Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán học kì II (Lớp 6)

c0e6ca03815c9b6409c6e17f88417e66
Gửi bởi: Nguyễn Trang Như 15 tháng 5 2016 lúc 3:15 | Được cập nhật: 22 tháng 2 lúc 17:41 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 327 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Đề kiểm tra tiết môn Toán học kì II(Lớp 6)A. Số Học Câu 1: (3,0 điểm). Thực hiện phép tính.Câu 2: (4,0 điểm). Tìm x, biết.1) 21Câu (2,0 điểm).Vòi nước chảy đầy một bể không có nước mất giờ, vòi nước chảy đầy đó mất giờ.1) Trong một giờ thì mỗi vòi chảy được bao nhiều phần của bể.2) Nếu để cả hai vòi cùng chảy vào bể đó thì sau bao lâu đầybể.Câu (1,0 điểm).Cho biểu thức:Chứng minh rằng nếu thay là một số nguyên thì giá trị của biểu thức tìm được là một phân số tối giản.B. Hình Học Câu (2.5 điểm).Hình vẽ bên cho biết xOt 90 à Ox, Ok là hai tia đô ́i nhau.1) Viết tên các cặp góc phụ nhau.2) Viết tên các cặp góc bù nhau.Câu (2.0 điểm).Cho góc xOy và yOz là hai góc kề bù, biết góc xOy 85 Tính số đo góc yOz ?Câu (4.5 điểm).Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Vẽ hai tia Oy, Oz sao cho: xOy 60 xOz 120 .1) Tia Oy có nằm giữa hai tia Ox và Oz không Vì sao ?2) Tia Oy là tia phân giác của góc xOz không Vì sao?3) Vẽ tia Ot sao cho xOt 90 Tính góc yOt.Câu (1.0 điểm).Cho biết các tia Om, On lần lượt là các tia phân giác của hai góc kề bù xOz và yOz. Tính góc mOn.Đáp án đề thi môn Toán lớp giữa học kì 2A. Đáp án phần Số họcCâu 1(3 điểm)1 điểm mỗi đúng 0,25 điểmMỗi đúng 0,25 điểmCâu (4 điểm)1) 21⇒ 21 (0,5 ể m)⇒ 30 (0,5 ể m)Mỗi đúng 0,25 điểm điểm0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm Câu (2 điểm)1) Vòi nước chảy đầy bể cạn mất giờ thì giờ chảy được 1/4 bể. (1 điểm)2) Vòi nước chảy đầy bể đó mất giờ thì giờ chảy được 1/5 bể. (1 điểm)Câu (1 điểm)Gọi là ước chung lớn nhất của a² và a² 1Vì a² a(a 1) là số Nguyên lẻ nên là số lẻ (0,25đ)Mặt khác [a² (a² -1)] (0,25 )Nên +- tức là a² và a² nguyên tố cùngnhau. (0,25đ)Vậy biểu thức có giá trị là phân số tối giản khi là số tự nhiên. (0,25đ)B. Đáp án phần hình họcCâu (2,5 điểm)1) Các cặp góc phụ nhau là: xOy à yOt (1 ể m)2) Các cặp góc bù nhau là: xOy à yOk; (0,75 ể m)∠ tOk à tOx (0,75 ể m)Câu (2 điểm)Hai góc và là hai góc kề bù nên ta có:∠ xOy yOz 180 (1 ể m)Suy ra: yOz 180 xOy hay yOz= 180 85 95 (1 ể m)Câu (4,5 điểm)a) Vẽ hình đúng (0,5 điểm)Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và tia Oz. (1điểm)Vì trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox ta có:∠ xOy xOz 60º 120º) (0,5 điểm)b)Tia Oy là tia phân giác của góc xOz (1 điểm)Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và tia Oz nên ta có:0,25 điểmTia Oy nằm giữa hai tia Ox và tia Oz và xOy yOz (= 60 )Nên tia Oy là tia phân giác của góc xOz (0,25 điểm)c)TH1: Tia Ot thuộc nửa mặt phẳng chứa tia Oy bờ chứa tia OxVì trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox ta có:∠ xOy xOt (v 60 90 Oy là tia ̀m gi ̃a hai tia Ox và Ot. (0,25 điểm)Ta có: xOy yOt xOt suy ra∠ yOt xOt xOy 90 60 30 (0,25 ể m)TH2: (vẽ hình) Tia Ot không thuộc nửa mặt phẳng chứa tia Oy bờ chứa tia Ox.Ta có tia Ot và tia Oy thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ chứa tia Ox. (0,25 điểm)Do đó hai góc tOx và xOy là hai góc nhau ̃a∠ tOx xOy 90 60 150 180ºNên Ox là tia nằm giữa hai tia Oy và Ot.Ta có: tOx xOy tOy Hay tOy 90 60 150 (0,25 ể m)Câu (1 điểm)Om là tia phân giác của góc xOy nên ta có:(0,25 điểm)On là tia phân giác của góc zOy nên ta có:(0,25 điểm)Suy ra:0,25 điểmMà hai góc xOz và yOz kề bù nên xOz yOz 180 (2)Từ (1) và (2) ta có: mOz nOz 1/2 .180 90ºDo đó: góc mOn 90º (0,25 điểm)Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.