Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

đề kiểm tra 1 tiết môn toán lớp 9

32b39c174378c2e37a74aeb80b3150df
Gửi bởi: Võ Hoàng 4 tháng 3 2018 lúc 18:12 | Được cập nhật: 27 tháng 2 lúc 13:35 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 303 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ÔN CH NG III 7Ộ ƯƠ ỚĐ 1Ề ỐTi 50: Ki tra ch ng III sế ươ ốI. tiêu:ụ1. KiÕn thøc: Ki tra vi cácể kiÕn thøc trong ch ¬ng III cña häc sinh.2. KÜ n¨ng: Häc sinh cã kÜ n¨ng vËn dông thµnh th¹o kiÕn thøc c¬b¶n ®· îc häc vµo bµi kiÓm tra, ki tra ng tr nh bàitoán HS Häc sinh rÌn luyÖn duy vËn dông vµ nhËn biÕt nhanh.3. Th¸i ®é: Tù gi¸c, nghiªm tóc vµ cÈn thËn khi lµm bµi.II. Ma tr ki traậ Câp độCh đủ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ngổVD th pấ VD caoThu th ậs li u, ệd hi ệth ng ốkê,t ốB ngả ầsố Nh bi ếđ các ượ ốgiá tr các ốgiá tr khác ịnhau, ốt ng ngươ Bi cách ếthu th ậs li ệth ng kê, ốl ượb ng ầsốS câuốđi mểT lỉ câu (1a, 2a) 2b- ý11,0 câu3 đi mểGiá tr ịtrung bình,m ủd hi u, Hi u, ậd ng tính ốtrung bình ng, tìm ốc hi uủ Bi xét GTLN, GTNN, ếcác giá tr khác nhau ủd hi u, có nh ng ượ ữnh xét ban thông ầqua ng sả ốS câuốđi mểPh trămầ câu(1b, 2b- 2-3) 3,5 câu- 1c 0.5 câu4 đi mể40%Bi để Bi vào ựbi nêuể ểnh xétậ Bi ẽbi ồđo ạth ngẳ Bi bi ểđ hình qu tồ ạS câuốđi mểPh trămầ câu 2c2.0 câu 31.0 câu3 đi mể30%T ngổ câu3 đi mể30 câu3,5 đi mể35% câu2,5 đi mể25% câu1 đi mể10% câu10 đi mể100%III. bàiềBài 1:Đi thi môn toán HKI các HS 7A ghi nh sau:ể ượ ưđi sể 10N=30T sầ 0a, hi đay là gì? có bao nhiêu giá tr hi u? các giá tr khác nhau ịlà bao nhiêu?b. Tính đi trung bình p?ể ớc. Nêu nh xét?ậ2. Bài 2: giáo viên theo dõi th gian làm bài (tính theo phút) 30 cộ ọsinh (ai cũng làm c) và ghi nh sau:ượ ư10 10 108 10 109 13 69 14 810 10a) ng trên là ng gì? hi tìm hi đây là gì? các giá tr ươ ịc hi là bao nhiêu? Có bao nhiêu giá tr khác nhau?ủ ịb) ng “t tính trung bình ng hi u? Tìm ấhi u?ệc) bi đo th ng và nêu nh xét (giá tr nh t, giá tr nh nh t, cácẽ ấgiá tr thu vào kho ng nào là ch u) ếBài Hãy bi di ng bi hình qu qu phân lo nh ki ủHS kh theo ng sau:ố ảLo iạ tố Khá TBt ph trămỉ 75% 20% 5%Đ BềBài 1: Đi thi môn toán HKI các HS 7A ghi nh sau:ể ượ ưđi sể 10N=30T sầ 0a, hi đay là gì? có bao nhiêu giá tr hi u? các giá tr khác nhau ịlà bao nhiêu?b. Tính đi trung bình p?ể ớc. Nêu nh xét?ậ Bài 2: giáo viên theo dõi th gian làm bài (tính theo phút) 30 sinhộ ọ(ai cũng làm c) và ghi nh sau:ượ ư10 10 108 10 109 13 69 14 810 10a) ng trên là ng gì? hi tìm hi đây là gì? các giá tr ươ ịc hi là bao nhiêu? Có bao nhiêu giá tr khác nhau?ủ ịb) ng “t tính trung bình ng hi u? Tìm ấhi u?ệc) bi đo th ng và nêu nh xét (giá tr nh t, giá tr nh nh t, cácẽ ấgiá tr thu vào kho ng nào là ch u) ếBài đây là ng li thành tích nh cao HS 7C trong gi ướ ờth đo cm):ể ịChi cao(S theo kho ng)ề sầ ố75 480 90 691 -101 7102 112 8113 123 3125 2Hãy tính trung bình ng thành tích nh cao 7Cố ượ ớKQ ki traểL pớ HSố uế TB Khá Gi iỏSL %SL %SL %SL %7A 287B 237A+7B 51Rút kinh nghi sau bài KT:ệ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Đ 2Ề KI TRA CH NG IIIỂ ƯƠA. tiêuụ :Ki th c: kh năng ti thu ki th sinh thông qua vi ượ ệgi bài p.ả ậKĩ năng: Rèn luy kĩ năng gi toán, ng bi tính ồX tìm t.ốThái Rèn tính th n, chính xác, khoa c.ộ ọB. Chu bẩ :Ra và in đề ềI. MA TRẬ KI TRA CH ƯƠ NG III 7Ạ ấđộTên Ch ề(n dung,ộch ng)ươ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụC ngộC th pấ caoấ ộThu th sậ ốli th ng ốkê, sầ vào kháiựni xác nhệ ịđ ngượ ảth ng kê số ốli u, cácệ ốgiá tr các giáịtr khác nhauị vào kháiựni xác nhệ ịđ uượ ấhi th ng kê,ệ ốđ đi uơ ềtra.S câu ốS đi %ỉ 31,5đ 15 22,5 25 54 0% ng ầs ”ố Xác nhịb ng “t ”ả ngậ ượ ả“t trênầ ựcách ngậ ả“t đã c;ầ ọd vào ngự ả“t ốS câu 2S đi %ỉ 0,5 0% ,5 đ2 5%S trung ốbình ng, ộBi ồđo th ng.ạ Xác nh tị ốc hi uủ ng ượcông th tính ứđ trung ượ ốbình ngộ Tìm ấhi u. bi ồđo th ng.ạ Hi cể ượt ng ngổ ổt và tầ ếh côngợth tính sứ ốtrung bìnhc ng tìmộ ểgiá tr nịS câu ốS đi %ỉ 10,5 22đ 20% 11đ 10% 43,5đ35%T ng câuổ ốT ng ốđi mểT %ỉ 52,5đ 25% 22 ,5 5% 34đ40% 11đ 10% 1010đ100%II) BÀI: ỀBài đi Đi ki tra môn toán 20 sinh li tể ượ kê trong ngảsau:Hãy tìm: 1) các giá tr hi ph tìm.ố ả2) các giá tr khác nhau hi u.ố ệ3) sinh có đi 10.ầ ể4) sinh có đi 7.ầ 5) hi u.ố ệ6) trung bình ng.ố ộBài 2: đi Theo dõi th gian làm bài (tính theo phút) 30 sinh (aiể ọcũng làm c) và ghi nh sau:ượ 10 86 10 810 14 75 10 10 14 89 10 14a) ng trên là ng gì? hi tìm hi đây là gì?ả ươ ởb) ng “t và tính trung bình côngậ ốc) Tìm hi và nêu nh xétố ậd) bi đo th ng.ẽ ẳBài 1,0 đi )ể Đi ki tra “1 ti t” môn toán “t sinh” ượghi ng “t sau:ạ ốBi đi mế ểtrung bình ng ng 6,8 Hãy tìm giá tr n.ị ủIII. NG CH ƯỚ ẤB Đáp án đi mố ể1(3đi m)ể Hãy tìm: 1) các giá tr hi ph tìm là 20ố ả2) các giá tr khác nhau hi là 7ố ệ3) sinh có đi m10 là 2ầ ể4) sinh có đi là 6ầ 5) hi là 7ố 6) trung bình ng là 7,55ố 0,50,50,50,50,50,52(6đi m)ể a/ ng trên là ng li th ng kê ban uả ầD hi đây là th gian làm bài toán ọsinh 0,50,5b/ ng “t ”ả ốGiá tr (x)ị 10 14T (n)ầ 20 1Tính trung bình ng ộ5.4 7.4 8.4 9.8 10.4 14.38, 630X+ += =1c) M0 9Đa các làm bài trong th gian phút.ố 0,51Đi (x)ể 10T (n)ầ 1Có làm nhanh nh ch trong phútạ ỉCó làm lâu nh 14 phút.ạ ấd) đúng bi đẽ 1,53(1đi m)ể Theo bài: 10 16, 85 1NN× ×=+ +5. 586, 88nn+=+5n+58 54,4 6,8n1,8n 3,6Þ TiÐt 51 kiÓm tra viÕt ch ¬ng III I/ TIÊUỤ §¸nh gi¸ viÖc lÜnh héi kiÕn thøctrong ch ¬ng cña häc sinh RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng vËn dông k.t vµo viÖc tr×nh bµy bµi kiÓm tra Gi¸o dôc cho häc sinh tÝnh trung thùc ,tù gi¸c trong häc tËp II/ CHU 1. Gi¸o viªn Ra ®Ò kiÓm tra ,®¸p ¸n 2. Häc sinh Häc bµi ,lµm bµi tËp III/ TI TRÌNH 1. Tæ chøc líp: :ố ................................................ 2. KiÓm tra Ki tra nhanh chu DCHT HS).ể 3. Bµi míi .Ma trËn ®Ò kiÓm tra đấ ộCh Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụC ngộC th pấ CĐ caoThu th ốli th ng kê, ốb ng “t ”ả sinh nh bi cọ ượs các giá tr các giá ốtr khác nhau, ốt ng ngươ sinh bi tìm cọ ượd hi đi traấ sinh ng ượ ảt nh xétầ ậS câu ốS đi %ỉ 31,5đ 15% 21,5đ 15% 22,0đ 20% 75,0 50% Bi để sinh bi uọ ượ ểđ đo th ngồ ẳS câu ốS đi 11,5đ 11,5đT %ỉ 15% 15%S trung bình ốc ngộ Nh bi aậ ượ ủd hi uấ ng công th tính ứđ trung bình ng ượ ộvà tìm uượ ấhi uệTìm TBC trong ượ ốbài gi nậ ảS câu ốS đi %ỉ 11,5đ 15 21,5đ 15 10,5đ 0,5 43,5đ35%T ng câu ốT ng đi mổ ểT %ỉ 43đ 30% 43,0 30 44,0 đ40 1210đ=100% BÀI ỀBài 1: Đi ki tra kì môn toán sinh 7a cho theo ngể ượ ảsau: Đi mể 8T sầ N=33 a).Dáu hi tìm hi đây là gì? b) Tìm :- giá tr hi ng đi giá tr khác nhau hi trung bình ng hi .ố hi ệbài giáo viên theo dõi th gian làm bài (Th gian tính ng phút ủ30 sinh ai cũng làm )và ghi nh sau :ọ ượ 10 10 10 14 10 14 1. hi đây là gì 2. Có bao nhiêu sinh tham gia làm bọ ài giá tr khác nhau ?ậ 3. ng "t ", nh xét.ậ 4. Tính trung bình ng 5. Tìm hi 6. bi đo th ng ẳCâu Đáp án Thang đi mể1 Dáu hi tìm hi đây là đi ki tra kì ọmôn toán 7a 0,5b giá tr hi là: 33 0,5c ng đi là 6,ầ 0,5d giá tr khác nhau hi là 6ố 0,5e trung bình ng hi là:ố ệX =3.4+4.5+5.6+6.7+7.6+8.533 0,5f hi là 6ố 0,5 hi Th gian làm bài sinh (0,5 )2 Có 30 sinh tham gia ,s giá tr khác nhau là (1 đ)3 ng ốTh gian ờx 10 14T nầ N=30 nh xét: (1,5 đ)4 trung bình ng 8,4 phút (1,5 đ)5 Mo (1đ bi (1,5 đ)Đ 3ỀTiÐt 51 kiÓm tra viÕt ch ¬ng III I/ TIÊUỤ §¸nh gi¸ viÖc lÜnh héi kiÕn thøctrong ch ¬ng cña häc sinh RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng vËn dông k.t vµo viÖc tr×nh bµy bµi kiÓm tra Gi¸o dôc cho häc sinh tÝnh trung thùc ,tù gi¸c trong häc tËp II/ CHU 1. Gi¸o viªn Ra ®Ò kiÓm tra ,®¸p ¸n 2. Häc sinh Häc bµi ,lµm bµi tËp III/ TI TRÌNH 1. Tæ chøc líp: :ố ................................................ 2. KiÓm tra Ki tra nhanh chu DCHT HS).ể 3. Bµi míi .Ma trËn ®Ò kiÓm tra đấ ộCh Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụC ngộC th pấ CĐ caoThu th ốli th ng kê, ốb ng “t ”ả sinh nh bi cọ ượs các giá tr các giá ốtr khác nhau, ốt ng ngươ sinh bi tìm cọ ượd hi đi traấ sinh ng ượ ảt nh xétầ ậS câu ốS đi %ỉ 31,5đ 15% 21,5đ 15% 22,0đ 20% 75,0 50% Bi để sinh bi uọ ượ ểđ đo th ngồ ẳS câu ốS đi %ỉ 11,5đ 15% 11,5đ15%S trung bình ốc ngộ Nh bi aậ ượ ủd hi uấ ng công th tính ứđ trung bình ng ượ ộvà tìm uượ ấhi uệTìm TBC trong ượ ốbài gi nậ ảS câu ốS đi %ỉ 11,5đ 15 21,5đ 15 10,5đ 0,5 43,5đ35%T ng câu ốT ng đi mổ ểT %ỉ 43đ 30% 43,0 30 44,0 đ40 1210đ=100% BÀI ỀBài 1: Đi ki tra kì môn toán sinh 7a cho theo ngể ượ ảsau: Đi mể 8T sầ N=33 a).Dáu hi tìm hi đây là gì? b) Tìm :- giá tr hi ng đi giá tr khác nhau hi trung bình ng hi .ố hi ệbài giáo viên theo dõi th gian làm bài (Th gian tính ng phút ủ30 sinh ai cũng làm )và ghi nh sau :ọ ượ 10 10 10 14 10 14 1. hi đây là gì 2. Có bao nhiêu sinh tham gia làm bọ ài giá tr khác nhau ?ậ 3. ng "t ", nh xét.ậ 4. Tính trung bình ng 5. Tìm hi 6. bi đo th ng ẳCâu Đáp án Thang đi mể1 Dáu hi tìm hi đây là đi ki tra kì ọmôn toán 7a 0,5b giá tr hi là: 33 0,5