Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TOÁN LỚP 10 MÃ ĐỀ 281

e01fa57bf145efd99e3182dc463b285e
Gửi bởi: Võ Hoàng 7 tháng 2 2018 lúc 12:43:11 | Được cập nhật: 15 tháng 4 lúc 4:58:46 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 314 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TR NG THPT LÊ QUÝ ĐÔNƯỜT TOÁN TINỔ KI TRA HÌNH 10 CH NG IIIỀ ƯƠ Năm 2016 2017ọTh gian làm bài: 45 phút ờ(không tính th gian phát )ờ Mã thiề281(Thí sinh không ng tài li u)ượ ệH và tên :..................................................................... p: .............................ọ ớI. TR NGHI MẮ :Câu 1: Ph ng trình tham ng th ng đi qua đi A(1; -1) và nh ươ ườ ậ( 2; 3)u= -r làm véc-t ch ph ng làơ ươA. 23x ty t=- +ìí= -î B. 21 3x ty t=- -ìí= +î C. 21 3x ty t= -ìí=- +î D. 23x ty t= +ìí=- -îCâu 2: Kho ng cách đi O(0;0) ng th ng ườ ẳ4 0x y- làA. 15 B. C. 15- D. 1Câu 3: ChoD ABC có các nh BC=a, CA=b, AB=c. Di tích ủD ABC làA. 1sin2ABCS bc BD= B. 1sinA2ABCS abD= C. 1sinA2ABCS bcD= D. 1sin2ABCS ab BD=Câu 4: ng th ngườ ẳD có véc-t ch ph ng ươ( 2;1)u= -r véc-t pháp tuy ng th ng ườ ẳDlàA. (1; 2)n= -r B. (2; 1)n= -r C. (1; 2)n=r D. (2;1)n=rCâu 5: Cho ABC kỳ BC=a, CA=b, AB=c. Kh ng nh nào sau đây là đúng ?ấ ịA. 22a bcCosB= B. 22a bcCosA= -C. 22a bcCosB= D. 22a bcCosA= +Câu 6: Cho ng th ng có ph ng trình ườ ươ3 21x ty t= +ìí=- -î véc-t ch ph ng aọ ươ ủđ ng th ng làườ ẳA. (2; 1)u= -r B. (1; 2)u=r C. (3;1)u=r D. (3; 1)u= -rCâu 7: Ph ng trình ng quát ng th ng đi qua A(3; 2) và nh ươ ườ ậ(1; 2)n= -r làm véc-tơpháp tuy có ph ng trình làế ươA. 0x y- B. 0x y- C. 0x y+ D. 0x y- =Câu 8: ng th ng ườ ẳ5 10 0x y- có véc-t pháp tuy làộ ếA. (10; 5)n=r B. (1; 2)n=r C. (5;10)n=r D. (1; 2)n= -rCâu 9: góc ng th ng ườ ẳD có véc ch ph ng ươ(1; 3)u= -r làA. 3k=- B. 13k= C. 3k= D. 13k=-Câu 10: Ph ng trình ng quát ng th ng đi qua đi A(-3; 2) và B(1; -4) làươ ườ ểA. 0x y+ B. 0x y+ C. 0x y+ D. 0x y+ Trang Mã thi 281ềII. LU NỰ Câu Cho ABC có các nh AB= 5cm; AC= 6cm; ạ30oA=$ Tính di tích ệD ABC.Câu :L ph ng trình tham ng th ng ươ ườ ẳD đi qua A(1; -2) và song song ng ườth ng d:ẳ 15 3x ty t= +ìí= -î .Câu ph ng trình ng quát ng th ng ươ ườ ẳ'D đi qua B(3; -1) và vuông góc ớđ ng th ng d:ườ 0x y- Câu Trong ph ng to Oxy cho đi A(1; 2) và ng th ng ườ ẳD 21 2x ty t=- +ìí= +î Tìm đi thu ng th ng ườ ẳD sao cho AM=10 .------------ ----------Ế Trang Mã thi 281ề