọ1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. BDOC24.VN