Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra 1 Tiết môn Lịch sử lớp 10 mã đề 06 có đáp án

d707df5106d12395eedfdf8c4e3c9299
Gửi bởi: Võ Hoàng 25 tháng 11 2018 lúc 3:43 | Được cập nhật: 25 tháng 2 lúc 22:08 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 344 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

tên thí sinh:..................................................................... p…ọ ........ Mã 002ềI. TR NGHI MẮ ỆCâu 1: Các qu gia ph ng Tây ra mu ph ng Đông là vì:ố ươ ươA. canh tác khô ng, cu c, cày ng ng không có tác ngấ ưỡ ưỡ B. công ra ờmu nộC. trình kĩ thu canh tác ph ng Tây uộ ươ D. ch công xã th tan rã ộmu nộCâu 2: Vì sao nhà Thanh th hi chính sách quan ng?ư aA. Nh ngăn ch xâm nh ph ng Tâyắ ươ B. Th hi ch Trung Qu cê ốC. dàng kiê soát phong trào dân chúng D. ích cho nhân dân Trung Qu ca ốCâu 3: Ch quân đi Trung Qu th ng có nghĩa là :ế ườA. ru ng ch đi chia cho nông dân.ấ B. ru ng quan i, ch chia cho nông dân.ấ uC. công và hoang chia cho nông dân.ấ D. ru ng nhà giàu chia cho nông dân unghèo.Câu 4: Ph giáo Trung Qu th nh hành nh vào th nào:ậ ờA. Th ngờ ườ B. Th Minhờ C. Th Hánờ D. Th ThanhờCâu 5: ti th ch dân ch ph ng Tây so ch chuyên ch ph ng Đông là:ư ươ ươA. ng 500 có th quy nh công vi qu giaộ ốB. đi ki cho công dân tham gia, giám sát nh ng công vi qu giaạ ốC. Vua th hi quy chuyên chư ếD. Ch nô, ch ng, nhà buôn quy nh nh ng vi cu ưở ướCâu 6: Th n, ch quan ng qu n, huy là:ờ ươ ọA. Thái Thú và Hào tr ngưở B. Th ng th và Huy nhươ êC. Thái Thú và Huy nhê D. Đô úy và Hào tr ngưởCâu 7: Hoàng giao cho các công th n, ng thân gi ch Ti :ế ườ êA. Đi sang ngoàiứ ướ B. Ch huy quân đi xâm khácỉ ươ ướC. Tr gi biên ngấ ươ D. Huy ng nhân dân khai hoang đi nộ ềCâu 8: Phát minh và cũng là bi hi tiên văn minh loài ng làớ ườA. phát minh ra chị B. phát minh ra ch vi tữ C. phát minh ra ch sữ D. phát minh ra gi y.ấCâu 9: Trong các qu gia Hi và Rô-ma, giai nào tr thành ng lao ng chính làmố ươ ộra nhi nh cho xã i?u ộA. Quý cộ B. Nông dân C. Ch nôu D. Nô lêCâu 10: phát minh kĩ thu quan tr ng nh ng Trung Qu làố ườ ốA. luy t, làm men m, la bàn, thu súng. B.luy t, đúc súng, thu súng, men m.ê C.gi y, kĩ thu in, la bàn, thu súng. D.gi y, kĩ thu in, luy t, thu súng.ấ ốCâu 11: Ch vi tiên ng ph ng Đông là gì?ữ ườ ươ ạA. Ch La-tinh .ữ B. Ch ng hình và ng ươ ươ C. Ch ng ýữ ươ D. Ch ng hìnhữ ươCâu 12: Vua A-c -ba coi là anh hùng dân vìơ ươ ộA. xây ng kh đoàn dân cư ươ ộB. th ng nh các đo ng và cân đongố ườC. đã làm cho xã nh, kinh phát tri n, th nh ngộ ướ ươD. đã xây ng chính quy nh trên hoà các dân cư ộCâu 13: Các công trình ki trúc ph ng Đông đã th hi n:ế ươ êA. lao ng và trí sáng vĩ con ng iứ ườ B. uy quy các vua chuyên chề ếC. giàu có các qu gia iư D. tôn sùng th thánh con ng iư ườCâu 14: Ch quân ch chuyên ch trung ng quy là ch đế ươ ộA. do vua ng nh ng quy trong tay tăng .ứ ữB. do vua ng và quy trung vào tay vuaứ ậC. không có vua ng u, công vi do ng công xã quy nhứ ịD. do vua ng nh ng quy trung trong tay quan và tăng lứ ữCâu 15: ch do ng ph ng Đông ra làị ườ ươ ọA. Nông ch.ị B. ng ch.ươ C. Âm ch.ị D. ch Pháp.ị Trang Mã thi 002ềCâu 16: ng, công bén ph cho nhà phong ki quy Trung Qu th iê ưở ướ ờlà :A. Nho Giáo B. Lão Giáo C. giáoồ D. Ph GiáoậCâu 17: Nh đâu ng Hy hi bi chính xác trái và tr i?ờ ườ ờA. ph ng Đôngọ ươ B. Ph nhu cai trụ C. Trí thông minh D. Kinh nghi êđi bi nêCâu 18: Đi ti trong vi tuy ch quan th nhà ng là:ê ướ ườA. các khoa thiă B. ti con em quý quan iế ạC. ti nhân tài trong nhân dânế D. các tr võ.ở ấCâu 19: Trong các th hàng hoá trao th ng nhân ph ng Tây, th hàng hoá quan tr ng nh tứ ươ ươ ấlàA. mĩ nghồ B. nho, liuươ C. công lao ng ng tụ D. nô lêCâu 20: ng tri giáo Đê-li doươ ộA. ng giáo Trung nênườ B. ng Đê-li nên.ườ ậC. ng òi nênư D. ng Mông nênườ ậCâu 21: Hi p, Rô-ma i, ng dân không ch nh đi gì?Ở ườ ềA. Thành ng 500ậ B. Thành công dânậ C. viên ch Nhà cầ ướ D. Có VuaCâu 22: Th ng là th kì ch phong ki Trung Qu c:ờ ườ ốA. vào tính tr ng chia rơ B. nh caoạ ỉC. Kh ng ho ng nghiêm tr ngu D. phát tri nướ êCâu 23: Nhà ph ng Đông mang tính ch tướ ươ ấA. tài quân sộ B. Chuyên ch iế C. Dân ch ch nôu D. Dân ch iu ạCâu 24: Đi ki nhiên nào không ph là hình thành các qu gia ph ng Đông?ề ươA. phù sa ven sông màu p, canh tác.ấ êB. ng phân theo mùa.ươ ăC. Khí nóng m, phù cho vi gieo tr ng.ậ ồD. Vùng ven bi n, có nhi vũng, nh sâu và kín gió.ê ịII. LU N: Vai trò ng tri Gúp ta Văn hóa đã nh ng Đông Nam nh thu ươ ưở ếnào?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….-----…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trang Mã thi 002ề…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….----………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Trang Mã thi 002ề