Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết môn ngữ văn 12

b78ba71bcc3fc27ecc0d6a7bae1c9957
Gửi bởi: Võ Hoàng 9 tháng 9 2018 lúc 21:26:05 | Được cập nhật: 22 tháng 11 lúc 14:58:36 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 380 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

BÀI KI TRA 15 PHÚT 5Ể MÔN NG VĂN 12ỮI. tiêu ụThu th thông tin đánh giá chu ki th và kĩ năng sinh sau khi ọh bài: ch ng Ph .ợ ủII. Hình th cứT lu n, sinh làm bài trong th gian 15 phút bài.ự ộIII. Ma tr đậ đứ ộCh đủ Nh bi tậ Thông hi uể ng ngộĐ hi uọ Xác nh ượph ng th bi tươ ạc văn n.ủ Hi dung văn ủb n.ả- Hi nghĩa các ượ ủt láy, các hình nh ảngh thu t, câu văn.ệ ủS câuốS đi mố ểT %ỉ 12,020% 48,080% 510,0100%IV. ki traề ểĐ đo văn sau và tr câu i:ọ ỏĐám than đã a. không th cũng không ng lên. nh mình. ngạ ưởt ng nh có th lúc nào, bi đâu Ph ch ng tr i, lúc đó con th ng lý làượ ượ ổM đã trói cho nó, li ph trói thay vào y. ch trên cái y. Nghĩ th nh ng làmị ưsao cũng không th ...Trong nhà ng, rón rén i, Ph nh t. Nh ngướ ưM ng nh Ph bi có ng i... rút con dao nh lúa, nút dây mây. Phị ưở ườ ướ ủth phè ng i, không bi mê hay nh.L n, lúc dây trói ng Ph thì Mở ượ ườ ịcũng ho ngố ch thì thào ti ng "Đi đi..." ngh i. Ph khu xu ngượ ốkhông i. Nh ng tr cái ch có th ngay, Ph qu vùng lên, ch y.ướ ướ ng ng trong bóng i.ị Tr m. băng đi. đu Ph đã lăn, ch xu ng ng c.ờ ố(Trích ch ng Phợ Tô Hoài)1. Đo văn trên vi theo ph ng th nào là chính? ượ ươ ứ2. dung ch đo văn là gìộ 3. Các láy ch chân: ượ rón rén ho ng,ố thì thào hi qu ngh thu nh th nào khiạ ếdi quá trình trói cho Phễ 4. Xác nh nghĩa ngh thu hình nh cái cọ và dây mây trong văn nả ?5. sao câu văn ng ng trong bóng i.ỵ tách thành dòng riêng?ượ ộV. ng ch mướ ấCâu Đo văn vi theo ph ng th là chính. (2 đi m)ạ ượ ươ ểCâu Đo văn th hi tâm tr ng và hành ng nhân trong đêm trói cho Ph vàạ ủcùng Ph tr kh ng Ngài sang Phi ng Sa. (2 đi m)ủ ểCâu Các láy ch chân: ượ rón rén ho ng,ố thì thào hi qu ngh thu di tạ ảtâm tr ng và hành ng khi trói cho Ph Nó ch ng tâm tr ng lo và hành ng nhạ ẹnhàng đi nói Đi đó phù quá trình phát tri tính cách và tâm líừ ướ ểnhân (2 đi m)ậ ểCâu Hình nh cái cọ và dây mây trong văn nả (2 đi m)ể-Ý nghĩa th cả trói và ng trói Ph th ng lí Pá Tra ng aơ ửcon bò ăn th t. (1 đi m)ị ể-Ý nghĩa ng tr ngượ Bi ng cho cái ác, cái ch do chúa mi núi gây ra. Đóể ượ ềcũng là không mà gi hai thân ph đau kh cùng nh ng Đó cũng là cơ ộl tình th ng ng và đi quy nh táo gi Ph cũng là gi thoát cu mình.ộ ươ ườ ờS ng, khát ng do to sáng trong cái ch t. (1 đi m)ự ểCâu Câu văn ng ng trong bóng i.ỵ tách thành dòng riêng. Nó nh cái lượ ềkhép quãng nh ng th ra ng lai nh phúc. Nó ch ng tâmạ ươ ỏtr ng còn lo Cô cũng không bi ph làm gì ti theo nên ch “đ ng ng trong bóngạ ặt i”. Nh hành ng có tính giácự (xu phát ng mu ng i), cóấ ườ ừtính phátự (không có ho ch, tính toán th ), nói cách khác là vì lòng th ng ng mà cũng làế ươ ườvì “li u”. Nh ng lòng khao khát ng, khao khát do đã tr y, đã chi th ng hãi, Mề ịti băng đi, ch theo Ph Đây là câu văn ng n, th hi ng công ngh thu nế ảlĩnh và tài năng Tô Hoài. (2 đi m)ủ ểBÀI KI TRA 15 PHÚT 6Ể MÔN NG VĂN 12ỮI. tiêu ụThu th thông tin đánh giá chu ki th và kĩ năng sinh sau khi ọh bài: Nh ng con trong gia đình.ữ ứII. Hình th cứT lu n, sinh làm bài trong th gian 15 phút bài.ự ộIII. Ma tr đậ đứ ộCh đủ Nh bi tậ Thông hi uể ng ngộĐ hi uọ Xác nh ượph ng th bi ươ ểđ văn n.ạ Hi dung ủvăn n.ả- Hi hi qu ượ ảngh thu phép tuệ ủt so sánh.ừ- Lí gi nghĩa ủm câu văn.ộS câuốS đi mố ểT %ỉ 12,525% 37,575% 410,0100%IV. ki traề ểĐ đo văn sau và tr câu i:ọ lo súng văng ng trên ng cây. lo th hai...Vi ngóc y.ộ ậRõ ràng không ph ti ng pháo nh lãng gi c. Đó là nh ng ti ng quen thu c, gom vào tả ộch nh không u, chen vào đó là nh ng dây súng vô vô n. Súng và súng nhỗ ỏquy vào nhau nh ti ng mõ và ti ng tr ng đình đám tr ng kh i. Đúng súngệ ởc ta i! Vi mu reo lên. Anh Tánh ch đó, mình đó. Chà, ph chu uủ ựđ xung phong thôi! Đó, ti ng hùm...ch là xe thép ta cháy. Ti ng súngạ ếnghe thân thi và vui Nh ng khuôn anh em mình hi ra...Cái nh ho ra anhế ủTánh, và cái nheo anh Công anh ng viên Vi ti lên...Vi còn đây,ụ ườ ẫnguyên trí này, đã lên nòng, ngón cái còn sàng súng. Các anh ch Vi tạ ộchút. Ti ng máy bay rú lo trên cao, nh ng xác chúng. Kèn xung phong chúngế ủta đã lên. ta đang ...ổ (Trích Nh ng con trong gia đìnhữ Nguy Thi)ễ1. Đo văn trên vi theo ph ng th nào là chính? ượ ươ ứ2. dung ch đo văn là gìộ 3. Xác nh phép tu so sánh trong văn n. Nêu hi qu ngh thu phép tu đóị 4. sao Ti ng súng nghe thân thi và vui lế nhân Vi tố ?V. ng ch mướ ấCâu Đo văn vi theo ph ng th là chính. (2,5 đi m)ạ ượ ươ ểCâu Đo văn chuy nhân Vi th ng ng trên chi tr ng. nh i, Vi tạ ươ ườ ệnghe ti ng súng ta, nh ng và quy tâm tìm (2,5 đi m)ế ểCâu Phép tu so sánh trong văn th hi qua câu vănừ ượ Súng và súng nh quy nớ ệvào nhau nh ti ng mõ và ti ng tr ng đình đám tr ng kh i.ư Hi qu nghệ ệthu t: đem ti ng súng n, súng nh ta so sánh ti ng mõ, ti ng tr ng, nhà văn âmậ ạthanh quen thu đã ng bó nhân Vi khi anh đang cô và th ng ng gi chi nộ ươ ếtr ng, ng th làm ng tinh th qu kh ng bào mi Nam trong nh ng ngày đánhườ ữM Qua đó, ta th tình yêu quê ng, chí, ngh phi th ng nhân Vi t. (2,5ỹ ượ ươ ườ ệđi m)ểCâu nhân Vi t, ti ng súng nghe thân thi và vui lế vì, đó là ti ng súng aở ủđ ng i. Nó Vi phía aồ ngự Ti ng súng ng chi đã ti thêm cế ứm nh Vi n. (2,5 đi m)ạ ểBÀI KI TRA 15 PHÚT 7Ể MÔN NG VĂN 12ỮI. tiêu ụThu th thông tin đánh giá chu ki th và kĩ năng sinh sau khi ọh bài: ng Hà i.ộ ườ ộII. Hình th cứT lu n, sinh làm bài trong th gian 15 phút bài.ự ộIII. Ma tr đậ đứ ộCh đủ Nh bi tậ Thông hi uể ng th pậ ngộĐ hi uọ Xác nh ịđ gi ng kượ ểc văn n.ủ Hi dung aể ủvăn n.ả- Hi nghĩaể ược chi ti ếngh thu t.ệ Vi đo văn ng ắth hi xúc Hà ềN i.ộS câuốS đi mố ểT %ỉ 12,020% 24,040% 14,040% 410,0100%IV. ki traề đo văn sau và tr câu i:ọ ỏCô Hi không bình lu nào nh ng nh xét không vui tôi Hà i.ề ộCô than th tôi ng này cô th ng nghĩ ng chuy cách duy tâm, bà giàở ườ ộnhà quê. Mùa hè năm bão vào Hà gào rú đêm, sáng ra nhìn sang Ng nọ ơmà hãi. Cây si th nghiêng tàn cây đè lên cung, ph ch ng ng lênổ ượtr i. cô nghĩ ngay khác th ng, i, đi u, là ra đi th i.ờ ườ ờV ng già, ai, cái th đã qua luôn là th vàng son. th có th vàngớ ườ ờson Hà thì không th Th nào nó cũng p, riêng cho tu i. Cô nóiủ ổv tôi th đã bi nói th đâu ph đã già. ngày sau, cô ti p, thành ph cho máy tớ ặbên kia quàng dây vào thân cây si kéo lên, ngày tí. Sau tháng, cây si iờ ạs ng, tr ra lá non, là cây si nhi th Hà i, nghĩ ng là ch raố ưở ổlàm i, mà ng. Cô nói thêm "Thiên tu hoàn, cái vào ra không th ngủ ườtr c".ướ ượ( Trích ng Hà iộ ườ Nguy Kh i)ễ ả1. Đo văn trên vi theo gi ng aiạ ượ ?2. dung ch đo văn là gìộ 3. Nêu nghĩa hình nh cây si qua câu vănả Sau tháng, cây si ng, tr ra lá non, làộ ẫcây si nhi th Hà i, nghĩ ng là ch ra làm i, mà ng.ủ ưở 4. văn trên vi đo văn ng th hi xúc em Hà i.ừ ộV. ng ch mướ ấCâu Đo văn trên vi theo gi ng bà Hi nhân t) và tác gi ng hô ượ tôi). (2đi m)ểCâu dung ch đo văn làộ hình nh cây si Hà bão đánh rể ễr sinh. (2 đi m)ồ ểCâu Hình nh cây si qua câu vănả Sau tháng, cây si ng, tr ra lá non, là cây siộ ẫc nhi th Hà i, nghĩ ng là ch ra làm i, mà ng. ưở (2 đi m)ể- Cây si: bi ng văn hóa, nét kính, linh thiêng kinh kì ngàn năm văn hi n. (0,5ể ượ ếđi m)ể- Cây si sinh: ng, tr ra lá non ni tin, quan vào ph nh ng giá tr tinhợ ịth Hà i. (0,5 đi m)ầ ể- Câu chuy bà Hi cây si th là nh báo mát gia tài văn hóa, aệ ừnh kh ng nh ni tin vào sáng su ng tri con ng i. (1 đi m)ư ươ ườ ểCâu Đo văn các chính: (4 đi m)ạ ể- lí: Hà là th đô, là trái tim qu c.ề ố- ch văn hoá: Hà tr qua nghìn năm văn hoá. Dù ch bi ng chề ịs nh ng Hà gi nét văn hoá kính.ử ượ ổ- con ng Hà i: nh hình nh bà Hi n, gi nhà, gi pề ườ ượ ượ ếng i.ườ- xúc chân thành, th hi tình yêu Hà cũng là tình yêu c.ả ướBÀI KI TRA 15 PHÚT 8Ể MÔN NG VĂN 12ỮI. tiêu ụThu th thông tin đánh giá chu ki th và kĩ năng sinh, bi ệlà rèn cho sinh kĩ năng hi văn và ki tra đánh giá qu theo ng phát ướtri năng sinh.ể ọII. Hình th cứT lu n, sinh làm bài trong th gian 15 phút bài.ự ộIII. Ma tr đậ đứ ộCh đủ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ngộĐ hi uọ Nh di ướm bé.ơ ậ- Ch ra đi khác ểbi trong ướ ơc bé và ậnghĩ nhân ậtôi. nghĩa hình ộnh trong văn n.ả ả- Nh xét dung ộvà ngh thu văn ủb n.ảS câuốS đi mố ểT %ỉ 25,050% 25,050% 410,0100%IV. ki traề ểĐ văn sau và tr câu phía i:ọ ướTôi ng chi xe leo núi nhân sinh nh mình. Trong ượ ầtôi xe ra công viên ch i, bé qu quanh ng nhìn chi xe thích thú và ẻng ng th .ưỡ ự- Chi xe này à? bé i.ế ỏ- Anh mình đã ng nhân sinh nh mình y. Tôi tr i, không gi hào và ựmãn nguy n.ệ- gì tôi... bé ng ng ng.Ồ ướ ừDĩ nhiên là tôi bi bé đang nghĩ gì i. Ch ch ao có ng anhế ướ ượ ườnh th Nh ng câu nói ti theo bé hoàn toàn ngoài đoán tôi.ư ủ- gì tôi có th tr thành ng anh nh th nói ch rãi và ng lƯớ ườ ươ ộrõ quy tâm. Sau đó, đi phía chi gh đá sau ng tôi, em trai nh ậnguy đang ng và nói:ề ồ- sinh nh nào đó em, anh mua ng em chi xe lăn tay nhé.ế (“ gi ng tâm nạ ”, 4, nhi tác gi NXB ng TP Chí Minh, 2006).ậ ồCâu 1. (2 đi m)ểC bé tr thành ng anh th nào? ướ ườ ếCâu (3 đi m)ểĐi khác bi gi đi bé đoán nhân tôi đi ướ ướ ậbé? Câu 3. (3 đi m) ểTheo anh (ch câu nói ch rãi và ng rõ quy tâmậ ươ .” có nghĩa gì Câu (2 đi m)ể Nh xét ng ngh thu và dung văn trên.ậ ảV. ng ch mướ ấCâu dung tr iộ Đi mể1+ bé tr thành ng anh mang ni vui, ni hào choậ ướ ườ ựng em.ườ+ bé tr thành ng anh có tình th ng em, mang ni ướ ườ ươ ềh nh phúc cho em.ạ+ bé tr thành ng anh nhân u, bù p, chia yêuậ ướ ườ ượ ẻth ng.ươ 22 bé không ướ ượ nh nậ ượ ngưở mà ướ ượcho ượ chia sẻ bù yêu th ng.ắ ươ bé không nh quà ng mà ng ướ ượ ướ ượ ặquà cho ng mà mình yêu th ng.ườ ươ+ bé không vi vông mà ng vì ng thân yêu ướ ướ ườb ng nh ng vi làm th thi th c.ằ ự+ bé không vào ng khác mà tr thành ướ ượ ườ ướ ởng nh cho ng em nguy mình vào.ườ ườ 33+ Câu văn cho ta bi rõ trăn tr và lòng quy tâm th ựhi bé: tr thành ng anh đáng hào.ệ ướ ườ ự+ Câu văn cho th lòng quy tâm cao bé mu bi th ựhi mình thành hi th c.ệ ướ ự+ bé đang nung quy tâm th hi mình là ướ ủt ng xe lăn cho ng em nguy n. ườ 34+ Đây là văn ng n, giàu nghĩa mang thông ọđi ng tình th ng. Ngôn ng gi hi u.ệ ươ ể+ Văn là câu chuy ng mà ng tình yêu ềth ng. Ng là ng ch ng ki (x ng ươ ườ ườ tôi khi cho câu chuy ểv mang màu khách quan, suy nghĩ mang tính ch quan ủng Cách ch tho gi mà giàu nghĩa.ườ ị+ Văn có ch c, ch ch ng n, gi ịh n. Gi ng đi khách quan mà không kém ph sâu nó ẽg thông đi giàu nghĩa nhân văn: Ca ng tình yêu th ng.ử ươ