Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học lớp 9 trường THCS Lê Lợi năm 2015 - 2016

5ecb593c96bac8f038395e955cf7ff1b
Gửi bởi: Đề thi kiểm tra 27 tháng 10 2017 lúc 17:27 | Được cập nhật: 25 tháng 2 lúc 16:08 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 1833 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT HUY LĂK KI TRA TI TỆ Ế( Ti 23)ếTR NG THCS LÊ Môn: SINH p: ƯỜ ớNăm c: 2015­2016ọ ĐI MỂ PHÊỜI/ TR NGHI MẮ (3đ) Ch nh ng đáp án đúng.ọ ữCâu (0,5 đi m)ể Khi cho cà chua qu lai phân tích, qu là:ả ẽa. Toàn qu vàng.ả b. Toàn qu c. qu đ: qu vả ng d. a,ả b,cCâu (0,5 đi mể ). Ch năng NSTứ là:a. Là trúc mang gen.ấ b. nhân đôi( di ựtruy n).ềc. gi thông tin.ư d. .ả ệCâu (0,5 đi m)ể ADN nhân đôi theo nguyên nào?ắa. Nguyên sung.ắ b. Nguyên gi iắ ạ1 a. ữc.D vào ch khuôn d.C a, b, cảCâu :(0,5 đi m)ể Ch năng NSTứ là :Doc24.vna. gi thông tin.ư b. Là trúc mang gen.ấ c. nhân đôi d. Truy đt thông tinề .Câu Hãy các thông tin các thông tin sao choố ộphù Di bi NST trong gi phân1ả (1,0 đi m)ểA (Cáckì) (Di bi NST).ễ C1. Kìđu.ầ2. Kìgi a.ữ3. Kìsau.4. Kìcu i.ố a. Các NST kép trong nhân đc thànhằ ượ ạv ng là đn (kép) NST kép.ớ ượ ộb. Các NST kép ng đng phân li đc và tặ ươ ựdo bào.ề ếc. Các NST kép xo n, co ng n.­ Các NST kép trong pắ ặt ng đng ti theo chi và có th chéoươ ắnhau, sau đó tách nhau.ạ ờd. Các NST kép ng đng trung và song songặ ươ ếthành hàng ph ng xích đo thoi phân bào.ở –B. LU (7đ)Câu (2 đi mể Cho đo ch ARN nh sau. ­A­U­G­X­U­A­X­G­A­N ch là ch ng ra ARN trên. Xác đnh trình aế ủm ch và ADN ng ra ARN trên.ạ ợCâu 7: (2 đi mể Làm th nào xác đnh ki gen th có ki hìnhế ểtr i?ộDoc24.vnCâu 8: (3 đi mể Bài pậ Gi trên ch ADN có ng cácả ượ ủnuclêôtit là: A1 50; G1 100. Trên ch có Aạ2 150; G2 200. Tìm sốl ng nuclêôtit các lo còn trên ch đn và ng ng lo iượ ượ ạnuclêôtit đo ADN, chi dài ADN.ả ủPHÒNG GD&ĐT HUY LĂK ĐỆ KI TRA TI TỂ Ti ế23 )TR NG THCS LÊ Môn: SINH C. p: ƯỜ Năm c: 2014­2015ọĐÁP ÁN BI ĐI MỂ ỂI/ TR NGHI M: CâuẮ 1. 2. 3. câu đúng 0,5Câu 4đáp án b, a; b; a; bDoc24.vnCâu câu đúngỗ 0,25 1. 2. 3. 4.aII/ LU NỰ (7đ)Câu Đáp án Đi mể6(2 đi m)ể phân tử ARN có trình ­A –U­ G­X –U­ A­ X­ G­ A­=>phân ADN dã tông ra ARN có trình là:ử ch ­T ­G ­A­ T­ G­ X­ T­ạ ch ­A ­T ­G ­X T­ A­ X­ G­ A­ạ 0,5đ0,5đ0,5đ0,5đ7(2 đi m)ể Lai phân tích là phép lai gi cá th mang tính tr ng tr iữ ộc xác đnh ki gen cá th mang tính tr ng nầ ặ­ qu con lai đng tính thì cá th đêm lai đngế ồh (AA)ợ ử­ qu con lai phân tính thì cá th đêm lai pế ợt (Aa)ử đ0,5 đ0,5 đ8(3 đi m)ể ­Theo NTBS: A1 T2 50 G1 X2 100 A2 T1 150 G2 X1 200 => A1 A2 T1 200 =>. G1 G2 X1 X2 G= 300 ­T ng nuclêôtit là: 0,25đ0,25 đ0,25đ0,25 đ0,25đ0,25 đDoc24.vn N= A+G +T+X 200 300 200 300 1000 (Nucleotit)­Chi dài ADN là: N/2x 3,4 1000/2 3,4 1700 ăngstrong) 0,75 đ0,75 đDoc24.vn